7290

Pobierz dokument
7290.doc
Rozmiar 106 KB

 1. Projekt realizacji prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych z miesiąca maja 2013 r., sporządzeniem bilansu przedsiębiorstwa na dzień 31 maja 2013, analizą bieżącej płynności finansowej Przedsiębiorstwa Produkcyjnego AL. ROWER Sp. z o.o. oraz prace wynikające z opracowanego projektu.

 1. Założenia wynikające z treści zadania:

  1. Dane identyfikacyjne firmy:

Przedsiębiorstwo Produkcyjne AL. ROWER Sp. z o.o.

41-400 Mysłowice, ul. Katowicka 12; woj. śląskie

NIP: 830-78-43-654; REGON: 942569745

Rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A.

94 1050 1214 1000 0007 0001 4970

  1. Dane identyfikacyjne kontrahentów:

- dostawcy:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne ALUAMA Sp. z o.o.

40-107 Sosnowiec, ul. Granitowa 16

NIP: 612-11-12-987

Hurtownia Artykułów Biurowych Biuroart sp.z o.o.

41-160 Gliwice, ul. Kwiatowa 7

NIP: 798-34-56-345

- odbiorcy:

Przedsiębiorstwo Handlowe BIKESPORT Sp. z o.o.

40-008 Sosnowiec, ul. Reja 3

NIP: 830-20-25-402

  1. Salda początkowe wybranych kont księgi głównej:

Środki trwałe: 110.000,00 zł;

Umorzenie środków trwałych: 15.000,00 zł;

Kasa: 900,00 zł;

Rachunek bieżący: 23.000,00 zł;

Kredyty bankowe: 88.500,00 zł;

Materiały: 68.500,00 zł;

Koszty działalności podstawowej: 121.100,00 zł;

Kapitał zakładowy: 171.500,00 zł;

Kapitał zapasowy: 48.500,00 zł.

  1. Informacje dodatkowe dotyczące funkcjonowania firmy:

- Przedsiębiorstwo Produkcyjne AL ROWER Sp.z o.o. zajmuje się produkcją rowerów miejskich i górskich.

- Przedsiębiorstwo Produkcyjne AL ROWER Sp. z o.o. jest podatnikiem podatku od osób prawnych i rozlicza się stawką podatkową wynoszącą 19 %,

- Jednostka jest podatnikiem podatku VAT wg stawki podstawowej podatku VAT tj. stawką 23%,

- Ewidencja prowadzona jest na kontach księgi głównej,

- Koszty ewidencjonowane są na kontach Zespołu 5,

- Ewidencja materiałów prowadzona jest według rzeczywistych cen zakupu,

- Ewidencja wyrobów gotowych odbywa się według planowanego kosztu wytworzenia,

- Odchylenia przypadające na sprzedane wyroby gotowe zaokrąglane są do pełnych złotych;

- Wskaźnik bieżącej płynności w poprzednim okresie wynosił 2,37;

- Numeracja własnych dokumentów prowadzona jest odrębnie w ramach grup rodzajowych w każdym miesiącu od początku ze wskazaniem numeru, miesiąca i roku,

- Osobą upoważnioną do podpisywania dokumentów jest księgowa - Gabriela Polok, wszystkie dokumenty zatwierdza - Adam Kocot (szef).

 1. Wykaz prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych z maja 2013 r.

- wprowadzenie sald początkowych wybranych kont księgi głównej,

- sprawdzenie dokumentów księgowych pod względem merytorycznym, formalnym oraz rachunkowym,

- chronologiczne uporządkowanie dokumentów księgowych

- dekretacja dokumentów księgowych,

- sformułowanie treści operacji i ewidencja dokumentów księgowych w programie finansowo - księgowym

- sporządzenie i wydruk dokumentów PK,

-

 1. Wykaz i dekretacja operacji gospodarczych z miesiąca maja 2013 r ujętych w tabeli dekretacyjnej sporządzonej na podstawie dowodów księgowych z uwzględnieniem operacji zamknięcia roku.

L.p.

Data dokumentu

Nr dokumentu

Opis operacji

Kwota

Konto

Dt

Ct

1

06.05.2013

RW 1/05/2013

Wydano materiały do produkcji

hamulec tarczowy

12.000,00

501

rama aluminiowa

32.500,00

501

Razem

44.500,00

330

2

08.05.2013

Faktura VAT 6/05/2013

Zakup usługi produkcyjnej od P.U.P. ALURAMA Sp. z o.o. dot. obróbki materiałów

Netto

18.000,00

501

VAT

4.140,00

225

Brutto

22.140,00

210-0001

3

20.05.2012

WB 1/2013

Otrzymano wyciąg bankowy:

odsetki od środków pieniężnych na rachunku:

140,00

131

750

Spłata zobowiązania wobec P.U.P. ALURAMA

22.140,00

210-0001

131

Odsetki od kredytu bankowego

100,00

755

131

4

23.05.2013

FV 152/2013

Zakup wyposażenia oraz materiałów biurowych dla działu księgowości od Biuroart Sp. z o.o.

Netto:

260,00

550

VAT:

59,80

225

Brutto:

319,80

100

5

27.05.2013

PW 1/05/2013

Przyjęto do magazynu wyroby gotowe wg planowanego kosztu wytworzenia (PKW):

Rower miejski: 150 szt. x 670,00 zł/szt.

100.500,00

601

Rower górski: 50 szt. x 1590,00 zł./szt.

79.500,00

601

Razem:

180.000,00

580

6

28.05.2013

FV 1/05/2013

Sprzedaż wyrobów gotowych do P.H. BIKESPORT Sp.z o.o.

Netto

172.000,00

701

VAT

39.560,00

225

Brutto

211.560,00

201-0003

7

28.05.2013

WZ 1/05/2013

Wydanie z magazynu sprzedanych wyrobów gotowych:

Rower miejski: 120 szt. x 670 zł./szt.

80.400,00

711

Rower górski: 40 szt. x 1.590,00 zł./szt.

63.400,00

711

Razem

144.000,00

601

8

31.05.2013

PK 1/05/2013

Rzeczywisty koszt wytworzenia (RKW) wyrobów gotowych

Rower miejski: 150 szt. x 680,00zł./szt.

102.000,00

580

Rower górski:50 szt. x 1.632,00 zł/szt.

81.600,00

580

Razem:

103.600,00

501

9

31.05.2013

PK 2/05/2013

Obliczenie i zaksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych:

Ilość x (PKW - RKW)

Rower miejski: 150 szt. x (670 zł - 680 zł)

1.500,00

621

Rower górski: 50 szt. x (1.590 zł - 1.632 zł)

2.100,00

621

Razem:

3.600,00

580

10

31.05.2013

PK 3/05/2013

Obliczenie i zaksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych sprzedanych wyrobów gotowych:

Wsp. narzutu odchyleń

3.600 / 180.000 x 100 % = 2 %

Rower miejski: 120 szt. x (680 zł - 670 zł)

1.200,00

711

Rower górski: 40 szt. x (1632 zł - 1590 zł)

1.680,00

711

Razem:

2.880,00

621

11

31.05.2013

PK 4/05/2013

Naliczenie podatku od osób prawnych: (Przychody - koszty) x 19 % = (172.140,00 - 147.240,00) x 19 % = 24.900,00 x 19 % = 4.731,00

4.731,00

870

220

12

31.05.2013

PK 5/05/2013

Przeksięgowanie na wynik finansowy:

- kosztów ogólnych zarządu

260,00

860

550

- przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych

172.000,00

701

860

- wartości sprzedanych wyrobów gotowych

146.880,00

860

711

- przychodów finansowych

140,00

750

860

- kosztów finansowych

100,00

860

755

- podatku dochodowego

4.731,00

860

870

 1. Ewidencja operacji gospodarczych sporządzona w programie finansowo-księgowym z maja 2013 oraz wydruk komputerowy dowodów księgowych PK - Polecenie księgowania, dziennika księgowań oraz zestawienia obrotów i sald.

 1. Wykaz prac związanych ze sporządzeniem bilansu zamknięcia oraz wydruk bilansu zamknięcia jednostki za maj 2013 r. a tym samym za cały rok obrachunkowy.

- Sprawdzenie sald końcowych kont aktywnych i pasywnych.

- Kontrolowanie zapisów na kontach wynikowych.

- Sporządzenie rachunku zysków i strat z wariancie kalkulacyjnym.

- Sporządzenie bilansu zamknięcia na dzień 31 maja 2013

- Wydrukowanie bilansu oraz bilansu zamknięcia na dzień 31.05.2013.

 1. Analiza i ocena wskaźnika zadłużenia ogólnego Przedsiębiorstwa Produkcyjnego AL ROWER Sp. z o.o.

- wskaźnik bieżącej płynności za poprzedni okres wynosił 2,37.

- wskaźnik bieżącej płynności na dzień 31 maja 2013:

Aktywa obrotowe 273.760,20

------------------------------------ = -------------------------- = 2,13

Zobowiązania bieżące 128.591,20

Wysokość wskaźnika bieżącej płynności w porównaniu z poprzednim okresem spadła co wskazuje że aktywa obrotowe są nadal ponad dwukrotnie wyższe od zobowiązań ale już w mniejszym stopniu gdyż wysokość tego wskaźnika co raz bardziej zbliża się do granicy 1,5 - 2.0.

.


Pobierz dokument
7290.doc
Rozmiar 106 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
08 ZAPALENIA (2)id 7290 ppt
praca-magisterska-7290, Dokumenty(2)
7290
7290
7290

więcej podobnych podstron