Efektywne Systemy Grzewcze

background image

Efektywne systemy grzewcze przyszłości

background image
background image

/

Bezpieczeństwo energetyczne

z innowacyjnymi systemami grzewczymi

ol

ej

g

az

en

er

gi

a s

ło

ne

cz

na

dr

ew

no

ci

ep

ło z n

at

ur

y

Opierając się na naszych wynalazkach i rozwiązaniach wybiegających w przyszłość, firma

Viessmann jest technologicznym liderem branży grzewczej. Jako pionier w dziedzinie

ochrony środowiska naturalnego, już od dziesięcioleci dostarczamy szczególnie efektywne

i ekologiczne systemy grzewcze wykorzystujące olej czy gaz, jak również pompy ciepła,

systemy solarne, czy systemy grzewcze na surowce odnawialne.

Z uwagi na niewielkie koszty inwestycji, technika kondensacyjna, wykorzystująca olej lub gaz

,w połączeniu z kolektorami słonecznymi firmy Viessmann, stanowi najbardziej ekonomiczne

rozwiązanie, które oszczędza energię a tym samym koszty ogrzewania. W ofercie firmy

Viessmann znajduje się bogata gama urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Kolektory słoneczne, korzystające z energii słonecznej, pompy ciepła, czerpiące ciepło

z natury, czy kotły na drewno, pozwalają na niezależność od paliw kopalnych i redukcję

kosztów ogrzewania. Jednakże koszt inwestycji w te systemy jest nieco wyższy niż koszt

zakupu kotłów kondensacyjnych.

W niniejszym prospekcie znajdziecie Państwo przegląd kompletnego programu

innowacyjnych systemów grzewczych firmy Viessmann, dla potrzeb modernizacji lub

do nowej inwestycji. Ułatwi on Państwu podjęcie właściwej decyzji. W razie potrzeby

uzyskania indywidualnej porady, czy pomocy, nasi lokalni, wyspecjalizowani Partnerzy

pomogą Państwu w doborze właściwego i najbardziej odpowiedniego systemu grzewczego

dla Państwa inwestycji.

Niezależnie który z systemów grzewczych marki Viessmann zostanie wybrany, wszystkie

urządzenia firmy Viessmann charakteryzują się najwyższym zaawansowaniem

technologicznym. Dodatkowo ich wysoka efektywność energetyczna, pozwoli Państwu

zredukować koszty ogrzewania. Nowoczesne systemy grzewcze marki Viessmann

oszczędzają cenne zasoby paliw kopalnych, a w ten sposób aktywnie przyczyniają się

do redukcji emisji CO

2

, do ochrony klimatu i środowiska naturalnego.

Dr. Martin Viessmann

background image

Spis treści

background image

Wprowadzenie

od strony 6

Odpowiedzialna energetyka cieplna.
Viessmann oferuje stosowanie efektywnej techniki grzewczej,
która redukuje koszty energii, lecz również chroni środowisko naturalne.

Poradnik: Jak dobrać właściwy system grzewczy

od strony 1

Który nośnik energii jest tym właściwym? Jak można
zaoszczędzić na kosztach ogrzewania i jakie systemy grzewcze
są dostępne? Proszę zapoznać się z tym przeglądem i sprawdzić,
które rozwiązania optymalnie odpowiadają Państwa zapotrzebowaniu.

Ogrzewanie z marką Viessmann

od strony 

Kompletny program:
Przyszłościowe systemy grzewcze na olej, gaz, drewno i ciepło
z natury oraz instalacje solarne do podgrzewu ciepłej wody
użytkowej i wspomagania ogrzewania – „wszystko z jednej ręki”.

Kompletny program w szczegółach

od strony 4

Efektywne i przyszłościowe:
Tutaj znajdą Państwo informacje o naszych innowacyjnych
systemach grzewczych, które spełnią wszystkie
Państwa oczekiwania.

Technika systemowa, osprzęt i usługi

od strony 4

Więcej informacji o kompletnym programie
osprzętu i akcesoriów do swojego systemu grzewczego,
wyspecjalizowanych, lokalnych partnerach firmy Viessmann
i atrakcyjnych możliwościach finansowania.

Przedsiębiorstwo

od strony 54

Siła innowacji: Już trzecie pokolenie rodziny Viessmann
dokłada starań aby rozwijać technologię grzewczą, a także
propagować odpowiedzialne eksploatację energii.

Przegląd zawartości prospektu

Szukając instalacji grzewczej do modernizacji istniejących instalacji, albo inwestycji w system
ogrzewania nowego budynku, potrzebujemy rzetelnych informacji. Proszę zapoznać się z bogatą
ofertą innowacyjnych produktów i usług firmy Viessmann.

4 – 13 000 kW

Instalacje solarne
i systemy
fotowoltaiczne

Kot

ły gazowe niskotemperaturowe

i kondensacyjne

4 – 20 000 kW

Pompy ciep

ła:

solanka, woda i powietrze

1,5 – 1 500 kW

Kot

ły olejowe niskotemperaturowe

i kondensacyjne

13 – 20 000 kW

Domy
wielorodzinne

Obiekty przemy-
s

łowe i użytkowe

Domy
jednorodzinne

Lokalne sieci
ciep

łownicze

Klimatyzacja

Komponenty
systemowe

Technika opalania drewnem,
kogeneracja i wytwarzanie
biogazu

4 – 13 000 kW

Instalacje solarne
i systemy
fotowoltaiczne

Kot

ły gazowe niskotemperaturowe

i kondensacyjne

4 – 20 000 kW

Pompy ciep

ła:

solanka, woda i powietrze

1,5 – 1 500 kW

Kot

ły olejowe niskotemperaturowe

i kondensacyjne

13 – 20 000 kW

Domy
wielorodzinne

Obiekty przemy-
s

łowe i użytkowe

Domy
jednorodzinne

Lokalne sieci
ciep

łownicze

Klimatyzacja

Komponenty
systemowe

Technika opalania drewnem,
kogeneracja i wytwarzanie
biogazu

4/5

background image

Wprowadzenie

background image

Odpowiedzialne ogrzewanie urządzeniami firmy Viessmann

Niewielkie zasoby paliw kopalnych i globalna zmiana klimatu stawiają świat przed
nowymi wyzwaniami. Firma Viessmann działa z poczuciem pełnej odpowiedzialności za
środowisko naturalne. Rozwiązaniem problemów polityki energetycznej są najbardziej
zaawansowane technologie, które w efektywny sposób wykorzystują źródła energii.

Rozwój światowego zużycia energii i prognozy
specjalistów wskazują wyraźnie: jeżeli chce-
my zabezpieczyć naszą przyszłość, musimy
oszczędnie i ekologicznie korzystać z zasobów
kopalnych nośników energii.

Zużycie energii i emisja CO

2

Kopalne źródła energii olej i gaz, których złoża
powstawały przez ponad 500 milionów lat, od
początku industrializacji były wykorzystywane
jako główne nośniki energii. Powstająca przy
tym emisja CO

2

, przyczynia się do globalne-

go ocieplenia i coraz bardziej zagraża naszej
egzystencji i środowisku.

Podjęcie teraz właściwej inicjatywy, jest
w najprawdziwszym rozumieniu tego słowa,
sprawą przeżycia. Viessmann działa z pełną
odpowiedzialnością i oferuje Państwu naj-
bardziej efektywne systemy grzewcze, które
chronią środowisko naturalne.

Podwójna strategia:
Wzrost efektywności i substytucja
Od czasu, kiedy rozpoznano problem glo-
balnego ocieplenia, przedstawiciele polityki
i gospodarki, na całym świecie pracują nad
koncepcjami oszczędzania energii, która
pochodzi z paliw kopalnych. I tak na przykład
Komisja Europejska, w ramach programu
„Action Plan on Energy Efficiency”, postawiła
sobie za cel zaoszczędzenie 20 procent energii
do 2020 roku.

Poprzez oszczędną i odpowiedzialną gospo-
darkę kopalnymi nośnikami energii oraz stoso-
wanie innowacyjnej techniki grzewczej, każdy
właściciel domu może wnieść swój aktywny
wkład w ochronę środowiska. Jednocześnie
inwestycja w nowoczesną technikę grzewczą,
od samego początku, przynosi oszczędność
kosztów, ponieważ w ten sposób możemy,
w porównaniu ze starymi instalacjami, znacz-
nie obniżyć zużycie energii.

Rynek ciepła oferuje największy potencjał
Największy potencjał oszczędności energii
tkwi w wyraźnym wzroście efektywno-
ści energetycznej, połączonym z bardziej
intensywnym wykorzystaniem odnawialnych
nośników energii. Viessmann oferuje Państwu
kompletny program innowacyjnych systemów
grzewczych, który wyznacza nowe standardy
efektywności. Technologia najwyższej jakości
chroni cenne zasoby energetyczne, tym
samym stanowi cenny wkład w zachowanie
balansu środowiska naturalnego.

Również w przyszłości olej i gaz pozostaną nieodzownymi
nośnikami energii. Dlatego udział energii odnawialnych, na
przykład uzyskiwanej z biogazu, będzie stale rósł. Systemy
grzewcze firmy Viessmann już dzisiaj są na to przygotowane.

Viessmann oferuje Państwu
energooszczędne systemy
grzewcze na olej, gaz, energię
słoneczną, drewno i ciepło
z natury. Nasze symbole
i motywy przewodnie ułatwią
Państwu przegląd naszej
oferty.

6/

background image

Viessmann oferuje Państwu przyszłościowe
systemy grzewcze, w postaci szczególnie
wydajnych urządzeń kondensacyjnych na
olej i gaz, które pomagają redukować koszty
i chronić środowisko. Nowoczesna technika
kondensacyjna osiąga dzisiaj rzeczywistą
sprawność rzędu 98 procent i tym samym
jest zdecydowanie najbardziej efektywnym
sposobem wytwarzania ciepła.

Ciepło dzięki energi odnawialnej
Do kopalnych nośników energii z oleju i gazu
dochodzi duże spektrum zastosowań energii
odnawialnych. Również tutaj kompletny
program firmy Viessmann oferuje Państwu in-
nowacyjną i wydajną technikę, która najdrob-
niejszych szczegółach może być dopasowana
do Państwa życzeń i wymagań. Ważnym
uzupełnieniem są np. instalacje solarne, do
podgrzewu ciepłej wody użytkowej i wspoma-
gania ogrzewania oraz wykorzystanie ciepła
z natury, przy zastosowaniu pomp ciepła,
a także wykorzystywanie biomasy do opalania
drewnem.

Opłacalne uzupełnienie: instalacje solarne
Systemy solarne wykorzystywane są dzisiaj
jako ekologiczne techniki wytwarzania ciepła,
oferując przy tym wiele korzyści. Inwestycja
w kolektory słoneczne nie wymaga większych
nakładów, ponadto w estetyczny sposób
komponują się one z dachem budynku.

Stanowią one opłacalne dla Państwa uzu-
pełnienie zasilania domu w energię, również
od strony finansowej, ponieważ zakup tych
urządzeń może być wsparty przez fundusze
Unii Europejskiej. Państwa wyspecjalizowany
partner z firmy Viessmann chętnie objaśni
Państwu wszystkie szczegóły!

Teraz modernizować się opłaca
Zastąpienie przestarzałych instalacji grzew-
czych nowymi urządzeniami, wyposażonymi
w innowacyjną i efektywną technikę, oznacza
zmniejszenie uzależnienia od importu paliw
i dodatkowo służy ochronie klimatu.

Kto teraz zainwestuje w technikę kondensa-
cyjną, na pewno podejmuje właściwą decy-
zję, ponieważ ze względu na możliwe spalanie
biopaliw, nowoczesna technika kondensacyjna
marki Viessmann, już dzisiaj jest przygotowa-
na na nadchodzące rozwiązania. Moderniza-
cja ogrzewania to Państwa osobisty wkład
w ochronę klimatu.

Wprowadzenie

Oszczędzać energię i chronić środowisko: Z efektywnymi systemami

grzewczymi firmy Viessmann każdy może aktywnie przyczynić się do

ochrony klimatu a dodatkowo zaoszczędzić przy tym pieniądze.

Przygotuj swoje ogrzewanie na przyszłość

– z innowacyjną techniką grzewczą firmy Viessmann

Coraz większą rolę odgrywa nowoczesna technika kondensacyjna w efektywnym
spalaniu oleju i gazu oraz stosowaniu energii odnawialnych.

background image

Modernizacja opłaca się: zużycie energii w przeciętnym gospodarstwie domowym

ciepła woda

1 procent

urządzenia domowe

11 procent

światło

 procent

ogrzewanie

5 procent

/

background image

Co warto wiedzieć na temat kosztów ogrzewania

Poradnik

background image

Wyspecjalizowani Partnerzy Handlowi firmy Viessmann udzielą Państwu wyczerpują-
cych informacji dotyczących ogrzewania, a także służą indywidualną poradą. Pomoże
on Państwu podjąć decyzję w sprawie innowacyjnej i oszczędnej techniki grzewczej,
a także w wyborze właściwego rozwiązania.

Jesteśmy przeciwni wysokim kosztom ogrzewania

Jeśli planują Państwo modernizację swoje-
go domu, proszę zasięgnąć kompetentnej
i obiektywnej porady w sprawie ogrzewa-
nia u wyspecjalizowanego partnera firmy
Viessmann. Obliczy on Państwa indywidualne
zapotrzebowanie i przedstawi konkretną reko-
mendację, który system grzewczy będzie dla
Państwa najbardziej właściwy.

Wskazówka: Najpierw należy wymienić
stary kocioł grzewczy
Nowa instalacja grzewcza amortyzuje się
w porównywalnie krótkim czasie i oferuje Pań-
stwu korzystny stosunek ceny do korzyści.

Wykonane później ocieplenie Państwa nie-
ruchomości, albo wymiana okien będą miały
dodatkowy, korzystny wpływ na rachunek
kosztów ogrzewania.

Ogrzewać efektywnie dzisiaj
i w przyszłości
Efektywna technika kondensacyjna na olej
i gaz marki Viessmann zapewnia niskie koszty
eksploatacji przy niewielkich kosztach inwe-
stycji.

12 500

10 000

7 500

5 000

2 500

0

1 000

800

600

400

200

0

Inwestycja w EUR od

-6%

-6%

-%

-%

Oszczędność do EUR / rok

Koszty inwestycji [EUR]

Oszczędność kosztów [EUR / rok]

Izolacja dachu

Amortyzacja:

21 lat

Izolacja ścian zewnętrz-

nych

*

Amortyzacja:

13 lat

Wymiana okien

Amortyzacja:

27 lat

Technika konden-

sacyjna na gaz

Amortyzacja:

tylko 8 lat

Baza porównawcza: budynek, rok budowy 1 980, powierzchnia 140 m

2

, standardowy kocioł, zużycie 3 400 l

oleju lub m

3

gazu przy 0,72 EUR/m

3

, bez izolacji cieplnej.

Lepsza izolacja cieplna jako baza wyjściowa mocno obniża korzyści wynikające z nowej izolacji. Wszystkie kosz-
ty inwestycji razem z podatkiem VAT i niezbędnym do funkcjonowania osprzętem, bez kosztów montażu.
* Koszty inwestycji izolacji ścian zewnętrznych zmniejszają się o ok. 5000,- EUR, jeżeli prace te zostaną wyko-

nane w ramach naprawy elewacji.

Źródło: ifo Institut; prof. Kleemann, Viessmann.

10/11

background image

Poradnik

Nośniki energii

background image

Nie zawsze mają Państwo swobodę wyboru
przy podejmowaniu decyzji na rzecz określo-
nego paliwa. Jego dostępność, albo przepisy
lokalne mogą wykluczać możliwość stosowa-
nia określonego nośnika energii. Najlepiej pro-
szę wcześniej zapytać swojego lokalnego, wy-
specjalizowanego partnera firmy Viessmann.
Zapraszamy także do odwiedzenia naszej
strony internetowej www.viessmann.pl, gdzie
możecie Państwo zapoznać się z pełną ofertą
systemów grzewczych oraz złożyć zapytanie
ofertowe. W odpowiedzi otrzymacie Państwo
poradę techniczną wraz z ofertą cenową.

Jakie zalety oferuje technika
kondensacyjna?
W porównaniu ze starymi instalacjami,
nowoczesna technika kondensacyjna oferuje
potencjał oszczędności do 30 procent zużycia
energii. Ponadto, w przypadku modernizacji
i budowy nowego domu, opłaca się zasto-
sowanie połączenia techniki kondensacyjnej
z instalacją solarną do przygotowania c.w.u.
i wspomagania ogrzewania. Dla domu jedno-
lub dwurodzinnego wystarcza powierzchnia
kolektora wynosząca około jedenastu metrów
kwadratowych.

Olej i energia słoneczna:
perfekcyjne połączenie
Viessmann oferuje Państwu bogaty program
nowoczesnych, olejowych kotłów kondensa-
cyjnych. Inwestycja w efektywne, olejowe
kotły kondensacyjne opłaci się Państwu,
przede wszystkim wtedy, jeżeli jednocześnie
połączycie je Państwo z instalacją solarną,
jako rozszerzenie systemu.

Przegląd nośników energii i systemów grzewczych

Kto szuka nowoczesnego ogrzewania, ma wiele możliwości. Który nośnik energii jest najbardziej
odpowiedni? Co jest najbardziej opłacalne i ekologiczne? Proszę zapoznać się z przeglądem
różnych systemów grzewczych, korzystających z różnych nośników energii i ich zalet.

Czym odznacza się gazowa technika
kondensacyjna?
Gazowe urządzenia kondensacyjne oferują
Państwu podobnie duży potencjał oszczęd-
ności, jak w przypadku olejowej techniki
kondensacyjnej. Zawarte w spalinach ciepło
wykorzystywane jest do podgrzewania wody
zasilającej system grzewczy. Już tylko dzięki
temu można zaoszczędzić do 15 procent
kosztów energii. Nowoczesne gazowe kotły
kondensacyjne można również optymalnie
łączyć z instalacją solarną.

Odnawialne nośniki energii
Obok oleju i gazu do ogrzewania można też
wykorzystywać szerokie spektrum energii
odnawialnych. Firma Viessmann oferuje Pań-
stwu technologię pozwalającą na korzystanie
z odnawialnych źródeł energii do wytwa-
rzania ciepła: Należą do niej pompy ciepła,
pozwalające Państwu na wykorzystywanie
naturalnego ciepła z gruntu, powietrza lub
wody gruntowej, innowacyjne kotły grzewcze
spalające drewno oraz wydajne instalacje
solarne do podgrzewu c.w.u. i wspomagania
ogrzewania.

Więcej informacji na temat poszczególnych
nośników energii i ich zalet znajdą Państwo
na następnych stronach.

Dyrektywy o wykorzy-
staniu energii odnawial-
nych do wytwarzania
ciepła, mają na celu
wyraźne zwiększenie
udziału energii odna-
wialnych w pokrywaniu
zapotrzebowania na
ciepło w budynkach.

Od 2009 roku wyko-
rzystywanie energii od-
nawialnych z biomasy,
energii słonecznej, albo
pomp ciepła, w nowych
budynkach jest obowiąz-
kowe. Zgodnie z tymi
przepisami dotyczących
emisji, 15 procent ciepła
musi pochodzić z energii
słonecznej, jak również
z surowców odnawial-
nych.

Wskazówka

1/1

background image

Poradnik

Technika kondensacyjna

Oszczędność przy modernizacji z zastosowaniem gazowych kotłów kondensacyjnych

*

Oszczędność przy modernizacji z zastosowaniem olejowych kotłów kondensacyjnych

*

System
grzewczy

System
grzewczy

Zużycie stary,
tradycyjny

Zużycie nowy,
kondensacyjny

Zużycie
i oszczędność

Redukcja
CO

2

Redukcja
CO

2

Zasobnik c.w.u.

Zasobnik c.w.u.

Zużycie stary,
tradycyjny

Zużycie nowy,
kondensacyjny

Zużycie
i oszczędność

Powierzchnia za-
budowy instalacji
grzewczej

Powierzchnia za-
budowy instalacji
grzewczej

3 400 m

3 

/ rok 

2 500 m

3 

/ rok

900 m

3

/ rok

-26 procent

Gazowy

1,8 t/rok

160 litrów

2 m

2

* ����� ������������� �������� ���� �

����� ������������� �������� ���� �

���� �������������� ��������� ����� ��

2

, ����� ������� �� �98�� �(��� �+ �st��� �����i�ł �g����� �l�� ��l�j���).

Olejowy

2,1 t / rok

3 400 l / rok

2 590 l / rok

810 l / rok
-24 procent

160 litrów

2 m

2

2 m

2

zbiornik

background image

Ogrzewanie przy pomocy techniki kondensacyjnej

Stare kotły grzewcze pozwalają na bezuży-
teczne ulatnianie się przez komin spalin
powstających w wyniku procesu spalania.
Inaczej jest w przypadku kondensacyjnych
kotłów olejowych i gazowych marki Viess-
mann. Wykorzystują one ciepło spalin i przez
to umożliwiają uzyskanie znacznie wyższej
sprawności.

W ten sposób zaoszczędzą Państwo dzięki
zastosowaniu techniki kondensacyjnej
Sprawdzona technika kondensacyjna jest
w przypadku oleju i gazu zdecydowanie
najbardziej efektywną techniką przemiany
energii. Osiąga ona stopień wykorzystania
energii dochodzący do 109 procent.

Kotły kondensacyjne odbierają prawie całe
ciepło zawarte w spalinach i zamieniają je do-
datkowo w ciepło do ogrzewania. W tym celu
kotły kondensacyjne marki Viessmann wypo-
sażone są w wymienniki ciepła Inox-Radial
z nierdzewnej stali szlachetnej, które przed
odprowadzeniem spalin, mocno je schładzają.
Dochodzi do ukierunkowanego skraplania za-
wartej w nich pary wodnej, uwolnione ciepło
jest dodatkowo transportowane do systemu
grzewczego.

Przykład nowoczesnych instalacji
technicznych budynku
Dla lepszego zobrazowania przedstawiliśmy
szkic dużego domu jednorodzinnego, o po-
wierzchni mieszkalnej 140 m

2

, który oferuje

Państwu możliwości wykorzystania zaawan-
sowanej technicznie instalacji do zasilania
budynku w ciepło i ciepłą wodę użytkową.

Nowoczesne olejowe i gazowe kotły kondensacyjne wraz z ich najbardziej wydajną
techniką, stanowią ważną część składową logicznej, technicznej koncepcji
energetycznej budynków.

1

Zbiornik na paliwo (olej)

2

Nowoczesny kondensacyjny system

grzewczy na olej lub gaz z zasobnikiem c.w.u.

1

2

Technika kondensacyjna

Nic nie jest tak efektywne przy przemia-

nie energii, jak technika kondensacyjna.
Osiąga ona stopień wykorzystania energii
do 109 procent.

W porównaniu do starej instalacji grzew-

czej, zużycie energii może zostać zreduko-
wane do 30 procent.

Dzięki niewielkim kosztom zakupu Pań-

stwa inwestycja zwróci się już po kilku
latach eksploatacji.

Do produkcji wszystkich kotłów kondensa-

cyjnych i wymienników ciepła stosuje się
wysokostopową nierdzewną stal szlachet-
ną. Gwarantuje to trwałe bezpieczeństwo
eksploatacji i długi okres użytkowania.

Kotły kondensacyjne marki Viessmann już

dzisiaj są przygotowane do wykorzystywa-
nia biooleju lub biogazu.

Wyróżniona jakość, której mogą
Państwo zaufać. Fundacja Waren-
test w wydaniu swojej publikacji
z maja 2008 r. przyznała kotłowi
Vitoladens 300-C ocenę „dobry”.
Więcej informacji pod www.test.de

14/15

background image

Poradnik

Ogrzewanie wspomagane energią solarną

Oszczędności w przypadku modernizacji z zastosowaniem kondensacyjnych kotłów gazowych
ze wspomaganiem przez instalację kolektorów słonecznych

*

Redukcja
CO

2

Zużycie
i oszczędności

Zużycie nowy

Zużycie stary

System
grzewczy

Udział
energii
solarnej

Powierzchnia
zabudowy
instalacji
solarnej

Kocioł konden-
sacyjny gazowy
+ solarne
wspomaganie
ogrzewania

3 400 m

3

 / rok

2 100 m

3

 / rok

1 300 m

3

 / rok

-38 procent 

2,7 t / rok

Zasobnik
c.w.u.

1 000 litrów

300 litrów

2,3 t / rok

1 000 m

3

 / rok

-32 procent 

2 300 m

3

 / rok

3 400 m

3

 / rok 

Kocioł konden-
sacyjny gazowy
+ solarny pod-
grzew c.w.u.

do
35 %

60 % 

przy
podgrze-
wie c.w.u.

11 m

2

5 m

2

* Baza porównawcza: budynek 140 m

2

, rok budowy: 1 980 (dom + stary kocioł)

background image

Ogrzewanie z zastosowaniem techniki kondensacyjnej

ze wspomaganiem kolektorami słonecznymi

Korzystanie z energii słonecznej jest tak samo
atrakcyjne dla inwestorów, jak i dla osób
realizujących modernizację. Zalicza się ona
do źródeł energii najbardziej przyjaznych dla
środowiska. Aktualne zestawienia dotyczące
dotacji pomocowych, otrzymają Państwo
w wyspecjalizowanej firmie zajmującej się
instalacją systemów grzewczych, jak również
w internecie.

Oszczędzać energię przy pomocy słońca
Korzystając z efektywnej instalacji solarnej,
można dzisiaj w domach jedno- i wielorodzin-
nych uzyskać pokrycie do 60 procent rocz-
nego zapotrzebowania na energię potrzebną
do przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Oprócz wody użytkowej, nowoczesne kolek-
tory słoneczne mogą również podgrzewać
wodę grzewczą i w ten sposób służyć jako
wspomaganie systemu grzewczego.

Przykład: nowoczesny dom jednorodzinny
Dzisiejszy standard dla domu jednorodzinne-
go, o powierzchni mieszkalnej 140 m

2

, który

zamieszkują cztery osoby, wygląda następują-
co: ciepło dostarczane jest przez olejowy lub
gazowy kocioł kondensacyjny i rozprowadzane
do pomieszczeń, albo przez grzejniki albo
przez ogrzewanie podłogowe. Dodatkowo
znajduje zastosowanie instalacja solarna o po-
wierzchni ok. pięciu metrów kwadratowych,
która wykorzystywana jest do przygotowania
ciepłej wody użytkowej i wspomagania syste-
mu grzewczego. Dzięki temu można uzyskać
pokrycie do 35 procent rocznego zapotrze-
bowania na energię potrzebną do przygoto-
wania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania
w nowym budownictwie.

Energia z dostawą do domu: instalacja solarna opłaci się
każdemu posiadaczowi domu

Energia solarna

Energia solarna jest dostępna za darmo.
Instalacja solarna oferuje Państwu większą

niezależność.

Przekształcanie energii odbywa się bez

emisji szkodliwego CO

2

.

Instalacja solarna może być wykorzystana

nie tylko do przygotowania ciepłej wody
użytkowej, lecz również – w przejściowych
okresach – do wspomagania Państwa
systemu grzewczego.

Dzięki temu zaoszczędzą Państwo do

35 procent ogólnych kosztów ogrzewania.

Technika solarna marki Viessmann stanowi

idealne uzupełnienie wszystkich syste-
mów grzewczych.

Inwestycja, która się Państwu opłaci: instalacje kolektorów słonecznych, w połączeniu
z kondensacyjnym kotłem olejowym / gazowym trwale przyczyniają się do oszczędza-
nia zasobów paliw i redukują koszty energii, a także wnoszą aktywny wkład w ochronę
środowiska naturalnego.

2

3

1

1

Zbiornik paliwa (olej)

2

Nowoczesny kondensacyjny system

grzewczy na olej lub gaz z pojemnościo-
wym podgrzewaczem c.w.u.

3

Kolektory słoneczne do przygotowania

c.w.u. i wspomagania systemu grzewczego

Olej i energia solarna – efektywny
duet: Fundacja Warentest w wyda-
niu swojej publikacji z maja 2008 r.
przyznała kotłowi Vitoladens 300-C
ocenę „dobry”, a w edycji z marca
2008 r. kolektorowi Vitosol 200-F
ocenę „bardzo dobry”. Więcej
informacji pod: www.test.de.

16/1

background image

Ogrzewanie drewnem

Poradnik

Oszczędności w przypadku modernizacji z zastosowaniem kotłów na drewno

Drewno
+ solarny
podgrzew
wody c.w.u.

Drewno

System
grzewczy

3 400 m

3

 / rok

3 400 m

3

 / rok

Zużycie stary

6,0 t / rok

6,5 t / rok

Zużycie nowy

54 procent

50 procent

Oszczędność

6,5 t / rok

6,5 t / rok

Redukcja
CO

2

300 litrów

160 litrów

Pojemn.
podgrzewacz
c.w.u.

60 %

brak

Udział
energii
solarnej

4 m

2

+ >5 m

2

magazyn

3,5 m

2

+ >5 m

2

magazyn

Powierzchnia
zabudowy
instalacji
grzewczej

* Baza porównawcza: budynek 140 m

2

, rok budowy: 1 980 (dom + stary kocioł gazowy).

background image

Ogrzewanie drewnem

Odnawialny surowiec dla najwyższego komfortu ciepła:
drewno spala się z neutralnym bilansem CO

2

i jest

przyjazny dla środowiska.

Ogrzewanie drewnem oznacza: ogrzewanie z wykorzystaniem energii przyjaznej dla środowi-
ska. Drewno, jako surowiec odnawialny, spala się, zachowując neutralny bilans COi zwłaszcza

przy rosnących cenach energii, stanowi interesującą alternatywę dla oleju lub gazu.

Odnawialna alternatywa
Drewno, jako surowiec odnawialny, może
w decydującym stopniu na długo przyczynić
się do zapewnienia bezpieczeństwa zaopa-
trzenia w surowce. Ponieważ dzisiaj potencjał
trwałej gospodarki rolnej i leśnej długo jeszcze
nie ulegnie wyczerpaniu.

Na potrzeby produkcji roślin energetycznych,
mamy do dyspozycji miliony hektarów ziemi
uprawnej, bez obawy, że zabraknie jej na
produkcję artykułów żywnościowych. W za-
leżności od rodzaju rośliny, z jednego hektara,
można uzyskać ilość energii odpowiadającej
5 000 litrów oleju opałowego.

Czysto i z oszczędnością kosztów
Podczas spalania drewna uwalnia się dokład-
nie tyle samo dwutlenku węgla (CO

2

), ile

drzewo w czasie swojego życia przetworzyło
w procesie fotosyntezy. Dlatego kocioł opa-
lany drewnem, pracuje zachowując neutralny
bilans CO

2

. Do tego dochodzi dająca się

skalkulować cena: z uwagi na to, iż jest to su-
rowiec odnawialny, w perspektywie średnio-
i długoterminowej, nie należy się spodziewać
ekstremalnych wahań cen.

Obok przedstawiliśmy Państwu dzisiejszy
standard zamieszkałego przez cztery osoby
domu jednorodzinnego o powierzchni miesz-
kalnej 140 m

2

.

1

Nowoczesny kocioł opalany drewnem

Nowoczesny kocioł opalany drewnem

Nowoczesny kocioł opalany drewnem
z pojemnościowym podgrzewaczem c.w.u.

2

Kolektory słoneczne do podgrzewu c.w.u.

Kolektory słoneczne do podgrzewu c.w.u.

Kolektory słoneczne do podgrzewu c.w.u.
i wspomagania ogrzewania

1

2

Ogrzewanie drewnem

Państwa ciepło jest pozyskiwane

z odnawialnego surowca.

Spalanie drewna odbywa się z zachowa-

niem neutralnego bilansu CO

2

i z wysoką

efektywnością energetyczną.

Wykorzystują Państwo krajowe

źródło energii.

Stają się Państwo niezależni energetycznie

od oleju, czy gazu.

Wysokie bezpieczeństwo zaopatrzenia

w surowiec.

Opalany drewnem kocioł marki Viessmann,

dzięki nowoczesnej technice, oferuje zgod-
ny z duchem czasu komfort ogrzewania.

1/1

background image

Ogrzewanie ciepłem z natury

Poradnik

Oszczędności w przypadku modernizacji z zastosowaniem pomp ciepła solanka/woda
i powietrze/woda

*

Pompa ciepła
powietrze/woda

Pompa ciepła
solanka/woda

System
grzewczy

3 400 m

3

 / rok

3 400 m

3

 / rok

Zużycie stary

9 370

kWh

7 280 kWh

Zużycie nowy

46 procent

58 procent

Oszczędność

1,5 t / rok

2,7 t / rok

Redukcja
CO

2

1 000 litrów

1 000 litrów

Zasobnik c.w.u.

3 m

2

w piwnicy

lub w ogrodzie

3 m

2

Zapotrzebowanie
na powierzchnię
zabudowy pompy
ciepła

* Baza porównawcza: budynek 140 m

2

, rok budowy: 1 980 (dom + stary kocioł gazowy).

background image

2

3

1

Ogrzewanie ciepłem z natury

Ciepło z dostawą do domu – dzięki energiom odnawialnym. Energie odnawialne oferują, zgodną
z duchem czasu, ekonomiczną alternatywę dla paliw kopalnych, ponieważ są one dostarczane za
darmo – przez ciepło otoczenia, które jest nagromadzone w powietrzu, ziemi i w wodzie gruntowej.

Pompa ciepła pozwala na szczególnie efektyw-
ne i przyjazne dla środowiska wykorzystywanie
energii natury. Zasada jest równie prosta, co
genialna: żeby można było przez cały rok wy-
korzystywać ciepło słoneczne, nagromadzona
w powietrzu, gruncie, albo w wodzie grunto-
wej, energia jest najpierw pobierana poprzez
systemy wymienników ciepła, z otaczające-
go powietrza, gruntu lub wody gruntowej.
Następnie wartość ciepła w obiegu pompy
ciepła, przy pomocy sprężarki, zwiększana jest
do poziomu temperatury potrzebnej do celów
grzewczych.

W ten sposób wykorzystują Państwo darmową
energię natury i stają się bardziej niezależni od
gazu i oleju.

Efektywnie i komfortowo
Pompy ciepła marki Viessmann są tak efektyw-
ne, że przez cały rok zapewniają komfortowe
ciepło. A latem, po niewielkim przestawieniu,
system ten można wykorzystać również do
chłodzenia pomieszczeń mieszkalnych.

Obok widzą Państwo przykład, jak przy pomo-
cy nowoczesnych technologii budowy i techniki
grzewczej, można wykorzystać ciepło natury
dla zaoszczędzenia kosztów energii i ochrony
cennych zasobów bogactw naturalnych.

Mają Państwo nowoczesną instalację
grzewczą, ale mimo to chcą jeszcze bar-
dziej obniżyć zużycie oleju i gazu?
Co jednak zrobić, jeśli w ostatnich latach ktoś
już sobie sprawił nowoczesny, olejowy lub
gazowy kocioł grzewczy? Sprawa jest bardzo
prosta: należy zapewnić sobie duże oszczęd-
ności, przy pomocy biwalentnego ogrzewania
i równocześnie zredukować emisję zanie-
czyszczeń! Ponieważ pompa ciepła idealnie
nadaje się również do uzupełnienia istniejącego
ogrzewania olejowego lub gazowego. I tak na
przykład pompa Vitocal 300-A wykorzystuje
nagrzane przez słońce powietrze i może być
dołączona jako drugi generator ciepła. Doradca
techniczny z firmy Viessmann chętnie udzieli
szczegółowych rad.

1

Pompa ciepła solanka/woda

2

Pojemnościowy podgrzewacz

ciepłej wody użytkowej

3

Sonda gruntowa

Ciepło z natury

Powietrze, ziemia i woda gruntowa dostar-

czają energię wprost do domu.

Dzięki pompie ciepła marki Viessmann

mogą Państwo tę energię efektywnie
wykorzystać.

Stają się Państwo bardziej niezależni od

oleju i gazu.

Za pomocą pompy ciepła marki Viessmann

mogą Państwo latem wykorzystywać
grunt również do chłodzenia.

Optymalne uzupełnienie dla istniejących

urządzeń kondensacyjnych.

0/1

background image

4 – 13 000 kW

Instalacje solarne
i systemy
fotowoltaiczne

Kot

ły gazowe niskotemperaturowe

i kondensacyjne

4 – 20 000 kW

Pompy ciep

ła:

solanka, woda i powietrze

1,5 – 1 500 kW

Kot

ły olejowe niskotemperaturowe

i kondensacyjne

13 – 20 000 kW

Domy
wielorodzinne

Obiekty przemy-
s

łowe i użytkowe

Domy
jednorodzinne

Lokalne sieci
ciep

łownicze

Klimatyzacja

Komponenty
systemowe

Technika opalania drewnem,
kogeneracja i wytwarzanie
biogazu

Kompletny program firmy Viessmann

Viessmann jest liderem postępu technologicz-
nego w branży grzewczej. Kompletny program
firmy Viessmann oferuje Państwu indywidual-
ne rozwiązania w ramach efektywnych syste-
mów - dla wszystkich obszarów zastosowań
i wszystkich nośników energii. Jako pionier
ochrony środowiska, nasza firma dostarcza
już od lat szczególnie efektywne i ekologiczne
systemy grzewcze wykorzystujące jako paliwo
olej i gaz, kolektory słoneczne, systemy grzew-
cze na paliwa odnawialne oraz pompy ciepła.
Kompletny program produktów firmy Viess-

mann oferuje najwyższej jakości technologie
i wyznacza standardy gwarantujące komfort
cieplny. Wysoka efektywność energetyczna
pozwala oszczędzać koszty ogrzewania
i stanowi właściwy wybór również z ekologicz-
nego punktu widzenia. Wszystkie produkty
firmy Viessmann odpowiadają obowiązującym
dyrektywom europejskim, dotyczącym
redukcji zanieczyszczania środowiska przez
emisje substancji szkodliwych do atmosfery.
Viessmann tradycyjnie bierze odpowiedzial-
ność za ochronę środowiska i maksymalne
poszanowanie zasobów natury, stosując
najlepszą, dostępną technikę tworzenia
komfortu cieplnego.

Systemy grzewcze o zapewnionej przyszłości, dla wszystkich nośników energii
i obszarów zastosowań.

Indywidualne rozwiązania w ramach efektywnych
systemów

Olej

Gaz

Instalacje
solarne

Biomasa

Ciepło
z natury

Kompletny program firmy Viessmann

background image

4 – 13 000 kW

Instalacje solarne
i systemy
fotowoltaiczne

Kot

ły gazowe niskotemperaturowe

i kondensacyjne

4 – 20 000 kW

Pompy ciep

ła:

solanka, woda i powietrze

1,5 – 1 500 kW

Kot

ły olejowe niskotemperaturowe

i kondensacyjne

13 – 20 000 kW

Domy
wielorodzinne

Obiekty przemy-
s

łowe i użytkowe

Domy
jednorodzinne

Lokalne sieci
ciep

łownicze

Klimatyzacja

Komponenty
systemowe

Technika opalania drewnem,
kogeneracja i wytwarzanie
biogazu

Kompletny program firmy Viessmann
– indywidualne rozwiązania
w ramach efektywnych systemów,
dla wszystkich nośników energii
i wszystkich obszarów zastosowań

Indywidualne, ekonomiczne rozwiązania

Viessmann posiada odpowiednie kompletne
systemy grzewcze dopasowane do różnorod-
nych potrzeb, kotły wiszące lub stojące,
w indywidualnych kombinacjach, przysz--
łościowe i ekonomiczne. Tak dla domów
jednorodzinnych i dwurodzinnych, jak i dużych
budynków mieszkalnych, obiektów przemy-
słowych i użytkowych, czy też lokalnych sieci
ciepłowniczych. Nie ma też znaczenia, czy
instalacja przewidziana ma być do nowego
obiektu, czy do modernizacji.

Firma Viessmann tworzy innowacyjne
i kompletne systemy grzewcze, przekonujące
najwyższą jakością, efektywnością energe-
tyczną jak i długowiecznością. Wiele
z naszych produktów stało się kamieniami
milowymi rozwoju branży grzewczej.

Domy jednorodzinne

Domy wielorodzinne

Obiekty przemysłowe
i użytkowe

Lokalne sieci
ciepłownicze

/

background image

Dla paliwa, jakim jest olej, firma Viessmann oferuje kompletny program efektywnych,
stojących, olejowych kotłów kondensacyjnych.

Nowoczesne olejowe kotły kondensacyjne,
oferują wysoki poziom wykorzystania energii,
dochodzący do 103 procent. Dzięki temu zuży-
cie paliwa – w porównaniu ze starą instalacją
– to 30 procent mniej. Dla dodatkowego pozy-
skiwania ciepła z kondensacji spalin, zastoso-
wano wymienniki ciepła, które są wykonane
wyłącznie ze stali szlachetnej. Dzięki zasto-
sowaniu szczególnie wysokostopowych stali
szlachetnych, powierzchnie grzewcze są trwale
zabezpieczone przed korozją – i to niezależnie od
jakości używanego oleju opałowego.

Innowacja dla większej efektywności: olejowa

technika kondensacyjna firmy Viessmann

Gładkie powierzchnie ze stali szlachetnej
zapobiegają odkładaniu się osadów. Ich piono-
we usytuowanie oraz fakt, że spaliny i woda
kondensacyjna przepływają w tym samym
kierunku, dodatkowo sprzyjają powstawaniu
efektu samooczyszczania. Dwustopniowy, nie-
bieskopłomieniowy palnik, zwiększa wykorzy-
stanie wartości opałowej w trybie częściowego
obciążenia i zapewnia ekologiczne spalanie.

Więcej informacji na temat przyszłościowych
olejowych kotłów kondensacyjnych marki Viess-
mann znajdziecie Państwo na stronie interneto-
wej www.viessmann.pl.

Olejowa technika kondensacyjna

Kompletny program

background image

Stojące olejowe kotły kondensacyjne

Jeśli chcą Państwo
wymienić swoje stare
ogrzewanie olejowe,
najlepszym wyborem
będzie olejowy kocioł
kondensacyjny. Cechuje
go wysoka efektywność
i innowacyjne rozwią-
zania.

Ogrzewanie olejem
Niniejszy prospekt poin-
formuje Państwa szcze-
gółowo o olejowych
kotłach grzewczych
marki Viessmann.

Wskazówka

Najlepsze wykorzystanie energii i bardzo cicha
praca: Vitoladens 300-T to stojący, konden-
sacyjny kocioł olejowy, charakteryzujący się
czystym spalaniem i niską emisją szkodliwych
substancji. Może być eksploatowany przy
użyciu, dostępnych na polskim rynku olejów
opałowych.
Znamionowa moc cieplna: 20,2 do 53,7 kW
Sprawność znormalizowana do 103%.

Vitoladens 300-T jest najczęściej sprzedawa-
nym na świecie olejowym kotłem kondensa-
cyjnym – i to po bardzo atrakcyjnej cenie. Ten
wynik potwierdza znakomitą i niezawodną
technikę firmy Viessmann. Wysoka efektyw-
ność i absolutna niezawodność urządzenia są
niezaprzeczalnymi faktami.

Niebieskopłomieniowy palnik Vitoflame 300
Unit gwarantuje szczególnie niskoemisyjne,
ekologiczne i efektywne spalanie. Dzięki
rozdzieleniu komory spalania i wymiennika
ciepła, zapewniona jest, wolna od powstałych
w wyniku procesu spalania osadów, kon-
densacja gazów spalinowych. W ten sposób
palnik w kotle Vitoladens 300-T pracuje wyjąt-
kowo czysto i niezawodnie.

Dwustopniowy system pozyskiwania ciepła
w kotle Vitoladens 300-T składa się ze spraw-
dzonej biferralnej, zespolonej powierzchni
grzewczej i przyłączonego dodatkowo,
odpornego na korozję, wymiennika ciepła
Inox-Radial z nierdzewnej stali szlachetnej.
Zasada ta zapewnia przestrzenne rozdzielenie
przebiegu procesów spalania i kondensacji, co
sprawia, iż kondensacja gazów spalinowych
przebiega bez powstawania osadów. W prak-
tyce oznacza to ponadprzeciętnie długie prze-
rwy pomiędzy wykonywaniem prac serwiso-
wych, w celu oczyszczenia komory spalania
i wyraźnie niższe koszty konserwacji.

Zamontowany w komorze spalania tłumik,
zapewnia szczególnie cichą pracę kotła
Vitoladens 300-T. Dlatego ten kocioł konden-
sacyjny może być zabudowywany w pobliżu
pomieszczeń mieszkalnych, w pomieszczeniu
gospodarczym lub w domowym warsztacie
do majsterkowania.

Heizen mit Öl

4/5

background image

Dodać gazu z najlepszą techniką: nowoczesne gazowe kotły kondensacyjne marki
Viessmann w efektywny sposób zapewniają pożądane ciepło.

Viessmann oferuje Państwu stojące i wiszące
gazowe kotły kondensacyjne, w zakre-
sie mocy od 4 do 978 kW, które podczas
przekształcania paliwa, w użyteczną energię
cieplną, osiągają wykorzystanie energii do
109 procent. W porównaniu ze starą instalacją
grzewczą, mogą Państwo w ten sposób obni-
żyć zużycie gazu nawet o 30 procent i dzięki
temu zaoszczędzić na kosztach ogrzewania.
Wiszące gazowe kotły kondensacyjne, dzięki
swoim kompaktowym wymiarom i cichej
pracy, idealnie nadają się do zabudowy
w pobliżu pomieszczeń mieszkalnych.

Komfort ciepła na najwyższym poziomie:

gazowa technika kondensacyjna marki Viessmann

Modulowany palnik promiennikowy MatriX
zapewnia czyste spalanie i niską emisję.
Układ kontroli i regulacji spalania Lambda Pro
Control automatycznie dostosowuje spalanie,
do zmieniającej się jakości gazu i warunków
eksploatacji, co gwarantuje stałą wysoką
sprawność. Ponadto wiszące gazowe kotły
kondensacyjne marki Viessmann przystoso-
wane są do spalania gazu ziemnego i płynne-
go. Dlatego w każdym przypadku stanowią one
rozwiązanie ekonomiczne i przyszłościowe.

Gazowa technika kondensacyjna

Kompletny program

background image

Wiszące gazowe kotły kondensacyjne

Vitodens 200-W posiada modulowany,
cylindryczny palnik ze stali szlachetnej.
Vitodens 300-W z palnikiem gazowym MatriX,
powierzchnią grzewczą Inox-Radial z nierdzewnej
stali szlachetnej i energooszczędnymi pompami
oferuje najwyższą efektywność.
Znamionowa moc cieplna:
Vitodens 200-W: 4,8 do 105 kW
Vitodens 300-W: 3,8 do 35 kW
Sprawność znormalizowana do 109 %

Kompaktowe gazowe kotły
kondensacyjne

Kompaktowe kotły Vitodens 333-F i 222-F
ze zintegrowanym, ładowanym warstwowo
zasobnikiem ciepłej wody użytkowej lub
pojemnościowym podgrzewaczem c.w.u. łączą
w sobie wydajne wytwarzanie ciepła i najwyż-
szy komfort ciepłej wody.
Znamionowa moc cieplna:
3,8 do 26 kW lub 5,2 do 26 kW
Sprawność znormalizowana do 109 %

Kompaktowy gazowy kocioł
kondensacyjny z zasobnikiem solarnym

Kompaktowa kondensacyjna centrala grzewcza
Vitodens 343-F oferuje energooszczędną tech-
nikę kondensacyjną, wydajne podgrzewanie
ciepłej wody użytkowej przez system podgrze-
wu zasobnika (ładowanie warstwowe) i goto-
we przyłącza do instalacji solarnej w zwartej
obudowie. Znamionowa moc cieplna:
3,8 do 13 kW (16 kW).
Sprawność znormalizowana do 109 %

Stojący gazowy kocioł kondensacyjny

Vitocrossal 300 jest produktem wyróż-
niającym się wśród stojących, gazowych
kotłów kondensacyjnych. Jego konstrukcja
umożliwia szczególnie intensywne wykorzy-
stywanie ciepła kondensacji wytwarzanych
spalin. Istnieje możliwość pracy z czerpaniem
powietrza do spalania z zewnątrz, aż do 66 kW.
Znamionowa moc cieplna: 27 do 142 kW
Sprawność znormalizowana do 109 %

Opalany gazem kocioł
kondensacyjny, dzięki ni-
skim kosztom inwestycji
i szczególnie wysokiej
sprawności, jest bardzo
ekonomiczny.

Przy pomocy instalacji
solarnej marki Viess-
mann, mogą Państwo
w każdym wypadku
uzupełnić swój system
grzewczy i dodatkowo
zaoszczędzić energię.

Ogrzewanie gazem
Niniejszy prospekt
poinformuje Państwa
szczegółowo o syste-
mach grzewczych marki
Viessmann, wykorzystu-
jących gaz jako nośnik
energii. Można go otrzy-
mać u wyspecjalizo-
wanego partnera firmy
Viessmann, jak również
na stronie internetowej
www.viessmann.pl.

Wskazówka

Heizen mit Gas

6/

background image

Proszę wykorzystać darmową energię słoneczną do przygotowania ciepłej wody użyt-
kowej i wspomagania systemu grzewczego.

W czasie krótszym, niż cztery godziny, słońce
oddaje roczne zapotrzebowanie na energię
ludności całego świata – i to całkowicie za
darmo. Co roku na każdy kilometr kwadrato-
wy powierzchni Polski pada promieniowanie
o średniej wartości 1 000 kWh, co odpowia-
da energii zawartej w ok. 100 litrach oleju
opałowego. Dzięki firmie Viessmann, mogą
Państwo wykorzystać tę energię w instalacji
solarnej, do wytwarzania ciepła. Termiczne
kolektory słoneczne stanowią idealne uzu-
pełnienie dla każdego systemu grzewczego
i trwale obniżają zużycie energii.

Energia słoneczna z dostawą do domu

Za pomocą efektywnych kolektorów słonecz-
nych marki Viessmann, zaoszczędzą Państwo
do 35 procent ogólnych kosztów ogrzewania,
jeżeli będą one wykorzystane zarówno do
przygotowania ciepłej wody użytkowej, jak
i do wspomagania ogrzewania. Już tylko przy
samym przygotowaniu ciepłej wody użyt-
kowej, zaoszczędzą Państwo do 60 procent
rocznego zużycia.

Viessmann jest jednym z wiodących, świa-
towych producentów termicznych instalacji
solarnych i w tym zakresie może korzystać ze
swojego ponad 30-letniego doświadczenia.
Gwarantuje to wysoką jakość i optymalne bez-
pieczeństwo.

Instalacje solarne

Kompletny program

background image

Kolektory próżniowe

Szczególnie efektywne, próżniowe kolekto-
ry rurowe Vitosol 300-T / 200-T oznaczają
wysokie wykorzystanie energii słonecznej,
niezawodność i długi okres użytkowania.
Charakteryzuje je szczególnie zwarta kon-
strukcja, mogą być montowane również na
płaskim dachu lub na elewacji (Vitosol 200-T).

Energia słoneczna
jest przyjazna dla
środowiska, bezpłatna
i efektywna. Proszę
ją wykorzystać do
wspomagania systemu
grzewczego i do przy-
gotowania ciepłej wody
użytkowej – za pomocą
bardzo efektywnych
kolektorów i idealnie
zharmonizowanych kom-
ponentów systemowych
marki Viessmann.

Technika solarna
Więcej informacji
o instalacjach solarnych
marki Viessmann znajdą
państwo w naszym
aktualnym prospekcie
poświęconym temato-
wi energii słonecznej.
Prosimy także skorzy-
stać z fachowej porady
wyspecjalizowanego
partnera firmy Viess-
mann. Na pewno chętnie
Państwu pomoże.
Zapraszamy także do
odwiedzenia naszej stro-
ny internetowej www.
viessmann.pl, gdzie
możecie Państwo zapo-
znać się z pełną ofertą
systemów grzewczych
oraz złożyć zapytanie
ofertowe. W odpowiedzi
otrzymacie Państwo
poradę techniczną wraz
z ofertą cenową.

Wskazówka

Kolektory płaskie

Zastosowanie absorberów najwyższej jakości
i efektywnej powłoki Sol-Titan sprawia, że
kolektory płaskie Vitosol 200-F są szczegól-
nie wydajne. Ponadto kolektory płaskie firmy
Viessmann, Vitosol 200-F/100-F wyposażo-
ne są w meandrowy (wężownicowy) układ
przewodów, w których płynie solarny czynnik
grzewczy. Można je łatwo zamontować i este-
tycznie zintegrować z architekturą Państwa
domu.

/

background image

Ogrzewanie drewnem

Drewno, jako surowiec odnawialny, przy spalaniu zachowuje neutralny bilans COi zwłaszcza przy rosnących cenach energii, stanowi interesującą alternatywę
dla oleju lub gazu.

Opalane drewnem kotły marki Viessmann
oferują Państwu niezależność od paliw kopal-
nych, oszczędzają koszty ogrzewania i dzięki
zachowaniu neutralnego bilansu CO

2

przy spa-

laniu, odciążają środowisko naturalne. Nasze
innowacyjne kotły na drewno dysponują per-
fekcyjnie dopracowaną techniką systemową
– od pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej
wody użytkowej, aż po przyłącze instalacji
solarnej i uzupełnienia o grzejniki.

Odnawialna alternatywa
Biomasa może w decydującym stopniu, na
długo przyczynić się do zapewnienia zaopa-

Drewno – energia przyjazna dla środowiska

trzenia w surowce. W dzisiejszych czasach
potencjał gospodarki rolnej i leśnej długo
jeszcze nie ulegnie wyczerpaniu.

Na potrzeby produkcji roślin energetycznych,
przeznaczone jest kilka milionów hektarów
ziemi, dlatego też nie ma obawy, że zabraknie
ziemi na produkcję artykułów żywnościo-
wych.

Decydując się na technikę grzewczą marki
Viessmann, która wykorzystuje drewno jako
materiał opałowy, wybierają Państwo z całą
pewnością rozwiązanie czyste i rozsądne
ekonomicznie.

Kompletny program

background image

Drewno jako surowiec
odnawialny stanowi
ekologiczną alternatywę
dla oleju i gazu. Świado-
mość odpowiedzialności
za środowisko naturalne,
wywołuje rosnący popyt
na stosowanie takich
form energii do celów
grzewczych.

Drewno, jako produkt
naturalny, nie zakłóca bi-
lansu CO

2

w atmosferze

i przy rosnących cenach
nośników energii
stanowi interesującą
alternatywę.

Wskazówka

Kocioł stalowy zgazowujący drewno

Vitoligno 100-S jest szczególnie atrakcyjnym
cenowo kotłem zgazowującym drewno, o zna-
mionowej mocy cieplnej od 25 do 40 kW.
Jego duża pojemność komory spalania
gwarantuje długi czas spalania a tym samym
długie przerwy pomiędzy załadunkami drew-
na. Komorę załadowczą można komfortowo
napełniać od frontu przez duże drzwiczki,
polanami o długości do 50 cm, co zapewnia
długi czas spalania. Sprawność znorma-
lizowana do 87 %

W komorze zasypowej, drewno, po usunięciu
tlenu, tylko żarzy się. Powstający gaz drzewny
zasysany jest przez dmuchawę spalin do
komory spalania z węglikiem krzemu i tam, po
wymieszaniu z doprowadzonym powietrzem
wtórnym, ulega czystemu spaleniu w wyso-
kiej temperaturze.

Technika zgazowania umożliwia uzyskanie
wysokich współczynników sprawności, przy
niskich wartościach emisji. Duże, przewodzą-
ce wodę dodatkowe powierzchnie ogrzewal-
ne, w połączeniu z dmuchawą spalin, utrzy-
mują niskie temperatury gazów spalinowych
i zapewniają dobre wykorzystanie paliwa.

0/1

Elektroniczny regulator Vitotronic 100, typ FC1

background image

Ciepło z natury

Ciepło z natury jest odnawialnym, oszczędzającym koszty, źródłem energii, dzięki
któremu można w istotny sposób przyczynić się do redukcji emisji CO.

Decydując się na pompę ciepła marki Viess-
mann, uniezależniają się Państwo od oleju
i gazu i wykorzystują bezpłatny potencjał
ciepła z natury – z gruntu, wody gruntowej
lub z powietrza.

Pompy ciepła marki Viessmann są tak efek-
tywne, że zapewniają komfortowe ciepło
przez cały rok – również w tych dniach, kiedy
panują zimowe temperatury. Pompy ciepła
pozwalają również na wykorzystywanie ich do
chłodzenia pomieszczeń mieszkalnych latem.

Efektywnie wykorzystywać ciepło z natury

stosując pompy ciepła firmy Viessmann

Naturalny chłód – „natural cooling”
Pompy ciepła typu solanka/woda mogą latem
wykorzystywać niskie temperatury gruntu
do chłodzenia („natural cooling”). Łatwy
w obsłudze układ regulacji pompy ciepła, jest
już przygotowany do uruchomienia funkcji
naturalnego chłodzenia.

Proszę wykorzystać bezpłatną moc natury
– przy pomocy innowacyjnej techniki marki
Viessmann.

Kompletny program

background image

Ogrzewanie ciepłem
z natury jest przyjazne
dla środowiska i dotowa-
ne m.in. z fundyszy unij-
nych.Więcej informacji
o możliwościach udzie-
lania pomocy znajdą
Państwo w internecie.

Sprawdzona jakość
Pompy ciepła marki
Viessmann posiadają
„znak jakości pompy
ciepła” – co stanowi
gwarancję ich wysokiej
jakości.

Ogrzewanie ciepłem
z natury
Dalsze informacje znajdą
Państwo w naszym pro-
spekcie poświęconym
tematowi pomp ciepła
i ciepła z natury.

Wskazówka

Heizen mit Naturwärme

Pompy ciepła powietrze / woda

Rewersyjna pompa ciepła powietrze/woda
Vitocal 300-A z modulowaną sprężarką
Digital-Scroll, systemem RCD i elektronicz-
nym zaworem rozprężnym.
Pompa ciepła Vitocal 160-A, do samodziel-
nego podgrzewu c.w.u., ze zintegrowanym
pojemnościowym podgrzewaczem 285 litrów.
Rewersyjna pompa ciepła Vitocal 100-A,
z napędem elektrycznym układu grzania
i chłodzenia.

Pompy ciepła powietrze / woda
do modernizowanych instalacji

Vitocal 350-A pobiera ciepło z otaczają-
cego powietrza. Dodatkowy wtrysk pary
w procesie sprężania (obieg EVI), pozwala na
uzyskanie na zasilaniu temperatury do 65°C.
W rezultacie Vitocal 350-A nadaje się do
wykorzystywania grzejników uniwersalnych.
Istniejące grzejniki mogą być nadal użytko-
wane. Pompa ciepła może być zabudowana
wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.

Kompaktowe centrale grzewcze
z pompą ciepła

Vitocal 242-G i Vitocal 222-G jako kompak-
towe centrale grzewcze, z pompą ciepła
stanowią kompletne rozwiązanie dla domów
niskoenergetycznych: z pompą ciepła solan-
ka / woda i pojemnościowym podgrzewaczem
ciepłej wody użytkowej oraz z funkcją solarną
(Vitocal 242-G). Jako pełnowartościowe źród-
ło energii w sposób komfortowy i niezawodny
zapewniają ciepłą wodę i ogrzewanie.

Pompy ciepła solanka / woda

Pompy ciepła solanka / woda Vitocal 300-G
i Vitocal 200-G oferują wszystkie funkcje, które
są niezbędne do całorocznego komfortowego
zaopatrzenia w ciepło nowego domu jedno-
rodzinnego. Vitocal 350 osiąga na zasilaniu
temperaturę 65°C i dlatego jest najbardziej
przydatna w przypadku modernizacji.

/

background image

Pojemnościowe podgrzewacze
ciepłej wody użytkowej

Technika
systemowa

Komfort ciepłej wody dopasowany
do Państwa potrzeb

Zapotrzebowanie na ciepłą i gorącą wodę jest
w każdym gospodarstwie domowym różne.
Z jednej strony wynika to z liczby mieszkań-
ców, z drugiej zaś z przyzwyczajeń domo-
wych (wanna lub prysznic). Przykład: Jeżeli
rano trzech członków rodziny w tym samym
czasie idzie do pracy i do szkoły, w ciągu
krótkiego musimy zapewnić dużą ilość ciepłej
wody do kąpieli.

Jeżeli ktoś kąpie się regularnie, życzy sobie
również wystarczającej ilości ciepłej wody na
całą wannę. A w końcu podgrzewacz ciepłej

wody użytkowej ma za zadanie dostarczyć
wystarczającą ilość wody również wtedy, je-
żeli np. w domach wielorodzinnych w różnych
miejscach jednocześnie pobierana jest woda
z kranu.

Pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody
użytkowej Vitocell, w pełni zaspokajają to
zapotrzebowanie i spełniają także wymogi
komfortowego wyposażenia. W każdym
przypadku zaleca się zainstalowanie instalacji
solarnej, dla oszczędzania energii i bezpłatne-
go podgrzewania wody.

Podgrzewacze ciepłej wody użytkowej Vitocell oferują Państwu komfortowe rozwiązanie
do zaopatrzenia Państwa gospodarstwa domowego w ciepłą wodę – perfekcyjne uzupeł-
nienie dla Państwa nowego systemu grzewczego.

background image

Pojemnościowe podgrzewacze
ciepłej wody użytkowej z nierdzewnej
stali szlachetnej

Pojemnościowe podgrzewacze wody
użytkowej z rodziny produktów Vitocell 300,
wykonane są z nierdzewnej stali szlachetnej
i spełniają najwyższe wymagania w zakre-
sie higieny. Nie na darmo nierdzewna stal
szlachetna, z uwagi na swoje właściwości an-
tybakteryjne ,stosowana jest również w prze-
myśle spożywczym, w kuchniach i szpitalach.
Vitocell 300 oferuje wysoki komfort ciepłej
wody i pojemności zasobnika, dla każdego
zapotrzebowania. O szczegóły proszę zapytać
swojego wyspecjalizowanego partnera firmy
Viessmann.

Kto szuka wymagają-
cego niewiele miejsca
rozwiązania dla zaopa-
trzenia w ciepłą wodę,
podejmie właściwą
decyzję wybierając
Vitocell. Pojemnościowe
podgrzewacze ciepłej
wody użytkowej Vitocell
potrzebują niewiele
miejsca pod zabudowę.
Dzięki atrakcyjnemu
wzornictwu, można je
instalować w pomiesz-
czeniach wielofunkcyj-
nych.

Więcej informacji znajdą
Państwo również na
www.viessmann.pl

Wskazówka

Pojemnościowe podgrzewacze cie-
płej wody użytkowej z powłoką emalio-
waną Ceraprotect

Wewnętrzne powierzchnie pojemnościo-
wych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej,
z rodziny produktów Vitocell 100, są trwale
zabezpieczone przed korozją, emaliowaną
powłoką Ceraprotect. Posiadają one skutecz-
ną izolację chroniącą je przed stratami ciepła.
Poprowadzone głęboko w dół powierzchnie
grzewcze, gwarantują szybkie i energoo-
szczędne ogrzewanie całej zawartości zasob-
nika. Program Vitocell obejmuje urządzenia
o różnych wielkościach i pojemnościach od
125 do 1000 litrów, co stanowi wystarczającą
rezerwę nawet w przypadku wysokiego zapo-
trzebowania na ciepłą wodę.

4/5

background image

Przyjazne dla użytkownika systemy marki Viessmann do indywidualnej regulacji i zdal-
nego nadzorowania ogrzewania oferują Państwu więcej komfortu i bezpieczeństwa.

Komunikowanie się ze swoją instalacją
grzewczą, przy użyciu Vitocom i Vitodata
jest łatwe, niezawodne i niedrogie. I to przy
pomocy infrastruktury, która praktycznie
jest już wszędzie obecna: w zależności od
systemu przez telefon komórkowy, PC lub
palmtop. Komunikacja jest możliwa o każdej
porze i z każdego zakątka świata. Pozwala to
zaoszczędzić czas i sprawia, że nadzorowanie
lub odczytywanie danych jest jeszcze szybsze
i bardziej efektywne.

System TeleControl marki Viessmann –

szybko, łatwo i niezawodnie

Włączanie i wyłączanie
Za pomocą atrakcyjnego cenowo urządze-
nia Vitocom 100, mogą Państwo z każdego
miejsca na świecie włączyć i wyłączyć swoją
instalację grzewczą. Z dodatkowym, zdalnym
monitorowaniem, zawsze będą Państwo bez-
pieczni. Zwłaszcza w przypadku budynków,
które nie są na stałe zamieszkiwane, np. do-
mków letniskowych, dobrze jest wiedzieć, czy
ogrzewanie podczas kolejnej wizyty będzie
funkcjonowało bez zarzutu.

Zdalna obsługa i zdalny nadzór

Technika
systemowa

background image

Viessmann oferuje
innowacyjne syste-
my komunikacyjne,
które ułatwią Państwu
życie i równocześnie
zaoszczędzą energię

W praktyce:
Z Vitohome 300 mogą
Państwo również uzu-
pełnić dalsze funkcje np.
sterowanie oświetle-
niem i żaluzjami.

Vitohome 300
Niniejszy prospekt
poinformuje Państwa
szczegółowo o systemie
zarządzania ciepłem
w domu.

Wskazówka

Komfortowa regulacja w każdym
pomieszczeniu

Oparty na radiowej transmisji sygnału system
sterowania automatyką domową Vitohome 300,
oferuje Państwu większy komfort ogrzewania
i jednocześnie pomaga zmniejszyć zużycie energii.
Przy jego pomocy można nastawić przebieg tem-
peratur indywidualnie dla każdego pomieszczenia
i dostosować go do rytmu życia domowników.
System ten zapewnia automatycznie żądaną
temperaturę w każdym pomieszczeniu oddzielnie
– o każdej porze dnia i nocy.

Dalsze funkcje

Możliwość rozbudowy o kolejne funkcje bezpie-

czeństwa, np. symulacja obecności, włączanie
świateł awaryjnych, sterowanie roletami.

Możliwość elastycznej rozbudowy w celu

dołączenia dodatkowych komponentów syste-
mowych, jak np. sterowanie oświetleniem lub
żaluzjami.

Vitocom 00
Vitodata 100

Internet

Vitocom 100

Sieć GSM

TeleControl marki Viessmann stanowi idealne rozwiązanie
dla zdalnego monitorowania i sterowania instalacjami grzew-
czymi – niezależnie od tego, czy będzie to dom jednorodzin-
ny, dom letniskowy, czy też duże obiekty mieszkalne.

Vitohome 300 – oszczędność energii i komfort za naciśnię-
ciem guzika

Zdalne monitorowanie

Internetowy system teleinformatyczny
Vitocom 300 z Vitodata 300 jest profesjonal-
nym monitoringiem dla większych obiektów
mieszkalnych lub obiektów użytkowych: po-
myślany jest dla dostawców ciepła i zakładów
energetyki cieplnej, którym zależy na szybkiej
i pewnej kontroli, konserwacji i optymalizacji
eksploatacji.

Do obszernych funkcji obsługowych należy
ustawianie czasów przełączania, programów
roboczych i wakacyjnych, zadawanie wartości
zadanych (poziom/nachylenie), odczyt stanów
roboczych i temperatur, oraz ustawienie kodo-
wań. Dodatkowo może wizualizować zużycie
energii i przeprowadzać rozliczenia.

6/

background image

Viessmann Vitotronic – prosta obsługa

Z cyfrowym regulatorem Vitotronic obsługa Państwa kotła grzewczego
marki Viessmann jest tak łatwa jak telefonowanie

obniżenia temperatury w nocy oraz programy
oszczędne i wakacyjne, mogą Państwo szybko
i łatwo wywołać przez naciśnięcie klawisza.

Zawsze właściwe nastawienie
Prawdziwy postęp nakazuje, aby technikę
dopasować do człowieka. Dlatego opracowali-
śmy dla regulatora Vitotronic całkowicie nową,
uwzględniającą zadania przyszłości, filozofię
obsługi, która została dokładnie dopasowana
do potrzeb użytkownika instalacji i wyspe-
cjalizowanej firmy instalacyjnej, w zakresie
techniki grzewczej. Z regulatorem Vitotronic
komfort obsługi urządzeń firmy Viessmann jest
zapewniony.

Opcje na przyszłość
Regulator Vitotronic jest przygotowany do
zmian w przyszłości. Niezależnie od tego, czy
będą chcieli Państwo w dającym się przewi-
dzieć czasie dobudować, czy też uzupełnić
swój system grzewczy o instalację solarną.
W każdym przypadku Vitotronic znajdzie dla
siebie zastosowanie.

Łatwe oszczędności energii
Vitotronic przestawia się automatycznie
z czasu zimowego na czas letni i jako regulator
sterowany pogodowo, reaguje na wahania
temperatury zewnętrznej. Wszystkie funkcje
ułatwiające życie mieszkańcom, jak klawisz
„party”, do wyłączania energooszczędnego

Regulatory Vitotronic przy pomocy przemyślanego zarządza-
nia elektronicznego zapewniają ekonomiczną i bezpieczną
pracę Państwa instalacji grzewczej marki Viessmann.

Regulator

Technika
systemowa

background image

Viessmann Vitotronic – prosta obsługa

Vitotronic – inteligentny regulator

Vitotronic 100/200/300
Vitotronic 200/300 oferuje liczne automatyczne
funkcje, np. komfortowe nastawianie tempe-
ratury pomieszczeń, podgrzewu ciepłej wody
użytkowej i pompy obiegowej. Szczególny
komfort: automatyczne przestawianie z czasu
letniego na czas zimowy. Obsługę dodatko-
wo ułatwia duży i przejrzysty wyświetlacz
z komunikatami tekstowymi. O szczegóły
proszę zapytać swojego wyspecjalizowanego
partnera firmy Viessmann.

Nowe regulatory kotłów wiszących
Nowy regulator Vitotronic można obsługiwać
intuicyjnie. Dobrze czytelny, podświetlany
czarno-biały wyświetlacz jest o 70 procent
większy, niż w porównywalnych urządzeniach.
Ponadto obsługuje on grafikę, co pozwala
wyświetlać charakterystyki grzewcze oraz uzy-
sku solarnego. W razie wątpliwości wystarczy
naciśnięcie przycisku pomocy, aby uzyskać
wskazówki odnośnie dalszego postępowania.

Przy pomocy progra-
mów „tryb oszczędny”
i „tryb urlopowy”
regulatorów Vitotronic
marki Viessmann jest
możliwość zaoszczę-
dzenia energii grzewczej
i prądu. Wystarczy
nacisnąć klawisz lub
wprowadzić dzień
przyjazdu i odjazdu,
i odpowiednia funkcja
już jest aktywowana.

Więcej informacji znajdą
Państwo pod adresem:
www.viessmann.pl.

Wskazówka

Komfortowe zdalne sterowanie: Vitotrol

Vitotrol 300
Vitotrol 300 posiada podświetlany wyświet-
lacz z komunikatami tekstowymi, z którego
można wywoływać i zmieniane ważne dane.
Nastawia dla obwodu grzewczego żądane
temperatury, w warunkach normalnego
i zredukowanego funkcjonowania programu
eksploatacji oraz czasy włączania. Oprócz
tego posiada klawisze „party” i „tryb oszczęd-
ny” oraz funkcję „tryb urlopowy”.

Vitotrol 200
Vitotrol 200 przejmuje dla obwodu grzewcze-
go nastawianie z dowolnego pomieszczenia
żądanych temperatur w trybie normalnym
(temperatura dzienna). Dla każdego obwodu
grzewczego można podłączyć tylko jedno
urządzenie zdalnego sterowania. Ponadto ist-
nieje możliwość aktywowania poprzez Vitotrol
200 funkcji „party” i funkcji „tryb oszczędny”.

Vitotrol 100
Termostat pokojowy do stosowania przy
Vitotronic 100.

Vitotrol 300: Więcej komfortu dzięki łatwej obsłudze

Vitotronic 200: Ekonomiczne zarządzanie energią.

Nowy regulator Vitotronic – łatwa obsługa, dzięki prostej
nawigacji i wyświetlaczowi graficznemu, wskazującemu
np. uzysk solarny

/

background image

Vitoset

Oferta systemowa

Firma Viessmann oferuje Państwu wszystkie komponenty
do budowy i modernizacji Państwa systemu grzewczego

Vitoset to nasz obszerny program osprzętu. I jeszcze jeden dowód kompetencji
systemowej Viessmann.

W programie Vitoset firma Viessmann oferuje
swoim partnerom handlowym komponenty,
potrzebne im do wyposażenia instalacji grzew-
czych budynku. Każdy produkt Vitoset spełnia
przy tym najwyższe wymogi jakościowe. Cały
program jest doskonale zharmonizowany z
innymi produktami Viessmann. Inaczej mó-
wiąc: w firmie Viessmann wszystko pasuje do
siebie i daje się montować bezpiecznie, szybko
i łatwo.

Oferta programowa Vitoset

Nasz System – Twoja korzyść
Nasze firmy partnerskie czerpią korzyści nie
tylko z wysokich standardów jakościowych.
Vitoset ułatwia pracę, oszczędza czas i pie-
niądze, także przy zamawianiu, dostawach
i serwisie. Pakiety systemów grzewczych mają
u nas tylko jeden numer katalogowy.

Wszystko to można zamówić łatwo i szybko
przez telefon, telefaks lub Internet. Dzięki gę-
stej sieci naszych oddziałów, zamówiony towar
dostarczony zostanie błyskawicznie.

Viessmann Vitoset to program towarzyszący
ogrzewaniu. Po prostu wszystko – jako system.

background image

Magazynowanie paliwa

– Zbiorniki oleju typu: BT, CT, DWT oraz

KWT, o pojemności od 750 do 2 000 litrów

– Osprzęt zbiorników oleju

Grzejniki płytowe uniwersalne
i łazienkowe

– Grzejniki płytowe uniwersalne

typ: 10, 11, 20, 21, 22, 33

– Grzejniki płytowe uniwersalne z przyłączem

środkowym typ: 20, 21, 22

– Grzejniki łazienkowe typ PD i PDT

w kolorze białym, chromowym

– Grzejniki łazienkowe typ PDT z przyłączem

środkowym

– Armatura grzejnikowa

Stacje i filtry uzdatniania wody

– Aquacarbon – filtr ze złożem wielofunkcyj-

nym

– Aquahome 10 do mieszkań w domach

wielorodzinnych

– Aquahome 18, 27 lub ZM do domów

jednorodzinnych

– Aquaset 500, 1000 i 2000 – stacje uzdatnia-

nia wody w kotłowni

Systemy kominowe

– Jednościenny (ew)
– Dwuścienny (dw)
– Powietrzno–spalinowy (SPS)

System instalacyjny ViPEX

– 5-warstwowa rura Pex/AL/Pex do central-

nego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej
oraz systemu ogrzewania podłogowego

– Dodatkowe komponenty systemu jak

np: złączki, rozdzielacze, szafki do rozdziela-
czy, płyta izolująca itp.

System instalacyjny
ViPEX – dzięki równo-
miernemu emitowaniu
ciepła, stosując system
ogrzewania podłogo-
wego ViPEX, mają
Państwo zapewniony
nadzwyczaj przyjemny
klimat wnętrz. Uni-
wersalna rura ViPEX
znajduje zastosowanie
zarówno w instalacjach
c.o., c.w.u. jak i również
ogrzewaniu podłogo-
wym.

Wskazówka

40/41

background image

Vitoset – grzejniki płytowe uniwersalne
i grzejniki płytowe uniwersalne z przyłączem środkowym

Oferta systemowa

background image

Grzejniki uniwersalne atrakcyjna i kompaktowa forma

Grzejniki uniwersalne, o eleganckim wy-
glądzie, z wysokowartościowym lakierem
Jakość grzejnika poznaje się po wysoko-
wartościowym, trwałym lakierze. Grzejniki
uniwersalne, o wysokiej wydajności cieplnej
i neutralnym wyglądzie, nadają się równie
dobrze do pomieszczeń mieszkalnych, jak
i biurowych. Z punktu widzenia kosztów
inwestycyjnych, stanowią one interesującą
alternatywę, wobec grzejników płaskich. Tak
w pomieszczeniach świeżo odnowionych, jak
i nie, grzejniki uniwersalne, w białym odcieniu
RAL 9016, integrują się harmonijnie z każdym
otoczeniem.

Grzejniki uniwersalne można czyścić bardzo
łatwo, co jest bardzo ważne dla alergików. Do
gruntownego oczyszczenia grzejnika wystar-
czy po prostu zdjąć kratkę przykrywającą.

Grzejniki stalowe wyglądają podobnie, ale
różnią się jakością wykonania, jakością powłoki
lakierniczej i możliwościami montażu. Trudno
czasem wychwycić te różnice, niezależnie od
tego, czy możemy dotknąć grzejnika, czy
musimy podjąć decyzję tylko na podstawie
prospektu lub informacji na stronie interneto-
wej. Dlatego najlepiej polegać na produkcie
pochodzącym od renomowanego producenta,
oferującego wysoką jakość, sprawdzone
rozwiązania systemowe i bezpieczeństwo
eksploatacji.

Grzejniki uniwersalne zaspokajają najwyższe
wymagania. Są przy tym idealnym uzupełnie-
niem dla nowoczesnych urządzeń grzewczych.
Wyróżniają się spokojnym, neutralnym wzorni-
ctwem, dobrze wyglądają zarówno w biurach,
jak i w pomieszczeniach mieszkalnych. Szeroki
asortyment i duża wydajność cieplna przy
umiarkowanej cenie czynią je naprawdę
uniwersalnym rozwiązaniem dla ogrzewania
pomieszczeń we wszystkich typach budynków.

Wysoka wydajność, nowoczesna technika: grzejniki z programu Viessmann Vitoset
spełniają najwyższe wymagania, a także idealnie uzupełniają ten program.

Przegląd zalet

Grzejnik uniwersalny dostępny jako typ:

10, 11, 20, 21, 22, 33, w wysokościach:
300, 400, 550 i 950 mm.

Grzejnik uniwersalny z przyłączem środko-

wym dostępny jako typ: 20, 21, 22, w wy-
sokościach: 400, 550 i 950 mm.

Wysokiej jakości, trwała powłoka lakierni-

cza w kolorze białym.

Solidne i praktyczne: przyspawane osłony

boczne, łatwo zdejmowana pokrywa górna.

Łatwy montaż: zintegrowana wkładka

zaworowa, zestawy szybkiego montażu.

Idealny dla obiektów nowobudowanych

i modernizowanych:

– wysoka wydajność cieplna dzięki

podziałce użebrowania 25 mm

– rozstaw przyłączy bocznych identyczny

jak w grzejnikach żeliwnych (500 mm)

Przyłącza R ½" – możliwe podłączenie

dolne, dolne środkowe oraz boczne.

Obracalna konstrukcja (grzejniki typu od 20

do 33 nie mają tylnej strony) umożliwia
podłączenie tego samego grzejnika we
wszystkich wariantach zasilania z lewej lub
z prawej strony;

5 lat gwarancji na szczelność i powłokę

lakierniczą.

Normy i certyfikaty grzejników
uniwersalnych firmy Viessmann:
– parametry techniczne określone

i sprawdzone wg DIN EN 442,

– proces produkcji certyfikowany

wg EN ISO 9001,

– powłoka lakiernicza

wg DIN 99500,

– atest higieniczny PZH.

4/4

background image

Oferta systemowa

Vitoset
grzejniki łazienkowe

background image

Od dawna łazienka nie jest już tylko miejscem
codziennego użytku. Ważne stały się odpoczy-
nek i odprężenie, a indywidualne urządzenie
łazienki stało się częścią jakości życia. Przyjem-
nego ciepła dostarczają tu stylowe grzejniki
łazienkowe, wykonane z prostymi lub wygię-
tymi łukowo poziomymi rurami okrągłymi.

Coraz częściej innowacyjne i atrakcyjne wzorni-
ctwo grzejników łazienkowych stwarza, możli-
wości indywidualnej aranżacji łazienki. Smukłe
elementy rurowe stwarzają wrażenie elegancji,
lekkości i harmonii. Grzejniki nie posiadają
ostrych krawędzi zewnętrznych, dzięki czemu
są bezpieczne i eleganckie. Całości dopełnia
wysokiej jakości, trwała powłoka lakiernicza
w kolorze czystej bieli .

Prostota i elegancja

Grzejniki łazienkowe z programu Vitoset, nie
tylko zapewniają przyjemne ciepło, ale również
stanowią miły dla oka element wyposażenia
wnętrz. Ich prosta, filigranowa konstrukcja,
ze smukłymi elementami rurowymi, nadaje
im elegancki i lekki wygląd, doskonale
harmonizujący nie z wnętrzami łazienek.

Grzejniki łazienkowe – kształtne elementy aranżacji

Wraz z programem Vitoset otrzymują Państwo produkty potrzebne do bezpiecznej eksploatacji
instalacji grzewczej.

Przegląd zalet

Grzejnik łazienkowy z prostymi (PD) lub

łukowymi (PDT) rurami poziomymi
(

∅ 23 mm).

Grzejnik z powłoką lakierniczą wg DIN
55900 w kolorze białym RAL 9016 lub
w wykonaniu chromowanym.

Temperatura robocza do maks. 120°C,

nadciśnienie robocze do 11,5 bar

Szeroka gama wymiarów syste mowych –

wysokość od 786 do 1868 mm oraz szero-
kość od 494 do 600mm.

Półokrągły profil boczny - elegancki i bez-

pieczny bez ostrych krawędzi.

Wygoda montażu dzięki stabilnym wspor-

nikom ściennym o zakresie regulacji 8 mm.

44/45

background image

Oferta systemowa

Vitoset
system instalacyjny ViPEX

background image

Oprócz ogrzewania podłogi, ważne jest do-
datkowo wykonanie instalacji wody użytkowej
oraz podłączenie grzejników do źródła ciepła.

Czy potrzebne sa trzy oddzielne systemy
instalacyjne? System ViPEX daje możliwość
wykonania wszystkich trzech instalacji przy
użyciu jednego typu rury. Łatwość profilowa-
nia, kompletny system wyposażony w złączki
oraz wszystkie średnice (16,20, 26, 32) daje
możliwość wykonania całej instalacji w domu
przy użyciu kompletnego systemu firmy Viess-
mann. Z takim kompaktowym systemem
wiążą się mniejsze koszty inwestycyjne, niż
w przypadku standartowych rozwiązań.

Dobry wybór ogrzewania podłogowego to
podstawa komfortu. Na komfort ten wpływa
wiele parametrów. Zaletą ogrzewania podło-
gowego jest zapewnienie większej przestrzeni
w domu. Dla projektantów/deweloperów jest
to konieczność. Jednak typ podłogi określa
właściwości użytkowe takiej podłogi. Można
używać płytek, dywanów i linoleum. Stosowa-
nie ogrzewania podłogowego jest możliwe,
dopóki odporność cieplna podłogi pozostaje
poniżej 0,15 m²K/W.

Niektóre systemy są specjalnie przeznaczone
do stosowania w bardzo niskich tempera-
turach. Większe rury i gęste instalacje (rury
blisko siebie) pomagają pompom ciepła lub
systemom słonecznym w doprowadzaniu
ciepła w bardzo niskich temperaturach.

Nowoczesne ogrzewanie podłogowe jest tak
projektowane, aby zapewnić maksymalną tem-
peraturę powierzchni około 29,0°C (zgodnie
z normą DIN EN 1264). Każde ogrzewanie
podłogowe, które zgodne jest z tą normą,
gwarantuje komfort i nie powoduje u starszych
osób uczucia „ciężkich nóg” (żylaki). Dowo-
dem na to jest fakt, że nawet kliniki są obecnie
wyposażane w ogrzewanie podłogowe.

System instalacyjny ViPEX

Czy w domu potrzebne są oddzielne systemy instalacyjne?

Przegląd zalet

Wygodny i szybki montaż dzięki optymalnie

dopasowanym elementom systemowym.

Płyty izolacyjne z wytrzymałą folią zapew-

niają pewne kotwiczenie spinek rurowych.

Wysokiej jakości komponenty zapewniają

wysokie bezpieczeństwo eksploatacji
i długą żywotność instalacji.

System objęty jest 10-letnią gwarancją.

Możliwość zastosowania do instalacji c.o.,

c.w.u. i ogrzewania podłogowego.

Maksymalne parametry pracy: temperatu-

ra 95°C i ciśnienie 10 bar.

Wysoki współczynnik przewodzenia ciepła

λ

=0,45 W/(mK).

Współczynnik rozszerzalności liniowej

k=0,025 mm/(mK).

Niski moduł sprężystości E (550N/mm²).

Małe opory przepływu wody - chropowa-

tość bezwzględna k=0,007 mm.

Minimalny promień gięcia r=5xdz

(ze sprężyną 2,5×dz).

Całkowicie wykluczona dyfuzja tlenu,

pełne zespolenie warstwy aluminium
z zewnętrzną i wewnętrzną warstwą PE-X.

46/4

background image

Oferta systemowa

Vitoset
stacje uzdatniania wody

background image

Miękka woda to same korzyści!

Stacje uzdatniania wody Aquahome to nowoczesne urządzenia, które pomogą uporać się
z problemem twardej wody w domu i mieszkaniu, Aquaset zapewnią odpowiednią jakość wody
w kotłowni i instalacji grzewczej. Filtr Aquacarbon, ze złożem wielofunkcyjnym, eliminuje
nieprzyjemny zapach chloru oraz poprawiają smak i wygląd wody.

Przegląd zalet

Urządzenia zaprojektowane specjalnie dla

potrzeb uzdatniania wody w gospo-
darstwach domowych.

Unikalne monosferyczne złoże filtracyjne –

to zwiększona o ok. 10% wydajność i ży-
wotność do 15 lat.

Sterowanie elektroniczne „LOGIC” – inteli-

gentna automatyka uruchamiająca proces
regeneracji złoża w zależności od rzeczy-
wistego i prognozowanego zużycia wody –
zawsze w godzinach najmniejszego poboru
np. w nocy.

System automatycznej regeneracji złoża

w przypadku braku poboru wody, pomoc-
ny w utrzymaniu czystości mikrobiologicz-
nej złoża.

Kompletne wyposażenie: zawór obejścia

(by-pass) z regulatorem twardości wody,
filtr mechaniczny, zabezpieczenie antyprze-
lewowe, wąż do odprowadzania popłu-
czyn.

Dostawa urządzeń kompletnie zmontowa-

nych i gotowych do działania.

Nie jesteś zadowolony z wody w Twoim domu?
W czajniku gromadzi się kamień, a na bateriach
kuchennych i łazienkowych wciąż widać upor-
czywe osady? I jeszcze ten dokuczliwy zapach
chloru…

To twarda woda powoduje powstawanie
uciążliwych osadów na urządzeniach sanitarnych
oraz niszczenie instalacji grzewczych, armatury
łazienkowej i urządzeń AGD (pralki, zmywarki,
ekspresy do kawy, czajniki itp.). Powoduje
ona również wzrost kosztów eksploatacji tych
urządzeń nawet o 20%. Woda wodociągowa
w Polsce ma średnio ok. 20°dH (stopni niemie-
ckich) – jest więc bardzo twarda. Użytkownicy
indywidualnych ujęć wody mają często dodat-
kowy problem: rozpuszczone związki żelaza
powodujące rdzawe zacieki oraz wodę niezgod-
ną z polskimi normami.

Woda z ujęć komunalnych zwykle zawiera chlor
lub jego związki. Ich obecność w wodzie jest
niezbędna ze względu na bezpieczeństwo bak-
teriologiczne, chlor służy bowiem do dezynfekcji
wody. Ubocznym skutkiem jego obecności jest
specyficzny i zarazem nieprzyjemny zapach,
smak i wygląd wody oraz sucha skóra.

Stacje uzdatniania wody Aquahome to nowo-
czesne urządzenia, które pomogą uporać się
z problemem twardej wody, z kolei filtr Aquacar-
bon zawiera specjalne złoża, które eliminują nie-
przyjemny zapach chloru oraz poprawiają smak
i wygląd wody. Urządzenia Aquacarbon i Aqua-
home z racji kompaktowej obudowy, nie zajmują
wiele miejsca. Pracują w trybie automatycznym
i nie wymagają obsługi ze strony użytkownika,
z wyjątkiem okresowego uzupełniania pojemnika
z solą w tabletkach (dot. Aquahome).

4/4

background image

Serwis techniczny
wszystko o ogrzewaniu

Nasi specjaliści

background image

Znajdujący się w pobliżu wyspecjalizowany partner to dla firmy Viessmann podstawa sukcesu.
Z jego wiedzy skorzystają również Państwo, jeżeli zdecydują się na nową pompę ciepła Viessmann.

Konsultacje, sprzedaż, montaż i serwis moż-
liwe są wyłącznie poprzez wyspecjalizowane
w zakresie instalacji grzewczych firmy serwi-
sowe Viessmann, które są regularnie przez
nas szkolone i najlepiej znają nasze produkty.

Proszę korzystać z kompleksowej obsługi,
jakiej mogą Państwo oczekiwać od swoich
instalacyjnych firm serwisowych.

Specjaliści współpracujący z firmą Viessmann
lub też pracownicy firmy Viessmann udzielą
Państwu dokładnych informacji związanych
z doborem instalacji solarnej dla Państwa
potrzeb.

Kalkulator on-line jest narzędziem specjalnie
udostępnionym naszym Klientom dla samo-
dzielnego doboru instalacji solarnej i oszacowa-
nia efektu ekonomicznego i ekologicznego,
jakie przynieść powinno jej użytkowanie
w Państwa domu. W prosty i przejrzysty
sposób, kalkulator on-line prowadzi dobór
instalacji, pomagając w wyborze właściwego
dla Państwa potrzeb rozwiązania. Kalkulator
on-line jest dostępny na stronach:

www.viessmann.pl
(strona główna firmy Viessmann, w dziale
„Produkty -Kolektory słoneczne”

www.kotly.pl
Platforma Komunikacji z Klientem Indywidual-
nym, na stronach sklepów on-line Partnerów
Handlowych firmy Viessmann

U naszych wyspecjalizowanych partnerów

są Państwo w najlepszych rękach

Kilka przykładów obsługi serwisowej:

bezpłatne, niewiążące i indywidualne kon-

sultacje – również bezpośrednio na miejscu

poglądowe wyliczenie oszczędności

kosztów ogrzewania w wyniku zabudowa-
nia pompy ciepła; również w połączeniu
z kolektorami słonecznymi

wyliczenie okresu amortyzacji, po upływie

którego zwrócą się koszty nowej pompy
ciepła w wyniku oszczędności energii

określenie faktycznego zapotrzebowania

na ciepło i ciepłą wodę dla Państwa gospo-
darstwa domowego lub nieruchomości

kompletne rozwiązanie: wszystko z jednej

ręki – włącznie z wierceniami pod sondę
gruntową

50/51

background image

Kontakt i dalsze informacje

Wygodna informacja prosto z firmy: Viessmann online ofe-
ruje szczegółowe informacje o produktach, możliwościach
pomocy i usługach

Viessmann jest przedsiębiorstwem rodzinnym, które prowadzi działalność na całym
świecie. W stałym dialogu z naszymi partnerami opracowujemy nowatorskie
rozwiązania – zawsze mając na względzie Państwa życzenia i wymagania.

Jesteśmy dla Państwa

Wyspecjalizowani partnerzy firmy Viessmann
są Państwa kompetentnymi i zaangażowany-
mi partnerami do rozmów na miejscu i chętnie
pomogą Państwu we wszystkich kwestiach
związanych z tematem ogrzewania i moder-
nizacji. Najlepiej proszę się z nimi umówić na
osobistą rozmowę. Państwa partner technicz-
ny z firmy Viessmann chętnie udzieli dalszej
pomocy!

Viessmann online
Dalsze informacje o produktach i usługach
firmy Viessmann znajdą Państwo również
na naszej stronie internetowej pod adresem
www.viessmann.pl

Znajdują się tam obszerne informacje o wszyst-
kich produktach i usługach firmy Viessmann,
a także na temat ogrzewania.

background image

Zapraszamy Państwa
do odwiedzenia naszej
strony internetowej
www.viessmann.pl,
gdzie możecie Państwo
zapoznać się z pełną
ofertą systemów
grzewczych oraz złożyć
zapytanie ofertowe.
W odpowiedzi otrzy-
macie Państwo poradę
techniczną wraz z ofertą
cenową.

Wskazówka

Szybka pomoc przez Internet
Mają Państwo pytania dotyczące produktów
firmy Viessmann lub związane z tematem
ogrzewania? Pod adresem www.viessmann.pl
znajdą Państwo bogatą ilość informacji,
poradników, a także kalkulatory on-line dla sa-
modzielnego doboru instalacji solarnej i innych
systemów.

Konsultant on-line
Bezpłatne porady udzielane są przez Konsul-
tanta on-line poprzez Platformę Internetową
Komunikacji z Klientem Indywidualnym firmy
Viessmann

Państwa lokalny partner
Szukają Państwo naszego autoryzowanego
Partnera Handlowego w pobliżu swojego
miejsca zamieszkania? Proszę skorzystać
z funkcji szybkiego wyszukiwania pod adresem
www.viessmann.pl

W tym celu należy odwiedzić na naszej stronie
internetowej bazę autoryzowanych partnerów
firmy Viessmann – „Najbliższy Partner”

Dofinansowanie inwestycji
Na rynku polskim są agencje zajmujące się
pozyskiwaniem dotacji dla swoich klientów
z następujących źródeł:
– dotacje z funduszy unijnych,
– dotacje dla małych i średnich (MŚP) przed-

siębiorstw,

– fundusze proinnowacyjne i ekologiczne.

Aktualne informacje o środkach pomocowych,
jakie mogą Państwo uzyskać w przypadku wy-
boru przyjaznego dla środowiska naturalnego
systemu grzewczego firmy Viessmann znajdują
się na stronach internetowych agencji promu-
jących programy niskiej emisji zanieczyszczeń
środowiska. Agencje kompleksowo obsługują
przedsiębiorstwa i instytucje publiczne oraz
klientów indywidualnych w zakresie procesu
pozyskania środków, począwszy od przepro-
wadzenia analizy możliwości dofinansowania,
poprzez przygotowanie kompletnego projektu
i wniosku, aż do rozliczenia otrzymanego
dofinansowania.

www.viessmann.pl

5/5

background image

Świat firmy Viessmann

L A U R E A T

KONKURSU

LAUREAT KONKURSU

Kolorystyka God∏a „Teraz Polska“

Czerwieƒ - Pantone 485 lub 100% magenta/100 % yellow

Napis „LAUREAT KONKURSU“ w kolorze czarnym

background image

Viessmann Group

Wytwarzać ciepło w sposób komfortowy, ekonomiczny, chroniący środowisko
naturalne i dostarczać je zgodnie z zapotrzebowaniem – przedsiębiorstwo rodzinne
Viessmann już od trzech pokoleń czuje się zobowiązane do wypełniania tego zadania.

Zakłady firmy Viessmann

Opracowując cały szereg znakomitych
produktów i rozwiązań firma Viessmann stale
stawia kamienie milowe, które uczyniły z niej
pioniera w zakresie technologii i inicjatora
wielu działań całej branży.

Posiadając 16 zakładów w Niemczech, Austrii,
Francji, Kanadzie, Polsce, na Węgrzech
i w Chinach, sieć dystrybucyjną w Niemczech
i 35 innych krajach, oraz 120 oddziałów han-
dlowych na całym świecie, firma Viessmann
ma wybitnie międzynarodowy charakter.

Kompetencje
Wykształcenie i dokształcanie coraz bardziej
zyskują na znaczeniu. Już na początku lat
60-tych postawiliśmy sobie za zadanie zaofe-
rowanie naszym kompetentnym partnerom
technicznym odpowiednio dostosowanego
programu dokształcania. Dziś Viessmann dys-
ponuje nowoczesnym, nie mającym równego
sobie centrum informacji w siedzibie przed-
siębiorstwa w Allendorf (Eder): w Akademii
Viessmann szkoli się co roku ponad 70 000
partnerów technicznych, aktualizując w ten
sposób stan swojej wiedzy.

Centrala energetyczna przyszłości
W ramach całościowego projektu ochrony
klimatu, firma Viessmann zbudowała centralę
energetyczną, która w całości została oparta
na technologiach chroniących klimat. Obejmu-
ją one wytwarzanie energii, jej wykorzystanie
i produkcję w zakładach Allendorf (Eder).
W rezultacie zaoszczędzono 40% zużywanej
dotąd w zakładach energii, pochodzącej ze
źródeł kopalnych, a emisja CO

2

zmniejszyła

się o jedną trzecią.

Odpowiedzialność
Viessmann poczuwa się do swojej odpowie-
dzialności społecznej i socjalnej. Pracownicy
w firmie Viessmann tworzą, działający na
skalę globalną, zespół, którego charakter okre-
śla lojalność, niezawodność i odpowiedzialne
postępowanie każdego z osobna. Zwracamy
uwagę na to, aby wszystkie procesy były
nieszkodliwe dla środowiska naturalnego i pro-
mujemy stosowanie energii odnawialnych.
Ponadto angażujemy się w działania związane
z nauką, sztuką i kulturą, oraz od wielu lat
zajmujemy się z powodzeniem na skalę mię-
dzynarodową sponsoringiem sportowym.

54/55

background image

Viessmann sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 071/ 36 07 100
fax 071/ 36 07 101
www.viessmann.pl

Infolinia serwisowa:
tel. 0801/ 0801 24
tel. 032/ 22 20 370

9449 317 PL 10/2009
Zmiany zastrzeżone

Twój Fachowy Doradca:


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
II C 182 13 (wyrok ws czesci ws system grzewczy) id 209803
efektywne systemy wynagradzania (3 str), Zarządzanie(1)
Efektywny system komunikacji
Systemy grzewcze(2)
efektywne systemy wynagradzania
ocena ekonomicznej efektywności systemów operacyjnych sterowanych jakościa, Logistyka, Przydatne mat
Efektywność systemów dystrybucji Wersja do druku
Systemy grzewcze, Informacje i Ciekawostki
Energooszczędne urządzenia elektryczne i systemy grzewcze IIB, Energooszczędne urządzenia elektryc
3 Aspekty ekonomiczne i ekologiczne systemu grzewczego na przykładzie kolektorów słonecznych w Bydgo
II C 182 13 (wyrok ws czesci ws system grzewczy) id 209803
4 Efektywnosc systemów
Efektywność systemu dystrybucji koncepcja oceny

więcej podobnych podstron