6962


Podatek to świadczenie pieniężne na rzecz państwa lub innego związku publicznoprawnego o charakterze przymusowym, powszechnym, bezzwrotnym i nieodpłatnym, pobieranym na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Cechy podatku:

 1. przymusowość,

 1. bezzwrotność,

 1. nieodpłatność,

 1. powszechność (ogólność),

 1. charakter pieniężny.

Elementy konstrukcji podatku = elementy techniki podatkowej = cechy zmienne podatku:

 1. podmiot podatku,

 1. przedmiot podatku,

 1. podstawa opodatkowania,

 1. stawki podatkowe,

 1. skale podatkowe,

 1. zwolnienia i ulgi podatkowe,

 1. warunki płatności podatku.

Funkcje podatków:

 1. fiskalna

 1. regulacyjna

 1. stymulacyjna

 1. informacyjna

Rodzaje podatków:

 1. Ze względu na przedmiot podatku:

 2. nazwa

  opis

  Rodzaje

  przychodowy

  opodatkowuje wszystkie otrzymane przez podatnika środki.

  Przedmiotem i podstawą opodatkowania jest przychód, czyli cały wpływ brutto, bez potrącania kosztów jego uzyskania.

  1. podatek od gier,

  2. podatek rolny,

  3. podatek leśny,

  4. podatki ryczałtowe tj. podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa.

  dochodowy

  bazuje na rzeczywistym, czystym dochodzie.

  Podstawę opodatkowania = przychód - koszty uzyskania przychodów tzw. kosztów podatkowych.

  1. podatek dochodowy od osób fizycznych,

  2. podatek dochodowy od osób prawnych.

  konsumpcyjny

  przedmiot i podstawa opodatkowania to wartość obrotu, czyli sprzedaż towarów i świadczenie usług, łatwo mierzalne i łatwe w poborze

  1. podatek od towarów i usług (za granicą określany podatkiem od wartości dodanej VAT),

  2. podatek akcyzowy.

  majątkowy

  przedmiot i podstawa opodatkowania to majątek.

  1. podatek od nieruchomości,

  2. podatek od środków transportowych,

  3. podatek od czynności cywilnoprawnych,

  4. podatek od spadków i darowizn

  1. Ze względu na stosunek przedmiotu opodatkowania do źródła podatku:

  Czyli jest podział oparty na dwóch kryteriach:

  nazwa

  opis

  rodzaje

  bezpośrednie

  Spełniają zasadę zdolności płatniczej podatnika oraz są nieprzerzucalne lub trudno przerzucalne.

  1. podatek dochodowy od osób fizycznych,

  2. podatek dochodowy od osób prawnych.

  3. podatek od czynności cywilnoprawnych,

  4. podatek od spadków i darowizn

  5. podatek rolny,

  6. podatek leśny,

  7. podatek od nieruchomości,

  8. podatek od środków transportowych,

  pośrednie

  nie uwzględniają zasady zdolności płatniczej podatnika i są przerzucalne

  1. podatek od towarów i usług

  2. podatek akcyzowy

  3. podatek od gier,

  1. Ze względu na miejsce zasielnia:

  2. nazwa

   opis

   rodzaje

   centralne

   stanowią w całości dochód budżetu państwa.

   1. podatek od towarów i usług,

   2. podatek akcyzowy,

   3. podatek od gier,

   4. podatki ryczałtowe bez karty podatkowej.

   lokalne

   stanowią dochód budżetów lokalnych, samorządowych

   1. karta podatkowa,

   2. podatek rolny,

   3. podatek leśny,

   4. podatek od spadków i darowizn,

   5. podatek od nieruchomości,

   6. podatek od środków transportowych,

   7. podatek od czynności cywilnoprawnych,

   8. opłata skarbowa i inne opłaty.

   wspólne

   stanowią zarówno dochód państwa, jak i samorządu terytorialnego

   Podatki dochodowe PIT i CIT są dzielone między województwo, powiat i gminę.

   Podatków wpływających do budżetu państwa jest niewiele, ale są bardzo wydajne. Natomiast w budżecie samorządowym jest wiele tytułów, ale są one mało wydajne.

   System podatkowy

   • jest to zestaw podatków wzajemnie ze sobą zintegrowanych, obowiązujących w danym państwie w określonym czasie.

   • Wymogi stawiane systemom podatkowym:

   • prawne to przejrzystość, zwartość i logiczność poszczególnych konstrukcji podatkowych,

   • ekonomiczne postulują wybór właściwych źródeł podatków, momentu poboru podatku, podmiotów podatku i wysokości podatków.

   Rodzaje systemów podatkowych

   • systemy historyczne

   • obowiązują akty prawne z dawnych okresów,

   • występuje ciągłość systemu

   • systemy racjonalne (naukowe).

   • System podatkowy budowany od nowa
    LUB

   • System przyjazny lub co najmniej nieszkodzący

   Źródła prawa podatkowego:

   1. konstytucja,

   2. ustawy podatkowe

   3. ratyfikowane umowy międzynarodowe,

   4. władztwo samorządu terytorialnego,

   5. ordynacja podatkowa,

   6. umowy biletarne

   Zasady podatkowe

   1. Wg Adama Smitha

   1. Dogodność poboru

   Zarówno z punktu widzenia podatnika jak i poborcy podatkowego.

   Sposób i czas ściągania podatku najdogodniejszy dla podatnika, podatek nie powinien narażać na udrękę i kłopoty.

   1. Taniość opodatkowania

   Ustawodawca powinien sięgać do takich źródeł podatkowych, które zapewniają państwu odpowiednio wysokie dochody.

   Nie mogą to być podatki, których koszt poboru jest wysoki, a podmiot i przedmiot opodatkowania mało wydajny.

   Zakłada się ograniczenie kosztów poboru (kosztów sądowych i egzekucji) oraz ograniczenie kosztów „obsługi” podatku ponoszonych przez podatników

   1. Pewność podatku

   Chodzi o to by wpływy z podatku były stabilne.

   Ma to być zapewnione przez jasność i zrozumiałość: terminu płatności, sposobu zapłaty i sumy do zapłacenia.

   1. Równomierność opodatkowania

   Wszyscy powinni ponosić ciężar finansowania państwa, ale biorąc pod uwagę dwa kryteria:

   • ekwiwalencje - w jakim stopni faktycznie skorzystano z usług państwa

   • zdolność płatniczą - Ci którzy mają niewiele, płacą mniej

   1. wg Wagnera

   1. zasada fiskalna - oznaczająca wydajność i elastyczność podatków,

   2. zasada gospodarcza - zabezpieczająca nienaruszalność substancji majątkowej podatnika oraz konieczność uwzględniania przerzucalności podatków,

   3. zasada sprawiedliwości - gwarantująceapowszechność i równość opodatkowania, wywodzi się ze zdolności płatniczej

   • sprawiedliwość pozioma -zakłada równe traktowanie równych (czyli osoby o takich samych dochodach, płacą takie same podatki)

   • sprawiedliwość pionowa - nierówne dochody są opodatkowane w sposób zróżnicowany (zarabiający więcej płacą wyższe podatki)

   1. zasada techniczna - pokrywająca się z zasadami A. Smitha (pewności, dogodności, równomierności oraz taniości).

   Obecnie - podstawowe zasady:

   • Wydajność

   • Sprawiedliwość (mimo że podatki muszą łączyć dwa sprzeczne interesy - podatnika i państwa)

   • Optymalne opodatkowanie - krzywa Laffera

   Mentalność podatkowa

   Jest to nastawienie wobec podatków i opodatkowanie reprezentowana przez grupy społeczne oraz organy podatkowe.

   • Mentalność północna (Skandynawia, Niemcy, WB)akceptacja istoty podatku, docenianie dobra publicznego. Podatnik nie unika podatków ani się od nich nie uchyla, państwo traktowane jako opiekun - w zamian za podatki zapewnia opiekę nad starszymi, pomoc socjalną.

   • Mentalność południowa - podatek to niesłusznie i bezprawnie pobierane obciążenie, z którego państwo żyje zbyt dostatnio - władza i państwo wrogie wobec podwładnych (zaszłości historyczne)

   ZRYCZAŁTOWANE PODATKI OD DOCHODU

   1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

   Kto może stosować ryczałt?

   Osoby posiadające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych, spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, której wspólnikami są osoby wykonujące wolny zawód, jeśli:

   1. w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody:

   • z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nie przekraczającej 150.000€

   • wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników w spółce nie przekroczyła kwoty 150.000 €

   2. rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów

   Kto nie może stosować ryczałtu?

   Wyłączenie opodatkowania w formie ryczałtu może nastąpić, między innymi w stosunku do podatników:

   1. opłacających podatek w formie karty podatkowej.

   2. korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia z podatku.

   3. osiągający w części lub całości przychody z: aptek, lombardów, handlu dewizami, wolnych zawodów.

   4. wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym.

   Stawki podatku płaconego w systemie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wynoszą odpowiednio: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3% przychodów z określonej działalności.

   Dla ustalenia przychodu podatnicy zobowiązani zostali do prowadzenia ewidencji przychodu odrębnie za każdy rok podatkowy, a ponadto wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także przechowywania dowodów zakupu towarów.

   LUB dłużej

   Wysokość ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

   • 20%:

    • Przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów

    • przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą równowartość 4.000 euro,

   • 17% - przychody ze świadczenia usług, m.in.

    • z usług w zakresie hotelarstwa,

    • pośrednictwo finansowe,

    • doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego

   • 8,5%

    •  przychodów związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom

    • przychodów ze świadczenia usług związanych z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi oraz obszarami z obiektami chronionej przyrody,

   • 5,5%

    • między innymi przychody z działalności wytwórczej oraz usługowej w zakresie budownictwa,

    • przychody z uzyskanej prowizji ze sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej,

   • 3%

    • z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,

    • z działalności usługowej w zakresie handlu

   Odliczenia:

   • składki na ubezpieczenie społeczne

   • zapłacona w danym miesiącu składkę zdrowotną (obniżenie nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki).

   • straty z poprzednich lat w przypadku zmiany formy opodatkowania

   Wady - wybierając tę formę opodatkowania tracimy możliwość:

   • wspólnego opodatkowania z małżonkiem,

   • preferencyjnego opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci,

   • od podatku zryczałtowanego nie odliczymy ulgi z tytułu wychowywania dzieci.

   1. Karta podatkowa

   Jest to najprostsza forma opodatkowania zalecana osobom niedoświadczonym, a więc rozpoczynającym działalność gospodarczą po raz pierwszy.

   Kto może stosować kartę podatkową?

   Osoby fizyczne i spółki cywilne osób fizycznych, które prowadzą działalności są wskazane w załączniku do ustawy, zawierającym tabelę miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

   Karta podatkowa ma zastosowanie wyłącznie do działalności prowadzonej w małych rozmiarach, usługowej i wytwórczo-usługowej, gdyż są zatrudnieni pracownicy najemni w liczbie nie większej od ustalonej dla danego rodzaju działalności w przepisach ustawy.

   Zaleta - minimum biurokracji, czyli zwolnienie od następujących obowiązków:

   • prowadzenia ksiąg rachunkowych,

   • składania zeznań podatkowych,

   • składania deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu,

   • wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

   Stawki podatku

   Są ustalane kwotowo, a ich wysokość uzależniona jest od następujących czynników:

   1. Norm przychodowości

   2. Rodzaju działalności

   3. Wielkości miejscowości w jakiej jest zlokalizowana siedziba (do 5 tys. Mieszkańców najniższe stawki, bo mały popyt)

   4. Ilości osób zatrudnionych w dwojaki sposób:

    1. Na dopuszczalność stosowania karty (> 250 pracowników nie można)

    2. Na wysokość karty

   Wysokość podatku w tej formie raz ustalona jest stała i nie zależy ani od wysokości przychodu, ani od dochodu podatnika. Jest to pozytywne, gdyż z góry posiadamy informację, ile podatku zapłacimy w skali roku. Z drugiej strony nie mamy wpływu na to, jak wysoki podatek płacimy.

   Zasady

   Wysokość podatku jest określana co roku, płatna w comiesięcznych ratach.

   Opodatkowanie w formie karty podatkowej następuje na wniosek podatnika złożony w deklaracji PIT - 16, do 20 stycznia roku podatkowego. Po złożeniu deklaracji podatnik ma możliwość do 14 dni, aby zrzec się z zastosowania karty podatkowej. Również, jeśli do 20 stycznia nie złoży wniosku o zmianę opodatkowania pozostaje on bez zmiany na kolejny rok.

   Osoba fizyczna opodatkowana w formie karty podatkowej, jest zobowiązana na żądanie klienta wystawić faktury i rachunki, oraz do przechowywania kopii tych dokumentów przez 5 lat, co też może zniechęcać.

   1. Ryczałt od osób duchownych

   Wysokość ryczałtu określa w formie decyzji naczelnik Urzędu Skarbowego odrębnie na każdy rok podatkowy.

   Podatek ustalany jest kwotowo. Jego wysokość zależy od:

   • funkcji osoby duchownej (wikariusz, proboszcz),

   • liczby mieszkańców parafii

   • liczby mieszkańców gminy na terenie której znajduje się siedziba parafii.

   Osoby duchowne opłacające ryczałt są zwolnione od obowiązku składania zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu.

   Odliczenia:

   składki na ubezpieczenie zdrowotne.

   Osoby duchowne mogą zrzec się opodatkowania w formie ryczałtu, wówczas opłacają podatek dochodowy na zasadach ogólnych, prowadząc księgę przychodów i rozchodów.

   PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH

   - podatek bezpośredni, zwyczajny, obligatoryjny, o charakterze dochodowym i osobistym.

   Obowiązek podatkowy:

   • Nieograniczony - wszystkie dochody niezależnie do miejsca powstania ( siedziba lub zarząd w Polsce)

   • Ograniczony - tylko dochody powstające w Polsce ( siedziba lub zarząd poza Polską)

   1. PODMIOTY:

    1. Os. Fizyczne

    2. Możliwość wspólnego opodatkowania małżonków

    3. Osoby samotnie wychowujące dzieci

   Ad a) Os. Fizyczne - osiąga dochody podlegające opodatkowaniu

   Ad b) Opodatkowanie - warunki: nieograniczony obowiązek podatkowy

   małżonków wspólność majątkowa

   związek małżeńskie w roku podatkowym (wyjątek: śmierć)

   wniosek o łączne opodatkowanie

   - kumulacja dochodów małżonków - podzielenie na pół - obliczenie podatku - mnożenie przez 2

   Ad c) Samotnie wychowujące - warunki: nieograniczony obowiązek podatkowy

   dzieci wniosek

   dzieci: małoletnie, niepełnosprawne, uczące się do ukończenia 25 roku życia

   - podatek w podwójnej wysokości od ½ dochodu (wlicza się dochód małoletnich - wyjątki: ich praca, stypendia, rzeczy do swobodnego użytku)

   2. PRZEDMIOT: Dochód D = Przychód - KUP (w danym roku podatkowym)

   Przychód - otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

   Źródła przychodów:

   • stosunek służbowy, stosunek pracy

   • działalność wykonywana osobiście,

   • pozarolnicza działalność gospodarcza,

   • działy specjalne produkcji rolnej,

   • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze,

   • kapitały pieniężne i prawa majątkowe

   • odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części,

   • inne źródła np. przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

   Koszty uzyskania przychodów - koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych.

   1. Kwotowo:

    

   Miesięczne

   Roczne

   Pracownik miejscowy

   111, 25 zł

   1.335 zł z jednej umowy / 2.002,05 zł z wielu umów

   Pracownik dojeżdżający

   139,06 zł 

   1.668,72 zł z jednej umowy / 2.502,56 zł z wielu umów

   1. Tylko 1335 zł / 2002,05 zł rocznie:

   • czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich,

   • członkowie zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,

   • umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrakty menedżerskie lub umowy o podobnym charakterze.

   1. 50% przychodów:

   • z tytułu zapłaty za przeniesienie prawa własności projektu

   • z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa

   • z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i praw pokrewnych

   1. 20% przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika składki na ubezpieczenia społeczne:

   • umowa zlecenie lub o dzieło,

   • praca wykonywana osobiście (m.in. działalność artystyczna, literacka, naukowa)

   • działalność arbitrażowa za granicą

   • działalność zlecona przez organ władzy lub administracji państwowej

   Zwolnienia podmiotowe: brak

   Zwolnienia przedmiotowe:

   • świadczenia o charakterze pomocy socjalnej i społecznej,

   • świadczenia emerytalno - rentowe,

   • odszkodowania,

   • wygrane,

   • świadczenia dla pracowników,

   • świadczenia o charakterze naukowym,

   • inne zwolnienia.

   1. Podstawa opodatkowania: suma dochodów pomniejszona o następujące odliczenia:

   • składki z tytułu ubezpieczenia społecznego (jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów)

   • zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu

   • wydatki na cele rehabilitacyjne

   • darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego (nie więcej niż 6% rocznie)

   • wydatki na Internet (do 760 zł)

   • wydatki na nabycie nowych technologii.

   1. Skala podatkowa progresywna:

   • do 85528 zł: 18% podstawy minus 556,02 zł,

   • od 85528 zł: 14839,02 zł plus 32% nadwyżki ponad 85528 zł.

   • ryczałtowe: 18% dochodu pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne

   • Liniowe: 19%

    • Złożenie pisemnego oświadczenia naczelnikowi US

    • Dochód po odliczeniu składek na ubezp. społeczne i na ubezp. zdrowotne

    • Nie łączy się z opodatkowaniem z zastosowaniem podstawowej skali podatkowej - odrębne zeznanie

   1. Odliczenia od podatku:

   • składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (do 7,75%),

   • z tytułu wychowywania dzieci,

   • różnicę powstałą przy stosowaniu różnych metod unikania podwójnego opodatkowania .

   1. Ryczałtowe obliczenie podatku

   • Kapitały pieniężne,

   • Dochody z giełdy,

   • Przychody ze zbycia nieruchomości,

   • Inne przychody / dochody.

   1. Pobór podatku

   • Płatnik - zakład pracy (oblicza i pobiera w ciągu roku zaliczki swoich pracowników),

   Zaliczki pracowników:

    • od stycznia do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika od początku roku przekracza 85528 zł -18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu,

    • za miesiące następne -32 % miesięcznego dochodu

   • Zaliczki osób fiz. wykonujących działalność osobiście, na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło itp.- 18% dochodu pomniejszonego o miesięczną składkę na ubezpieczenie społeczne

   • Zeznanie podatkowe -samoobliczenie (do 30 kwietnia roku następnego) lub przez płatnika (do 10 stycznia)

   PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH

   - podatek bezpośredni i obligatoryjny ale nie osobisty

   1. Podmioty:

    1. Osoby prawne - spółki kapitałowe, Skarb Państwa, przedsiębiorstwa państwowe, ubezpieczyciele, banki, spółdzielnie i inne.

    1. Spółki kapitałowe w organizacji

    1. Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek cywilnych, jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych

   Podatkowa grupa kapitałowa - grupa składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, rozliczają się wspólnie z podatku.

   Zwolnienia podmiotowe m.in.:

   • Skarb Państwa, NBP, jednostki budżetowe

   • jednostki samorządu

   • fundusze inwestycyjne, emerytalne

   • fundusze emerytalne,

   • ZUS

   1. Przedmiot

   Dochód = Przychód - KUP osiągnięty w roku podatkowym.

   KUP > Przychód = strata - rozliczanie: pokrywa się z dochodu uzyskanego w najbliższych, kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych, przy czym wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty straty.

   Zwolnienia przedmiotowe:

   • dochody uzyskane z działalności prowadzonej w SSE,

   • dochody podatników, których celem statutowym jest działalność na rzecz ogółu społeczeństwa, w części przeznaczonej na te cele,

   • dotacje, subwencje, dopłaty do zakupu, wytworzenia ŚT i WNiP,

   • inne zwolnienia.

   Przychód z działalności gospodarczej - kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

   Rodzaje przychodów:

   • pozarolnicza działalność gospodarcza

   • działy specjalne produkcji rolnej

   • udziały w zyskach osób prawych

   • odpłatne zbycie rzeczy lub praw majątkowych

   • kapitały pieniężne

   • najem, podnajem, dzierżawa itp.

   Wyłączenia z przychodów:

   • należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych,

   • otrzymane / zwrócone pożyczki i kredyty, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek,

   • kwoty naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od należności (przychodem są jedynie odsetki otrzymane),

   • zwrócone lub umorzone podatki i opłaty oraz zwrócone inne wydatki nie stanowiące KUP\

   • odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych

   KUP: Koszty podatkowe - wszystkie wydatki mające na celu osiągnięcie przychodów oraz zachowanie i zabezpieczenie źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości.

   Moment zaliczenia kosztu KUP:

   • KUP bezpośrednio związane z przychodami - potrącane w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

   • Inne KUP - potrącane w dacie ich poniesienia.

   • Za dzień poniesienia KUP uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem kosztów rezerw i biernych RMK.

   Podstawowe kategorie kosztów:

   • koszty nabycia i użytkowania ŚT i WNiP,

   • straty i sankcje,

   • wierzytelności,

   • rezerwy,

   • fundusze,

   • podatki,

   • koszty zatrudniania pracowników,

   • wydatki na reprezentację i reklamę,

   • koszty użytkowania samochodu,

   • różnice kursowe,

   • koszty finansowe

   1. Podstawa opodatkowania D = Z - Dw + Kn

   D - dochód,

   Z - zysk bilansowy,

   Dw - dochody wolne od podatku,

   Kn - koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

   Odliczenia od dochodu

   • darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego i kultu religijnego (do 10% dochodu)

   • wydatki na nabycie nowych technologii (do 50% wydatków)

   • kwoty kredytów (pożyczek) umorzonych (20% całej kwoty)

   1. Skala podatkowa: 19% podstawy opodatkowania

   * 50% stawka sanacyjna w przypadku zaniżenia przez podmioty powiązane wysokości zobowiązania podatkowego

   Stawki zryczałtowane:

   • 19% - od dochodów z dywidend oraz z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   • 20% - podmioty zagraniczne: z odsetek, praw autorskich, projektów naukowych itp.

   z usług w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej

   z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku itp.

   • 10% - podmioty zagraniczne na terytorium Polski: przewozy morskiej żeglugi handlowej oraz

   żeglugi powietrznej

   1. Pobór podatku

   1. Samoobliczenie - podatnik samodzielnie oblicza zaliczki na podatek i je terminowo płaci

   Zaliczki = podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku - suma zaliczek za poprzednie miesiące.

   Zaliczki i deklaracje o osiągniętych dochodach składane do:

   • za styczeń - listopad do 20 każdego miesiąc

   • za grudzień do 20 grudnia w wysokości zaliczki listopadowej

   1. Uproszczony pobór :

   • wpłata zaliczek miesięcznych w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu za rok poprzedzający lub w zeznaniu złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata

   • wpłata zaliczek kwartalnych

   • dotyczy podatników rozpoczynających działalność w pierwszym roku podatkowym oraz małych podatników

   • obowiązek zawiadomienia w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody (do 20 lutego)

   1. Kredyt podatkowy - zwolnienie małych przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy przez dany rok podatkowy, a następnie uiszczenia podatku za ten rok w ciągu kolejnych 5 lat w jednakowej wysokości.

   Zeznanie podatkowe - do 31 marca roku następnego i w tym terminie wpłata podatku należnego lub różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.   Wyszukiwarka

   Podobne podstrony:
   praca-magisterska-6962, 1a, prace magisterskie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
   6962
   6962
   6962
   6962
   6962
   6962

   więcej podobnych podstron