ZUS Rw-3 Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej, ZUS Rw-3 Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej


Numer świadczenia:

I. Dane dotyczące osoby pełnoletniej - uprawnionej do renty rodzinnej

1. Nazwisko

, nazwisko rodowe

2. Imię (imiona)

, płeć: (wpisać: K - kobieta, M - mężczyzna,

3. Imię ojca

, imię matki

4. Data urodzenia

, miejsce urodzenia

5. Adres zameldowania na stałe miejsce pobytu:

ulica

, nr domu

, nr lokalu

miejscowość

, kod

, poczta

dzielnica - gmina

, powiat

61. Adres zamieszkania:

ulica

, nr domu

, nr lokalu

miejscowość

, kod

, poczta

dzielnica - gmina

, powiat

72. Adres do korespondencji:

ulica

, nr domu

, nr lokalu

miejscowość

, kod

, poczta

dzielnica - gmina

, powiat

8. Numer telefonu

9. Numer Ewidencyjny PESEL

l03. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

II.

WNIOSEK

w sprawie wypłaty części renty rodzinnej

Proszę o przekazywanie przysługującej mi części renty rodzinnej:

a)* na moje nazwisko pod adres zameldowania - zamieszkania - podany do korespondencji*

b)* na mój rachunek w banku - spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej*

c)* na nazwisko i adres upoważnionej przeze mnie osoby:

pieczątka i podpis osoby potwierdzającej
własnoręczność podpisu

data i podpis wnioskodawcy

1) Wypełnić tylko w przypadku, gdy wnioskodawca nie zamieszkuje pod stałym adresem zameldowania, podanym w dowodzie oso-
bistym.

2) Wypełnić tylko w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres zameldowania i adres zamieszkania.

3) Należy podać Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) z decyzji Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru.

* Niepotrzebne skreślić

ZUS Rw-3Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ZUS Z-21 Wniosek w sprawie przedłużenia okresu wypłaty zasiłku chorobowego, ZUS Z-21 Wniosek w spraw
Wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego (ZUS Z -, Nazwa płtnika składek:
ZUS Rp 18 Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytal
ZUS SR1 Wniosek o ustalenie prawa do zasilku rodzinnego, Wniosek o ustalenie prawa do zasilku rodzin
ZUS Z-12 Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego, ZUS Z-12 Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
ZUS SR1 Wniosek o ustalenie prawa do zasilku rodzinnego, Dokumenty, różne pisma, Ubezpieczenia
ZUS Wniosek o wypłatę zasiłku
192 Rozporz dzenie Ministra Polityki Spo ecznej w sprawie rodzinnego wywiadu rodowiskowego
ZUS SR5 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, Dokumenty, różne pisma, Ubezpieczenia
Wniosek o wydanie decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego pod reklamę, Wniosek o uzyskanie decyzji
Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie części - całości budynku, Wniosek o wydanie pozwolenia n
ZUS OKRESY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU PRAWA DO EMERYTURY I RENTY I OBLICZANIU WYSOKOŚCI TYCH ŚWIAD

więcej podobnych podstron