N 1450

background image

Inne nazwy

2-hydroksynaftalen,

β

-hydroksynaftalen, izonaftol,

β

-naftol, alkohol

β

-naftylowy

Klasyfikacja i oznakowanie

Znaki ostrzegawcze - Znaki nakazu - Znaki zakazu

Znak transportowy

Xn

substancja

szkodliwa

Symbole R
R 20/22

Dzia∏a szkodliwie w przypadku nara˝enia drogà oddechowà i po spo˝yciu.

Symbole S
(S 2

Przechowywaç poza zasiegiem dzieci)

S 24/25

Unikaç zanieczyszczenia skóry i oczu

Klasyfikacja wed∏ug ró˝nych przepisów:

W∏aÊciwe numery TRGS/TRGA: —
Norma czystoÊci powietrza (TA):
- post´powaç jak z py∏em ca∏kowitym;
- maks. dopuszczalna emisja: strumieƒ masy > 0,5 kg/h: 50 mg/m

3

,

strumieƒ masy

0,5 kg/h: 0,15 g/m

3

Klasa zagro˝enia wg VbF: —
Klasyfikacja wg GGVS: nie stanowi zagro˝enia
Przepisy bran˝owe stowowarzyszenia zawodowego VBG: —
Przepisy bran˝owe stowowarzyszenia zawodowego ZH1 —
Rozporzàdzenie o ochronie przed imisjà z (roku) 1991
Za∏àcznik 2 do Rozporzàdzenia o ochronie przed imisjà, nr: —

2-Naftol

Cz´Êç 8: Arkusze danych

Cz´Êç 8 Nr 1450 Strona 1

Marzec 1999

Niebezpieczne substancje. Praktyczny poradnik

Nr wg CAS: 135-19-3

Nr indeksu: 604-007-00-5

Nr wg ONZ: —

Nr wg EINECS: 205-182-7

1450

2-Naftol

Wzór chemiczny: C

10

H

7

OH

Ostrze˝enie przed

materia∏ami szkodliwymi

dla zdrowia

Nakaz stosowania

ochrony oczu

Nakaz stosowania

ochrony ràk

background image

Za∏àcznik 3 do Rozporzàdzenia o ochronie przed imisjà, nr: —
Za∏àcznik 4 do Rozporzàdzenia o ochronie przed imisjà, nr: —
KZW, klasyfikacja w∏asna przemys∏u chemicznego: nie

Ârodki bezpieczeƒstwa

Odsysaç w miejscach dozowania lub tworzenia si´ produktu. Przewietrzaç pomiesz-
czenia. Unikaç tworzenia si´ py∏u Unikaç bezpoÊredniego kontaktu z oczami, skórà lub
ubraniem. Dla ochrony oddychania: filtr przeciwpy∏owy w razie potrzeby w kombinacji
z fitrem dla gazów typu P 2 (w razie potrzeby wraz z A).

Pierwsza pomoc

Po kontakcie ze skórà ska˝one cz´Êci cia∏a natychmiast dok∏adnie umyç du˝à iloÊcià
wody i myd∏em. Po ska˝eniu oczu oczy dok∏adnie przemyç du˝à iloÊcià bie˝àcej wody,
przy szeroko rozwartych powiekach (niezabrudzone oko chroniç, w razie potrzeby
usunàç szk∏a kontaktowe). Skierowaç do okulisty. Po po∏kni´ciu natychmiast wyp∏ukaç
jam´ ustnà a nast´pnie popiç du˝à iloÊcià wody. Zapewniç pomoc lekarskà. Spowo-
dowaç wymioty. Natychmiast usunàç zabrudzone cz´Êci odzie˝y. Zapewniç spokój,
Êwie˝e powietrze. Odtransportowaç w pozycji le˝àcej do lekarza w razie potrzeby w sta-
bilnej pozycji bocznej.

Pierwsze czynnoÊci w razie po˝aru

W przypadku po˝aru wi´kszych iloÊci zagro˝ony teren zagrodziç w kierunku z wiatrem.
Unikaç wzbijania si´ py∏ów produktu. Stopiona masa mo˝e spowodowaç groêne
oparzenia, rany. Unikaç wzbijania si´ py∏ów produktu. Nie gasiç pe∏nym strumieniem
wody.

Usuwanie ma∏ych iloÊci

Ma∏e iloÊci rozsypanego produktu zebraç za pomocà uniwersalnych Êrodków wch∏ania-
jàcych (porowatej miki, ziemi okrzemkowej) a nast´pnie razem z niezu˝ytà pozos-
ta∏oÊcià zniszczyç w przystosowanej do tych celów instalacji spalania lub usunàç jak
odpady specjalne.

Post´powanie w przypadku zagro˝enia ska˝eniem

Powietrze:

produkty rozk∏adu zbiç rozpryskiwanà wodà i/lub wzburzyç, zawirowaç.

Woda:

ostrzec odbiorców wody pitnej, ch∏odzàcej i u˝ytkowej (przemys∏owej);
ska˝onà wod´ gaÊniczà zatrzymaç.

Gleba:

produkt zebraç na sucho i umieÊciç w zamykanych wodoszczelnie pojem-
nikach.

Wskazówki dla stra˝y po˝arnej

Po˝ar wi´kszej iloÊci zwalczaç pianà, du˝à iloÊcià rozpryskiwanej wody. Ma∏e po˝ary
gasiç proszkiem, pianà, wodà, CO

2

. Dru˝yny po˝arnicze nale˝y wyposa˝yç w niezale˝ne

od powietrza aparaty oddechowe. Prace zwiàzane z usuwaniem odpadów wykonywaç
w aparatach oddechowych niezale˝nych od otaczajàcego powietrza.

2-Naftol

Cz´Êç 8: Arkusze danych

Cz´Êç 8 Nr 1450 Strona 2

WEKA Sp. z o.o.

background image

Fizyczne i chemiczne w∏aÊciwoÊci substancji

Proszek lub kryszta∏y o jedwabistym po∏ysku, bezbarwne lub bia∏e, stopniowo ciem-
niejàce o s∏abo fenolowym zapachu.

Masa molowa:

144,173 g/mol

Temperatura zap∏onu (cc):

153 °C

Temperatura topnienia:

122,5 °C

LogP (oktanol/woda):

2,84

Temperatura wrzenia:

Próg zapachowy:

1,29 - 7,8 mg/m

3

przy 1013 mbar

294,85 °C

RozpuszczalnoÊç w wodzie:

G´stoÊç:

w 20 °C

niewielka mg/dm

3

w 20 °C

1,28 g/cm

3

w 100 °C

1000 mg/dm

3

Pr´˝noÊç par:

RozpuszczalnoÊç w oleju oliwkowym

w 30 °C

< 0,1 mbar

w 20 °C: umiarkowanie rozpuszczalny

w 50 °C

1 mbar

w 146 °C

13 mbar

RozpuszczalnoÊç w rozpuszczalnikach

organ. (20 °C): umiarkowanie rozpusz-

St´˝enie roztworu nasyconego:

czalny w glicerynie, rozpuszczalny

w 50 °C

5,37 g/m

3

w chloroformie, dobrze rozpuszczalny

w 146 °C

53,78 g/m

3

w etanolu, eterze

Wzgl´dna g´stoÊç par

Wspó∏czynniki przeliczeniowe:

(powietrze = 1): 4,98

1 mg/m

3

= 0,17 cm

3

/m

3

1 cm

3

/m

3

= 5,99 mg/m

3

LotnoÊç (eter = 1):

0,0

Reakcje z innymi substancjami

Reaguje gwa∏townie z silnymi Êrodkami utleniajàcymi.

Zagro˝enia dla zdrowia

Dzia∏a dra˝niàco na skór´ i b∏ony Êluzowe. Przy d∏u˝szym kontakcie mo˝e spowodowaç
obrz´k p∏uc.

Zagro˝enia dla Êrodowiska

Numer w katalogu substancji

Klasa zagro˝enia wody:

2

zagra˝ajàcych wodzie:

1263

Numer kodu odpadów:

59902

2-Naftol

Cz´Êç 8: Arkusze danych

Cz´Êç 8 Nr 1450 Strona 3

Marzec 1999

Niebezpieczne substancje. Praktyczny poradnik

background image

Kontrola nara˝enia

WartoÊç NDS:

0,5

Choroby zawodowe:

BK 4302, 5101

WartoÊç NDSCH:

1,5

WartoÊç NDSP:

Instrukcje bran˝owe:

G 23, 24

Badania profilaktyczne: nie wymagane

Instrukcja post´powania

Oznakowanie warunków rozprowadzania i stosowania:
Oznakowanie specjalne wg Za∏àcznika III Rozporzàdzenia o ochronie przed substancjami
niebezpiecznymi nr:
Rozprowadzanie: Za∏àcznik do § 1 Rozporzàdzenia o zakazie i ograniczeniach dla chemikalii,
punkt: —
Zakaz samoobs∏ugi wg § 4 Rozporzàdzenia o zakazie i ograniczeniach dla chemikalii: nie
Produkcja i stosowanie: Za∏àcznik IV Rozporzàdzenia o substancjach szkodliwych, punkt: —
Warunki przechowywania wg § 24 Rozporzàdzenia o substancjach szkodliwych: nie

Informacje dodatkowe

Dane toksykologiczne

LD

50

(doustnie, szczur): 1960 mg/kg

LD

LO

(doustnie, mysz):

100 mg/kg

LD

LO

(doustnie, kot):

100 mg/kg

LD

50

(ip., mysz):

97 500 mg/kg

LD

LO

(sc., mysz):

100 mg/kg

LD

LO

(sc., szczur):

2490 mg/kg

LD

LO

(sc., królik):

3 000 mg/kg

LD

LO

(sc., Êwinka morska): 2670 mg/kg

Wskazówki dla lekarzy

Odtrutki, post´powanie zale˝ne od objawów. Po spo˝yciu spowodowaç wymioty
wzgl´dnie p∏ukanie ˝o∏àdka a nast´pnie podaç w´giel aktywny i siarczan sodu (po 1 ∏y˝ce
sto∏owej na 1/4 dm

3

wody). Po wdychaniu podawaç Dexamethason. Badania kontrolne

przy zagro˝eniu odmà p∏uc Diagnostyka i kontrola: Poczàtkowe stadium toksycznego
obrz´ku p∏uc mo˝na wykryç rentgenograficznie, wykonujàc zdj´cie klatki piersiowej po
ok. 8. godzinach od wch∏oni´cia (zm´tnienia obwodowe). W uzasadnionych przypad-
kach zagro˝enia obrz´kiem p∏uc zaleca si´ wykonanie kontrolnych zdj´ç porównaw-
czych mo˝liwie bezpoÊrednio po inhalacji.

Zastosowanie

Jako produkt poÊredni do otrzymywania barwników smo∏owych, jako Êrodek do zwal-
czania szkodników.

2-Naftol

Cz´Êç 8: Arkusze danych

Cz´Êç 8 Nr 1450 Strona 4

WEKA Sp. z o.o.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
NHV 100 400N 4 1450 id 318032 Nieznany
1450
1450
1450
Brother HL 1230, 1440, 1450, 1470n Parts Manual
1450
1450
1450
1450
Geoff Mortimer Early Modern Military History, 1450 1815 (2004)
1450 oczy tej małej raz dwa trzy RSIZLWLRWW5MAPXOXR2HMYPK2SEA42OCT5YVDHA
1450
1450
1450
NHV 100 400N 4 1450 id 318032 Nieznany
1450
War and the World, 1450 2000

więcej podobnych podstron