6434


PROCEDURA KARNA ZGODNIE Z USTAWĄ KODEKS KARNY SKARBOWY

  1. Odpowiednie stosowanie przepisów kpk w kks.

W postępowaniu karnym skarbowym w art. 113-177 stosuje się odpowiednio przepisy kpk. Postępowanie karne skarbowe jest postępowaniem karnym. Oparte jest na zasadach postępowania karnego powszechnego. Recypowane są one wprost z procesu karnego powszechnego, nie są wiec wymienione w kks. Złożoność postępowania kks wynika z połączenia prowadzenia postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia opisanych w jednym akcie prawnym. Odrębności wynikające z dwóch porównywanych ustaw to:

W postępowaniu kks stosuje się przepisy kpk jeżeli przepisy kodeksu nie stanowią inaczej.

  1. Podstawowe odrębności pomiędzy kks i kpk.