Badanie właściwości magnetycznych próbek blach elektrotechnicznych, c5, Politechnika Wrocławska


Politechnika Wrocławska

Instytut

Podstaw Elektrotechniki

i Elektrotechnologii

1.

Wydział Elektryczny

Rok I

Grupa 73

Rok Akademicki 1999/2000

Laboratorium Podstaw Inżynierii Materiałowej

Data ćwiczenia:

14.03.2000

Temat: Badanie właściwości magnetycznych próbek blach

elektrotechnicznych.

Ocena:

Nr ćwiczenia:

5

Cel i zakres ćwiczenia:

Celem ćwiczenia było wyznaczenie pętli histerezy, oraz dynamicznej krzywej namagnesowania próbek wykonanych z blachy transformatorowej M4 || i M4 ⊥ metodą oscylograficzną. Należało także wyznaczyć stratność próbek oraz przenikalność dynamiczną krzywej namagnesowania.

Opis czynności wykonanych w ćwiczeniu:

Badanie pętli histerezy:

Wyznaczenie dynamicznej krzywej magnesowania:

Spis przyrządów użytych w ćwiczeniu:

  1. oscyloskop Oks 521A, nr inw. I-7-IVa-1795

  2. aparat Epsteina M40, nr inw. I-7-EWB-

  3. transformator 250/30 V,

  4. transformator nastawiany, nr inw. I-7-IVa-276

  5. amperomierz, nr inw. I-7-Iva-1165

  6. woltomierz MUC 2000, nr inw. I-7-IVa-1611

  7. woltomierz DT890, nr inw. I-7-IVa-2656

  8. układ całkujący

0x08 graphic
Schemat układu pomiarowego:

gdzie: AT - autotransformator do regulacji napięcia sieciowego, TR - transformator separujący i obniżający napięcie, TP - transformator powietrzny, Rn - rezystor wzorcowy, A - amperomierz, P - badana próbka, PC - przetwornik całkujący, OS - oscyloskop, V1, V2 - woltomierze cyfrowe z przetwornikami wartości średniej napięcia

Wyniki pomiarów i obliczenia:

Wartość szczytową natężenia pola magnetycznego można wyliczyć ze wzoru:

0x01 graphic

gdzie:

U1 - wskazanie woltomierza U1 [V]

Z1 - liczba zwojów uzwojenia magnesującego

f - częstotliwość napięcia zasilającego [Hz]

M - indukcyjność wzajemna transformatora powietrznego [H]

Ls - średnia długość obwodu magnetycznego

Wartość szczytową indukcji magnetycznej można wyliczyć ze wzoru:

0x01 graphic

gdzie:

U2 - wskazanie woltomierza U2 [V]

Z2 - liczba zwojów uzwojenia napięciowego

f - częstotliwość napięcia zasilającego [Hz]

S - przekrój poprzeczny próbki

Stąd dla Bm.=1[T] 0x01 graphic

0x01 graphic

Przekrój poprzeczny próbki można wyliczyć ze wzoru:

0x01 graphic

gdzie:

m - masa próbki [kg]

Lg - długość geometryczna próbki [m]

ρ - gęstość materiału próbki [kg/m3]

Stąd obliczenia dla blachy transformatorowej M4 || 0x01 graphic

0x01 graphic
[kg]

0x01 graphic
[m]0x01 graphic

0x01 graphic
[kg/m3]

0x01 graphic
[m2]

Dla:

0x01 graphic
[T]

0x01 graphic
[Hz]

0x01 graphic

0x01 graphic
[m2]

0x01 graphic
[V]

Dla:

0x01 graphic
1.2 [V]

0x01 graphic

0x01 graphic
[Hz]

0x01 graphic
[H]

0x01 graphic
0,94[m]

0x01 graphic
[A/m]

Stąd obliczenia dla blachy transformatorowej M4 ⊥0x01 graphic

0x01 graphic
[kg]

0x01 graphic
[m]0x01 graphic

0x01 graphic
[kg/m3]

0x01 graphic
[m2]

Dla:

0x01 graphic
[T]

0x01 graphic
[Hz]

0x01 graphic

0x01 graphic
[m2]

0x01 graphic
[V]

Dla:

0x01 graphic
8.9 [V]

0x01 graphic

0x01 graphic
[Hz]

0x01 graphic
[H]

0x01 graphic
0,94[m]

0x01 graphic
[A/m]

Wyniki uzyskane na podstawie pomiarów:

Rodzaj blachy

Lg

[m]

ρ

[kg/m3]

m

[kg]

Z1

Z2

Ls

[m]

U1

[V]

U2

[V]

f

[Hz]

M

[mH]

Hm

[A/m]

Bm

[T]

M4 ||

1

7650

0,3054

700

700

0,94

1,2

6,21

50

175

23,002

1

M4 ⊥

1

7650

0,2894

700

700

0,94

8,9

5,91

50

175

170,6

1

0x08 graphic
Pętla histerezy dla blachy transformatorowej M4 ||

0x08 graphic
Pętla histerezy dla blachy transformatorowej M4 ⊥

Obliczanie przenikalności dynamicznej:

Przenikalność dynamiczną można obliczyć ze wzoru:

0x01 graphic

gdzie:

Bm - maksymalna wartość indukcji [T]

Hm - maksymalna wartość natężenia pola [A/m]

μ0 - przenikalność magnetyczna próżni (0x01 graphic
[H/m])

stąd dla blachy transformatorowej M4 ||

0x01 graphic
[T]

0x01 graphic
[A/m]

0x01 graphic
[H/m]

otrzymamy:

0x01 graphic

stąd dla blachy transformatorowej M4 ⊥

0x01 graphic
[T]

0x01 graphic
[A/m]

0x01 graphic
[H/m]

otrzymamy:

0x01 graphic

Rodzaj blachy

μ

M4 ||

35333,2171

M4 ⊥

4763,9199

Pomiary dynamicznej krzywej namagnesowania:

Blacha transformatorowa M4 ||

Numer pomiaru

U1 [V]

U2 [V]

Hm [A/m]

Bm [T]

μ

1

1,3

7,02

24,918

1,1293

36054,615

2

1,2

6,02

23,002

0,9685

33496,447

3

1,0

5,0

19,168

0,8044

33385,661

4

0,8

3,99

15,334

0,6419

33302,485

5

0,7

3,02

13,417

0,4858

28804,93

6

0,5

2,00

9,584

0,3127

25956,48

7

0,3

1,00

5,75

0,1609

22261,423

8

0

0

0

0

­­−

Blacha transformatorowa M4 ⊥

Numer pomiaru

U1 [V]

U2 [V]

Hm [A/m]

Bm [T]

μ

1

8,9

6,19

170,596

1,0482

4888,099

2

7,1

5,02

136,093

0,8806

5147,633

3

6,3

4,04

120,759

0,6841

4506,764

4

5,2

3,03

99,674

0,5131

4095,292

5

4,1

2,01

78,588

0,3404

3445,863

6

2,8

1,01

53,671

0,171

2534,668

7

0

0

0

0

Wykresy dynamicznej krzywej namagnesowania:

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

Obliczenie stratności próbki:

Stratność próbki, inaczej strata mocy pola elektromagnetycznego w jednostce masy próbki, można obliczyć ze wzoru:

0x01 graphic

gdzie:

α, β - współczynniki skali

σ - powierzchnia pętli histerezy [mm2]

ρ - gęstość materiału próbki [kg/m3]

f - częstotliwość napięcia zasilającego [Hz]

Współczynniki skali można obliczyć ze wzorów:

0x01 graphic
, 0x01 graphic

gdzie:

Bm - maksymalna wartość indukcji [T]

Hm - maksymalna wartość natężenia pola [A/m]

a, b - współrzędne (odpowiednio x, y) położenia wierzchołka pętli histerezy na kalce

Stąd dla blachy transformatorowej M4 ||

0x01 graphic
[mm]

0x01 graphic
[mm]

0x01 graphic
[A/m]

0x01 graphic
[T]

0x01 graphic
[Hz]

0x01 graphic
115[mm2]

0x01 graphic
[kg/m3]

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

Stąd dla blachy transformatorowej M4 ⊥

0x01 graphic
[mm]

0x01 graphic
[mm]

0x01 graphic
[A/m]

0x01 graphic
[T]

0x01 graphic
[Hz]

0x01 graphic
115[mm2]

0x01 graphic
[kg/m3]

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

Wyniki uzyskane na podstawie pomiarów:

Rodzaj blachy

α

β

a

[mm]

b

[mm]

p

σ

[mm2]

ρ

[kg/m3]

f

[Hz]

M4 ||

11,501

0,0476

2

21

0,4114802

115

7650

50

M4 ⊥

14,217

0,0527

12

19

1,3613567

278

7650

50

WNIOSKI:

Dla próbek blach elektrotechnicznych wykonanych z takiego materiału ich właściwości magnetyczne różnią się od siebie. Wynika to w sposobie wykrojenia próbek. Próbka wycięta prostopadle do płaszczyzny krojenia i dla tej samej wartości napięcia U2 indukcja magnetyczna B, a co za tym idzie przenikalność magnetyczna jest większa niż dla próbki wyciętej równolegle do płaszczyzny krojenia. Wynika również większa stratność dla tej próbki.

Najbardziej miękkim ferromagnetykiem okazała się blacha transformatorowa M4 ||. Charakteryzowała się węższą pętlą histerezy. Maksymalna wartość natężenia pola dla tej próbki wyniosła 23,002 [A/m].

Przyglądając się kształtom pętli histerezy badanych próbek, można zauważyć wpływ obróbki technologicznej materiału na wartość tzw. pozostałości magnetycznej (czyli magnetyzmu szczątkowego), oraz na wartość natężenia powściągającego (tzn. natężenia pola o przeciwnym kierunku, które należy wymusić, aby zlikwidować magnetyzm szczątkowy).

Stratność próbki blachy transformatorowej M4⊥ była największa i wyniosła 1,36, a więc strata mocy pola elektromagnetycznego przypadającego na jednostkę masy jest największa. Dla porównania, stratność próbki blachy transformatorowej M4 || wyniosła 0,41 i była najmniejszą wśród badanych próbek.

Największą przenikalność dynamiczną posiadała blacha transformatorowa M4 || i wyniosła ona 36054,615. Jest to najlepszy materiał do pracy ze zmiennym polem magnetycznym.

Warunki wykonania pomiarów:

temperatura otoczenia

23,5°C

ciśnienie atmosferyczne

1003 hPa

wilgotność

52%

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Badanie właściwości magnetycznych próbek blach elektrotechnicznych, !c1, Politechnika Wrocławska
Badania właściwości mechanicznych materiałów izolacyjnych, Pim c6, Politechnika Wrocławska
ćw.10.Badanie właściwości łuku prądu stałego, Elektrotechnika - notatki, sprawozdania, Urządzenia el
ćw.10.Badanie właściwości łuku prądu stałego, Elektrotechnika - notatki, sprawozdania, Urządzenia el
Pomiary właściwości cieplnych materiałów izolacyjnych, Pim c7, Politechnika Wrocławska
Elektrotechnika 1 kolokwium, Politechnika Wrocławska Energetyka, 3 semestr, Podstawy elektrotechniki
Pomiary wybranych właściwości fizycznych i chemicznych dielektryków, Pim c8, Politechnika Wrocławska
elektra pyt, Politechnika Wrocławska, PWR - W10- Automatyka i Robotyka, Sem3, Elektro, Podstawy elek
Laborki z elektroniki, ED 4 - Badanie właściwości impulsowych tranzystora, Politechnika Lubelska
Badanie właściwości silnika bocznikowego, Studia, sprawozdania, sprawozdania od cewki 2, Dok 2, Dok
Cw 07 E 01 Badanie właściwości elektrycznych kondensatora pł
Badanie właściwości materiałów magnetycznych –?rromagnetyki
Ćw 4 - Badanie twardości i udarności wybranych materiałów elektroizolacyjnych, Politechnika Poznańsk
Badanie właściwości tensometrów oporowych, Studia, sprawozdania, sprawozdania od cewki 2, Dok 2, Dok
InstrukcjeĆw.2009 2010, Cw.1.E-01. Badanie właściwości elektrycznych kondensatora płaskiego, Laborat
Badanie właściwości połączeń źródeł napięcia stałego, Elektrotechnika, Instrukcje I

więcej podobnych podstron