program egzaminów na uprawnienia budowlane styczeń 2010(1)

background image

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW - WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (15)

Opr. BroniWos 31.01.2010 r.Stan prawny na 01.01.2010 r.

1

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW

NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

ORAZ SPECJALIZACJE TECHNICZNO-BUDOWLANE

WYKAZ PRZEPISÓW

REGULUJ

ĄCYCH PROCES BUDOWLANY

I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI

II (15)

– SPECJALNOŚCI OGÓLNOBUDOWLANE

ustalony zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH OZNACZEŃ

LITERY W NAGŁÓWKU TABELI (w rubryce rodzaj specjalności)

A -

specjalność architektoniczna


B -

specjalność konstrukcyjno-budowlana


D -

specjalność drogowa


M -

specjalność mostowa


S -

specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych


E -

specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych

LITERY W KOLUMNACH 4

– 9 (w tabelkach przy poszczególnych aktach prawnych)

– rodzaje uprawnień, których znajomość określonego aktu prawnego dotyczy
LITERY W KOLUMNACH 4

– 9 (w tabelkach przy poszczególnych aktach prawnych)

– rodzaje uprawnień, których znajomość określonego aktu prawnego dotyczyP -

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń


W

-

uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń


PO -

uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie


WO -

uprawnienia do kierowania robotami w ograniczonym zakresie

ZAPISY W KOLUMNIE 3 np.

– Dz.U.06.156.1118 oznaczają:


Dz.U.

Dziennik Ustaw

06

z roku 2006

156

Nr Dziennika Ustaw

1118

pozycja w Dzienniku Ustaw

M.P.

Monitor Polski

background image

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW - WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (15)

Opr. BroniWos 31.01.2010 r.

Stan prawny na 01.01.2010 r.

2


SZ

CZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE oraz NA SPECJALIZACJE TECHNICZNO-

BUDOWLANE ustalony przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa składa się z dwóch części:
I.

TRYB EGZAMINÓW W OKRĘGOWYCH IZBACH INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

II.

WYKAZ PRZEPISÓW

– regulujących proces budowlany – obowiązujący zakres ich znajomości

II (15) SPECJALNOŚCI OGÓLNOBUDOWLANE

WYKAZ PRZEPISÓW

– regulujących proces budowlany – obowiązujący zakres ich znajomości

II (15a) SPECJALNOŚĆ KOLEJOWA

WYKAZ PRZEPISÓW

regulujących proces budowlany – obowiązujący zakres ich znajomości

II (15b) SPECJALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA

WYKAZ

PRZEPISÓW

regulujących proces budowlany – obowiązujący zakres ich znajomości

II (15c) SPECJALNOŚĆ WYBURZENIOWA
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE w wersji podstawowej został uzgodniony
i zatwierdzony przez

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego pismem DPR/JSL/l/594/03 z dnia 2.04-2003 r.Niniejszy WYKAZ PRZEPISÓW (15) dla specjalności ogólnobudowlanych jest uaktualnioną wersją II części „Szczegółowego
programu egzaminów na uprawnienia budowlane oraz na specjalizacje techniczno-budowlane" (według stanu prawnego na dzień
1 stycznia 2010 r.) i obowiązuje w sesji egzaminacyjnej 1/2010 (sesja wiosenna 2010 r.)
W pozycjach, w których w kolumnie 10 „zakres wymaganej znajomości" określono „znajomość całości przepisów", zapis ten,
w zakresie przepisów o charakterze ogólnym, odnosi się do wszystkich specjalności wymienionych w nagłówkach kolumn 4 - 9,,
a w zakresie dotyczącym części specjalistycznej, odnosi się tylko do specjalności wyszczególnionych w kolumnach, których
w szczególności ta specjalistyczna część przepisów dotyczy.
W pozycjach, w których w kolumnie 10 „zakres wymaganej znajomości" określono „ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego",
zapis ten obowiązuje specjalności wyszczególnione w kolumnach 4-9 i obejmuje ogólną znajomość zagadnień, jakie ten akt prawny
reguluje oraz umiejętność praktycznego posługiwania się tymi przepisami w stopniu pozwalającym wyjaśnić kwestie, które przepis
ten reguluje.

background image

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW - WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (15)

Opr. BroniWos 31.01.2010 r.

Stan prawny na 01.01.2010 r.

3


PRAWO BUDOWLANE

Lp.

Oznaczenie
pomocnicze

Tytuł aktu prawnego

Rodzaje specjalności,

których znajomość

przepisów z rubr. 3 dotyczy

Zakres wymaganej znajomości

Uwagi

A B S E D M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1.1

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r.

– Prawo budowlane.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17 sierpnia
2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy.

Jednolity tekst Dz.U.06.156.1118
Zmiany: Dz.U.06.170.1217 art.41, Dz.U.07.88.587 art.3,
Dz.U.07.99.665, Dz.U.07.127.880 art.11, Dz.U.07.191.1373,
Dz.U.07.247.1844 (Wyr.Tryb.Konst.),
Dz.U.08.145.914,Dz.U.08.199.1227 art.140,
Dz.U..08.206.1287, Dz.U.08.210.1321 art.2,
Dz.U.08.227.1505 art.147, Dz.U.09.18.97 art.11,
Dz.U.09.31.206 art.68, Dz.U.09.160.1276 (Wyr.Tryb.Konst),
Dz.U.09.161.1279

P

P

P

P

P

znajomość całości przepisów

obowiązuje
od 1.01.1995 r.W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO


background image

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW - WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (15)

Opr. BroniWos 31.01.2010 r.

Stan prawny na 01.01.2010 r.

4

PRAWO BUDOWLANE

– PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE – WARUNKI TECHNICZNE

Lp.

Oznaczenie
pomocnicze

Tytuł aktu prawnego

Rodzaje specjalności,

których znajomość

przepisów z rubr. 3 dotyczy

Zakres wymaganej znajomości

Uwagi

A B S E D M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

1.2A-2

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


Dz.U.02.75.690
Zmiany: Dz.U.03.33.270, Dz.U.04.109.1156,
Dz.U.08.201.1238, Dz.U.09.56.461

P

P

P

P

P

dla A, B, S, E
znajomość całości przepisów

dla D,M
ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje
od 16.12.2002 r.

Podstawa:
art.7 ust.2 pkt 1

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

3

1.2B

Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21,.04.1995 r.
w sprawie warunków technicznych zasilania energią
elektryczną obiektów budowlanych łączności.


Dz.U.95.50.271

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

Podstawa:
art.7 ust.2 pkt 2

W

PO

WO

4

1.2C-2

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać sieci gazowe.


Dz.U.01.97.1055

P

P

dla specjalności S - znajomość całości
przepisów

dla specjalności E - w zakresie
dotyczącym elektryki

obowiązuje
od 12.12.2001 r.

Podstawa:
art.7 ust.2 pkt 2

W

W

PO

PO

WO

WO

5

1.2D

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 26.02.1996 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych
z drogami publicznymi i ich usytuowanie.

Dz.U.96.33.144
Zmiany: Dz.U.97.96.591, Dz.U.00.100.1082

P

P

P

P

dla specjalności D i M znajomość
całości przepisów

dla specjalności S i E – ogólna
znajomość przedmiotu aktu prawnego

Podstawa:
art.7 ust.2 pkt 2

W

W

W

W

PO

PO

WO

WO

background image

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW - WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (15)

Opr. BroniWos 31.01.2010 r.

Stan prawny na 01.01.2010 r.

5

Lp.

Oznaczenie
pomocnicze

Tytuł aktu prawnego

Rodzaje specjalności,

których znajomość

przepisów z rubr. 3 dotyczy

Zakres wymaganej znajomości

Uwagi

A B S E D M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6

1.2E

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia
2.08.1996 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące
budynkami, służące obronności Państwa oraz ich
usytuowanie.

Dz.U.96.103.477
Zmiana: Dz.U.01.120.1291

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

Podstawa:
art.7 ust.2 pkt 2

W

W

W

W

W

7

1.2F-3
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005 r.
w

sprawi

e warunków technicznych jakim powinny

odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi
przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy
naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

Dz.U.05.243.2063
Zmiana: Dz.U.07.240.1753

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje
od 1.01.2006 r.

Podstawa:
art.7 ust.2 pkt 2

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

WO

WO

8

1.2G-2
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie


Dz.U.07.86.579

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje
od 16.06.2007 r.

Podstawa:
art.7 ust.2 pkt 2

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

9

1.2H

Rozporządzenie

Ministra

Rolnictwa

i

Gospodarki

Żywnościowej z dnia 7.10.1997 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze
i ich usytuowanie.


Dz.U.97.132.877
Zmiana: Dz.U.09.108.907

P

P

P

znajomość całości przepisów

Podstawa:
art.7 ust.2 pkt 2

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

background image

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW - WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (15)

Opr. BroniWos 31.01.2010 r.

Stan prawny na 01.01.2010 r.

6

Lp.

Oznaczenie
pomocnicze

Tytuł aktu prawnego

Rodzaje specjalności,

których znajomość

przepisów z rubr. 3 dotyczy

Za

kres wymaganej znajomości

Uwagi

A B S E D M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10

1.2J-2

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.01.2002 r.
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących
autostrad płatnych.

Dz.U.02.12.116

P

P

znajom

ość całości przepisów

obowiązuje
od 23.02.2002 r.

Podstawa:
art.7 ust.2 pkt 2

W

W

PO

PO

WO

WO

11

1.2K

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 1.06.1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie.

Dz.U.98.101.645

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje od
7.09.1998 r.

Podstawa:
art.7 ust.2 pkt 2

W

W

W

12

1.2L

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 31.08.1998 r. w sprawie przepisów techniczno –
budowlanych dla lotnisk cywilnych.

Dz.U.98.130.859
Zmiany: Dz.U.03.130.1191, Dz.U.08.178.1098

P

P

P

P

dla specjalności D - znajomość
całości przepisów

dla pozostałych specjalności - ogólna
znajomość przedmiotu aktu prawnego

obowiązuje od
1.01.1999 r.

Podstawa:
art.7 ust.2 pkt 2
i ust.3 pkt 2

W

W

W

W

PO

WO

13

1.2M

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich
usytuowanieDz.U.98.151.987

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego wyłącznie w zakresie:

Dział I – całość
Dział II -rozdz. 1i 2
Dział III – rozdz. 5, 9, 10
Dział IV – rozdz. 4 i 8
Dział V – rozdz. 3
Dział VI – rozdz. 1,2,3 i 4
Dział VIII – całość

obowiązuje od
16.01.1999 r.

Podstawa:
art.7 ust.2 pkt 2

W

W

W

W

W

PO

WO


background image

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW - WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (15)

Opr. BroniWos 31.01.2010 r.

Stan prawny na 01.01.2010 r.

7

Lp.

Oznaczenie
pomocnicze

Tytuł aktu prawnego

Rodzaje specjalności,

których znajomość

przepisów z rubr. 3 dotyczy

Zakres wymaganej znajomości

Uwagi

A B S E D M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

14

1.2N

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie.Dz.U.99.43.430

P

P

P

P

P

dla specjalności D i M - znajomość
całości przepisów

dla pozostałych specjalności – ogólna
znajomość przedmiotu aktu prawnego

obowiązuje od
29.05.1999 r.

Podstawa:
art.7 ust.2 pkt 2

W

W

W

W

W

PO

PO

WO

WO

15 1.2-O

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji

z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków

technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.


Dz.U.99.74.836
Zmiana: Dz.U.09.205.1584

P

P

P

znajomość całości przepisów

obowiązuje od
10.12.1999 r.

Podstawa:
art.7 ust.3 pkt 1

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

16

1.2P

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie
i ich usytuowanie.


Dz.U.00.63.735

P

P

P

P

dla specjalności D i M - znajomość
całości przepisów

dla pozostałych specjalności - ogólna
znajomość przedmiotu aktu prawnego

obowiązuje od
18.08.2000 r.

Podstawa:
art.7 ust.2 pkt 2

W

W

W

W

PO

PO

WO

WO

17

1.2R

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4
października 2001 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie.

Dz.U.01.132.1479
Zmiana:Dz.U.08.61.380

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje od
20.12.2001 r.

Podstawa:
art.7 ust.2 pkt 2

W

W

W


background image

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW - WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (15)

Opr. BroniWos 31.01.2010 r.

Stan prawny na 01.01.2010 r.

8

Lp.

Oznaczenie
pomocnicze

Tytuł aktu prawnego

Rodzaje specjalności,

których znajomość

przepisów z rubr. 3 dotyczy

Zakres wymaganej znajomości

Uwagi

A B S E D M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

18

1.2S

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 26

października 2005 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie.

Dz.U.05.219.1864

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje od
1.02.2006 r.

Podstawa:
art.7 ust.2 pkt 2

W

W

W

W

W

18a 1.2T

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia
23.10.2006 r. w sprawie

warunków technicznych

użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich
budowli hydrotechnicznych.

Dz.U.06.206.1516

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje od
18.02.2007 r.

Podstawa:
art.7 ust.3 pkt 2
i art.62 ust.7

W

W

W

PRAWO BUDOWLANE

– ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE

19


1.3C

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego .

Dz.U.03.120.1133
Zmiany: Dz.U.08.201.1239

P

P

P

P

P

znajomość całości przepisów

obowiązuje od
11.07.2003 r.

Podstawa:
art.34 ust.6 pkt 1

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

201.4CRozpo

rządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.08.2004 r.

w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach
rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów
budowlanych.

Dz.U.04.198.2043

P

P

P

P

P

znajomość całości przepisów

obowiązuje
od 25.09.2004 r.


Podstawa:
art.72 ust.1

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

21

1.5B

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informac

yjnej

oraz

ogłoszenia

zawierającego

dane

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.02.108.953
Zmiana: Dz.U.04.198.2042

P

P

P

P

P

znajomość całości przepisów

obowiązuje
od 1.08.2002 r.

Podstawa:
art.42 ust.2
art.45 ust.4

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

background image

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW - WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (15)

Opr. BroniWos 31.01.2010 r.

Stan prawny na 01.01.2010 r.

9

Lp.

Oznaczenie
pomocnicze

Tytuł aktu prawnego

Rodzaje specjalności,

których znajomość

przepisów z rubr. 3 dotyczy

Zakres wymaganej znajomości

Uwagi

A B S E D M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

22

1.6B

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r.
w sprawie rodzajów obiektów budowlanych przy których
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Dz.U.01.138.1554

P

P

P

P

P

dla W i WO:
znajomość całości przepisów
dla P i PO
ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje
od 19.12.2001 r.

Podstawa:
art.19 ust.2

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

23
1.7

Rozporządzenie

Ministra

Gospodarki

Przestrzennej

i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

Dz.U.95.25.133

P

P

P

P

P

znajomość całości przepisów

Podstawa:
art.43 ust.4

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

24


1.12C


Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.
Dz.U.06.83.578
Zmiana: Dz.U.07.210.1528

P

P

P

P

P

znajomość całości przepisów

obowiązuje od
31.05.2006 r.

Podstawa:
art.16 ust.1 i 1a

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

25
1.16B

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie wzorów wniosku o pozwolenie na budowę,
oświadczenia

o

posiadanym

prawie

dysponowania

nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu
na budowę.

Dz.U.03.120.1127
Zmiana: Dz.U.04.242.2421

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje od
11.07.2003 r.

Podstawa:
art.32 ust.5

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

26
1.17

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Dz.U.98.126.839

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje od
9.01.1999 r.

Podstawa:
art.34 ust.2 pkt 2

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WObackground image

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW - WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (15)

Opr. BroniWos 31.01.2010 r.

Stan prawny na 01.01.2010 r.

10


Lp.

Oznaczenie
pomocnicze

Tytuł aktu prawnego

Rodzaje specjalności,

których znajomość

przepisów z rubr. 3 dotyczy

Zakres wymaganej znajomości

Uwagi

A B S E D M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

271.18B

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r.
w sprawie książki obiektu budowlanego.Dz.U.03.120.1134

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje od
11.07.2003 r..

Podstawa:
art.64 ust.4

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO


28


1.22B

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r.
w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych
metodą wybuchową.


Dz.U. 03.120.1135

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje
od 11.07.2003 r.

Podstawa:
art.72 ust.2

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

29

1.26C


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.02.2009 r.
w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie
elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających
uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz
ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w
budownictwie.

Dz.U.09.23.136

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje
od 13.02.2009 r.

Podstawa:
art.88a ust.6

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

30


1.27B

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.


Dz.U.03.120.1126

P

P

P

P

P

znajomość całości przepisów

obowiązuje
od 11.07.2003 r.

Podstawa:
art.21a ust.4

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

31
1.31

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli.Dz.U.03.132.1231

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje od
1.01.2004 r.

Podstawa:
art.59d ust.3

W

W

W

W

W

W

WO

WO

WO

WO

WO

background image

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW - WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (15)

Opr. BroniWos 31.01.2010 r.

Stan prawny na 01.01.2010 r.

11

Lp.

Oznaczenie
pomocnicze

Tytuł aktu prawnego

Rodzaje sp

ecjalności,

których znajomość

przepisów z rubr. 3 dotyczy

Zakres wymaganej znajomości

Uwagi

A B S E D M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

32
31a

1.36

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r.
w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej
samodzielną

całość

techniczno-użytkową

oraz

sposobu

sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej.

Dz.U.08.201.1240

-

P

P

P

Ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

Obowiązuje od
1.01.2009 r.

Podstawa:
art.55a

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

32a
1.37

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.12.2009 r. w sprawie
obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby
sporządzającej świadectwo charakterystyki energetycznej budynku,
lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną
całość techniczno – użytkową.

Dz.U.09.224.1802

-

P

P

P

Ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

Obowiązuje od
31.12.2009 r.

Podstawa:
art.5

2

ust.2

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

SKUTKI DZIAŁANIA ŻYWIOŁU – PRZEPISY SZCZEGÓLNE

3332


1.101

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach
odbudowy,

remontu i rozbiórki obiektów budowlanych

zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań żywiołów.

Dz.U.01.84.906

P

P

P

P

P

znajomość całości przepisów

obowiązuje
od 14.08.2001 r.

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

SAMORZĄD ZAWODOWY W BUDOWNICTWIE

34
33

1.201

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

Dz.U.01.05.42
Zmiany: Dz.U.02.23.221,Dz.U.02.153.1271 art.69,
Dz.U.02.240.2052 art.87, Dz.U.03.124.1152 art.154,
Dz.U.03.190.1864 art.5, Dz.U.04.141.1492 art.7,
Dz.U.05.150.1247, Dz.U.08.210.1321

P

P

P

P

P

znajomość całości przepisów

obowiązuje
od 25.01.2002 r.

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

35

34

1.202B
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11.12.2003 r.
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa.


Dz.U.03.220.2174

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje
od 1.01.2004 r.

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

background image

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW - WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (15)

Opr. BroniWos 31.01.2010 r.

Stan prawny na 01.01.2010 r.

12

Lp.

Oznaczenie
pomocnicze

Tytuł aktu prawnego

Rodzaje specjalności,

których znajomość

przepi

sów z rubr. 3 dotyczy

Zakres wymaganej znajomości

Uwagi

A B S E D M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3635

1.203

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.10.2002 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania
dyscyplinarnego w

stosunku do członków samorządów

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów.

Dz.U.02.194.1635

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje
od 8.12.2002 r.

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

WYROBY BUDOWLANE

37


36

1.301

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.Dz.U.04.92.881
Zmiana: Dz.U.09.18.97 art.52

P

P

P

P

P

znajomość całości przepisów

obowiązuje
od 1.05.2004 r.

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

WO

38

1.305

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca
2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu
Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych.


Dz.U.04.180.1861

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

Podstawa:
art.15 ust.6

obowiązuje od
2.09.2004 r.

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

WO

391.306

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r.
w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie
powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w
ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów
budowlanych oznaczeniem CE.

Dz.U.04.195.2011

P

P

P

P

P

Znajomość całości przepisów

Podstawa:
art.7 ust.2 pkt 1

obowiązuje od
11.10.2004 r.

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

WO

background image

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW - WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (15)

Opr. BroniWos 31.01.2010 r.

Stan prawny na 01.01.2010 r.

13

Lp.

Oznaczenie
pomocnicze

Tytuł aktu prawnego

Rodzaje specjalności,

których znajomość

przepisów z rubr. 3 dotyczy

Zakres wymaganej znajomości

Uwagi

A B S E D M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

40
1.307

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r.
w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

Dz.U.04.198.2041
Zmiana: Dz.U.06.245.1782

P

P

P

P

P

Znajomość całości przepisów

Podstawa:
art.8 ust.6

obowiązuje od
11.10.2004 r.

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

WO

41

1.308

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004 r.
w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich
jednostek

organizacyjnych

upoważnionych

do

ich

wydawania.

Dz.U.04.237.2375

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

Podstawa:
art.7 ust.2 pkt 2

obowiązuje od
18.11.2004 r.

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

WO

42

1.310

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r.
w

sprawie

aprobat

technicznych

oraz

jednostek

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania.


Dz.U.04.249.2497

P

P

P

P

P

znajomość całości przepisów

Podstawa:
art.9 ust.6

obowiązuje od
24.12.2004 r.

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

WObackground image

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW - WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (15)

Opr. BroniWos 31.01.2010 r.

Stan prawny na 01.01.2010 r.

14

Lp.

Oznaczenie
pomocnicze

Tytuł aktu prawnego

Rodzaje specjalności,

których znajomość

przepisów z rubr. 3 dotyczy

Zakres wymaganej znajomości

Uwagi

A B S E D M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

NORMALIZACJA I NORMY W BUDOWNICTWIE

43

2.1A

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.Dz.U.02.169.1386
Zmiany: Dz.U.04.273.2703 art.56, Dz.U.05.132.1110 art.16.
Dz.U.06.170.1217 art.67, Dz.U.08.227.1505 art.176

P

P

P

P

P

znajomość całości przepisów

obowiązuje
od 1.01.2003 r.

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

43a


2.PN-W POLSKIE NORMY, WYTYCZNE, INSTRUKCJE, PORADNIKI

-

których wykaz i zakres znajomości określi Krajowa Komisja

Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

P

P

P

P

P

znajomość wiedzy i umiejętność
praktycznego stosowania Polskich
Norm, oraz wytycznych, instrukcji
i poradników w zakresie dotyczącym
projektowania, budowy, utrzymania
i rozbiórki obiektów budowlanych

obowiązuje
Wykaz
1/2010 Og-bud

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

43b Kpz

Książka praktyki zawodowej lub dokumenty równoważne.

P

P

P

P

P

umiejętność określenia i wyjaśnienia
praktycznych aspektów technicznych
i technologicznych oraz organiza-
cyjnych dotyczących i związanych
z zakresem dokumentowanej praktyki
zawodowej

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

WO

44
2.7

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie

nadawania i wykorzystywania znaku zgodności

z Polską Normą.Dz.U.02.241.2077

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO
background image

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW - WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (15)

Opr. BroniWos 31.01.2010 r.

Stan prawny na 01.01.2010 r.

15

Lp.

Oznaczenie
pomocnicze

Tyt

uł aktu prawnego

Rodzaje specjalności,

których znajomość

przepisów z rubr. 3 dotyczy

Zakres wymaganej znajomości

Uwagi

A B S E D M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

CERTYFIKACJA

453.1A

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodności.

Jednolity tekst
Dz.U.04.204.2087
Zmiany: Dz.U.05.64.565, Dz.U.05.267.2258 art.10,
Dz.U.06.170.1217 art.66, Dz.U.06.235.1700 art.28,
Dz.U.06.249.1832 art.11, Dz.U.06.249.1834,
Dz.U.07.21.124 art.3, Dz.U.07.192.1381 art.3,
Dz.U.08.157.976 art.8, Dz.U.08.227.1505 art.175,
Dz.U.09.18.97 art.41

P

P

P

P

P

znajomość całości przepisów
w zakresie dotyczącym budownictwa

obowiązuje

od 1.01.2003 r.

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

46
3.30C
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia
2007 r.

w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu

elektrycznego.Dz.U.07.155.1089

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

Obowiązuje

od 12.09.07

Podstawa:

art.9

W

PO

WO

47


3.72
3.71

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normaliza-
cyjnego z dnia 13.07.2009 r. w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych

– wyłącznie Załącznik Nr 2 (27 norm

opublikowanych w okresie 1.01.2009

– 1.07.2009)


M.P 09.47.698

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

– wyłącznie załącznik nr 4

obowiązuje

od 28.07.2009 r.

Podstawa:

art.13 ust.3

Dyrektywa

89/106/EWG

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WObackground image

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW - WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (15)

Opr. BroniWos 31.01.2010 r.

Stan prawny na 01.01.2010 r.

16

Lp.

Oznaczenie
pomocnicze

Tytuł aktu prawnego

Rod

zaje specjalności,

których znajomość

przepisów z rubr. 3 dotyczy

Zakres wymaganej znajomości

Uwagi

A B S E D M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

GEODEZJA

48

4.1

Ustawa z dnia 17.05.1989 r.

– Prawo geodezyjne i karto-

graficzne.

Obwieszczenie

Marszałka Sejmu RP z dnia 24.11.2005 r.


Jednolity tekst
Dz.U.05.240.2027
Zmiany: Dz.U.06.170.1217 art.34, Dz.U.07.21.125 art.6,
Dz.U.08.201.1237 art.2, Dz.U.08.227.1505 art.139,
Dz.U.09.31.206 art.65, Dz.U.09.42.334,
Dz.U.09.98.817 art.6, Dz.U.09.157.1241 art.8

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

– znajomość całości

przepisów rozdziału V

Obowiązuje od
1.01.2006 r.

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

49

4.4

Rozporządzenie

Ministra

Spraw

Wewnętrznych

i Administracji z dnia 17.05.1999 r. w sprawie określenia
rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób
geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu gromadzenia
i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu.

Dz.U.99.49.493

P

P

P

P

P

og

ólna znajomość przedmiotu aktu

prawnego

obowiązuje od
15.06.1999 r. r.

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

50
4.8

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budow-
nictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania
dokumentacji projektowej.


Dz.U.01.38.455

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje od
17.05.2001 r.
do czasu wejścia
w życie nowych
przepisów
regulujących
problematykę
zawartą w
rozporządzeniu

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

background image

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW - WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (15)

Opr. BroniWos 31.01.2010 r.

Stan prawny na 01.01.2010 r.

17

Lp.

Oznaczenie
pomocnicze

Tytuł aktu prawnego

Rodzaje specjalności,

których znajomość

przepisów z rubr. 3 dotyczy

Zak

res wymaganej znajomości

Uwagi

A B S E D M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

BHP

– KODEKS PRACY I PRZEPISY WYKONAWCZE

51


5.1

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.

– Kodeks pracy.

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
23.12.1997 r.
Jednolity tekst: Dz.U.98.21.94

Zmiany:
DzU.98.106.668,Dz.U.98.113.717,
(44 zmiany w latach1999-2008),
Dz.U.09.6.33 art.2, Dz.U.09.56.458, Dz.U.09.58.485,
Dz.U.09.98.817 art.3, Dz.U.09.99.825, Dz.U.09.115.958,
Dz.U.09.157.1241 art.3, Dz.U.09.219.1704

P

P

P

P

P

znajomość całości przepisów
Działu dziesiątego (Bezpieczeństwo
i higiena pracy)

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

52
5.2B

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.09.1996 r w sprawie
wykazu pra

c szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia

kobiet.

Dz.U.96.114.545
Zmiana: Dz.U.02.127.1092

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

Podstawa:
Kp art.175

W

W

W

W

W

W

WO

WO

WO

WO

WO

53

5.3B


Rozpor

ządzenie Rady Ministrów z dnia 24.08.2004 r. w sprawie

wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich
zatrudniania przy niektórych z tych prac.

Dz.U.04.200.2047
Zmiana: Dz.U.05.136.1145, Dz.U.06.107.724

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

Podstawa:
Kp art.204 § 1 i 3

W

W

W

W

W

W

WO

WO

WO

WO

WO

54


5.5C

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1.07.2009 r. w sprawie
ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.Dz.U.09.105.870

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje od
3.07.2009 r.

Podstawa :Kp
art. 237 § 1
pkt. 1 i 2

W

W

W

W

W

W

WO

WO

WO

WO

WO

55

5.6B-4

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
7.01.2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy
pracy.

Dz.U.09.14.80

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

Obowiązuje od
6.02.2009 r.

Podstawa:
Kp art.237 § 3

W

W

W

W

W

W

WO

WO

WO

WO

WObackground image

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW - WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (15)

Opr. BroniWos 31.01.2010 r.

Stan prawny na 01.01.2010 r.

18

Lp.

Oznaczenie
pomocnicze

Tytuł aktu prawnego

Rodzaje specjalności,

których znajomość

przepisów z rubr. 3 dotyczy

Zakres wymaganej znajomości

Uwagi

A B S E D M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

BHP

– KODEKS PRACY – PRZEPISY WYKONAWCZE

56
55

5.7B
5.7

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i
eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji
gazowych gazu ziemnego.

Dz.U.10.2.6

P

znajomość całości przepisów

Obowiązuje od

9.04.2010 r.

Podstawa:

Kp art. 237

15

§ 2

W

PO

WO

5756

5.8

Rozporządzenie MGPiB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bhp
przy

eksploatacji,

remontach

i

konserwacji

sieci

kanalizacyjnych.Dz.U.93.96.437

P

znajomość całości przepisów

Podstawa:

Kp z 1974 r.

oraz ustawa z dnia

26.06.1974 r.

Przepisy

wprowadzające

Kodeks pracy

Dz.U.74.24.142

W

PO

WO

5857

5.9

Rozporządzenie MGPiB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bhp
w oczyszczalniach ścieków.


Dz.U.93.96.438

P

znajomość całości przepisów

Podstawa:

Kp z 1974 r.

oraz ustawa z dnia

26.06.1974 r.

Przepisy

wprowadzające

Kodeks pracy

Dz.U.74.24.142

W

PO

WO

59
58

5.10

Rozporządzenie MGPiB z dnia 27.01.1994 r. w sprawie bhp
przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody
i oczyszczania ścieków.Dz.U.94.21.73

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

Podstawa:

Kp z 1974 r.

oraz ustawa z dnia

26.06.1974 r.

Przepisy

wprowadzające

Kodeks pracy

Dz.U.74.24.142

W

PO

WO

background image

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW - WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (15)

Opr. BroniWos 31.01.2010 r.

Stan prawny na 01.01.2010 r.

19

Lp.

Oznaczenie
pomocnicze

Tytuł aktu prawnego

Rodzaje specjalności,

których znajomość

przepisów z rubr. 3 dotyczy

Zakres wymaganej znajomości

Uwagi

A B S E D M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

BHP

– KODEKS PRACY – PRZEPISY WYKONAWCZE

60
59

5.11B
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
27.07.2004 r. w sprawi

e szkolenia w dziedzinie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy.

Dz.U.04.180.1860
Zmiany: Dz.U.05.116.972, Dz.U.07.196.1420

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

Podstawa :
Kp art.237

5


obowiązuje
od 1.07.2005 r.

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

61

60

5.12

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających
szczególnej sprawności psychofizycznej.


Dz.U.96.62.287

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego w zakresie prac
wykonywanych w budownictwie

Podstawa :
Kp art.210 § 6

W

W

W

W

W

W

WO

WO

WO

WO

WO

62

5.19

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r.
w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.


Dz.U.97.109.704
Zmiany: Dz.U.04.246.2468, Dz.U.05.117.986.

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

Podstawa:
Kp art. 237

11

§ 5

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

63


5.20

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jednolity tekst
Dz.U.03.169.1650
Zmiany:Dz.U.07.49.330, Dz.U.08.108.690

P

P

P

P

P

znajomość całości przepisów

obowiązuje od
24.04.1998 r.

Podstawa:
Kp art. 237

15

§1

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

background image

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW - WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (15)

Opr. BroniWos 31.01.2010 r.

Stan prawny na 01.01.2010 r.

20

Lp.

Oznaczenie
pomocnicze

Tytuł aktu prawnego

Rodz

aje specjalności,

których znajomość

przepisów z rubr. 3 dotyczy

Zakres wymaganej znajomości

Uwagi

A B S E D M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

BHP

– KODEKS PRACY – PRZEPISY WYKONAWCZE

64
5.21

Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia
10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robót drogowych i mostowych.


Dz.U.77.7.30

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

W

W

PO

PO

WO

WO

65
5.23

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na
stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.Dz.U.98.148.973

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje od
11.03.1999 r.

Podstawa :
Kp art. 237

15

PO

PO

PO

PO

PO

PO

66
5.24

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września
1999 r. w spr

awie bezpieczeństwa i higieny pracy przy

urządzeniach i instalacjach energetycznych.Dz.U.99.80.912

P

P

dla specjalności S i E - znajomość
całości przepisów

dla pozostałych specjalności – ogólna
znajomość przedmiotu aktu prawnego

obowiązuje od
9.04.2000 r.

Podstawa:
Kp art. 237

15

W

W

W

W

W

W

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

67
5.28

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14
marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
pr

zy ręcznych pracach transportowych.Dz.U.00.26.313
Zmiany: Dz.U.00.82.930, Dz.U.09.56.462

znajomość całości przepisów

obowiązuje
od 11.10.2000 r.

Podstawa:
Kp art. 237

15

W

W

W

W

W

W

WO

WO

WO

WO

WO
background image

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW - WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (15)

Opr. BroniWos 31.01.2010 r.

Stan prawny na 01.01.2010 r.

21

Lp.

Oznaczenie
pomocnicze

Tytuł aktu prawnego

Rodzaje specjalności,

których znajomość

przepisów z rubr. 3 dotyczy

Zakres wymaganej znajomości

Uwagi

A B S E D M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

685.30

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych.


Dz.U.00.40.470

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje od
20.11.2000 r.

Podstawa:
Kp art. 237

15

W

W

W

W

W

W

WO

WO

WO

WO

WO

69

5.35

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do
robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz.U.01.118.1263

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje
od 30.10.2001 r.

Podstawa:
Kp art. 237

15

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

705.45

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r.
w

sprawie

minimalnych

wymagań

dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania
maszyn przez pracowników podczas pracy.

Dz.U.02.191.1596
Zmiana: Dz.U.03.178.1745

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

o

bowiązuje od

1.01.2003 r.

Podstawa:
Kp art. 237

15

W

W

W

W

W

W

WO

WO

WO

WO

WO

71

5.48

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.


Dz.U.03.47.401

P

P

P

P

P

znajomość całości przepisów

obowiązuje od
20.09.2003 r.

Podstawa:
Kp art.237

15

§ 2

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

72
5.51


Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 23.12.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów,
napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazy-
nowaniu karbidu.


Dz.U.04.7.59

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje od
20.07.2004 r.

Podstawa:
Kp art. 237

15

§ 2

W

W

W

W

W

W

WO

WO

WO

WO

WO

background image

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW - WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (15)

Opr. BroniWos 31.01.2010 r.

Stan prawny na 01.01.2010 r.

22

Lp.

Oznaczenie
pomocnicze

Tytuł aktu prawnego

Rodzaje specjalności,

kt

órych znajomość

przepisów z rubr. 3 dotyczy

Zakres wymaganej znajomości

Uwagi

A B S E D M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

BHP

– PRZEPISY WYDANE DO 1974 r.

73


5.104

Rozporządzenie Ministrów: Pracy Opieki Społecznej oraz
Zdrowia z 20.03.1954 r. w spr

awie bezpieczeństwa i higieny

pracy przy obsłudze żurawi.Dz.U.54.15.58

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego (bez załącznika nr 1 –
utracił ważność)

Podstawa:

Rozp.Prezyd.RP

z dn.16.03.1928 r.

o bhp oraz

Rozp.Prezyd.RP

z dn.22.08.1927 r.

o zapobieganiu

chorobom zawodowym

i ich zwalczaniu

W

W

W

W

W

W

WO

WO

WO

WO

WO

BHP

– USTAWA WYPADKOWA

74

6.1

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 22.09.2009 r.
Jednolity Tekst
Dz.U.09.167.1322

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego Rozdziału 1 (pojęcie
wypadków - definicje)

obowiązuje
od 1.01.2003 r.

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

AZBEST W BUDOWNICTWIE

75
6.201

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania
wyrobów zawierających azbest.

Jednolity tekst
Dz.U.04.3.20
Zmiany: Dz.U.04.96.959 art.21, Dz.U..04.120.1252 art.15,
Dz.U.04.210.2135, Dz.U.05.10.72, Dz.U.09.20.106 art.3

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

766.202B
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest.


Dz.U.04.71.649

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje

od 6.05.2004 r.

Podstawa:

art.4 ust.1

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

background image

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW - WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (15)

Opr. BroniWos 31.01.2010 r.

Stan prawny na 01.01.2010 r.

23

Lp.

Oznaczenie
pomocnicze

Tytuł aktu prawnego

Rodzaje specjalności,

których znajomość

przep

isów z rubr. 3 dotyczy

Zakres wymaganej znajomości

Uwagi

A B S E D M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

77
6.203B


Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14
października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy

przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów

zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego użytkowania takich wyrobów.

Dz.U.05.216.1824

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje

od 15.11.2005

Podstawa:

art.4 ust.2

W

W

W

W

W

W

WO

WO

WO

WO

WO

INSPEKCJA PRACY I RZECZOZNAWCY BHP

787.1BUstawa z dnia 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.Dz.U.07.89.589
Zmiany: Dz.U.08.237.1656 art.48, Dz.U.09.6.33 art.20,
Dz.U.09.20.106 art.11

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje

od 1.07.2007 r.

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

79


7.2 B


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 19.12.2007 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw
bhp.Dz.U.07.247.1835

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje

od 1.01.2008 r.

Podstawa:

art.9 ust.9

PO

PO

PO

PO

PO

PObackground image

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW - WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (15)

Opr. BroniWos 31.01.2010 r.

Stan prawny na 01.01.2010 r.

24

Lp.

Oznaczenie
pomocnicze

Tytuł aktu prawnego

Rodzaje specjalności,

których znajomość

przepisów z rubr. 3 dotyczy

Zakres wymaganej znajomości

Uwagi

A B S E D M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

OCHRONA ŚRODOWISKA

80


8.1B

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 23.01.2008 r.

Jednolity tekst
Dz.U.08.25.150
Zmiany:Dz.U.08.111.708, Dz.U.08.138.865, Dz.U.08.154.958,
Dz.U.08.171.1056, Dz.U.08.199.1227 art.144, Dz.U.08.223.1464
art.4, Dz.U.08.227.1505 art.167, Dz.U.09.19.100 art.26,
Dz.U.09.20.106 art.6, Dz.U.09.79.666 art.110, Dz.U.09.130.1070
art.56, Dz.U.09.215.1664

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego
Tytuł I - całość
Tytuł II - całość
Tytuł III - dział I, II, III, IV
Tytuł V - dział II
Tytuł VI - dział I i III
Tytuł VII - dział I - rozdział I
Tytuł IX - całość

obowiązuje
od 1.10.2001 r.
(art.291 i 312
na rok 2010
MP 09.69.893)

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

80a 8.2C

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 r.
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć
do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko

Dz.U.04.257.2573
Zmiany: Dz.U.05.92.769, Dz.U.07.158.1105

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje
nie dłużej niż
do 15.11.2010 r.
/Dz.U.08.199.1227/


Podstawa:
art.51 ust.8

81


8.4
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.10.2008 r.
w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.

Dz.U.08.196.1217
Zmiana: MP.09.57.780

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje
od 1.01.2009 r.

Podstawa:
art.290 ust.2

W

W

W

W

W

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

828.21

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 28.02.2007 r.

Jednolity tekst Dz.U.07.44.287
Zmiany: Dz.U.07.75.493 art.30, Dz.U.07.88.587 art.2,
Dz.U.07.124.859 art.36, Dz.U.08.138.865, Dz.U.08.199.1227
art..137, Dz.U.08.227.1505 art.143, Dz.U.09.18.97 art.4,
Dz.U.09.31.206 art.66, Dz.U.09.79.666 art.104,
Dz.U.09.130.1070 art.55

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego.

obowiązuje
od 30.10.1991 r.

W

W

W

W

W

W

background image

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW - WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (15)

Opr. BroniWos 31.01.2010 r.

Stan prawny na 01.01.2010 r.

25

Lp.

Oznaczenie
pomocnicze

Tytuł aktu prawnego

Rodzaje specjalności,

których znajomość

przepisów z rubr. 3 dotyczy

Zakres wymaganej znajomości

Uwagi

A B S E D M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ODPADY

838.31B

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.


Obwieszcze

nie Marszałka Sejmu RP z dnia 1.02.2007 r.

Jednolity tekst Dz.U.07.39.251
Zmiana: Dz.U.07.88.587 art.4, Dz.U.08.138.865,
Dz.U.08.199.1227 art.145, Dz.U.08.223.1464 art.3,
Dz.U.09.18.97 art.30, Dz.U.09.79.666 art.109

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego.

obowiązuje
od1.10.2001 r.
zgodnie z art.1 ust.2
ustawy z27.07.2001r.
o wprowadzeniu
ustawy-Prawo
ochrony środowiska,
ustawy o odpadach
oraz o zmianie
niektórych ustaw
(Dz.U.01.100.1085)

W

W

W

W

W

W84

8.32

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.03.2003 r.
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji,
budowy, eksploatacji i zamknięcia jakim powinny
odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów.

Dz.U.03.61.549
Zmiana: Dz.U.09.39.320

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego.

obowiązuje od
25.04.2003 r.

W

W

PO

WO

WO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

85 8.101

Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko.

Dz.U.08.199.1227
Zmiany: Dz.U.08.227.1505 art.190, Dz.U.09.42.340 art.36,
Dz.U.09.84.700 art.42, Dz.U.09.157.1241 art.77

-

P

P

P

P

P

znajomość całości przepisów

Obowiązuje od
15.11.2008 r.

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

WO

background image

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW - WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (15)

Opr. BroniWos 31.01.2010 r.

Stan prawny na 01.01.2010 r.

26

Lp.

Oznaczenie
pomocnicze

Tytuł aktu prawnego

Rodzaje specjalności,

których znajomość

przepisów z rubr. 3 dotyczy

Zakres wymaganej znajomości

Uwagi

A B S E D M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

INSPEKCJA SANITARNA

86

9.1

Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4.05.2006 r.

Jednolity tekst Dz.U.06.122.851
Zmiany: Dz.U.06.104.708, Dz.U.06.143.1032, Dz.U.06.170.1217,
Dz.U.06.171.1225, Dz.U.06.220.1600 art.10, Dz.U.07.176.1238
art.4, Dz.U.08.227.1505 art.137, Dz.U.08.234.1570 art.55,
Dz.U.09.18.97 art..3, Dz.U.09.20.106 art.2, Dz.U.09.92.753 art.5,
Dz.U.09.157.1241 art.6

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje od
1.09.1985 r.

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

87


9.2BRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.11.2002 r.
w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych.


Dz.U.02.210.1792

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje
od 13.12.2002 r.

PO

PO

PO

PO

PO

PO

PRAWO WODNE

88

10.1B

Ustawa z dnia 18. lipca 2001 r.

– Prawo wodne

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18.11.2005 r.

Jednolity tekst
Dz.U.05.239.2019
Zmiany: Dz.U.05.267.2255, Dz.U.06.170.1217 art.60,
Dz.U.06.227.1658 art.46, Dz.U.07.21.125 art.11, Dz.U.07.64.427
art.41, Dz.U.07.75.493 art.33, Dz.U.07.88.587 art.5,
Dz.U.07.147.1033 art.46, Dz.U.07.176, 1238 art.26,
Dz.U.07.181.1286 art.3, Dz.U.07.231.1704 (Wyr.Tryb.Konst.),
Dz.U.08.199.1227 art.146, Dz.U.08.227.1505 art.169,
Dz.U.09.168.1323 art.213, Dz.U.09.215.1664 art.6

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje
od 1.01.2006 r.

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

89
10.11CRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r.
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu
ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Dz.U.06.137.984
Zmiana: Dz.U.09.27.169

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

Załączniki: 3, 4, 8 i 11

obowiązuje
od 31.07.2006 r.

Podstawa:
art.45 ust.1
pkt 1 i 3

W

PO

WO

background image

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW - WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (15)

Opr. BroniWos 31.01.2010 r.

Stan prawny na 01.01.2010 r.

27

Lp.

Oznaczenie
pomocnicze

Tytuł aktu prawnego

Rodzaje specjalności,

których znajomość

przepisów z rubr. 3 dotyczy

Zakres wymaganej znajomości

Uwagi

A B S E D M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ZAOPATRZENIE W WODĘ – ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

9010.101

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 12.06.2006 r.

Jednolity tekst Dz.U.06.123.858
Zmiany: Dz.U.07.147.1033 art.45, Dz.U.09.18.97 art.32

P

znajomość całości przepisów

obowiązuje
od 14.01.2002 r.

W

PO

WO

9110.102B

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r.
w sprawie sposobu realizacji obowiązku dostawców ścieków
przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych.

Dz.U.06.136.964

P

znajomość całości przepisów

obowiązuje
od 16.08.2006 r.

Podstawa:
art.11

W

PO

WO

92


10.103BRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi.

Dz.U.07.61.417

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

Załączniki – nr 6 i 7 (wyłącznie)

obowiązuje
od 6.04.2007 r.

Podstawa:
art.13

W

PO

WObackground image

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW - WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (15)

Opr. BroniWos 31.01.2010 r.

Stan prawny na 01.01.2010 r.

28

Lp.

Oznaczenie
pomocnicze

Tytuł aktu prawnego

Rodzaje specjalności,

których znajomość

przepisów z rubr. 3 dotyczy

Zakres wymaganej znajomości

Uwagi

A B S E D M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

9311.1

Ustawa z dnia 24.08

.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15.10.2009 r.
Jednolity tekst

Dz.U.09.178.1380

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje od
26.09.1991 r.

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

94

11.2C

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów.

Dz.U.06.80.563

P

P

P

P

P

znajomość całości przepisów

obowiązuje od
19.05.2006 r.

Podstawa:
art.13 ust.1

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

9511.3D


11.3C

Rozporządzenie

Ministra

Spraw

Wewnętrznych

i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciw-
pożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

Dz.U.09.124.1030

P

P

P

P

P

znajomość całości przepisów

obowiązuje od
21.08.2009 r.

Podstawa:
art.13 ust.3

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

96
11.4C

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Dz.U.03.121.1137
Zmiana: Dz.U.09.119.998

P

P

P

P

P

dla P i PO -

znajomość całości

przepisów

dla W i WO -

ogólna znajomość

przedmiotu aktu prawnego

obowiązuje od
26.07.2003 r.

Podstawa:
art.6 ust.2

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

9711.5B

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów
służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub
ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad
wydawania dopuszczenia tych wyr

obów do użytkowania.


Dz.U.07.143.1002

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego (wyłącznie załącznik nr 1)

obowiązuje
od 23.08.2007 r.

art.7 ust.14

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

background image

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW - WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (15)

Opr. BroniWos 31.01.2010 r.

Stan prawny na 01.01.2010 r.

29

Lp.

Oznaczenie
pomocnicze

Tytuł aktu prawnego/

Rodzaje specjalności,

których znajomość

przepisów z rubr. 3 dotyczy

Zakres wymaganej znajomości

Uwagi

A B S E D M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

DOZÓR TECHNICZNY

98


12.1B

Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym.

Dz.U.00.122.1321
Zmiany:Dz.U.02.74.676 art.215, Dz.U.04.96.959,
Dz.U.06.104.708 art.194, Dz.U.06.170.1217 art.56,
Dz.U.06.249.1832 art.8, Dz.U.08.227.1505 art.164,
Dz.U.09.98.817 art.23, Dz.U.09.98.818 art.2

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje
od 1.01.2001 r.

W

W

W

W

W

W

PO PO PO PO PO PO

WO

WO

WO

WO

WO

9912.7

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15.03.2001 r.
w sprawie wzoru znaku dozoru technicznegoDz.U.01.30.346

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje
od 24.04.2001 r.

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

100

12.8

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001 r.
w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy
obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Dz.U.01.79.849
Zmiana: Dz.U.03.50.426

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje
od 14.08.2001 r.

W

W

W

W

W

W

WO

WO

WO

WO

WO

101

12.12

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.07.2002 r.
w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających
dozorowi technicznemu.

Dz.U.02.120.1021
Zmiana: Dz.U.03.28.240

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje
od 29.07.2002 r.

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

102
12.16

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunków
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektórych urządzeń transportu bliskiego.

Dz.U.03.193.1890

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje
od 3.12.2003 r.

Podstawa:
art.8 ust.4

W

W

W

W

W

W

WO

WO

WO

WO

WO

background image

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW - WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (15)

Opr. BroniWos 31.01.2010 r.

Stan prawny na 01.01.2010 r.

30

Lp.

Oznaczenie
pomocnicze

Tytuł aktu prawnego

Rodzaje specjalności,

których znajomość

przepisów z rubr. 3 dotyczy

Zakres wymaganej znajomości

Uwagi

A B S E D M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

AUTOSTRADY PŁATNE

10313.1

Ustawa z dnia 27.

10.1994 r. o autostradach płatnych oraz

o Krajowym Funduszu Drogowym.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17.11.2004 r.

Jednolity tekst
Dz.U.04.256.2571
Zmiany: Dz.U.04.273.2703 art.20, Dz.U.05.155.1297,
Dz.U.05.172.1440 art.2, Dz.U.06.12.61 art.15, Dz.U.07.23.136
art.12, Dz.U.07.99.666 art.2, Dz.U.08.218.1391 art.2, Dz.U.09.3.11,
Dz.U.09.19.101 art.33, Dz.U.09.86.720, Dz.U.09.105.877,
Dz.U.09.115.966, Dz.U.09.143.1164, Dz.U.09.157.1241 art.22,
Dz.U.09.223.1776

P

P

znajomość całości przepisów

W

W

PO

PO

WO

WO

103a

13.11

Ustawa z dnia 7.09.2007 r. o przygotowaniu finałowego
turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Dz.U.07.173.1219
Zmiany: Dz.U.08.171.1058, Dz.U.09.19.100 art.34,
Dz.U.09.68.575 art.1, Dz.U.09.161.1281 art.1

-

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje
od 21.09.2007 r.

W

W

W

W

W

W

DROGI PUBLICZNE

104


14.1

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 25.01.2007 r.

Jednolity tekst

Dz.U.07.19.115
Zmiany: Dz.U.07.23.136 art.11, Dz.U.07.192.1381 art.2,
Dz.U.08.54.326, Dz.U.08.218.1391, Dz.U.08.227.1505 art.138,
Dz.U.09.19.100 art.19, Dz.U.09.19.101 art.32, Dz.U.09.86.720
art.2, Dz.U.09.168.1323 art.191

P

P

P

P

P

dla specjalności D i M - znajomość
całości przepisów

dla pozostałych specjalności - ogólna
znajomość przedmiotu aktu prawnego

obowiązuje
od 1.10.1985 r.

W

W

W

W

W

W

PO

PO

WO

WO

105


14.2B

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 maja 2004r w
sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg,
których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i
Autostrad.

Dz.U.04.129.1369

-

P

P

P

P

dla specjalności D i M - znajomość
całości przepisów

dla pozostałych specjalności - ogólna
znajomość przedmiotu aktu prawnego

Podstawa:
art.40 ust.7

obowiązuje
od 9.06.2004 r.

W

W

W

W

PO

PO

WO

WO


background image

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW - WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (15)

Opr. BroniWos 31.01.2010 r.

Stan prawny na 01.01.2010 r.

31

Lp.

Oznaczenie
pomocnicze

Tytuł aktu prawnego

Rodzaje specjalności,

których znajomość

przepisów z rubr. 3 dotyczy

Zakres wymaganej znajomości

Uwagi

A B S E D M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

106
14.12

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2004 r. w
sprawie określenia warunków udzielania zezwolenia na zajęcie
pasa drogowego.

Dz.U.04.140.1481

P

P

P

P

P

dla specjalności D i M – znajomość całości
przepisów

dla pozostałych specjalności – ogólna
znajomość przedmiotu aktu prawnego

Podstawa:
art.40 ust.16

obowiązuje
od 4.09.2004 r.

W

W

W

W

W

W

PO

PO

WO

WO


107

14.13

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2008 r.
w sprawie dokumentacji bezpieczeństwa tunelu.


Dz.U.08.193.1192

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

Obowiązuje
od 14.11.2008 r.

Podstawa:
art.24d ust.3

W

W

PO

PO

WO

WO


108

14.101B

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
prz

ygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 22.10.2008 r.
Dz.U.08.193.1194
Zmiany: Dz.U.08.199.1227 art.148, Dz.U.09.72.620 art.1

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje
od 14.11.2008 r.

traci moc
31.12.2020 r.

W

W

PO

PO

WO

WO


108a 14.201

Ustawa z dnia 12.01.2007 r. o drogowych spółkach
specjalnego przeznaczenia.

Dz.U.07.23.136
Zmiany: Dz.U.08.218.1391 art.4, Dz.U.09.86.720 art.5

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje od
27.02.2007 r.

W

W

PO

PO

WO

WO

108b


14.303


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r.
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.


Dz.U.03.177.1729

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje
od 29.10.2003 r.

Podstawa:
Ustawa - Prawo
o ruchu
drogowym
art.10 ust.12

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

background image

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW - WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (15)

Opr. BroniWos 31.01.2010 r.

Stan prawny na 01.01.2010 r.

32

Lp.

Oznaczenie
pomocnicze

Tytuł aktu prawnego

Rodzaje specjalności,

których znajomość

przepisów z rubr. 3 dotyczy

Zakres wymaganej znajomości

Uwagi

A B S E D M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

KOLEJE

109
15.1C

Ustawa z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 19.01.2007 r.
Jednolity tekst Dz.U.07.16.94
Zmiany: Dz.U.07.176.1238 art.33, Dz.U.07.191.1374,
Dz.U.08.59.359, Dz.U.08.144.902, Dz.U.08.206.1289,
Dz.U.08.227.1505 art.177, Dz.U.09.1.3, Dz.U.09.18.97,
Dz.U.09.19.100 art.27, Dz.U.09.98.817 art.28, Dz.U.09.115.966
art.4, Dz.U.09.157.1241 art.54, Dz.U.09.214.1658

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego -

Rozdziały 1,2,4a i 9

obowiązuje od
1.06.2003 r.

W

W

W

W

W

W109a

15.8B

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.04.2004 r.
w sprawie świadectw dopuszczania do eksploatacji typu budowli
i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz
typu pojazdu kolejowego.


Dz.U.04.103.1090
Zmiany: Dz.U.06.2.13, Dz.U.09.78.654

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje od
16.05.2004 r.

Podstawa:
art.23 ust.4 pkt 1

W

PO

WO110

15.10C

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7.08.2008 r.
w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków
dopuszczalnych usytuowania drzew i krzewów, elementów
ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w
sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i
utrzymywania

zasłon

odśnieżnych

oraz

pasów

przeciwpożarowych.

Dz.U.08.153.955

-

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje od
30.08.2008 r.

Podstawa:
art.54

W

W

W

W

W

W

PO PO PO PO PO PO

WO

WO

WO

WO

WO

WO

background image

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW - WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (15)

Opr. BroniWos 31.01.2010 r.

Stan prawny na 01.01.2010 r.

33

Lp.

Oznaczenie
pomocnicze

Tytuł aktu prawnego

Rodzaje specjalności,

których znajomość

przepisów z rubr. 3 dotyczy

Zakres wymaganej znajomości

Uwagi

A B S E D M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ENERGETYKA

111
17.1B

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16.05.2006 r.

Jednolity tekst Dz.U.06.89.625
Zmiany:Dz.U.06.104.708, Dz.U.06.158.1123,
Dz.U.06.170.1217, Dz.U.07.21.124 art.1, Dz.U.07.52.343,
Dz.U.07.115.790, Dz.U.07.130.905 art.59, Dz.U.08.180.1112,
Dz.U.08.227.1505 art.155, Dz.U.09.3.11 art.144,
Dz.U.09.69.586, Dz.U.09.165.1316 art.6,
Dz.U.09.215.1664 art.4

P

P

P

P

P

dla specjalności E - znajomość całości
przepisów

dla pozostałych specjalności – ogólna
znajomość przedmiotu aktu prawnego

obowiązuje
od 5.12.1997 r.

W

W

W

W

W

W

PO

WO

112
17.11C

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 6.04.2004 r. w sprawie szczegółowych
warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych,
ruchu i eksploatacji tych sieci.

Dz.U.04.105.1113

P

znajomość całości przepisów

Podstawa:
art.9 ust.7 i 8

o

bowiązuje

od 19.05.2004 r.

W

PO

WO

113


17.12D
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i z dnia 15.01.2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania
systemów ciepłowniczych.


Dz.U.07.16.92

P

znajomość całości przepisów

Podstawa:
art.9 ust 7 i 8

obowiązuje
od 16.02.2007 r.

W

PO

WO

114

17.13D

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego.


Dz.U.07.93.623
Zmiany:Dz.U.08.30.178, Dz.U.08.162.1005

P

znajomość całości przepisów

Podstawa:
art.9 ust.3 i 4

obowiązuje
od 13.06.2007 r.

W

PO

WO

115

17.14B

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia
28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją
urządzeń instalacji i sieci.

Dz.U.03.89.828
Zmiana: Dz.U.03.129.1184 (sprostowanie błędów),
Dz.U.05.141.1189

P

P

znajomość całości przepisów

obowiązuje
od 21.06.2003 r.

W

W

PO

PO

WO

WO


background image

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW - WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (15)

Opr. BroniWos 31.01.2010 r.

Stan prawny na 01.01.2010 r.

34

Lp.

Oznaczenie
pomocnicze

Tytuł aktu prawnego

Rodzaje specjalności,

których znajomość

przepisów z rubr. 3 dotyczy

Zakres wymaganej znajomości

Uwagi

A B S E D M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

116
19.1

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne
i górnicze.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14.11.2005 r.

Jednolity tekst
Dz.U.05.228.1947
Zmiana: Dz.U.06.133.934, Dz.U.06.170.1217 art.40,
Dz.U.06.190.1399, Dz.U.06.249.1834 art.4,
Dz.U.07.21.125 art.9, Dz.U.07.82.556 art.28,
Dz.U.08.138.865, Dz.U.08.154.958, Dz.U.08.199.1227
art.139, Dz.U.08.227.1505 art.146, Dz.U.09.18.97 art.10

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego
Dział I - rozdział 1
Dział II - rozdział 1 i 2
Dział III - rozdział 3
Dział VI - rozdział 1 i 2

obowiązuje od
1.01.2006 r.

W

W

W

W

W

W

117

19.6

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3.10.2005 r.
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny
odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-
inżynierskie.

Dz.U.05.201.1673

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego
rozdział 1
rozdział 4

obowiązuje
od 14.11.2005 r.

Podstawa
art.50 ust.1
pkt 2 lit.b

117a

19.8

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19.06.2006 r.
w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do
wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz
sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji.

Dz.U.06.124.865

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje
od 27.07.2006 r.

Podstawa:
art.31 ust.2

W

W

W

W

background image

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW - WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (15)

Opr. BroniWos 31.01.2010 r.

Stan prawny na 01.01.2010 r.

35

Lp.

Oznaczenie
pomocnicze

Tytuł aktu prawnego

Rodzaje specjalności,

których znajomość

przepisów z rubr. 3 dotyczy

Zak

res wymaganej znajomości

Uwagi

A B S E D M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

11820.1B

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Dz.U.03.80.717
Zmiany: Dz.U.04.6.41 art.5, Dz.U.04.141.1492 art.10,
Dz.U.05.113.954 art.6, Dz.U.05.130.1087 art.9,
Dz.U.06.45.319 art.7, Dz.U.06.225.1635, Dz.U.07.127.880
art.12, Dz.U.08.199.1227 art.147, Dz.U.08.201.1237 art.5,
Dz.U.08.220.1413 art.1

P

P

P

P

P

znajomość całości przepisów

ob

owiązuje od

11.07.2003 r.

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

119

20.11

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r.
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.


Dz.U.03.164.1587

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje od
27.09.2003 r.

PO

PO

PO

PO

PO

PO

120


20.12

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r.
w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz.U.03.164.1588

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje od
27.09.2003 r.

PO

PO

PO

PO

PO

PO

121

20.13

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r.
w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
decyzji o warunkach zabudowy.

Dz.U.03.164.1589

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje od
27.09.2003 r.

PO

PO

PO

PO

PO

PO

background image

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW - WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (15)

Opr. BroniWos 31.01.2010 r.

Stan prawny na 01.01.2010 r.

36

Lp.

Oznaczenie
pomocnicze

Tytuł aktu prawnego

Rodzaje specjalności,

których znajomość

przepisów z rubr. 3 dotyczy

Zakres wymaganej znajomości

Uwagi

A B S E D M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

122

21.1B

Ustawa z dnia 21 sierpnia

1997 r. o gospodarce nieruchomościami.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 30.11.2004 r.
Jednolity tekst

Dz.U.04.261.2603
Zmiany: Dz.U.04.281.2782 art.3. Dz.U.05.130.1087 art.5,
Dz.U.05.169.1420 art.35, Dz.U.05.175.1459 art..7,
Dz.U.06.104.708 art.173,Dz.U.06.220.1600,Dz.U.06.220.1601 art.3
Dz.U.07.69.468 (wyrok Tryb. Konst.), Dz.U.07.173.1218,
Dz.U.08.59.369 (wy.Tryb.Konst.), Dz.U.08.220.1412,
Dz.U.09.19.100, Dz.U.09.42.335 i 340, Dz.U.09.98.817 art.17,
Dz.U.09.161.1279 art.2 i 1281 art.2, Dz.U.09.206.1590

P

P

P

P

P

znajomość przepisów w zakresie:
Dział I - całość
Dział II - Rozdziały 1-7
Dział III - całość

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

OCHRONA GRUNTÓW

123
21.21

Ustawa z dnia 3

lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych

i leśnych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 2.04.2004 r.
Jednolity tekst
Dz.U.04.121.1266
Zmiany: Dz.U.05.175.1462 art.10, Dz.U.06.12.63 art.3, Dz.U.07.75.493
art.31, Dz.U.07.80.541 art.2, Dz.U.07.191.1374 art.2, Dz.U.08.237.1657,
Dz.U.09.1.3 art.2, Dz.U.09.115.967, Dz.U.09.157.1241 art.23

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego -

Rozdziały 1,2 i 3

PO

PO

PO

PO

PO

PO

OCHRONA PRZYRODY

124

21.41

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Obwieszczenie Marszałaka Sejmu RP z dnia 25.08.2009 r.
Jednolity tekst
Dz.U.09.151.1226
Zmiany; Dz.U.09.157.1241, Dz.U.09.215.1664 art.9

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

– Rozdziały 1, 4, 9 i 11

obowiązuje
od 1.05.2004 r.

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

124a 21.42E21.42D

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23.10.2009 r.
w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz
kar za zniszczenie zieleni na rok 2010.

MP. 09.69.894

-

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje
od 1.01.2010 r.

Podstawa:
art.85 ust.8

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

background image

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW - WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (15)

Opr. BroniWos 31.01.2010 r.

Stan prawny na 01.01.2010 r.

37

Lp.

Oznaczenie
pomocnicze

Tytuł aktu prawnego

Rodzaje specjalności,

których znajomość

przepisów z rubr. 3 dotyczy

Zakres wymaganej znajomości

Uwagi

A B S E D M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

OCHRONA ZABYTKÓW

125
22.1B

Ustawa z dnia 23.07.2

003 r. o ochronie zabytków i opiece

nad zabytkami.

Dz.U.03.162.1568
Zmiany: Dz.U.04. 96.959, Dz.U.04.238.2390 art.40,
Dz.U.06.50.362, Dz.U.06.126.875, Dz.U.07.192.1394
(Wyr.Tryb.Konst.), Dz.U.09.31.206 art.75, Dz.U.09.97.804 art.1

P

P

P

P

P

znajomość przepisów wyłącznie:
Rozdziały 1-4
Rozdział 7
Rozdział 9
Rozdział 11
Rozdział 13

obowiązuje od
17.11.2003 r.

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO


126


22.2

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9.06.2004 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restaurator-
skich, robót budowlanych, badań konserwatorskich
i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku
wpisanym

do

rejestru

zabytków

oraz

badań

archeologicznych i poszukiwa

ń ukrytych lub porzuconych

zabytków ruchomych.

Dz.U.04.150.1579

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

Obowiązuje od
30.06.2004 r.

Podstawa:
art.37 ust.1

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

PRAWO AUTORSKIE

12723.1

Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17.05.2006 r.

Jednolity tekst Dz.U.06.90.631
Zmiany: Dz.U.06.94.658 (wyrok Tryb. Konst.),
Dz.U.06.

121.843 (sprost.błędu), Dz.U.07.99.662,

Dz.U.07.181.1293, Dz.U.09.157.1241 art.19

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje
od 24.05.1994 r.

PO

PO

PO

PO

background image

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW - WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (15)

Opr. BroniWos 31.01.2010 r.

Stan prawny na 01.01.2010 r.

38

Lp.

Oznaczenie
pomocnicze

Tytuł aktu prawnego

Rodzaje specjalności,

których znajomość

przepisów z rubr. 3 dotyczy

Zakres wymaganej znajomości

Uwagi

A B S E D M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

KODEKS CYWILNY

128
25.1

Ustawa z dnia 23.04.1964 r.

– Kodeks Cywilny.


Dz.U.64.16.93
Zmiany: Dz.U.71.27.252,
(57 zmian w latach 1972

– 2008)

Dz.U.09.42.341 art.2, Dz.U.09.79.662, Dz.U.09.131.1075
art.2

P

P

P

P

P

znajomość przepisów Księgi Trzeciej,
tytułu XV i XVI

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

129

25.2

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty
budowlane

Dz.U.03.180.1758
Zmiana: Dz.U.06.220.1613 (wyrok Tryb. Konst.)

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje od
7.11.2003 r.

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

background image

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW - WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (15)

Opr. BroniWos 31.01.2010 r.

Stan prawny na 01.01.2010 r.

39

Lp.

Oznaczenie
pomocnicze

Tytuł aktu prawnego

Rodzaje specjalności,

których znajomość

przepisów z rubr. 3 dotyczy

Zakres wymaganej znajomości

Uwagi

A B S E D M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

130
26.1B


Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 20.11.2007 r.

Dz.U.07.223.1655
Zmiany: Dz.U.08.171.1058, Dz.U.08.220.1420,
Dz.U.08.227.1505 art.180, Dz.U.09.19.101 art.35,
Dz.U.09.65.545 art.11, Dz.U.09.91.742 art.4, Dz.U.09.157.1241
art.61, Dz.U.09.206.1591, Dz.U.09.219.1706 art.14,
Dz.U.09.223.1778

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

obowiązuje
od 2.03.2004 r.

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

13126.3B

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r.
w spr

awie określenia metod i podstaw sporządzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym.

Dz.U.04.130.1389

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

Podstawa:
art.33 ust.3

obowiązuje
od 23.06.2004 r.

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

132

26.8C


26.8B

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009
w sprawie r

odzajów dokumentów, jakich może żądać

zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane.

Dz.U.09.226.1817

P

P

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnego

Podstawa:
art.25 ust.2

obowiązuje
od 31.12.2009 r.

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

13326.10

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót

budowlanych

oraz

programu

funkcjonalno-

użytkowego.

Dz.U.04.202.2072
Zmiana: Dz.U.05.75.664

P

P

P

P

P

znajomość całości przepisów

Podstawa:
art.31 ust.4

obowiązuje
od 1.10.2004 r.

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO

WO

background image

II SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINÓW - WYKAZ PRZEPISÓW I OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES ICH ZNAJOMOŚCI (15)

Opr. BroniWos 31.01.2010 r.

Stan prawny na 01.01.2010 r.

40

Lp.

Oznaczenie
pomocnicze

Tytuł aktu prawnego

Rodzaje specjalności,

których znajomość

przepisów z rubr. 3 dotyczy

Zakres wymaganej znajomości

Uwagi

A B S E D M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

WSPIERANIE TERMOMODERNIZACJI

I REMONTÓW

134

30.1B


Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termo

modernizacji i remontów.Dz.U.08.223.1459
Zmiana: Dz.U.09.157.1241 art.79

P

P

P

ogólna znajomość przedmiotu aktu
prawnegoobowiązuje
od 19.03.2009 r.

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

135


31.0

Ustawa z dnia 14.06.1960 r.

– Kodeks postępowania admini-

stracyjnego.

Jednolity tekst: Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów
Dz.U.00.98.1071
Zmiany:Dz.U.01.49.509, Dz.U.02.113.984 art.32,
Dz.U.02.153.1271, Dz.U.02.169.1387, Dz.U.03.130.1188
art.69, Dz.U.03.170.1660, Dz.U.04.162.1692,
Dz.U.05.64.565, Dz.U.05.78.682, Dz.U.05.181.1524

(wyrok

Tryb.Konst.), Dz.U.08.229.1539 (Wyr.Tryb.Konst),
Dz.U.09.195.1501, Dz.U.09.216.1676

P

P

P

P

P

znajomość przepisów działów I i II

W

W

W

W

W

W

PO

PO

PO

PO

PO

PO

WO

WO

WO

WO

WO


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane, Uprawnienia budowlane
B 1 Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane
Opracowane zagadnienia do egzaminu na uprawnienia budowlane cz ustna cz pisemna(1)
Przykładowe opracowane zagadnienia do egzaminu na uprawnienia budowlane cz ustna cz pisemna
test egzaminacyjny na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architekt
OPRACOWANIE PYTAŃ NA EGZAMIN NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Pytania z egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane sanitarne BYDGOSZCZ listopad 2010, uprawnienia
PRZYKŁADOWE PYTANIA NA EGZAMIN USTNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE z odpowiedziami(2005)
rozporzadzenie z dnia 28.04.2006, Materiały szkoleniowe na uprawnienia budowlane - archiwalne
pyt geodeta1 Pytania testowe egzaminy na uprawnienia zawodowe
zadanie 28.10.2010 2, egzamin na rzeczoznawcę majątkowego, pazdziernik 2010
Przykładowe testy na uprawnienia budowlane lipec 09 PRAWO BUDOWLANE 1 97

więcej podobnych podstron