4, System indywidualistyczno-planowy (kapitalizm nierynkowy):


System indywidualistyczno-planowy (kapitalizm nierynkowy):

W wyniku podjętych przez władze działań :

- bezrobocie w 1939r. spadło do poziomu poniżej 1%;

- stopa oszczędzania w 1932-1938 wzrosła z 11% do 18%;

- produkcja przemysłowa wzrosła dwukrotnie a produkcja rolnicza wzrosła o niemal 10%;

- wydajność pracy wzrosła dwukrotnie.

System kolektywistyczno-kompetytywny (gospodarka socjalistyczna, regulacja rynkowa):

Nowa Polityka Ekonomiczna (NEP) - określenie doktryny polityki gospodarczej Rosji Radzieckiej i później ZSRR w latach 1921-29.

NEP oznaczał zmianę polityki gospodarczej rządu radzieckiego z komunizmu wojennego i wprowadzanie bardziej rynkowych mechanizmów gospodarczych.

W tym czasie zezwolono na podjecie małych prywatnych przedsięwzięć (szczególnie w rolnictwie oraz usługach), przy pozostawieniu monopolu państwowego w dziedzinach dużych gałęzi przemysłu (głównie przemysł ciężki), handlowych (szczególnie handel zagraniczny), bankowości i instytucjach finansowych zezwalając także na koncesjonowaną działalność gospodarczą międzynarodowych przedsiębiorstw.

Przyniosło to szybkie ożywienie gospodarcze, odrodzenie handlu i rynku, wzrost produkcji rolnej i przemysłowej oraz stabilizację finansową państwa.

W ciągu 5 lat (1921-1926) wskaźnik produkcji przemysłowej wzrósł 3-krotnie (1927 - 13%, 1928 - 19%) rolnej dwukrotnie (ogólna produkcja rolnicza była większa o 13% w porównaniu z 1913). Ogólnie rzecz biorąc w 1921-1929 średnioroczny wzrost dochodu narodowego 18%.

W końcu 1929r. odrzucono całkowicie NEP przez kolektywizację rolnictwa. Stalin zastąpił tą doktrynę gospodarczą systemem gospodarki nakazowo-rozdzielczej, powracając do wielu założeń komunizmu wojennego.

System kolektywistyczno-planowy (gospodarka socjalistyczna regulowana przez centralne planowanie państwowe):

Socjalizm - próby zmniejszania nierówności społecznych i upowszechniania świadczeń socjalnych lub poddania gospodarki kontroli społecznej (poprzez instytucje państwowe, samorządowe, korporacyjne lub spółdzielcze).

Częścią wspólną wszystkich odmian socjalizmu jest (częściowe lub całkowite) odrzucenie idei kapitalistycznego wolnego rynku, ograniczenie własności prywatnej oraz promowanie idei sprawiedliwości społecznej.

Cechy gospodarki socjalistycznej:

  1. Planowanie centralne i zarządzanie nakazowo-rozdzielcze (zasobów, towarów, usług), które nie tylko ograniczało autonomię przedsiębiorstwa, ale czyniło z niego zakład produkcyjny; w myśl zalecenie Lenina, cała gospodarka traktowana była jak „wielka maszyna”.

  2. Rozbudowa aparatu administracyjnego państwa i gospodarki opanowanej przez ludzi partii (nomenklatura stanowisk - BMW) w celu zapewnienia koordynacji i kontroli organizowanej od góry.

  3. Hierarchiczna struktura gospodarki

  4. Administracyjna regulacja wszelkich parametrów ekonomicznych.

  5. „Dolaryzacja gospodarki”

  6. Etos pracy - „czy się stoi…” i system motywacji - „stachanowski”.

  7. Prymat rozbudowy przedsiębiorstw wytwarzających środki produkcji (przemysł ciężki: stalowy, maszynowy, itd.) i wiążące się z tym stałe ograniczenia konsumpcji, a nawet okresowe spadki stopy życiowej.

16.XI.09

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
SYSTEMY ERP W ZARZĄDZANIU KAPITAŁEM LUDZKIM, Socjologia i Psychologia
Planowanie systemow projekt 053 Nieznany
LOGISTYKA ZAOPATRZENIA - System planowania potrzeb materiałowych ( MRP )
system planowania potrzeb materiałowych-ściąga (6 str), Ekonomia, ekonomia
Planowanie systemow projekt, Projekt
Wychowanie jako efekt działań indywidualnych i instytucjonalnych, Studia, Rok II, Pojęcia i systemy
Ekonomia i Marketing, Planowanie nakladow kapitalowych, Planowanie nakładów kapitałowych
PLANOWANIE SYSTEMÓW JAKOŚCI
Zarzadzanie kapitalem obrotowym netto, Planowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa
Planowanie nakładów kapitalowych (15 stron)
Eurydice Systemy edukacji w Europie stan obecny i planowane reformy

więcej podobnych podstron