Instrukcja NORICA MASSIMO by DOMINO178

background image

8

KARTA GWARANCYJNA

Urządzenie:

Norica Massimo

data sprzedaży

podpis sprzedawcy

pieczątka sklepu

Data

przyjęcia

Data

wydania

Rodzaj uszkodzenia

Rodzaj uszkodzenia

ul. Kopernika 2
42-200 Częstochowa
tel. 034/ 310 60 00

Numer seryjny.................................................

Karabinek pneumatyczny

Dystrybutor w Polsce / Serwis:

www.

.pl

bron

Instrukcja obsługi

karta gwarancyjna

Norica Massimo

Karabinek pneumatyczny

background image

2

Dane techniczne:

- lufa gwintowana
- karabinek klasycznie łamany
- długość lufy: 480 mm
- długość całkowita: 1195 mm
- waga: 3,4 kg
- kaliber: 4,5 mm
- energia pocisku poniżej 17 J
- prędkość początkowa 280 m/s

Rysunek poglądowy

Szczerbinka

Muszka

Lufa

Osłona spustu

Osada

Spust

Gumowa stopka

Bezpiecznik

Uwaga

Uwaga

NIGDY NIE STRZELAJ “NA PUSTO” - BEZ W O ONEGO

RUTU DO KOMORY ZAŁADOWCZEJ.

STRZELANIE NA SUCHO POWODUJE TRWA E USZKODZENIE T OKA I MO E SPOWODOWA
P KNI CIE KOLBY!

Ł Ż

Ś

Ł

Ł

Ż

Ć

Ę

Ę

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU,
ŻYCZYMY BEZPROBLEMOWEJ OBSŁUGI ORAZ BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.
Urz dzenie pneumatyczne o energii wylotowej pocisku poniżej 17 J nie wymaga rejestracji

na policji i dostępne jest dla osób pełnoletnich BEZ ZEZWOLEŃ - (Dz. U. nr 53, poz. 549, z

21 maja 1999r., wraz z rozporządzeniem z 14 lutego 2003 r., Dz.U. z 2003 r. Nr 52, poz. 451)

ą

Regulacja
spustu

7

7. Okres gwarancji ulega przed u eniu o czas trwania naprawy liczony od dnia dostarczenia

sprz tu do punktu napraw do dnia wyznaczonego terminu jej wykonania.

8. Nabywcy przys uguje prawo wymiany sprz tu na nowy lub zwrot gotówki w przypadku,

gdy w okresie gwarancji nast pi konieczno

dokonania 3 napraw (tych samych

uszkodze ), a sprz t nadal wykazuje wady uniemo liwiaj ce eksploatacj zgodn z
przeznaczeniem.

ł ż

ę

ł

ę

ą

ść

ń

ę

ż

ą

ę

ą

9. Poj cie naprawa nie obejmuje czynno ci przewidzianych w instrukcji obs ugi, do

wykonania których zobowi zany jest u ytkownik we w asnym zakresie:

:: regulacja przyrz dów celowniczych,
:: czynno ci konserwacyjne,
:: dokr canie poluzowanych rub mocuj cych, znajduj cych si na zewn trz wyrobu –

reklamacja taka nie b dzie uwzgl dniana,

:: sposób i zakres naprawy ustala udzielaj cy gwarancji.

10. Gwarancj nie s obj te uszkodzenia sprz tu powsta e na skutek niew a ciwego lub

niezgodnego z instrukcj u ytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu,
samowolnego naprawiania lub przeróbek wyrobu oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia
mechaniczne.

11. Powy sze przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mog

spowodowa utrat gwarancji.

12. Gwarancj nie s obj te uszkodzenia wynikaj ce z dzia ania si y wy szej, jak zjawiska

atmosferyczne, powodzie, po ary itp.

13. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wy cza, nie ogranicza ani nie zawiesza

uprawnie kupuj cego wynikaj cych z niezgodno ci towaru z umow .

14. Reklamacje dot. niekompletnego wyposa enia nie b d uznawane.
15. Gwarancja zasięgiem terytorialnym obejmuje teren Polski.

1. Obowi zek dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu spoczywa na kliencie.
2. W przesy ce koniecznie znale

si musi:

opis uszkodzenia, dowód zakupu, oryginalna karta gwarancyjna z dat sprzeda y oraz
piecz ci firmow , dok adny adres nadawcy i nr telefonu.

3. Przesy ka powinna by odpowiednio zabezpieczona na czas transportu (wysy ki). W

przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesy ki reklamacj nale y zg asza u kuriera lub w
Urz dzie Pocztowym, w którym przesy ka by a odebrana.

4. W przypadku braku opisu usterki towar nie b dzie przekazywany do serwisu.
5. Nie odpowiadamy za uszkodzenia towaru powsta e na skutek nieodpowiedniego

zabezpieczenia towaru na czas transportu.

6. Przesy ki wysy ane na koszt odbiorcy nie b d odbierane.
7. Produkt sprawny technicznie przys any do serwisu w celu naprawy (jako niesprawny)

zostaje odes any na koszt nadawcy z doliczeniem kosztów przegl du.

8. Przy uzasadnionej reklamacji towar po naprawie gwarancyjnej wysy any jest kurierem

DHL–Servisco na koszt firmy Kolter.

ę

ś

ł

ą

ż

ł

ą

ś

ę

ś

ą

ą

ę

ą

ę

ę

ą

ą

ą

ę

ę

ł

ł ś

ą

ż

ż

ą

ć

ę

ą

ą

ę

ą

ł

ł

ż

ż

łą

ń

ą

ą

ś

ą

ż

ę ą

ą

ł

źć

ę

ą

ż

ę ą

ą

ł

ł

ć

ł

ł

ę

ż

ł

ć

ę

ł

ł

ę

ł

ł

ł

ę ą

ł

ł

ą

ł

WSZELKIE PRÓBY INGERENCJI MECHANICZNEJ SĄ ZABRONIONE I MOGĄ

POCIĄGNĄĆ ZA SOBĄ KONSEKWENCJE PRAWNE ORAZ UTRATĘ GWARANCJI!

WARUNKI DOSTARCZANIA PRZESY EK REKLAMACYJNYCH DO SERWISU

Ł

background image

6

Uwagi ogólne:
Uwagi ogólne dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z bronią, a także z urządzeniami typu

karabink pneumatyczne. Aby unik

ć wypadków należy stosować się do następujących

wskazówek:

1. Zawsze traktuj broń jak naładowaną, sprawną i gotową do strzału. Nie zgaduj, nie

ryzykuj, zawsze zaczynaj kontakt z bronią od sprawdzenia, czy jest nabita.

2. Zawsze kieruj lufę w bezpieczne miejsce. Nigdy nie kieruj broni tam, gdzie nie chcesz

strzelać.

3. Nigdy nie kładź palca na spuście jeżeli nie chcesz strzelać. Zawsze przenoś

zabezpieczoną.

4. Nigdy nie baw się bronią.
5. Nigdy nie zostawiaj broni bez dozoru. Zawsze trzymaj bro

w miejscu zabezpieczonym

przed kradzieżą

z dala od dzieci.

6. Zawsze utrzymuj broń w czystości i dobrym stanie technicznym.
7. Używaj tylko amunicji przeznaczonej do danego typu broni. Zawsze uważaj, czym

ładujesz broń. Bardzo starannie sprawdzaj amunicję przeznaczoną do strzelania. Nie
używaj nabojów pogiętych, z zadziorami, brudnych.

8. Zawsze noś na strzelnicy osłony słuchu i wzroku.
9. Wszelkie modyfikacje broni mogą być dokonywane tylko i wyłącznie przez specjalistów:

:: gwarancja nie obejmuje napraw broni uszkodzonej przez osoby niepowołane
dokonujące wcześniej jakichkolwiek przeróbek;
::

roducent nie odpowiada także za szkody powstałe w wyniku nieumiejętnego

obchodzenia się z bronią.

10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą.

i

broń

ń

i

p

WARUNKI GWARANCJI

UWAGA! W PRZYPADKU POS UGIWANIA SI URZ DZENIEM PNEUMATYCZNYM
NIEZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM I OPISEM W INSTRUKCJI, PRODUCENT
NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNO CI ZA EWENTUALNE SZKODY, OBRA ENIA,
USZKODZENIA BRONI LUB OBRA ENIA U YTKOWNIKA. TYM SAMYM WSZELKIE
PRETENSJE, PRAWA CZY ROSZCZENIA REKLAMACYJNE NATYCHMIAST
WYGASAJ !

Ł

Ę

Ą

Ś

Ż

Ż

Ż

Ą

1. Producent udziela gwarancji na okres 24 miesi cy od daty zakupu.
2. Bez wype nionej poprawnie i ostemplowanej karty gwarancyjnej producent nie b dzie

uwzgl dnia reklamacji.

3. Producent / Importer zapewnia dobr jako

i sprawne dzia anie sprz tu na prawach

gwarancji, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna.

4. Wady lub uszkodzenia sprz tu ujawnione w okresie gwarancji b d usuwane bezp atnie

do 30 dni od dostarczenia sprz tu do serwisu gwarancyjnego.

5. Kupuj cy przy odbiorze sprz tu zobowi zany jest sprawdzi jego kompletny stan,

dzia anie itp.

6. Adres serwisu gwarancyjnego znajduje si na karcie gwarancyjnej.

ę

ł

ę

ę

ł

ą

ść

ł

ę

ę

ę ą

ł

ę

ą

ę

ą

ć

ł

ę

Zabezpieczenie karabinka

Bezpiecznik automatyczny umieszczony jest z tyłu tłoka.
Wiatrówka zabezpiecza się automatycznie po naciągnięciu sprężyny.
W celu oddania strzału należy wcisnąć bezpiecznik.

1. W celu za adowania karabinka nale y: oprzeć stopkę kolby o udo, jedną ręką złapać za osadę

powyżej osłony spustu, drugą ręką delikatnie uderzyć (otwartą dłonią) tuż przed muszką.
Następnie napinamy sprężynę ciągnąc lufę w dół, aż do wysunięcia się automatycznego
bezpiecznika.

2. Wkładamy śrut do komory załadowczej.
3. Luf cofn

do pozycji wyj ciowej “zamykaj c” karabinek.

4. UWAGA, WA NE - przesuwaj c bezpiecznik do przodu odbezpieczasz karabinek.
5. Karabinek jest gotowy do strzału.

ł

ż

ę

ąć

ś

ą

Ż

ą

Ładowanie karabinka

1. Upewnić się, czy na linii strzału ani w jej pobliżu nie ma ludzi, lub zwierząt.
2. Odbezpieczyć karabinek wciskając bezpiecznik.
3. Celując w tarczę ściągać spust, aż padnie strzał.

Aby oddać strzał należy:

3

Odbezpieczony

Zabezpieczony

background image

4

Regulacja przyrządów celowniczych

Jeżeli podczas strzelania do tarczy przestrzeliny układają się inaczej, niż celowaliśmy, należy wyregulować
szczerbinkę. Regulacja szczerbinki celowniczej odbywa się poprzez dokręcenie pokrętła regulacyjnego.
Jeżeli punkt trafienia znajduje się w stosunku do punktu celowania:
- wyżej - szczerbinkę opuścić rys.1A
- niżej - szczerbinkę podnieść rys.1B
- po lewej stronie - szczerbinkę przesunąć w prawo
- po prawej stronie - szczerbinkę przesunąć w lewo

1. Znajdź bezpieczny cel.

2. Trzymaj karabinek tak, by była

widoczna muszka i szczerbinka.

3. Ustaw karabinek tak, aby górna

krawędź przyrządów
celowniczych wskazywała tuż
pod cel.

Celowanie

za bardzo w prawo

za nisko

za wysoko

za bardzo w lewo

prawidłowo

Przyrządy celownicze
ustawione są standardowo
na odległość około 15 m. Ze
względu na indywidualny
zakres korekty celowniczej,
każdy strzelec powinien
ustawić przyrządy
samodzielnie dla siebie.
Regulacja ta nie nale y do
czynno ci serwisowych.
Przys anie karabinka do
ustawienia przyrz dów
celowniczych (je eli
karabinek jest sprawny)
traktowane jest jako us uga
odp atna.

ż

ś

ł

ą

ż

ł

ł

Uwaga

Uwaga

(A)

(B)

5

Konserwacja karabinka

Utrzymywanie broni w czystości i dobrym stanie technicznym gwarantuje bezpieczne i dłuższe jej
używanie. Ponieważ śrut używany do strzelania jest ołowiany, podczas strzału w lufie
gwintowanej odkładają się złogi ołowiu. Resztki ołowiu zostawione na gwincie lufy powodują, że
następne śruty są wyhamowywane i tracą prędkość przy wyjściu z lufy. Dlatego też po
wystrzeleniu około 150 śrutów należy lufę przeczyścić za pomocą zestawu wyciorów
(np..Umarex) i zakonserwować przy użyciu oleju typu Brunox lub Ballistol. Obydwa typy olejów
mogą również służyć do konserwacji zewnętrznej, jak również mechanizmu spustowego.
Natomiast do konserwacji mechanizmu naciągu sprężyny należy używać smaru stałego lekkiego
(np. smar molibdenowy)
Przed każdym strzelaniem sprawdź, czy śruby mocujące znajdujące się na osadzie po obu
stronach karabinka oraz przy osłonie spustu nie poluzowały się. Luzowanie się śrub jest
normalnym objawem eksploatacyjnym powstałym podczas strzelania na skutek drgań i
naprężeń.

Regulacja spustu

Regulacja siły nacisku języka spustowego jest możliwa, przy pomocy jednej śrubki, do
której jest dostęp poprzez otwór w kabłąku spustowym odkręcając lub dokręcając ją
ustawiamy satysfakcjonującą nas siłą nacisku jązyka spustowego. Zwróć uwagą aby nie
wykręcać śrubki zbyt mocno, gdyż może wypaść.
- Kręcąc śrubką w lewo spust staje się bardziej czuły (miękki)
- Kręcąc śrubką w prawo spust ciężej się poddaje (twardy)


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Norica Titan by DOMINO178
instrukcjaPR15 by DOMINO178
instrukcja -Morini CM 162MI - by DOMINO178, SURVIVAL wojsko militarne turystyka, MILITARIA-WIATRÓWKI
instrukcjaPR15 by DOMINO178
instrukcjaPR15 by DOMINO178
PRZESTROGA DLA PALACZY by DOMINO178, Różne pliki, RZUĆ PALENIE
Peugeot 406 D8 instrukcja obslugi PL by mobopx
Fiat Panda 100HP instrukcja obslugi PL by mobopx
Peugeot 306 instrukcja obslugi PL by mobopx
Papierosy dlaczego nie warto palić!! by DOMINO178
Peugeot 406 D9 instrukcja obslugi PL by mobopx
BARDZO SKUTECZNY SPOSÓ PORZUCENIA NAŁOGU PALENIA by DOMINO178, Różne pliki, RZUĆ PALENIE
Mercedes E W210 1995 2002 instrukcja obslugi PL by mobopx
Jeep Cherokee 2003 instrukcja obslugi PL by mobopx
Audi A3 S3 8L instrukcja obslugi PL by mobopx
Citroen C5 instrukcja obslugi PL by mobopx
JAK POMOC PALACZOM ZUCIC PALENIE by DOMINO178, Różne pliki, RZUĆ PALENIE
Porady dla osób rzucających palenie by DOMINO178, Różne pliki, RZUĆ PALENIE

więcej podobnych podstron