14''''~3, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia, lalo


Politechnika Lubelska

Katedra Podstaw Metrologii

Laboratorium Metrologii

Sprawozdanie z ćwiczenia nr 14.

Temat: Pomiary techniczne oporności.

Wykonano: 09.12.1996

Grupa :

Maciej Bara

Robert Siwiec

Mariusz Wolanin

Grupa

ED 5.1

Rok akad.

1996/97

Celem ćwiczenia było poznanie metody technicznej pomiaru rezystancji prądem stałym oraz metod pomiaru rezystancji wielkich.

. 1Pomiar rezystancji trzech danych oporów trzema omomierzami.

0x08 graphic
Schemat pomiarowy:

Aparatura pomiarowa:

Omomierz II - ; nr PL-K-027-E6; zakres ×1 i x10 oraz ×100;

Omomierz I - miernik uniwersalny ; nr PL-P3-479-E6; (pomiar tym miernikiem nie był możliwy z powodu braku baterii zasilającej)

Omomierz III - nr PL-P3-251-E6;( na zakresach małych, tzn. x1, x10 nie można było doknać jednoznacznych pomiarów ze względu na niemożliwość wyzerowanie miernika )

Tabela pomiarowa:

Rx1

Rx2

Rx3

Omomierz I

-

-

-

Omomierz II

-

3000 kΩ

-

Omomierz III

48 Ω

>100 kΩ

52Ω

2. Pomiar rezystancji metodą techniczną.

a) układ z poprawnie mierzonym prądem

0x08 graphic

Schemat pomiarowy:

Aparatura pomiarowa:

V -miernik uniwersalny ; klasa=1,5; nr PL-P3-479-E6; zakres 10V; U = 0,1…1000V⇒I ≤ 51,5μA

A -amperomierz magnetoelektryczny;klasa=0,5; nr PL-P3-523-E6; zakres 0,25A;RA=0,31Ω dla 75mA,

oraz RA=0,157Ω dla 150mA

R - rezystor suwakowy; nr PL-K-020-E6; R = 46Ω; Imax = 1,4A;

Źródło napięcia stałego: zasilacz stabilizowany 5V; nr PL-P3-721-E6.

Tabela pomiarowa:

L.p.

UV

IA

RA

Rx'

Rx

δm

δs

[V]

[mA]

[Ω]

[Ω]

[Ω]

[%]

1

2,5

61

0,31

40,98

40,67

0,76%

6,00%

2

4,5

93

0,157

48,39

48,23

0,33%

3,33%

Przykładowe obliczenia:

RA = = 0,157 Ω

Rx' = = 48,39 Ω

Rx = - RA = 48,39Ω - 0,157Ω = 48,23 Ω

δm = = 0,33 %

;

δs = = 3,33 %

b) układ z poprawnie mierzonym napięciem

0x08 graphic

Schemat pomiarowy:

Aparatura pomiarowa:

V -miernik uniwersalny ; klasa=1,5; nr PL-P3-479-E6; zakres 10V; U = 0,1…1000V⇒I ≤ 51,5μA

A -amperomierz magnetoelektryczny;klasa=0,5; nr PL-P3-523-E6; zakres 0,25A;RA=0,31Ω dla 75mA,

oraz RA=0,157Ω dla 150mA

R - rezystor suwakowy; nr PL-K-020-E6; R = 46Ω; Imax = 1,4A;

Źródło napięcia stałego: zasilacz stabilizowany 5V; nr PL-P3-721-E6.

Tabela pomiarowa:

L.p.

UV

IA

RV

Rx

Rx

δm

δs

[V]

[mA]

[kΩ]

[Ω]

[Ω]

[%]

[%]

1

2,5

50,5

194,2

49,50

49,52

-0,03%

6,00%

2

4,5

92

194,2

48,91

48,93

-0,03%

3,33%

Przykładowe obliczenia:

RV = = 194,2 kΩ

Rx” = = 48,91 Ω

Rx = = 48,93 Ω

δm = = -0,03 %

;

δs = = 3,33 %

3. Pomiar oporności skrośnej i powierzchniowej odchyłową metodą porównawczą prądową.

Schemat pomiarowy:

0x08 graphic

Aparatura pomiarowa:

Z - próbnik przebicia; nr PL-P3-127-E6;

V -miernik uniwersalny; parametry jak wyżej; zakres 1000V

BA - bocznik Ayrtona; typ RG-15; R1 = k*R2; R2 - wyjście = 10kΩ; nr PL-P3-362-E6;

G - galwanometr CL = 1,95÷5,22*10-9 A/dz; Rg = 1317Ω; Rkr = 180÷1400Ω; nr PL-P3-328-E6

Rp - rezystor porównawczy; R = 9 MΩ;

0x08 graphic
0x08 graphic
Próbki: 0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
1 - PCV d = 4,2 mm

0x08 graphic
2 - ebonit d = 6,75 mm

3 - pleksa d = 5,5 mm

d1 = 46 mm

d2 = 55 mm

d3 = 85 mm

d4 = 120 mm

Połączenie elektrod przy pomiarze oporności skrośnej a) i powierzchniowej b):

0x08 graphic
a) b)

0x08 graphic

Tabela pomiarowa do pomiaru oporności skrośnej:

L.p.

Numer

Mnożnik

U

alew

apraw

aśr

Gr. próbki

Rx

ρS

próbki

bocznika

[V]

[dz]

[dz]

[dz]

d [mm]

[Ω]

[Ω*mm]

1

preszpan

1

500

16

16

16

1,43*1010

4,75*1013

2

0,2

1000

49

52

51

0,5

1,79*1010

5,95*1013

3

bakelit

1

500

12,5

13,5

13

1,76*1010

4,33*1012

4

1

1000

25

25

25

6,75

1,83*1010

4,50*1012

5

PCV

1

500

5

5

5

4,57*1010

1,81*1013

6

1

1000

9

10

9,5

4,2

4,81*1010

1,90*1013

7

plexis

1

500

6

4

5

4,57*1010

1,38*1013

8

1

1000

11

10

10,5

5,5

4,35*1010

1,31*1013

Przykładowe obliczenia:

Up = 250 V

Rp = 9 MΩ

Kp = 5*10-3

aplew = 64dz

appraw = 63dz

ap = apśr =63,5dz

aśr =

Rx =

ρS =

Tabela pomiarowa do pomiaru oporności powierzchniowej:

L.p.

Numer

Mnożnik

U

alew

apraw

aśr

Rx

ρS

próbki

bocznika

[V]

[dz]

[dz]

[dz]

[Ω]

[Ω*mm]

1

preszpan

1

500

3

5

4

5,72*1010

1,9*1014

2

1

1000

18

20,5

19,25

2,37*1010

7,88*1013

3

bakelit

1

500

45

46

45,5

5,08*1009

1,79*1011

4

1

1000

50

50

50

4,57*1009

1,61*1011

3

PCV

1

500

4

5,5

4,75

4,81*1010

1,69*1012

4

1

1

1000

10

11

10,5

4,35*1010

1,53*1012

7

plexis

1

500

4

5,5

4,75

4,81*1010

1,69*1012

8

3

1

1000

10

11

10,5

4,35*1010

1,53*1012

Przykładowe obliczenia:

aśr =

Rx =

ρS =

Wnioski:

Do pomiaru dużych oporności stosuje się metodę techniczną w układzie poprawnie mierzonym prądzie, zaś do pomiaru małych oporności-układ z poprawnie mierzonym napięciem. Kryterium doboru układu pomiarowego zależy od rezystancji granicznej Rg= Ra Rv. Jeżeli mierzona rezystancja jest mniejsza od granicznej wówczas stosujemy układ z poprawnie mierzonym napięciem, w przeciwnym razie układ z poprawnie mierzonym prądem. Jak widać w ćwiczeniu prawidłowość doboru odpowiedniego układu wpływa znacząco na błędy pomiaru. W badanym przypadku przy pomiarze dużej rezystancji błąd pomiaru wynosił 0,33%, zaś po zastosowaniu układu do pomiaru małych rezystancji błąd wyniósł 0.03%. Na błąd systematyczny nie wpływa zastosowanie układu pomiarowego.

Przy pomiarze wielkich rezystancji np. rezystancje materiałów izolacyjnych wyznacza się ich rezystancję skrośną i rezystancję powierzchniową. Jest tu konieczne zastosowanie układu pomiarowego zasilanego napięciem od 100-1000V, a nawet większym. W układzie tym ważny jest dobór amperomierza z uwagi na bardzo małe wartości prądów płynących w obwodzie. Najczęściej stosuje się bardzo czułe mierniki elektromagnetyczne, np.galwanometry.

Ω

Rx

V

A

-

Rx

R

V

A

-

Rx

R

V

G

BA

Rp

1

2

P1

3

4

P2

+

-

Z

a b

c

P

d2

d1

d3

d

a

c

b

c

b

aWyszukiwarka

Podobne podstrony:
14''''~1, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
METRO 14, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
14''', AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia, l
LABMETS1, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
Metro ćw 4, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolog
LABMETS4, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia
KUK-METRO-7, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolo
METmar9, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
met pro Oscyloskop, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia,
Mettad6, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
Metr Tad18, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrolog
MET14X, AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia,
12''', AGH IMIR Mechanika i budowa maszyn, II ROK, Metrologia Tyka Haduch, Metrologia, Metrologia, l

więcej podobnych podstron