PN 80 B 02010 Obciazenia Sniegiem

background image

UKD 624.042.42

POLSKA NORMA

Numer: PN-80/B-02010

Tytuł: Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie

śniegiem

Grupa ICS: 91.080.01

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot normy
1.2. Zakres stosowania normy
1.3. Określenia
1.4. Podstawowe oznaczenia
2. ZASADY OKREŚLANIA OBCIĄŻENIA ŚNIEGIEM
2.1. Obciążenie charakterystyczne dachu
2.2. Zwiększenie wartości obciążenia charakterystycznego
2.3. Obciążenie obliczeniowe
3. OBCIĄŻENIE CHARAKTERYSTYCZNE ŚNIEGIEM GRUNTU I PODZIAŁ KRAJU NA STREFY OBCIĄŻENIA
ŚNIEGIEM
4. WSPÓŁCZYNNIK KSZTAŁTU DACHU
ZAŁĄCZNIKI
1. SCHEMATY OBCIĄŻENIA ŚNIEGIEM I WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA KSZTAŁTU DACHU
2. GRUBOŚĆ CHARAKTERYSTYCZNA POKRYWY ŚNIEŻNEJ
3. CIĘŻAR OBJĘTOŚCIOWY ŚNIEGU
INFORMACJE DODATKOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są obciążenia śniegiem, które należy przyjmować w obliczeniach
statycznych budowli i ich części.

1.2. Zakres stosowania normy. Normę należy stosować do wszelkich budowli lądowych i wodnych z wyjątkiem
budowli, dla których obciążenie śniegiem jest określone innymi normami projektowania.

1.3. Określenia

1.3.1. obciążenie charakterystyczne śniegiem dachu S

k

- iloczyn charakterystycznego obciążenia śniegiem gruntu

Q

k

i odpowiedniego współczynnika kształtu dachu C.

PN-80/B-02010

ASLAN - WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE

www.aslan.com.pl

Strona 1

background image

1.3.2. obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu Q

k

- iloczyn charakterystycznej grubości pokrywy śnieżnej

na gruncie g

k

i średniego ciężaru objętościowego śniegu

.

1.3.3. grubość charakterystyczna pokrywy śnieżnej g

k

- grubość warstwy śniegu na gruncie, która może być

przekroczona przeciętnie raz w ciągu 5 lat.

1.3.4. współczynnik kształtu dachu C - współczynnik uwzględniający wpływ kształtu dachu na gromadzenie się na
nim śniegu.

1.4. Podstawowe oznaczenia
S

k

- obciążenie charakterystyczne śniegiem dachu, kN/m

2

,

Q

k

- obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu, kN/m

2

,

g

k

- grubość charakterystyczna pokrywy śnieżnej, m,

R

- ciężar objętościowy śniegu, kN/m

3

,

C

- współczynnik kształtu dachu, -,

l

- wymiar poziomy, m,

l

s

- zasięg zwiększonego obciążenia dachu śniegiem, m,

h

- wymiar pionowy, m,

α - kąt nachylenia połaci dachowej, °,
γ

f

- współczynnik obciążenia - definicja wg

PN-76/B-03001

.

2. ZASADY OKREŚLANIA OBCIĄŻENIA ŚNIEGIEM

2.1. Obciążenie charakterystyczne dachu S

k

odniesione do rzutu dachu na powierzchnię poziomą należy obliczyć

w kN/m

2

, wg wzoru

(1)

w którym:

Q

k

- wg p. 3,

, g

k

wg załącznika 2,

wg załącznika 3,

C - wg p. 4 i tablic podanych w załączniku 1.

2.2. Zwiększenie wartości obciążenia charakterystycznego. Dla wiat i stropodachów w budynkach
nieogrzewanych i nieocieplonych, obciążenie S

k

należy zwiększyć o 20%.

2.3. Obciążenie obliczeniowe przyjmowane przy sprawdzaniu nośności konstrukcji (budowli, elementów) wg metody
stanów granicznych należy obliczyć w kN/m

2

wg wzoru

(2)

w którym:
S

k

- wg wzoru (1),

γ

f

= 1,4.

3. OBCIĄŻENIE CHARAKTERYSTYCZNE ŚNIEGIEM GRUNTU I PODZIAŁ KRAJU NA

STREFY OBCIĄŻENIA ŚNIEGIEM

Wartości charakterystycznego obciążenia śniegiem gruntu Q

k

dla poszczególnych stref obciążenia śniegiem należy

przyjmować wg tablicy. Granice stref podano na rysunku.

PN-80/B-02010

ASLAN - WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE

www.aslan.com.pl

Strona 2

background image

Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu Q

k

Lp.

Strefa

Q

k

, kN/m

2

1

I

0,7

2

II

0,9

3

III

1,1

4

IV

0,003H

≥ 0,9

gdzie H - wysokość w m n.p.m.
H

≤ 1000 m

1

)

1

) Dla H > 1000 m Q

k

należy ustalać indywidualnie.

Na pograniczu stref, na szerokości około 5 km od zaznaczonej granicy można przyjmować wartości Q

k

z jednej lub z

drugiej strefy.

4. WSPÓŁCZYNNIK KSZTAŁTU DACHU

Do określenia charakterystycznego obciążenia śniegiem wg wzoru (1) należy przyjmować wartości współczynnika
kształtu dachu podane w tablicach schematów Z-1.
W przypadku dwóch wariantów obciążeń, należy do obliczeń przyjmować wariant dający najniekorzystniejsze

PN-80/B-02010

ASLAN - WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE

www.aslan.com.pl

Strona 3

background image

wartości. Wartości współczynnika kształtu dachu budowli o kształtach wyraźnie odbiegających od podanych w
normie, należy określać na podstawie literatury lub modelowych badań aerodynamicznych.

KONIEC

Załącznik 1

SCHEMATY OBCIĄŻENIA ŚNIEGIEM I WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA KSZTAŁTU

DACHU

Z1-1

DACHY JEDNO I DWUSPADOWE

PN-80/B-02010

ASLAN - WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE

www.aslan.com.pl

Strona 4

background image

Jeżeli

α

1

≥ 60° to należy stosować schemat a,

Jeżeli

α

1

< 60° to należy stosować schemat b,

Dla pokryć i płatwi należy przyjmować C

2

=C

1

Z1-2

DACHY WKLĘSŁE I PILASTE

PN-80/B-02010

ASLAN - WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE

www.aslan.com.pl

Strona 5

background image

Dla

α ≤ 6° (spadek ≤10%) można przyjąć

C

2

= C

1

= 0,8

Dla typowych przekryć żelbetowych o ciężarze własnym powyżej 1,5 kN/m

2

należy

przyjmować C

2

=C

1

=0,8 niezależnie od spadku dachu.

Z1-3

DACHY ŁUKOWE I KOPUŁY

PN-80/B-02010

ASLAN - WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE

www.aslan.com.pl

Strona 6

background image

Warunki:
C

2

≤ 2,3

C = 0 jeśli

α > 60°

Z1-4

DACHY NA RÓŻNYCH WYSOKOŚCIACH

C

1

i C

2

wg Z1-1

C

3

= 0,8 lub z interpolacji między 0,8 a C

4

gdy l

s

> l

2

PN-80/B-02010

ASLAN - WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE

www.aslan.com.pl

Strona 7

background image

C

4

= C

5

+ C

6

0,8

≤ C

5

≤ 2,5

dla

α ≤ 15°

C

6

= 0

dla

α > 15°

C

6

odpowiada efektowi ześlizgu połowy ilości śniegu z dachu wyższego
budynku;

dla dachu dwuspadowego

l

s

= 2h, 5m

≤ l

s

≤ 15 m

Dla typowych przekryć żelbetowych o ciężarze własnym powyżej 1,5 kN/m

2

należy przyjmować

C

4

= 0,8

Z1-5

DACH Z PRZEGRODĄ LUB ATTYKĄ

PN-80/B-02010

ASLAN - WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE

www.aslan.com.pl

Strona 8

background image

(h w m; Q

k

w kN/m

2

), 0,8

≤ C

2

≤ 2,0

C

1

= 0,8

l

s

= 2h, 5m

≤ l

s

≤ 15 m

Dla typowych przekryć żelbetowych o ciężarze własnym powyżej 1,5 kN/m

2

należy

przyjmować C

2

= C

1

= 0,8

ZAŁĄCZNIK 2

GRUBOŚĆ CHARAKTERYSTYCZNA POKRYWY ŚNIEŻNEJ g

k

Charakterystyczne obciążenie śniegiem gruntu Q

k

wg tablicy jest określone zależnością obliczoną w kN/m

2

w której:
g

k

- charakterystyczna grubość pokrywy śnieżnej na gruncie, m,

- średni ciężar objętościowy śniegu, kN/m

3

.

Wartości charakterystycznej grubości pokrywy śnieżnej, w m, dla stref obciążeń podano w tablicy.

Grubość charakterystyczna pokrywy śnieżnej g

k

Strefa

I

II

III

IV

g

k

, m

0,29

0,37

0,45

1

)

1

) Charakterystyczna grubość pokrywy śnieżnej w strefie IV zawiera się w zakresie od

0,37 m na granicy strefy do około 2,5 m w szczytowych partiach gór.

ZAŁĄCZNIK 3

CIĘŻAR OBJĘTOŚCIOWY ŚNIEGU

Ciężar objętościowy śniegu zależy od czasu zalegania pokrywy śnieżnej, temperatury powietrza i podłoża, prędkości
wiatru i wilgotności powietrza. Do określenia charakterystycznego obciążenia śniegiem gruntu Q

k

przyjęto wartość

średnią ciężaru objętościowego śniegu

= 2,45 kN/m

3

z obszaru całego kraju. Wartość tę należy przyjmować do

określenia poszczególnych przypadków obciążenia śniegiem.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogólnego.
2. Istotne zmiany w stosunku do PN-70/B-02010
a) wprowadzono półprobabilistyczne ujęcie obciążenia śniegiem,
b) wprowadzono nowy podział kraju na strefy obciążenia śniegiem,
c) wprowadzono nowe wartości obciążenia śniegiem gruntu,
d) zmieniono schematy i warianty obciążeń podając je zgodnie z projektem normy ISO,

PN-80/B-02010

ASLAN - WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE

www.aslan.com.pl

Strona 9

background image

e) w załącznikach podano informacje o charakterystycznej grubości pokrywy śnieżnej i o ciężarze objętościowym
śniegu.
3. Normy związane

PN-76/B-03001

Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń

4. Dokumenty międzynarodowe i normy zagraniczne
RWPG CT CÝB 1407-78 Ńňđîčňĺëüíűĺ ęîíńňđóęöčč č îńíîâŕíč˙. Íŕăđóçęč č âîçäĺéńňâ˙. Îńíîâíűĺ ďîëîćĺíč˙
ISO 4355 Bases for design of structures - Determination of snow loads on roofs, 1981
CSRS ČSN 730035 Zatiženi stavebnich konstrukci
Dania DS 4 0.1. Actions on building structures, 1977
NRD TGL 32274/05 Lastannahmen für Bauwerke. Schneelasten
RFN DIN 1055 S1.5 Lastannahmen für Bauten. Schneelast und Eislast, 1973
5. Autorzy projektu normy - prof. dr hab. inż. Stanisław Kuś, mgr inż. Andrzej Sobolewski, doc. dr inż. Józef Wilbik,
mgr inż. Jerzy Antoni Żurański - Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Przemysłowego BISTYP.
6. Wydanie 4 - stan aktualny: kwiecień 1993 - wprowadzono zmianę:
zmiana 1 - Biuletyn PKNMiJ nr 8-9/1982 - treść nie publikowana. Wydaniem 1 nie należy się posługiwać.

PN-80/B-02010

ASLAN - WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE

www.aslan.com.pl

Strona 10


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PN 80 B 02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych Obciążenie śniegiem 91 080 01
PN 80 B 02010 AZ1 Obciazenie sniegiem NEW
PN 80 B 02010 AZ1 Obciazenie sniegiem NEW
PN 80 B 02010 Az1
PN 80 B 02010 Az1(3)
PN B 02010 1980 Obciazenia w obliczeniach statycznych Obciazenia sniegiem
PN EN 1991 1 3 EC1 OBCIAZENIE SNIEGIEM
Obciążenie śniegiem?chu wg normy PN
Eurocod 1, 1 3 Obciążenie śniegiem PN EN 1991 1 3 2005 a
PN EN 1991 1 3 EC1 OBCIAZENIE SNIEGIEM
Eurocod 1, 1 3 Obciążenie śniegiem PN EN 1991 1 3 2005 a
Polska Norma PN 82B 02011 obciazenie budowli Obciążenie Wiatrem
PN 86 B 02005 Obciazenia budowli Obciazenie suwnicami pomostowymi, wciagarkami i wciagnikami
PN 82 B 02001 Obciazenia budowli Obciazenia stale
PN 82 B 02000 Obciazenia budowli Zasady ustalania wartosci

więcej podobnych podstron