Budownictwo Ogolne (rok II), Obliczenia cieplno-wilg (2), Krzysztof Banach BLII mgr


OBLICZENIA CIEPLNO WILGOTNOSCIOWE

Poniższe obliczenia będą miały na celu sprawdzenie , czy wstępnie przyjęte w trakcie projektowania grubości izolacji termicznych są wystarczające , by przegrody pod względem izolacyjności termicznej były zgodne z obwiązującymi Polskimi Normami. W przypadku , gdy te grubości okażą się zbyt małe - dokonane zostanie przeprojektowanie przegrody , tak by po zmianach odpowiadała warunkom normowym.

1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

opór przejmowania ciepła : Ri= 0.12 m2K/W (wg załącznika 7 PN 91/B-02020)

opór odpływy ciepła : Re = 0.04 m2K/W (wg załącznika 7 PN 91/B-02020)

obliczeniowa temperatura powietrza na zewnątrz budynku : ti=20 oC

obliczeniowa temperatura powietrza wewnątrz budynku : te=-18 oC

Poszczególne warstwy ściany jednowarstwowej , grubości tych warstw oraz odpowiadające danym materiałom współczynniki przenikania ciepła λ :

Wzór na obliczanie oporu cieplny przegrody budowlanej :

0x01 graphic

Opór cieplny dla ściany zewnętrznej wynosi : R=2,776 m2K/W

Wzór na obliczanie dla przegrody budowlanej współczynnika przenikania ciepła ko [ W/m2K ]- w którym nie uwzględniamy niekorzystnego wpływu mostków termicznych :

0x01 graphic

Przyjęcie współczynnika poprawkowego Δk [ W/m2K ] uwzględniającego niekorzystny wpływ mostków termicznych, , który w oparciu o PN dla ścian zewnętrznych z oknami wynosi : Δk = 0.15 W/m2K .

Ostateczny współczynnik przenikania ciepła - k - jest sumą wartości ko i Δk . Tak obliczona wartość musi być mniejsza od dopuszczalnej wartości kmax określonej w normie , która w przypadku ścian zewnętrznych wynosi kmax= 0,55 W/m2K .

Współczynnik przenikania ciepła po uwzględnieniu mostków termicznych:

k = 0,34 + 0,15 = 0,49 W/m2K < kmax= 0,55 W/m2K

czyli warunek izolacyjności cieplnej ściany zewnętrznej został spełniony , i nie jest konieczne przeprojektowywanie przegrody budowlanej.

2. STROP NAD PIWNICĄ.

opór przejmowania ciepła : Ri= 0.17 m2K/W

opór odpływy ciepła : Re = 0.04 m2K/W

obliczeniowa temperatura powietrza poniżej stropu piwnicznego : ti=20 oC

obliczeniowa temperatura powietrza powyżej stropu piwnicznego : te=8 oC

Poszczególne warstwy stropu nad piwnicą , grubości tych warstw oraz odpowiadające danym materiałom współczynniki przenikania ciepła λ (dla części konstrukcyjnej stropu Fert-40 otynkowanej od spodu podano gotową wartość oporu cieplnego , odczytaną z załącznika nr 6 )

Opór cieplny stawiany przez strop nad piwnicą obliczamy ze wzoru :

0x01 graphic

0x01 graphic

i ostatecznie wynosi on R=0,684 m2K/W .

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła ko dla stropu nad piwnicą - bez uwzględnienia niekorzystnego wpływu mostków termicznych :

0x01 graphic

Na tym etapie widać już , że nawet bez uwzględniania niekorzystnego wpływu mostków termicznych - współczynnik „k” charakteryzujący strop nad piwnicą będzie dużo większy od dopuszczalnego , który w tym wypadku wynosi kmax= 0,60 W/m2K . WNIOSEK : przegrodę należy przeprojektować w kierunku zwiększenia grubości izolacji termicznej.

Do ponownych obliczeń przyjęto grubość styropianu równą 7 cm , grubości pozostałych warstw pozostawiono bez zmian.

Opór cieplny stawiany przez strop nad piwnicą o zwiększonej grubości styropianu - d1' :

0x01 graphic

0x01 graphic

i ostatecznie wynosi on R'=1,88 m2K/W .

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła ko' dla stropu nad piwnicą - bez uwzględnienia niekorzystnego wpływu mostków termicznych :

0x01 graphic

Przyjęcie współczynnika poprawkowego Δk [ W/m2K ] uwzględniającego niekorzystny wpływ mostków termicznych, , który w oparciu o PN dla stropów nad piwnicą wynosi : Δk = 0.10 W/m2K .

Wartość współczynnika przenikania ciepła po uwzględnieniu niekorzystnego wpływu mostków termicznych:

k' = 0,48 + 0,10 = 0,58 W/m2K < kmax= 0,60 W/m2K

czyli warunek izolacyjności cieplnej stropu nad kondygnacją piwniczną został spełniony - przegroda jest prawidłowo zaprojektowana .

3. STROPODACH NIEWENTYLOWANY

opór przejmowania ciepła : Ri= 0.12 m2K/W

opór odpływy ciepła : Re = 0.04 m2K/W

obliczeniowa temperatura powietrza na zewnątrz budynku : ti=20 oC

obliczeniowa temperatura powietrza wewnątrz budynku : te=-18 oC

Poszczególne warstwy stropodachu niewentylowanego, grubości tych warstw oraz odpowiadające danym materiałom współczynniki przenikania ciepła λ (dla części konstrukcyjnej stropu Fert-40 otynkowanej od spodu podano gotową wartość oporu cieplnego , odczytaną z załącznika nr 6 )

Opór cieplny stawiany przez stropodach niewentylowany obliczamy ze wzoru :

0x01 graphic

Po podstawieniu wszystkich danych otrzymujemy jego wartość równą :

R=5,19 m2K/W .

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła ko dla stropodachu niewentylowanego - bez uwzględnienia niekorzystnego wpływu mostków termicznych :

0x01 graphic

Przyjęcie współczynnika poprawkowego Δk [ W/m2K ] uwzględniającego niekorzystny wpływ mostków termicznych, , który w oparciu o PN dla stropodachów niewentylowanych wynosi : Δk = 0.10 W/m2K .

Ostateczny współczynnik przenikania ciepła - k - jest sumą wartości ko i Δk . Tak obliczona wartość musi być mniejsza od dopuszczalnej wartości kmax określonej w normie , która w przypadku stropodachów nad pomieszczniami ogrzewanymi wynosi kmax= 0,30 W/m2K .

Współczynnik przenikania ciepła „k” po uwzględnieniu niekorzystnego wpływu mostków termicznych:

k = 0,18 + 0,10 = 0,28 W/m2K < kmax= 0,30 W/m2K

czyli warunek izolacyjności cieplnej stropodachu został spełniony , i nie jest konieczne przeprojektowywanie przegrody budowlanej.

4. ROZKŁADY TEMPERATUR WEWNĄTRZ ZAPROJEKTOWANYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

By wyznaczyć wykresy przebiegu temperatur dla poszczególnych przegród korzystać będziemy ze wzorów :

w których Rj to opór cieplny j-otej warstwy , a ko , ti i te to wartości charakterystyczne dla danej przegrody , których wartości obliczone zostały w punktach 1 , 2 i 3 tego opracowania.

4.1. Ściana zewnętrzna