Laborka obwody 3 fazowe, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Zakłócenia w układach elektroenergetycznych


POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

WYDZIAŁ

ELEKTRYCZNY

LABOLATORIUM ZAKŁÓCEŃ W UKŁADACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

Temat: Badanie obwodów trójfazowych

WYKONALI:

Jarosław Ignasiak

Jarosław Fic

Rafał Błasiak

Szymon Krystek

I. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z własnościami układów trójfazowych symetrycznych i niesymetrycznych, ich wykresami wskazowymi oraz zjawiskami zachodzącymi w tych układach w przypadkach różnych rodzajów niesymetrii zarówno w obciążeniu jak i zasilaniu.

II. Schematy połączeń.

1) Schemat układu trójfazowego gwiazdowego

0x01 graphic

2) Schemat układu trójfazowego trójkątowego

III. Tabele pomiarowe.

1) Dla układu gwiazdowego

Przewód

Pozycja

Obciążenie

Wyniki pomiarów

Lp

Układ

zerowy

wyłącznika

Za

Zb

Zc

Uf

U0

J0

połączeń

W1

W2

W3

-

-

-

V

V

A

1

Symetr.

jest

2

2

2

2R

2R

2R

53

0

0,1

2

brak

2

2

1

2R

2R

2R

90

0

0

3

Przerwa

jest

2

1

2

-

2R

2R

53

0

1,92

4

w obw.a

brak

2

1

1

-

2R

2R

90

0

0

5

Zw.faz.a

brak

2

1

1

-

2R

2R

90

0

2

6

Niesy-

jest

2

2

2

R

2R

2R

53

0

0,9

7

metr.

brak

2

2

1

R

2R

2R

90

0

0

Z pomiarów

Wyniki obliczeń

Lp

Ja

Jb

Jc

UN

JN

Ja

Jb

Jc

Sa

Sb

Sc

S

A

A

A

V

A

A

A

A

VA

VA

VA

VA

1

2

2

2

0

0

2

2

2

180

180

180

540

2

2

2

2

0

0

2

2

2

180

180

180

540

3

0

2

2

0

2

0

2

2

0

106

106

212

4

0

1,85

1,85

45

0

0

1,77

1,73

0

135

135

270

5

0

2

2

45

2

0

2

2

0

106

106

212

6

1

2

2

0

1

1

2

2

53

106

106

256

7

1,1

1,85

1,85

18

0

1

2

2

90

180

180

450

2) Dla układu trójkątowego

Układ

Pozycja

Obciążenie

Z pomiarów

Lp.

połączeń

wyłącznika

Za

Zb

Zc

Ja

Jb

Jc

W1

W2

W3

-

-

-

A

A

A

1

Symetr.

2

2

2

2R

2R

2R

3,1

3,1

3,1

2

2

1

2

2R

2R

2R

0

3,1

3,1

3

2

2

2

2R+L

2R

2R+C

2,6

3,4

0,8

4

Niesym.

2

1

2

2R+L

2R

2R+C

0

2,7

2,7

5

2

2

1

2R+L

2R

2R+C

3,1

3,1

0

Z pomiarów

Wyniki obliczeń

Lp.

I1

I2

I3

Ja

Jb

Jc

I1

I2

I3

S1

S2

S3

A

A

A

A

A

A

A

A

A

VA

VA

VA

1

1,8

3,3

1,8

5,15

5,15

5,15

3

2,91

2,91

180

180

180

2

1,75

0

1,3

0

1,51

1,51

1,49

3

1,49

90

180

90

3

1,65

0,85

1,35

2,1

2,1

2,1

4,1

2,2

2,2

0

174

164

4

1,05

2,7

1

0

2,4

2,4

0

2,2

2,1

1,7

2,1

1,7

5

1,7

0

1,85

2,4

2,4

2,1

0,1

0

2,2

8

174

0

IV. Obliczenia.

Ea = 90 V

Eb = 90*e-j120 = -45-j78 V

Ec = 90*ej120 = -45+j78 V

Va = Ea Vb = Eb Vc = Ec

Jako Z = 2R przyjmujemy 45*ej0 dla 90V

Ja = = = 2 A

Jb = = = -1-j1,73 = 2*e-j120 A

Jc = = = -1+j1,73 = 2*ej120 A

JN = Ja+Jb+Jc = 2-1-j1,73-1+j1,73 = 0 A

Sa = Va*Ja* = 90*2 = 180 VA

Sb = Vb*Jb = (-45-j78) *2 = 180 VA

Sc = Vc*Jc = (-45+j78) *2 = 180 VA

S = Sa+Sb+Sc = 3*180 = 540 VA

U1 = 90*ej0 = 90 V

U2 = 90*e-j120 = -45-j75 V

U3 = 90*ej120 = -45+j75 V

Ia = = = 3 A

Ib = = = -1,5-j2,5 A

Ic = = = -1,5+j2,5 A

Ja = Ia - Ic = 3+1,5-j2,5 = 4,5-j2,5 = 5,15*e-29 A

Jb = Ib - Ia = -1,5-j2,5-3 = -4,5-j2,5 = 5,15*e-j149 A

Jc = Ic - Ib = -1,5+j2,5+1,5+j2,5 = 5,15*ej91 A

S1 = U1*Ia* = 90*3 = 180 VA

S = S1+S2+S3 = 3*180 = 540 VA

V. Uwagi i wnioski.

Zjawiska w obwodach prądu zmiennego są nierozerwalnie związane ze zmianami pola elektrycznego i magnetycznego. Przy zmiennych napięciach i prądach, pola elektryczne i magnetyczne również są zmienne. Energia pola elektrycznego przekształca się w energię pola magnetycznego i na odwrót. Jak zauważyliśmy podczas wykonywania pomiarów prąd w przewodzie zerowym układu symetrycznego gwiazdowego nie płynie.

Napięcie w punkcie zerowym jest również równe zero.

W przypadku gdy występuje przerwa w fazie „a” i podłączony jest przewód zerowy to prądy w przewodach „b” i „c” nie zmieniają się, natomiast prąd gałęzi „a” jest równy zero.

W układzie trójkątowym symetrycznym zarówno prądy przewodowe jak i fazowe są równe. Moce pobierane przez poszczególne fazy również są sobie równe. Gdy występuje przerwa w zasilaniu którejś z faz wówczas prąd przewodowy tej fazy jest równy zero.

Przy symetrycznym odbiorze układu gwiazdowego z przewodem N , prądy każdej fazy są sobie równe dlatego też nie płyną żadne prądy wyrównawcze . Gdy wykręcimy jedną żarówkę , otrzymamy obciążenie niesymetryczne charakteryzujące się pojawieniem prądów w przewodzie N . Im większy prąd będzie płyną pzrez jedną z faz tym większy będzie prąd IN Oczywiście przy idealnym przewodzie zerowym Zn jest równa zero , my nie mogliśmy tego uwzględnić przy naszych obliczeniach , gdyż porównywane wartości pomiarowe były obarczone dużym błędem bezwzględnym . W rzeczywistości Zn zawiera się od zera do nieskończoności i na ogół dobrze jest znać jej wartość . Impedancja powinna być bliska zeru co określałoby w miarę dokładnie działający obwód . Przy zmianie wielkości obciążenia zaobserwowaliśmy ciągłą zmianę nie tylko prądu ale także napięcia . Jeżeli jedna z faz będzie bez obciążenia to prąd w tej gałęźi nie będzie płyną . Co uzyskaliśmy z pomiarów , a uzasadnione to jest z Prawa Ohma . Przy połączeniu symetrycznym układ zachowuje się tak samo z przewodem zerowym jak i bez niego . Wprowadzając asymetrię obciążenia różnica prądów będzie tylko widoczna w przewodach fazowych . Przy obciążeniu RLC obwód rządzi się takimi samymi prawami . Gdybyśmy chcieli otrzymać obciążenie symetryczne musielibyśmy z większą dokładnością dobierać wartości RLC aby otrzymać takie same impedancje w gałęziach .

Układ trójkątny objęty jest innymi zależnościami . Po pierwsze nie mamy do czynienia z przewodem N , nie płyną więc prądy wyrównawcze . Każdy prąd przewodowy jest pierwiastek z trzech większy od prądu fazowego . Napięcia są obie równe . Każdy prąd fazowy jest sumą poszczególnych prądów przewodowych , zgodnie z Prawem Kirchoffa . Przy symetrycznym obciążeniu w każdej gałęzi mamy takie same wartości prądów i napięć . Przy braku symetrii np. zwiększając impedancję obwodu z żarówkami automatycznie zmniejszamy prąd fazowy , a także prąd przewodu . Można wywnioskować , że każdy rodzaj obciążenia , ma swoje charakterystyczne cechy . Porównując otrzymane pomiary z wartościami wliczonymi otrzymujemy w niektórych przypadkach znaczne różnice . Powodem tych różnic jest zbyt mała precyzja działania przyrządów , np. niedokładne sprzęganie autotransformatorów , czyli powstawanie różnic przesunięć kątowych na każdą fazę . Możemy tez wziąć pod uwagę małą precyzyjność pomiarową . Mierzyliśmy bowiem , w niektórych przypadkach prądy rzędu dziesiątek ampera . Różnice w wynikach są też spowodowane nieidealnym zachowaniem się odbiorników np. 500 W żarówka oprócz rezystancji , posiada jeszcze pewną indukcyjność .Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Obwody trójfazowe, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Zakłócenia w układach elektroenergetycznych
Laborka z układów trójfazowych AM, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Zakłócenia w układach elektr
test 1 - 2010, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Zakłócenia w układach elektroenergetycznych
Filtry przeciwzakloceniowe 01, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Zakłócenia w układach elektroene
kusiak druk, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Zakłócenia w układach elektroenergetycznych
test nr 2 - do wydruku, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Zakłócenia w układach elektroenergetycz
Filtr Przeciwzakłóceniowy, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Zakłócenia w układach elektroenerget
zakł przewodzone moje, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Zakłócenia w układach elektroenergetyczn
W-15 w Cz, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Zakłócenia w układach elektroenergetycznych
qnekologia, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Zakłócenia w układach elektroenergetycznych
W-15p w Cz, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Zakłócenia w układach elektroenergetycznych
zakłucenia elektroenergetyczne, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Zakłócenia w układach elektroen
sciaga ! 1 mini, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Zakłócenia w układach elektroenergetycznych
test nr 22, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Zakłócenia w układach elektroenergetycznych
AK Filtry, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Zakłócenia w układach elektroenergetycznych
posyłek Maćka, Elektrotechnika-materiały do szkoły, Zakłócenia w układach elektroenergetycznych

więcej podobnych podstron