5498


Numer ćwiczenia:

9

Temat ćwiczenia:

Szybkość inwersji sacharozy

Data wykonania ćwiczenia:

17.12.2013r.

Data oddania sprawozdania:

07.01.2014r.

Grupa:

A2

Góralik Monika

Nazwisko sprawdzającego:

dr Tomasz Uchacz

Uwagi:

Ocena:

1. Cel ćwiczenia.

Celem ćwiczenia było wyznaczenie stałych szybkości inwersji sacharozy do glukozy i fruktozy oraz zbadanie, jaki wpływ na szybkość tej reakcji miało wpływ stężenie katalizatora (HCl).

2. Wykonanie.

3. Wyniki.

Tabela1.: wyniki pomiarów dla katalizatora o stężeniu 1 M

t [min]

αt [°]

αt[°]

ln(αt)

0

13,48

17,87448

2,88337

10

12,32

16,71448

2,81628

20

11,70

16,09448

2,77848

30

11,01

15,40448

2,73466

40

10,27

14,66448

2,68543

50

9,51

13,90448

2,63221

60

8,73

13,12448

2,57448

Urządzenie pomiarowe: polarymetr Optical Activity AA-65

Tabela2.: wyniki pomiarów dla katalizatora o stężeniu 2 M

t [min]

αt [°]

αt[°]

ln(αt)

0

13,23

17,54298

2,86465

10

10,11

14,42298

2,66882

20

8,03

12,34298

2,51309

30

6,25

10,56298

2,35736

40

4,73

9,04298

2,20199

50

3,41

7,72298

2,04420

60

2,24

6,55298

1,87992

Urządzenie pomiarowe: polarymetr Atago AP-300

Tabela3.: wyniki pomiarów dla katalizatora o stężeniu 3 M

t [min]

αt [°]

αt[°]

ln(αt)

0

13,48

17,87448

2,88337

5

11,11

15,50448

2,74113

10

9,19

13,58448

2,60893

15

7,26

11,65448

2,45569

20

5,51

9,90448

2,29299

25

3,92

8,31448

2,11800

30

2,73

7,12448

1,96354

Urządzenie pomiarowe: polarymetr Optical Activity AA-65

Tabela4.: wyniki pomiarów dla katalizatora o stężeniu 4 M

t [min]

αt [°]

αt[°]

ln(αt)

0

13,23

17,54298

2,86465

5

9,31

13,62298

2,61176

10

6,39

10,70298

2,37052

15

3,98

8,29298

2,11541

20

2,10

6,41298

1,85832

25

0,57

4,88298

1,58576

30

-0,60

3,71298

1,31183

Urządzenie pomiarowe: polarymetr Atago AP-300

Temperatura pomiaru: 22,8 °C

Odczyty wartości z polarymetrów dla niezinwertowanego cukru równały się dwukrotności α0 - badane roztwory zostały podwójnie rozcieńczone roztworami HCl.

4. Opracowanie wyników

-Kąt skręcenia cukru zinwertowanego - został on obliczony za pomocą wzoru:

α=-α0*(0,44-0,005*tc)

gdzie:

α0 - kąt skręcenia (dla t=0 min)

tc - temperatura pomiaru [°C]

Wartości:

α=-13,48*(0,44-0,005*22,8)=-4,39448 (dla pomiaru urządzeniem Optical Activity AA-65)

α=-13,23*(0,44-0,005*22,8)=-4,31298 (dla pomiaru urządzeniem Atago AP-300)

-Stała szybkości inwersji sacharozy - ta reakcja przebiega według wzoru:

HCl

C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6

sacharoza glukoza fruktoza

i można ją uznać na reakcję pierwszego rzędu pomimo tego, że biorą w niej udział dwa rodzaje cząsteczek - stężenie wody jest na tyle wysokie, że można je uznać za stałe. Sacharoza jest prawoskrętna, gdy w formie zinwertowanej (równomolowa mieszanina fruktozy i glukozy) jest lewoskrętna. Kąt skręcenia roztworu podczas powyższej reakcji zmienia się zgodnie z zależnością:

0x01 graphic

gdzie:

αt - kąt skręcania w danym czasie t

α0 - kąt skręcania sacharozy

α -Kąt skręcania zinwertowanego cukru

c0 - początkowe stężenie sacharozy

c - stężenie sacharozy po czasie t

Te równanie można przekształcić do postaci:

0x01 graphic

Wstawiając otrzymany wzór do równania kinetycznego reakcji pierwszego rzędu (scałkowanego
w granicach od t=0 do t i c=c0 do c):

0x01 graphic

można otrzymać:

0x01 graphic

Te równanie można przekształcić do postaci:

ln(αt)=ln(α0)-kt

Powyższemu równaniu, będącym równaniem liniowym, odpowiadają równania umieszczonych poniżej wykresów ln(αt)=f(t), gdzie współczynnik kierunkowy odpowiada liczbie przeciwnej do wartości stałej k (a=-k).

Wykres1.: zależność ln(αt) od czasu (dla Ckatalizatora=1 M)

0x08 graphic
f(t)=-0,00496t+2,87797

a=-0,004957

b=2,877971

k=0,00496 min-1

Wykres2.: zal0x08 graphic
eżność ln(αt) od czasu (dla Ckatalizatora=2 M)

f(t)=-0,01612t+2,84513

a=-0,01612

b=2,84513

k=0,01612 min-1

Wykres3.: zależność ln(αt) od czasu (dla Ckatalizatora=3 M)

0x08 graphic
f(t)=-0,03087t+2,90070

a=-0,03087

b=2,90070

k=0,03087 min-1

Wykres4.: zależność ln(αt) od czasu (dla Ckatalizatora=4 M)

0x08 graphic
f(t)=-0,05159t+2,87646

a=-0,05159

b=2,87646

k=0,05159 min-1

Tabela5.: stałe szybkości reakcji dla poszczególnych stężeń katalizatora (HCl)

CHCl [mol/dm3]

k [min-1]

1

0,00496

2

0,01612

3

0,03087

4

0,05159

-Wpływ stężenia katalizatora na stałą szybkości inwersji cukru - katalizatorem w tej reakcji jest kwas solny, a właściwie jony H+, pochodzące z jego hydrolizy. Stała szybkości reakcji w obecności katalizatora jest wg Ostwalda liniową zależnością od stężenia katalizatora i jest dana równaniem:

k=k1+k2ckatalizatora

gdzie k1 i k2 to stałe (stała k1 odpowiada wyrazowi b, stała k2 - współczynnikowi kierunkowemu a).

Wykres5.: zależność stałej szybkości reakcji inwersji sacharozy od stężenia katalizatora

0x08 graphic
f(c)=0,015465c-0,01278

k1=b=-0,01278

k2=a=0,015465

5. Wnioski.

Podczas tego ćwiczenia zbadano, jak szybko sacharoza ulega inwersji do glukozy i fruktozy podczas hydrolizy katalizowanej kwasem solnym za pomocą polarymetrów. Zauważono, że wraz z postępem reakcji kąt załamania światła w roztworze zmniejszał się - spowodowane jest to tym, że podczas inwersji zmniejsza się stężenie prawoskrętnej D-sacharozy ([α]D=+66.47°), a zwiększa równomolowej mieszaniny prawoskrętnej D-glukozy i silnie lewoskrętnej D-fruktozy (D-glukoza: [α]D=+52.5°,
D-fruktoza: [α]D=−92.4°, stąd dla mieszaniny [α]D=-39,9°*). Na podstawie wykresu zależności wartości stałej szybkości reakcji od stężenia katalizatora (będącego funkcją liniową) dostrzeżono, że im wyższe jest stężenie katalizatora, tym ta reakcja zachodzi szybciej, a co za tym idzie, stała szybkości reakcji jest większa. Na błędy pomiarowe mogły wpłynąć takie czynniki, jak niedokładność odczytu kąta załamania światła przez polarymetry, różniące się od siebie wartości α0 niezinwertowanego cukru (odczyt dla polarymetru Optical Activity AA-65 był nieco wyższy niż dla polarymetru Atago AP-300) oraz dość długi czas odczytu drugiego urządzenia (aktualną wartość w danej chwili pomiaru wskazywało dopiero po ok. pół minuty od rozpoczęcia odczytu po wciśnięciu odpowiedniego przycisku).

*wartości skręcalności właściwej cukrów - za: http://en.wikipedia.org/wiki/Specific_rotationWyszukiwarka

Podobne podstrony:
5498
5498, W7 - inżynierii środowiska
5498
5498
5498

więcej podobnych podstron