1836

Pobierz dokument
1836.doc
Rozmiar 130 KB

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest poznanie i porównanie dwóch metod pomiaru rezystancji, metody technicznej i metody mostkowej.

2. Wstęp teoretyczny

Metoda techniczna wyznaczania rezystancji polega na pomiarze napięcia panującego na końcówkach rezystora oraz natężenia prądu płynącego przez ten rezystor. Pomiarów natężenia i napięcia dokonujemy amperomierzem i woltomierzem, rezystancję zaś obliczamy na podstawie prawa Ohma. Są dwa układy, w których można dokonywać pomiarów:

Korzystając z praw Kirchoffa i Ohma, łatwo wyprowadzić wzory na wartość oporności mierzonego opornika:

0x01 graphic

0x01 graphic

Drugą stosowaną metodą był pomiar rezystancji metodą mostkową. Korzystaliśmy zarówno z właściwego mostka Wheatstone 'a (Rys. 2a) jak i z układu będącego jego pewną modyfikacją (tzw. mostka liniowego Wheatstone'a, Rys. 2b).

Zasada działania mostka jest prosta. Poprzez zmianę wartości R2 doprowadzamy mostek do stanu równowagi, tzn. do momentu, w którym przez galwanometr G nie płynie prąd. Wtedy, korzystając z faktu równości potencjałów VC=VD (UAC=UAD, UCB=UDB), otrzymujemy:

0x01 graphic

Dzieląc stronami, otrzymujemy:

0x01 graphic

Na rysunku 2b przedstawiony został tzw. liniowy mostek Wheatstone'a. Różni się on tym od zwykłego, że rezystory R3 i R4 zastąpiono jednym rezystorem drutowym. Obliczając Rx przy użyciu liniowego mostka Wheatstone'a, czynnik R3/R4 zamienić możemy na l1/l2, gdzie l1 i l2 - odległości odpowiedniego krańca opornika drutowego od suwaka. Przekształcenie powyższe tłumaczy liniowy związek między długością opornika, a jego opornością przy założeniu, że materiał, z którego wykonany został rezystor drutowy jest jednorodny.

3. Przebieg pomiarów

Aby porównać powyższe metody pomiaru oporności zdecydowaliśmy, że mierzyć będziemy te same oporniki wszystkimi metodami. Korzystając z omomierza, określiliśmy zgrubnie opór każdego z 10-ciu otrzymanych rezystorów. Wybraliśmy dwa: R23=25k i R21=100.

Obliczenia:

Pomiar oporności rezystora R21:

Wzory:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

W powyższych obliczeniach nie stosuję metody przybliżonej (zaniedbującej natężenie prądu przepływającego przez woltomierz), ponieważ metoda ta (m. in. z uwagi na przyrządy pomiarowe) jest i tak wystarczająco niedokładna.

Pomiar oporności rezystora dużego:

Wzory

0x01 graphic

Z-zakres miliamperomierza [mA]

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Przykładowy rachunek błędów dla metody technicznej:

Układ nr 1, opornik R21, pomiar 1:

0x01 graphic

Układ nr 2, opornik R23, pomiar 1:

0x01 graphic

Pomiar oporności metodą mostka Wheatstone'a:

0x01 graphic

A oto wyniki pomiarów dla opornika R21

1. 0x01 graphic

2. 0x01 graphic

3. 0x01 graphic

i dla R23:

1. 0x01 graphic

2. 0x01 graphic

3. 0x01 graphic

Rachunek błędów dla metody pomiaru mostkiem liniowym Wheatstone'a:

Dla rezystora R21:

0x01 graphic

Dla rezystora R23:

0x01 graphic

Obliczone błędy są tak małe, ponieważ nie jesteśmy choćby w stanie oszacować błędu, jaki wprowadza niejednorodność drutu użytego do wykonania rezystora drutowego.

Podczas dokonano "doświadczalnego" pomiaru błędu, mierząc opór R23 przy wyhylenia miernika +30 i -30 działek. Przy założeniu, że odczyty na mierniku wykonyaliśmy z dokładnością do połowy działki elementarnej, nasz błą względny wyniesie:

0x01 graphic

Pomiar właściwym mostkiem Wheatstone'a:

Pomiaru mostkiem Wheatstone'a dokonujemy podobnie jak liniowym, ale inaczej przebiega proces jego równoważenia. Ustawiamy pokrętła aż do momentu równowagi i potem odczytujemy z nich wartość mierzonej rezystancji. Jeżeli zachodzi potrzeba zwiększenia dokładności pomiarów - skorzystać możemy z przekładni, która umożliwia nam zwiększanie dokładności w pewnych granicach o rząd.

0x01 graphic

A oto wyniki, jakie otrzymałem, mierząc rezystor R21:

0x01 graphic

i R23:

0x01 graphic

Zaniedbując błąd niedokładnego zrównoważenia mostka, łatwo jest wyznaczyć błąd względny tego pomiaru:

0x01 graphic
- dla R21,

0x01 graphic
- dla R23.

Jeżeli weżniemy pod uwagę jeszcze błąd niedokładnego zrównoważenia mostka, to jak wynika z obserwacji poczynionych przy pomiarze błąd względny dla R21 należy pomnożyć około razy 3, a dla R23 6 razy.

4. Wnioski

Łatwo zauważyć, że każda z opisanych tutaj metod okazała się dokładniejsza od zgrubnego pomiaru omomierzem. Jednak najdokładniejszy jest pomiar wykonany za pomocą właściwego mostka Wheatstone'a. Dokładność tej metody powoduje, że mostek Wheatstone'a znajduje wiele zastosowań w układach pomiarowych ( już wcześniej spotkałem się z tym układem w ćwiczeniu nr 47 ). Niemniej należy zauwżyć, że dokładność naszych pomiarów właściwym mostkiem znacznie by wzrosła w przypadku zamiany stosowanego w nim mikroamperomierza na dokładniejszy galwnometr.

Wiele uwag i kontrowersji może budzić budowa układów do pomiaru rezystancji metodą techniczną. Zastosowane w nich: amperomierz i zasilacz nie pozwalają na przeprowadzenie prawidłowych pomiarów ( nie można np dobrać zakresu, przy którym wskazówka amperomierza wychyli się o ponad 2/3 skali ). Należy zastąpić zasilacz ogniwem SEM ( dla uzyskania stabilnego żródłą zasilania ) , a amperomierz amperomierzem zaopatrzonym w dodatkowy zakres 1 mA.

Jak łatwo zauważyć przy pomiarach liniowym mostkiem Wheatstrone'a największy wpływ na dokładność pomiaru ma błąd pomiaru drutu. Możnaby go znacznie zmniejszyć

znacząc na drucie dokładnie długości 40 60 i 50 cm, a suwak wyposarzając w mikroskop odczytowy, który pozwoliłby na jego dokładne ustawienie w punktach: 40, 50 i 60 cm. Także galwanometr powinien być w stabilny sposób przytwierdzony do stołu ( z położenia równowagi wyprowadza go nawet lekkie szturchnięcie).


Pobierz dokument
1836.doc
Rozmiar 130 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
1836
Dz P K P 1836 18 64 57
1836 Alamo San Jacinto
1997 09 24 1836
20 Seasonal differentation of maximum and minimum air temperature in Cracow and Prague in the period
Essai sur le duel par le Cte de Chatauvillard (1836)
prawo o malzenstwie 1836 id 387 Nieznany
wielkie bitwy historii bitwa o alamo 1836 r
1836
Seczys Elzbieta Szlachta wylegitymowana w Krolestwie Polskim w latach 1836 1861
Essai sur le duel par le Cte de Chatauvillard (1836)
1997 09 24 1836
Larra, Mariano Jose de El dia de difuntos de 1836

więcej podobnych podstron