Cw 02 M 04A Badanie wlasciwos Nieznany

background image

Laboratorium Fizyki; Ćwiczenie M-04A. Badanie właściwości sprężystych sprężyny

Katedra Podstaw Elektroniki, WEiI PK. Koszalin 2011

1

M-04A. Badanie właściwości sprężystych sprężyny

Cel eksperymentu

Sprawdzenie doświadczalne wzoru na siłę sprężystą F = -kx i wyznaczenie stałej sprężystości k

1. Wiadomości teoretyczne

Zgodnie z prawem Hooke’a siła zachowawcza sprężyny jest proporcjonalna do wychylenia i stałego
współczynnika charakteryzującego daną sprężynę k. Zależność ta dana jest wzorem

x

k

F

(1)

Znak minus oznacza, że

siła F, z jaką działa sprężyna jest odwrotnie skierowana do wychylenia

x. Jeżeli sprężyna jest ściśnięta to x jest ujemne.

Współczynnik sprężystości można wyznaczyć doświadczalnie. Gdy na końcu sprężyny zawiesi-

my ciało o masie m, to pod wpływem ciężaru Q=mg sprężyna wydłuży się o x=l-l

0

, gdzie l jest aktualną

długością sprężyny a l

0

jest długością spoczynkową.


2. Opis aparatury pomiarowej

Ćwiczenie laboratoryjne wykonuje się na makiecie zawierającej
skalę, uchwyt sprężyny i zestaw odważników. Zadanie polega na
pomiarze zmian wychylenia sprężyny x wywołanych zmianą masy
m. W drugiej części ćwiczenia realizuje się N małych drgań odważ-
nika na sprężynie i dokonuje się pomiar czasu t tych drań.

3. Przebieg eksperymentu
3.1 Dla trzech sprężyn wskazanych przez prowadzącego wyznaczyć
odpowiednie stałe sprężystości k w jednostkach układu SI. Dla ze-
stawu ciężarków od 0 do 200g należy zmierzyć wychylenie x sprę-
żyny. Wyniki zapisać do poniższej tabeli.Sprężyna 1

Sprężyna 2

Sprężyna 3

m

x = l - l

0

m

x = l - l

0

m

x = l - l

0

[g]

[mm]

[g]

[mm]

[g]

[mm]

4. Opracowanie wyników pomiarów

1. Na podstawie danych z tabeli wykonaj wykres zależności siły F=mg od wydłużenia sprężyny x.
2. Metodą najmniejszych kwadratów wyznacz współczynniki linii prostej przechodzącej przez

punkty pomiarowe. Wyznacz również niedokładność pomiaru tych współczynników. Pamiętaj,
że współczynnik nachylenia prostej jest poszukiwaną stałą sprężyny.

3. Do wykresu dodaj linię prostą opisaną współczynnikami wyznaczonymi w pkt.2 oraz zaznacz

obszar niepewności pomiaru

4. Oblicz niepewność względną k/k pomiaru współczynnika sprężystości k każdej z badanych

sprężyn.

5. Przeanalizuj otrzymane wyniki badań i sformułuj odpowiednie wnioski.

m

l

0

l

background image

Laboratorium Fizyki; Ćwiczenie M-04A. Badanie właściwości sprężystych sprężyny

Katedra Podstaw Elektroniki, WEiI PK. Koszalin 2011

2

Protokół pomiarowy

M-04

Laboratorium z fizyki

Rok akadem:

Temat:

Badanie właściwości sprężystych sprężyny

Kierunek:

Grupa:

Imię i Nazwisko:

Ocena

Data Zaliczenia

Podpis

L

S

K

Sprężyna 1

Sprężyna 2

Sprężyna 3

m

x = l - l

0

m

x = l - l

0

m

x = l - l

0

[g]

[mm]

[g]

[mm]

[g]

[mm]Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Cw 03 E 03 Badanie wlasciwosc Nieznany
Cw 07 E 01 Badanie właściwości elektrycznych kondensatora pł
cw 02 teoria id 121357 Nieznany
cw 02 formularz id 121353 Nieznany
Cw 07 E 01 Badanie właściwości elektrycznych kondensatora pł
Cw 1 i 2 Badanie wlasciwosci ce Nieznany
Obl, Poniedziałek - Materiały wiążące i betony, 02. (17.10.2011) Ćw D - Badanie właściwości zapraw b
ćw.10.Badanie właściwości łuku prądu stałego, Elektrotechnika - notatki, sprawozdania, Urządzenia el
InstrukcjeĆw.2009 2010, Cw.1.E-01. Badanie właściwości elektrycznych kondensatora płaskiego, Laborat
Ćw.1.Badanie właściwości dynamicznych czujnika temperatury
MD cw 02 id 290123 Nieznany
Badanie wlasciwosci dynamicznyc Nieznany (2)
Mat termoizol gr 10 ponoc zzzz wnioskami, Poniedziałek - Materiały wiążące i betony, 07. (17.11.201
Badanie wlasciwosci tworzyw id Nieznany (2)

więcej podobnych podstron