laborBet, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Konstrukcje betonowe, BETON laborki


Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie

Wytrzymałość betonu na ściskanie określa się na próbkach sześciennych (fck,cube) o boku 150mm lub walcowych (fck,cyl) o średnicy 150mm i wysokości 300mm. Zalecana ilość próbek do badania to 12 - 15 sztuk, a minimalna 6 sztuk. Próbki sześcienne umieszcza się na prasie prostopadle do kierunku ich betonowania, zaś próbki walcowe bada się zgodnie z kierunkiem betonowania. Jeżeli powierzchnie próbek stykające się z płytami oporowymi prasy nie mają pożądanej gładkości, powinno się nanieść warstwę wyrównawczą maksymalnej grubości 5 mm. Wytrzymałość użytego do tego celu materiału nie może być mniejsza niż badanego betonu. Dopuszczalne jest także szlifowanie płaszczyzn styku z głowicą dociskową. Przed badaniem należy określić wymiary próbek z dokładnością do 0,1 mm. Prędkość przyrostu naprężeń ściskających w próbce powinna być stała i wynosić 0,6 ± 0,4 MPa/s.

0x01 graphic

Zależność wytrzymałościową pomiędzy próbką cylindryczną a sześcienną określa wzór:

0x01 graphic

klasę betonu określa się na podstawie wytrzymałości charakterystycznej betonu na ściskanie zdefiniowanej jako wartość, poniżej której może znaleźć się nie więcej niż 5% wyników wszystkich pomiarów wytrzymałości. Ocenę betonu z uwagi na jego wytrzymałość na ściskanie przeprowadza się na podstawie kryteriów zgodności.

Kryteria zgodności do oceny wytrzymałości na ściskanie

Produkcja

Liczba n wyników prób

Kryterium 1

Kryterium 2

Średnia z n wyników fcm

[N/mm2]

Każdy poszczególny wynik

fci [N/mm2]

Początkowa

3

fck + 4

fck - 4

Ciągła

nie mniej niż 15

fck +1,48δ

fck - 4

Przechowywanie próbek betonowych (28dni)

Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu.

Wytrzymałość betonu na rozciąganie zależy w dużej mierze od przyczepności ziaren kruszywa do stwardniałego zaczynu cementowego. Ze względu na duże zróżnicowanie ziaren kruszywa, wyniki tego typu badań wykazują duży rozrzut i są zależne od kształtu i wielkości próbek. Z tego względu dla celów praktyki budowlanej, wytrzymałość na rozciąganie uzależnia się od wytrzymałości na ściskanie. 0x01 graphic

Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przeprowadza się je, przykładając siłę przez podkładki o szerokości 0,1d (d - szerokość/średnica dla próbek kostkowych/walcowych). Podkładki powinny być wykonane z twardej płyty pilśniowej grubości 4 mm ± 1 mm.

Do badań zaleca się stosowanie kostek o boku 150 mm lub walców o średnicy 150mm i wysokości 300mm.Próbkę obciąża się w sposób ciągły, wywołując wzrost naprężeń rozciągających w próbce z prędkością 0,06 ± 0,04 MPa/s, zaś czas do zniszczenia próbki nie powinien być krótszy niż 30 s.

Wytrzymałość próbek na rozciąganie przy rozłupywaniu oblicza się ze wzorów:

dla próbek kostkowych fclspl =2F/d2

dla próbek walcowych fclspl =2F/dl

Określenie średniego modułu sprężystości betonu Ecm

Beton nie jest materiałem idealnie sprężystym. Także jego charakterystyka determinowana relacją naprężenie - odkształcenie (σ-ε), nie ma przebiegu liniowego. Już przy niewielkich naprężeniach w betonie obserwuje się odkształcenie nieodwracalne (plastyczne). Zależność σ-ε ma więc przebieg krzywoliniowy, co łączy się z uszkodzeniami struktury obciążonego betonu. Zależność σ-ε w jednoosiowym stanie naprężenia przy obciążeniu doraźnym przedstawiono na poniższym rysunku.

0x01 graphic

W praktyce często posługujemy się modułem uśrednionym (zwany średnim modułem sprężystości), tzw. siecznym, determinowanym nachyleniem cięciwy, której Ecm=Δσ/Δε. Moduł ten wyznacza się najczęściej w przedziale naprężeń σ = (0,3 ÷ 0,6)fc, gdzie fc jest wytrzymałością na ściskanie próbki walcowej ø15/30 cm. Moduł ten oblicza się jako tangens kąta nachylenia siecznej (wykres).

W praktyce korzysta się ze wzoru:

0x01 graphic
dla: 0x01 graphic

gdzie:

fcm - średnia wytrzymałość betonu na ściskanie, oznaczona na próbkach walcowych

Δl - zmiana długości próbki wywołana osiągnięciem fcm

l - długość próbki walcowej

Doświadczalne określanie średniego modułu sprężystości betonu.

Według tej metody współczynnik sprężystości betonu powinien być określany jako wartość średnia z wyników badań co najmniej 3 próbek. Badania przeprowadza się na walcach o średnicy 150 mm i wysokości 300 mm. Górne i dolne powierzchnie walców powinny być gładkie i równoległe do siebie. Warstwy wyrównawcze i kapsle piaskowe stosowane do betonów o wytrzymałości powyżej 60 MPa, podlegają identycznym wymaganiom dla próbek badanych na ściskanie.

Do pomiaru odkształceń stosuje się ekstensometry. Baza pomiarowa nie powinna być mniejsza niż 2/3 średnicy próbki i nie większa niż ½ jej wysokości. Dla walca ø15/30 cm stosuje się bazy 100 lub 150 mm.

Skurcz betonu

  1. Plastyczny - podczas wiązania mieszanki betonowej(tym większy im większe w/c)

  2. Samoczynny - podczas twardnienia(cement łączy się z wodą, wyciągając jej ile może)

  3. Od wysychania (długotrwały)

czynniki wpływające na skurcz betonu:

Pomiar skurczu

3 próbki (100x100x400) przez pierwsze 24h zapewniamy 100% wilgotności) po 24h wsadzamy do komory wilgotnościowej RH(~50%-wilgotność) t=~200C. Badanie trwa 90-120 dni i przez 7 dni raz dziennie mierzymy wielkość skurczu, a potem jakoś rzadziej.

Pełzanie materiału

Jest to wzrost odkształceń pod stałym obciążeniem.

czynniki wpływające na skurcz betonu:

Pomiar pełzania

Badanie rozpoczynamy po 28 dniach dojrzewania betonu. Występuje w warunkach RH(~50%-wilgotność) t=~200C trwa min. 6 miesięcy. Na próbkę zakładamy ekstensometr. Próbka (chyba) 3 walce 150x300 i zakładamy na środkowy.

Nasiąkliwość

0x01 graphic

3szt regularne (5 sztuk nieregularnych) Co 24g ważymy próbkę G2 aż nie ma przyrostu masy przez 3-4dni. Następnie suszymy w temp 105-1100C i ważymy G1 co 24 godziny do stałej masy. Nasiąkliwości obliczmy 0x01 graphic

5% dla konstrukcji narażonych na czynniki atmosferyczne

9% dla konstrukcji nie narażonych na czynniki atmosferyczne

Wodoszczelność

Przepuszczalność wody przez beton

Stopnie wodoszczelności W2,W4,W6,W8,W10,W12 (liczba to ciśnienie parcia wody noW12-1,2MPa)

0x01 graphic
Zwiększamy ciśnienie co 24h do danego stopnia wodoszczelności od( 0,2;0,4;0,6;0,8- dla stopnia W8)

Na 6 próbek 2 mogą przesiąknąć wtedy beton jest wodoszczelny dla zadanego stopnia wodoszczelności.

Mrozoodporność betonu

12 sztuk próbek badanych po 28dniach dojrzewania. 6 próbek świadków(przechowywanych w odzie o temp 180C 6 próbek zamrażamy w powietrzu do -180C przez 4 h następnie w wodzie rozmrażamy do temp 280C przez 2-4h (to jest jeden cykl)

Klasy mrozoodporności F25,F50,F75,F100,F150,F200,F300 (gdzie liczba to ilość cykli zamrażania odmrażania)

jeżeli powyższe warunki są spełnione to próbki sa mrozoodporne (w danej klasie)

Badanie nieniszczące betonu

Sklerometryczne młotkiem Schmidta

Typy młotków

12 miejsc pomiarowych w każdym 9 odczytów (kolejna liczba odbicia nie może być większa niż +-5). Odległość między pomiarami wynosi 25mm na boki i dół góra oraz min 10cm od brzegu elementu. Grubość elementu nie może być mniejsza od 10cm. Dokładność w oszacowaniu wytrzymałości 25%. Liczbę odbicia koryguje się ze względu na

Ultradźwiękowe (betonoskop)

20 miejsc pomiarowych element o grubości do 8m przykładamy aparat z jednej i drugiej strony w osi i mierzymy czas przebiegu fali. Korygujemy go ze względu na

Określenie siły wyrywającej

0x01 graphic

Wiercimy otwór rozwiercamy go następnie umieszczamy kotwe i wyrywamy. Siła wyrywająca do pola stożka daje wytrzymałość na ściskanie? Minusy to dużo roboty i wysokie koszta kotew.

Rodzaje betonów

Do 60 MPa beton zwykły

60-100 BWW-beton wysokowartościowy

100-150 BBWW beton bardzo wysoko wartościowy

>150 BUWW beton ultra wysoko wartościowy

Rodzaje cementów

CEM I -portlandzki

CEM II - mieszany

CEM III - hutniczy

CEM IV - puculanowy

Im mniejsze W/C tym większa wytrzymałość betonu na ściskanieWyszukiwarka

Podobne podstrony:
opis tech, Budownictwo, II TOB zaoczne PP, I sem, Konstrukcje Betonowe, Beton, projekt zasobnik, pro
Podaj wzr na maksymalny wskanik porowatoci, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Me
sprawko made by Rogal, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Mechanika Gruntów, Labo
dodatek do stali, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Konstukcje metalowe, Projekt
grunty - pytania, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Mechanika Gruntów, grunty eg
tablice-x-male, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Konstrukcje betonowe
tablice-x-duze, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Konstrukcje betonowe
sc, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Mechanika Gruntów, grunty egz
Przyklad M-R, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Konstrukcje betonowe
POLITECHNIKA ŁÓDŹKA, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Fizyka budowli, wufi
3-slup-procedura, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Konstrukcje betonowe
2-zginanie-procedura, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Konstrukcje betonowe
Przykladowe pytania-odpowiedzi, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Konstrukcje be
Grunty, Prywatne, Budownictwo, Materiały, IV semestr, IV sem, Mechanika Gruntów, Laborki

więcej podobnych podstron