PYTANIA SZOW -egzamin, Studia Geodezja i szacowanie nieruchomości, rok IV, SOW


USTAWA O LASACH:

Według ustawy o lasach, jednym z warunków uznania gruntu za las jest spełnienie wymagań dotyczących powierzchni. Za las uznaje się obszary o zwartej powierzchni wynoszącej co najmniej:

a) 0,10 ha,

b) 0,15 ha,

c) 0,20 ha.

a

Gospodarowanie lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa należy do:

a) starosty, wykonującego zadanie zakresu administracji rządowej,

b) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

c) państwowej jednostki organizacyjnej Lasy Państwowe.

c

Klasa bonitacji drzewostanu to:

a) miąższość drzewostanu na jednostkę powierzchni,

b) średnik wskaźnik objętości drewna na pniu do jego wysokości,

c) wskaźnik możliwości produkcyjnej siedliska leśnego i drzewostanu

c

Plan urządzenia lasu to:

a) ogólny dokument gospodarki leśnej opracowany dla nieokreślonego lasu,

b) podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowany dla określonego lasu,

c) ogólny lub podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowany dla nieokreślonego lub określonego lasu

b

Uproszczony plan urządzenia lasu to plan opracowany dla:

a) lasu o obszarze co najmniej 10 ha, stanowiącego zwarty kompleks leśny,

b) lasu o obszarze co najmniej 10 ha, nie stanowiącego zwartego kompleksu leśnego,

c) opracowania podstawowego planu urządzenia lasu.

A

Uproszczony plan urządzenia lasu:

a) jest sporządzany dla lasu o obszarze, co najmniej 10 ha,

b) jest sporządzany na 10 lat,

c) jest sporządzany dla dowolnego obszaru i dowolnego czasu.

A,b

Plan urządzania lasu sporządzony może być na:

a) lat 5,

b) lat 10,

c) lat 20.

b

Plan urządzenia lasu określa:

a) charakterystykę drzewostanu leśnego,

b) wielkość wyrębu drzew,

c) zalecenia w zakresie użytkowania leśnego nieobowiązujące właściciela lasu.

A,b

Plany urządzenia lasu sporządza się dla lasów:

a) stanowiących własność Skarbu Państwa,

b) rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

c) wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

A

Dla jakich obszarów leśnych sporządza się uproszczony plan urządzenia lasu:

a) wszystkich lasów w rozumieniu ustawy o lasach,

b) lasów stanowiących własność Skarbu Państwa,

c) lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

C

Dane o lasach wchodzących w skład Własności Rolnej Skarbu Państwa można uzyskać:

a) w planie urządzenia lasu,

b) w uproszczonym planie urządzenia lasu,

c) nie można uzyskać, gdyż dla tych lasów nie sporządza się planów.

B

Inwentaryzację stanu lasu sporządza się:

a) dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa,

b) dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz dla lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,

c) dla lasów bez względu na formę ich własności.

B

Zgodnie z ustawą o lasach, nadleśniczy może samodzielnie sprzedać grunty leśne:

a) w przypadku regulacji granicy polnoleśnej,

b) w przypadku stwierdzenia przez nadleśniczego nieprzydatności gruntów znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych na potrzeby gospodarki leśnej,

c) o powierzchni do 1 ha, jeśli stanowią enklawę wśród gruntów innej własności.

C

W razie sprzedaży położonych w granicach administracyjnych miasta lasów znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, pierwokup służy:

a) Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,

b) właścicielowi przyległej nieruchomości leśnej na jej powiększenie,

c) gminie.

C

Czy przy zamianie nieruchomości pozostającej w zarządzie Lasów Państwowych na inną nieruchomość wymagana jest wycena sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego:

a) tak,

b) nie,

c) tak, gdy powierzchnia gruntów przekracza 1 ha.

A

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych dokonuje zamiany nieruchomości pozostających w jego zarządzie na inną nieruchomość. Czy wymagana jest wycena dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego:

a) nie,

b) tak,

c) według wyboru dyrektora - może lecz nie musi zlecić wycenę.

B

Ustalanie cen lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa pozostających w trwałym zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe odbywa się na zasadach określonych w przepisach:

a) ustawy z 28.09.1991 r. o lasach,

b) ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

c) ustawy z 15.12.2000 r. o zasadach zbywania mieszkań zakładowych.

A

USTAWA O OCHRONIE GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH

Grunty rolne to grunty:

a) położone na terenach wiejskich,

b) określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne,

c) pod budynkami i urządzeniami wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych.

B, c

Gruntami rolnymi w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych są grunty:

a) pracowniczych ogrodów działkowych,

b) parków wiejskich,

c) pod parkami i ogrodami wpisanymi do rejestru zabytków.

A, b

W rozumieniu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych do gruntów rolnych należą grunty:

a) pracowniczych ogrodów działkowych,

b) parków miejskich wpisanych do rejestru zabytków,

c) torfowisk i oczek wodnych.

A, c

Na czym polega ochrona gruntów leśnych:

a) na ograniczeniu przeznaczania ich na cele nieleśne,

b) na ochronie przed szkodnikami,

c) na zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych.

A

Opłaty roczne za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej są płacone:

a) przez okres 10 lat w wysokości 10% należności,

b) przez okres 20 lat w wysokości 10% należności,

c) przez okres 10 lat w wysokości 10% należności pomniejszonej o wartość gruntów.

A

Jeżeli należność za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych stanowi równowartość 800 ton ziarna żyta, to opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze wyniesie równowartość:

a) 120 ton ziarna żyta,

b) 40 ton ziarna żyta,

c) 80 ton ziarna żyta.

C

Organem właściwym do wydania decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji jest:

a) wójt, burmistrz lub prezydent miasta,

b) starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,

c) zarząd gminy.

B

Organem właściwym do wydania decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji jest:

a) wójt, burmistrz, prezydent miast,

b) rada gminy,

c) starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej.

C

Decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej wydaje:

a) starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej,

b) dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych,

c) zarząd gminy.

B

Decyzję zezwalającą na wyłączenie gruntów leśnych wydaje:

a) starosta wykonujący zadania administracji publicznej,

b) wójt, burmistrz, prezydent miasta,

c) dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

C

Wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne wymagane jest w odniesieniu do gruntów rolnych stanowiących użytki klas I-III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza:

a) 1,0 ha,

b) 0,5 ha,

c) 0,2 ha.

B

Której klasy użytki rolne z gleb pochodzenia mineralnego wymagają decyzji zezwalającej na wyłączenie ich z produkcji rolnej:

a) IIIb,

b) IVa,

c) V.

A

Jednorazowe odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu nalicza się w związku z:

a) ustaleniem odszkodowania za wywłaszczenie,

b) wyłączeniem z produkcji gruntu leśnego,

c) opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

B

Należność i opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych dotyczą:

a) wyłącznie lasów uznanych za ochronne,

b) wszystkich gruntów leśnych,

c) tylko gruntów leśnych, na których aktualnie znajduje się drzewostan leśny.

B

Należność i opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych dotyczą:

a) wyłącznie gruntów leśnych Skarbu Państwa,

b) tylko gruntów leśnych, na których aktualnie znajduje się drzewostan leśny,

c) wszystkich gruntów leśnych.

C

Dla określenia wartości 20letniego drzewostanu sosnowego w celu ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie lasu stanowiącego własność prywatną szacuje się:

a) wartość drewna znajdującego się w tym drzewostanie,

b) koszty zalesienia oraz koszty pielęgnacji drzewostanu do dnia wywłaszczenia,

c) wartość drzewostanu w wieku rębności określonym w planie urządzenia lasu i wartość drzewostanu w chwili jego wyrębu.

B

Należność za wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji jest:

a) pomniejszana o wartość tych gruntów,

b) pomniejszana o 30% wartości gruntów,

c) pomniejszana o kwotę jaką nabywca płaci do urzędu gminy z tytułu zmiany funkcji w planie.

A

Do zadań rzeczoznawcy majątkowego wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych należy określenie wartości:

a) gruntów rolnych wyłączonych z produkcji,

b) gruntów leśnych wyłączonych z produkcji,

c) drzewostanów występujących na gruntach leśnych.

A, b

Wysokość należności za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wyrażona w równowartości ton ziaren żyta uzależniona jest:

a) od rodzaju użytku rolnego i klasy gruntu,

b) wyłącznie od klasy gruntu,

c) wyłącznie od rodzaju użytku rolnego.

A

Wysokość należności za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji zależy od:

a) rodzaju użytku rolnego,

b) klasy bonitacyjnej,

c) typu gleby.

A,b,c

Należność za wyłączenie z produkcji 1 ha gruntów rolnych pod stawami rybnymi stanowi równowartość:

a) 200 ton ziarna,

b) 400 ton ziarna,

c) 750 ton ziarna.

B

Obowiązek uiszczania należności i opłat za wyłączenie z produkcji leśnej oraz odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu nie dotyczy gruntów wyłączonych na cele budownictwa mieszkaniowego:

a) do 0,02 ha na każdy lokal w przypadku budynku wielorodzinnego,

b) do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego,

c) do 1,00 ha w przypadku budynku wielorodzinnego niezależnie od ilości lokali.

A, b

Grunty rolne skażone w wyniku działalności zakładu przemysłowego i wyłączone z produkcji, na żądanie właściciela, podlegają wykupieniu przez zakład przemysłowy za kwotę:

a) uzgodnioną między właścicielem a zakładem przemysłowym,

b) ustaloną według cen wolnorynkowych,

c) odpowiadającą wartości utraconych dochodów z okresu 5 lat.

B

Decyzje w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów rolnych wydaje:

a) wójt, burmistrz lub prezydent,

b) starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej,

c) wojewoda.

B

W razie stwierdzenia, że grunty zostały wyłączone z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy

o ochronie gruntów rolnych i leśnych, sprawcy wyłączenia ustala się opłatę w wysokości:

a) 2-krotnej należności,

b) 3-krotnej należności,

c) 5-krotnej należności.

A

ZAGADNIENIA ROLNE I LEŚNE

Przeciętną wysokością drzew w drzewostanie posługujemy się dla określenia:

a) typu siedliskowego lasu,

b) klasy wieku drzewostanu,

c) klasy bonitacji siedliska

C

Opis taksacyjny drzewostanu zawiera:

a) przyrost masy drewna w skali roku,

b) określenie miąższości drzewostanu,

c) wiek rębności gatunków.

B

Klasę bonitacji siedliska leśnego określamy:

a) na podstawie odkrywki glebowej,

b) w oparciu o tabele obrazujące zależność wysokości drzew od ich wieku,

c) na podstawie masy drzew uzyskanej po ich ścięciu.

B

Na mapie przeglądowej drzewostanu w skali 1:25000 drzewostan opisany jest następująco: 7So - 40 / II - 0,8, gdzie liczba 40 oznacza:

a) przeciętną pierśnicę drzew,

b) przeciętne zadrzewienie drzewostanu,

c) przybliżony wiek drzew.

C

Do naliczenia podatku leśnego od osób fizycznych wykorzystuje się:

a) dane z uproszczonego planu urządzenia lasu,

b) dane z planu urządzenia lasu,

c) dane z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

A

Klasę bonitacji siedliska leśnego określa się:

a) na podstawie odkrywki glebowej,

b) w oparciu o tabele obrazujące zależność wysokości drzew od ich wieku,

c) na podstawie masy drzew uzyskanej po ich ścięciu.

B

Szacowanie wartości wielopiętrowych i różnogatunkowych drzewostanów opiera się na wycenie:

a) każdego gatunku w każdym piętrze,

b) gatunku uznanego w opisie taksacyjnym za główny w całym drzewostanie,

c) gatunku uznanego w opisie taksacyjnym za główny w każdym piętrze.

A

Wycena pojedynczego drzewa stojącego wymaga określenia:

a) klasy bonitacyjnej gruntu, na którym ono rośnie,

b) masy drzewa,

c) powierzchni gruntu zajmowanego przez drzewo

B

Z planu urządzenia lasu uzyskać można:

a) klasę bonitacyjną drzewostanu,

b) gatunki drzew w drzewostanie,

c) cenę 1 m3 drewna na pniu poszczególnych gatunków drzew.

A, b

Uproszczony plan urządzenia lasu ustala:

a) granicę lasów ochronnych,

b) wiek drzew w drzewostanie,

c) grunty do zalesienia określone w miejscowym planie zagospodarowania.

A, b, c

Z mapy glebowo-rolniczej uzyskasz:

a) klasę bonitacyjną gleby,

b) rodzaj kompleksu rolniczej przydatności gleby,

c) typ gleby

A, b, c

Miąższość drzewa stojącego można określić z wzoru:

V = g × h × f, gdzie f - oznacza liczbę kształtu grubizny. Od czego zależy wielkość f?

a) gatunku drzewa,

b) klasy bonitacyjnej siedliska,

c) wieku drzewa.

A, c

Na mapie przeglądowej drzewostanów drzewostan opisany jest następująco: 7So - 30 / I - 0,8

, gdzie liczba 0,8 oznacza:

a) powierzchnię wydzielenia w hektarach,

b) wskaźnik zadrzewienia drzewostanu,

c) przeciętną pierśnicę drzewa w metrach.

b

Jednostkę metra przestrzennego stosuje się:

a) przy pomiarach przestrzeni,

b) przy pomiarach sortymentów drewna,

c) jest synonimem metra sześciennego.

B

Odłóg to:

a) grunt orny nieuprawiany co najmniej od roku,

b) grunt stanowiący nieużytek,

c) grunt nieuprawiany co najmniej od 3 lat.

A

Oddział leśny to:

a) części powierzchni leśnych i nieleśnych wydzielone drogami,

b) części powierzchni leśnych i nieleśnych wydzielone północnymi i wschodnimi liniami,

c) części powierzchni leśnych i nieleśnych wydzielone północnymi i zachodnimi liniami.

B

Miąższość drzewa oblicza się według wzoru V = g × h × f, gdzie d - średnica drzewa wyrażona w cm:

a) mierzona w środku pnia,

b) mierzona na wysokości 1,3 m,

c) połowa sumy średnic z obu końców pnia.

B

Wskaźnik zadrzewienia w drzewostanie w wieku 20 lat i wyżej to określony w procentach:

a) stopień pokrycia roślinnością leśną,

b) stopień pokrycia miąższością drzew w porównaniu do miąższości drzew w drzewostanie wzorcowym dla określonego gatunku drzewa, wieku i klasy bonitacji drzewostanu,

c) stosunek ilości drzew w drzewostanie do ilości drzew w drzewostanie wzorcowym.

B

Pierśnica oznacza grubość (średnicę) drzewa mierzoną na wysokości:

a) 1,20 m,

b) 1,30 m,

c) 1,50 m.

B

Miąższość pojedynczego drzewa w sposób przybliżony określamy, korzystając ze wzoru Denzina:

, gdzie d oznacza:

a) wysokość drzewa,

b) pierśnicę drzewa,

c) średnią grubość drzewa.

B

ROZP. MINISTRA ŚRODOWISKA W SPRAWIE JEDNORAZOWEGO ODSZKODOWANIA ZA PRZEDWCZESNY WYRĄB DRZEWOSTANU

W formule: O = (Wi - WSPi) x Zi x P x C służącej do obliczenia jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu symbol Zi oznacza:

a) współczynnik zalesienia,

b) stopień zadrzewienia drzewostanu w wieku wyrębu faktycznego,

c) współczynnik wystąpienia luk w drzewostanie.

B

Do ustalenia jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu rzeczoznawcy majątkowemu niezbędne są między innymi następujące informacje o lesie:

a) wiek drzewostanu,

b) typ siedliskowy drzewostanu,

c) stopień zadrzewienia drzewostanu.

A,C

Do obliczenia odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu potrzebne są między innymi dane:

a) okręg podatkowy,

b) wiek rębności drzewostanu,

c) wiek wyrębu drzewostanu.

B,CWyszukiwarka

Podobne podstrony:
zadania egzamin pst, Studia Geodezja i szacowanie nieruchomości, rok IV, PST
egzamin (3), Studia Geodezja i szacowanie nieruchomości, rok III, Fotka
5 egzamin, Studia Geodezja i szacowanie nieruchomości, rok III, GI
2 pytania na kolo, Studia Geodezja i szacowanie nieruchomości, rok III, GI
5 egzamin geo inz rzad i 2010 , Studia Geodezja i szacowanie nieruchomości, rok III, GI
4 egzamin 2010, Studia Geodezja i szacowanie nieruchomości, rok III, GI
egzamin nr 4 opracowany, Studia Geodezja i szacowanie nieruchomości, rok III, GI
1 egzamin z 2008 r, Studia Geodezja i szacowanie nieruchomości, rok III, GI
3 Testa na egzamin sesyjny z geod. III, Studia Geodezja i szacowanie nieruchomości, rok III, GI
5 egzamin geo inz rzad i 2010 , Studia Geodezja i szacowanie nieruchomości, rok III, GI
kolofotka, Studia Geodezja i szacowanie nieruchomości, rok III, Fotka
Rozdzia- 6 geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, Studia Geodezja i szacowanie nieruchomości,
egzamin(2), Studia Geodezja i szacowanie nieruchomości, SWN
zadania gn, Studia Geodezja i szacowanie nieruchomości, rok III, GN
Rozdzia- 3a geodezyjna obsługa budowy i montazu, Studia Geodezja i szacowanie nieruchomości, rok III

więcej podobnych podstron