Pomiary wybranych właściwości fizycznych i chemicznych dielektryków, Pim c8, Politechnika Wrocławska


Politechnika Wrocławska

Instytut

Podstaw Elektrotechniki

i Elektrotechnologii

1. Kujawowicz Mariusz

2. Kurowski Karol

3. Lepczyński Jacek

Wydział Elektryczny

Rok I

Grupa 33

Rok Akademicki 98/99

Laboratorium Podstaw Inżynierii Materiałowej

Data ćwiczenia:

20.04.1999

Temat: Pomiary wybranych właściwości fizycznych i

chemicznych dielektryków.

Ocena:

Nr ćwiczenia:

8

Cel i opis ćwiczenia:

Celem ćwiczenia było zapoznanie się z metodami pomiarów i wyznaczania właściwości fizycznych i chemicznych dielektryków.

Oznaczanie liczby kwasowej oleju transformatorowego metodą miareczkowania wobec wskaźników - Pomiar wykonuje się zgodnie z PN-85/C-04066. Do kolby stożkowej o pojemności 250 ml należy odważyć próbkę analityczną o masie 10g, dodać 100 ml rozpuszczalnika do próbek oraz 0,5 ml roztworu p-naftolobenzeiny. Następnie należy mieszać zawartość kolby aż do całkowitego rozpuszczenia próbki. Jeżeli roztwór przybierze barwę pomarańczową należy zmiareczkować go w temperaturze otoczenia dodając porcjami roztwór wodorotlenku potasowego. W czasie zobojętniania roztwór silnie mieszać wstrząsając. Miareczkowanie zakończyć gdy roztwór zmieni barwę z pomarańczowej na zieloną lub zielono-brązową utrzymującą się przez 15s. Równocześnie należy wykonać ślepą próbę, miareczkując 100 ml rozpuszczalnika do próbek roztworem wodorotlenku potasowego porcjami po 0,05 lub 0,1 ml wobec 0,5 ml roztworu p-naftolobenzeiny.

Pomiar lepkości wiskozymetrem Höpplera - Pomiar wykonuje się wg PN-78/C-04019. Badanie to sprowadza się do pomiaru czasu opadania kulki, prowadzonej wzdłuż jednej ścianki rury z badaną cieczą, między dwoma znakami o ściśle ustalonej wzajemnej odległości.

Pomiar lepkości względnej metodą Englera - Pomiaru dokonuje się wg PN-77/C-04014. Badanie wykonuje się wiskozymetrem Englera. Do pionowo ustawionego wiskozymetru, po zamknięciu kapilary wlewa się olej do poziomu ostrzy trzech haczyków. Pod kapilarą ustawia się kolbę z oznaczoną objętością 200 cm3. Czas upływu oleju mierzy się stoperem.

Oznaczanie gęstości cieczy - Pomiaru wykonuje się zgodnie z normą PN-90/C-04004. Aerometr należy zanurzyć w badanym oleju, a następnie odczytać z podziałki gęstość badanej cieczy. Za wynik pomiaru należy przyjąć średnią z trzech pomiarów.

Pomiar współczynnika załamania światła - Pomiar ten wykonuje się przy pomocy refraktometru Abbego, w którym wykorzystuje się zjawisko całkowitego, wewnętrznego odbicia światła Promienie świetlne przechodząc przez ośrodki o różnych gęstościach załamują się pod różnym kątem. Refraktometr pozwala na zmierzenie kąta granicznego, a następnie wyznaczyć współczynnik załamania. Refraktometry fabryczne pozwalają na bezpośredni odczyt w wartościach współczynnika załamania światła.

Analiza strukturalno-grupowa oleju mineralnego metodą n, d, v - Metoda ta wykorzystuje zależności między właściwościami fizycznymi a strukturą węglowodorów. Zależności między tymi wielkościami otrzymuje się drogą zbadania właściwości dużej ilości frakcji olejowych oraz czystych związków.

Spis przyrządów użytych w doświadczeniu:

 1. wiskozymetr Höpplera, nr inw. I-7/IVa-374

 2. wiskozymetr Englera, nr inw. I-7-IVa-903

 3. waga, nr inw. I-7-IVf-12

 4. aerometr

 5. refraktometr Abbego, nr inw. I-7-IVa-1215

 6. lampa sodowa, nr inw. I-7/IVa-213

 7. kapilara, nr inw. I-7-IVh-100

Wyniki pomiarów i przykładowe obliczenia:

 1. Oznaczanie liczby kwasowej oleju transformatorowego metodą miareczkowania wobec wyznaczników

Całkowitą liczbę kwasową (LKcałk) wyznacza się ze wzoru:

0x01 graphic
[mg KOH/g]

gdzie:

V1 - objętość alkoholowego roztworu wodorotlenku potasowego o c(KOH) = 0,1 mol/l, zużytego do zmiareczkowania próbki produktu

V2 - objętość alkoholowego roztworu wodorotlenku potasowego o c(KOH) = 0,1 mol/l, zużytego do zmiareczkowania ślepej próby

c - stężenie molowe KOH w alkoholowym roztworze wodorotlenku potasowego

56,1 - masa cząsteczkowa wodorotlenku potasowego

m - masa próbki pobranej do oznaczania (próbki analitycznej)

0x01 graphic
[mg KOH/g]

 1. Pomiar lepkości wiskozymetrem Höpplera

Tabela pomiarowa:

l. p.

τ

[s]

τśr

[s]

η

[Pas]

v

[mm2/s]

T

C]

1

102

102

23,1830

26,4465

21

2

101

21

3

103

21

Oznaczenia przyjęte w tabeli: τ - czas opadania kulki; τśr - średni czas opadania kulki; T - temperatura oleju; η - lepkość dynamiczna; v - lepkość kinematyczna;

Lepkość kinetyczną wyznacza się ze wzoru:

0x01 graphic
[mm2/s]

gdzie:

v - lepkość kinetyczna

η - lepkość dynamiczna

g - gęstość badanej cieczy w temperaturze pomiaru

Lepkość dynamiczną wyznacza się ze wzoru:

0x01 graphic
[Pas]

gdzie:

η - lepkość dynamiczna

dk - gęstość materiału kulki

dc - gęstość badanej cieczy

k - stała kulki

0x01 graphic
[ Pas]

0x01 graphic
[mm2/s]

Pomiar wykonano w temperaturze otoczenia równej 22°C, przy pomocy kulki typu B.

 1. Pomiar lepkości względnej metodą Englera

Tabela pomiarowa:

l. p.

τ

[s]

ηw

E]

vk

[cSt]

vkśr

[cSt]

log vkśr

1

165

3,30

23,9

24,5

1,39

2

173

3,46

25,1

3

169

3,38

24,5

Oznaczenia przyjęte w tabeli: τ - czas wypływu oleju; ηw - lepkość względna, vk - lepkość kinetyczna; vkśr - lepkość kinetyczna średnia;

Lepkość względną wyznacza się ze wzoru:

0x01 graphic
E]

gdzie:

ηw - lepkość względna

k - stała kapilary

0x01 graphic
E]

Pomiar wykonano w temperaturze otoczenia równej 22°C.

 1. Oznaczanie gęstości cieczy

l. p.

gęstość

[g/cm3]

wartość średnia gęstości

[g/cm3]

1

0,8800

0,8766

2

0,8750

3

0,8570

Pomiar wykonano w temperaturze otoczenia równej 22°C.

 1. Pomiar współczynnika załamania światła

l. p.

współczynnik załamania światła

wartość średnia współczynnika załamania światła

1

1,4846

1,4845

2

1,4845

3

1,4944

Pomiar wykonano w temperaturze otoczenia równej 22°C.

 1. Analiza strukturalno-grupowa oleju mineralnego metodą n, d, v

Gęstość oleju wyznaczona w 20°C odniesiona do gęstości wody wyznaczonej w 4°C:

0x01 graphic
[g/ml]

Różnicę gęstości zmierzonej i odczytanej z wykresu określa zależność:

0x01 graphic

0x01 graphic

Korekty wartości 0x01 graphic
i 0x01 graphic
, zmierzone dla oleju zawierającego aromaty na wartości odpowiadające frakcjom nasyconym obliczamy ze wzorów:

0x01 graphic
oraz 0x01 graphic

gdzie:

0x01 graphic
- korekta gęstości

0x01 graphic
- gęstość badanej cieczy w 20°C odniesiona do gęstości wody w 4°C

0x01 graphic
- różnica między gęstością zmierzoną a odczytaną z wykresu

%S - zawartość procentowa siarki w oleju, przyjęta jako 0%

0x01 graphic
- poprawka logarytmu z lepkości kinematycznej

0x01 graphic
- logarytm z lepkości kinematycznej zmierzonej w 20°C

0x01 graphic

0x01 graphic

Wzór doświadczalny na procentową zawartość atomów węgla w węglowodorach aromatycznych ma postać:

0x01 graphic

gdzie:

%CA - procentowa zawartość atomów węgla

Δd - różnica między gęstością zmierzoną a odczytaną z wykresu

0x01 graphic

Parametry odczytane z wykresu:

RT

1,89

%CR

49%

M

275

gdzie:

RT - całkowita liczba pierścieni

%CR - procentowa zawartość atomów węgla w strukturze aromatycznej pierścieniowej

M - ciężar cząsteczkowy

Liczbę pierścieni struktur aromatycznych oblicza się ze wzoru:

0x01 graphic
, dla 0x01 graphic

gdzie:

M - odczytana z wykresu wartość ciężaru cząsteczkowego

%CA - procentowa zawartość atomów węgla w strukturze aromatycznej

RA - liczba pierścieni aromatycznych

0x01 graphic

Liczbę pierścieni naftowych oblicza się ze wzoru:

0x01 graphic

gdzie:

RN - liczba pierścieni naftenowych

RT - całkowita liczba pierścieni

RA - liczba pierścieni aromatycznych

0x01 graphic

Procentową zawartość atomów węgla w strukturze parafinowej i naftenowej oblicza jako:

0x01 graphic
oraz 0x01 graphic

gdzie:

%CP - procentowa zawartość atomów węgla w strukturze parafinowej

%CR - procentowa zawartość atomów węgla w strukturze aromatycznej pierścieniowej

%CN - procentowa zawartość atomów węgla w strukturze naftenowej

%CA - procentowa zawartość atomów węgla w strukturze aromatycznej

0x01 graphic

0x01 graphic

Wnioski:

Badany olej spełnił wymagania normy odnoszące się do całkowitej liczby kwasowej, gdyż była ona mniejsza od 0,03.

Dla oleju transformatorowego, polska norma PN-78/C-04019 przewiduje lepkość kinetyczną nie większą niż 12[mm2/s], dla temperatury równej 40°C. Ćwiczenie wykonane było w temperaturze 22°C (temperatura otoczenia), więc nie można porównać otrzymanego wyniku z normą. Średnia lepkość względna wyznaczona metodą Englera wyniosła 3,38 °E.

Badany olej spełnił wymagania normy odnoszące się do gęstości, gdyż gęstość w temperaturze 20°C miała być nie większa niż 0,895 [g/ml], a otrzymana wartość wyniosła 0,8763 [g/ml].

Znając wartości lepkości, współczynnika załamania światła oraz gęstości można było określić skład grupowy oleju. Oto otrzymane wyniki:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Wnioskować można, iż w średniej cząsteczce występują około dwa pierścienie, i że raczej są to pierścienie o strukturze naftenowej, przy czym, te pierścienie zawierają 49% atomów węgla całej cząsteczki. Taki skład może sugerować cząsteczki o stosunkowo małej masie i wielkości, jak również i to, że badany olej nie jest substancją jednorodną a mieszaniną olejów o różnych cząsteczkach.

Warunki wykonania pomiarów:

temperatura otoczenia

22°C

ciśnienie atmosferyczne

1001 hPa

wilgotność

40%Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Badania wybranych właściwości fizycznych i chemicznych wapna palonego
Pomiary właściwości cieplnych materiałów izolacyjnych, Pim c7, Politechnika Wrocławska
Badania właściwości mechanicznych materiałów izolacyjnych, Pim c6, Politechnika Wrocławska
3 Metody pomiaru wybranych właściwości reologicznych płynów
Badanie moczu właściwości fizyczne i chemiczne(1)
wlasciwosci-fizyczne-i-chemiczne-wody, Studia, Sem 3, 01.SEMESTRIII Maja, hydraulika i hydrologia
STALI O OKREŚLONYCH WŁAŚCIWOŚCIACH FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH - Lab 10, Studia, Materiałoznastwo, Meta
OCENA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE POIJODKÓW, chemia nieorganiczna
Badanie moczu właściwości fizyczne i chemiczne
Potwierdzenie właściwości fizycznych i chemicznych białek
3 Metody pomiaru wybranych właściwości reologicznych płynów
12 Badanie właściwości fizyczno chemicznych surowców
Badanie moczu właściwości fizyczne i chemiczne Mikroskopowe badanie osadu moczu
3 Metody pomiaru wybranych właściwości reologicznych płynów
PIM, pim1, Politechnika Wrocławska Instytut

więcej podobnych podstron