PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW wykład5

background image

Orientacyjne wartości współczynnika
filtracji (m/d)

rumosze, żwiry, żwiry piaszczyste, piaski
grubo i równoziarniste: powyżej 100 m/d

piaski średnio i różnoziarniste: 10-100
m/d

piaski drobnoziarniste: 1-10 m/d

piaski pylaste i gliniaste: 0,1-1 m/d

gliny piaszczyste: 0,001-0,1 m/d

iły, margle ilaste: poniżej 0,001

background image

Metody laboratoryjne
- analiza składu
granulometrycznego

background image

Przybliżone obliczenie
współczynnika filtracji k
dla
gruntów sypkich (piaski i żwiry)
wg wzoru Hazena:

2

10

d

C

k

k- współczynnik filtracji (cm/s)
C – współczynnik doświadczalny (dla piasków
czystych i równoziarnistych 1,0-0,7; dla piasków
gliniastych i piasków nierównoziarnistych 0,7-0,5)
d

10

– średnica efektywna, stanowiąca wraz z

mniejszymi 10% masy próbki gruntu
zakres stosowalności:
d

10

: 0,1-3 mm; U= d

60

/ d

10

nie przekracza 5

background image

Metody laboratoryjne
- badania bezpośrednie
w rurce Kamińskiego

background image

Rurka Kamieńskiego

(

metody laboratoryjne)

background image

Test perkolacyjny

-

przesiąkliwości

(

metody polowe)

background image

Nasycanie otworu
badawczego (szybika) wodą

background image

Test perkolacyjny

krajowe wytyczne
projektowania drenaży
rozsączających i filtrów
piaskowych (CUGW 1971)

Metoda polega na wykonaniu otworu o
rozmiarach 0,5 m x 0,5 m do poziomu
rozsączania ścieków czyli ok. 0,5-0,8 m.
Następnie wykonuje się drugi otwór
kwadratowy o wymiarach 0,3 m x 0,3 m
i wysokości 0,15 m. Otwór zalewamy
kilkakrotnie wodą w celu uzyskania
nasycenia gruntu. Później wlewany do
otworu 12,5 l wody i mierzymy prędkość
opadania (czas i różnicę poziomów)
wody w otworze.

background image

Schemat otworu do testy wg CUGW
1971

P

Pi

hi

0,
3

background image

współczynnik filtracji:

k=a{[ln(4H

0

+a)-

ln(4H

t

+1+a)]/4t}

a – długość boku szybika, cm (a=30 cm)
H

0

- początkowa głębokość wody w szybiku, cm

H

t

- głębokość wody w szybiku, cm, po czasie

wsiąkania t (s)

background image

Test perkolacyjny

- c.d.

Metoda zmodyfikowana polega na tym,
że nie kopie się dołu tylko wierci
świdrem otwór po czym wkłada rurę
stalową perforowaną o średnicy 8 cm

background image

współczynnik filtracji:

k=1,15r{[log(H

0

+0,5r)-

log(H

t

+0,5r)]/t}

r – promień otworu w centymetrach

background image

Przewodność
hydrauliczna
różnych
rodzajów
gruntu wg
Boumy

background image

Obciążenie dopuszczalne
gruntu ściekami

k

k

q

dop

log

3

,

0

8

,

4

40

background image

Przykłady określenia
długości drenów różnymi
metodami testu
perkolacyjnego

background image

Najwyższe wzniesienie zwierciadła
wody podziemnej

n

n

f

n

dśś

t

z

h

k

L

A

CQ

z

5

,

0

1

5

,

0

max

0

max

)]

5

,

0

(

[

4





C- stała uzależniona od stosunku L/B
Qd śr – średni dobowy dopływ ścieków, m

3

/d

A=BL – pole powierzchni infiltracji , m

2

L – długość pola powierzchni infiltracji, m
n - stała uzależniona od stosunku L/B
k

f

współczynnik filtracji w kierunku poziomym, m/d

h

0

– początkowe wzniesienie zwierciadła wody

gruntowej nad warstwą nieprzepuszczalną, m
t- czas infiltracji, d (np. 20 lat = 7 300 d)

- odsączalność (np. dla piasków 0,23 – 0,28)

background image

wykład 5

Osadniki gnilne.

(ang. septic tank)

Procesy
zachodzące w
osadniku

background image

Osadniki

Wstępne

Wtórne

świeżowodne

Dwufunkcyjne (O.G. i osadniki
Imhoffa)

background image

Zakres wykładu

Procesy

Zasada działania

Budowa O.G.

Zasady projektowania

Zasady eksploatacji

background image

Osadnik gnilny-
charakterystyczne cechy:

do 25 m

3

/d, nierównomierność dopływu

zalety:

prostota konstrukcji

prostota montażu i obsługi

niskie nakłady inwestycyjne i koszty

eksploatacji

wady:

konieczność usuwania

wysokouwodnionego, niebezpiecznego pod

względem sanitarnym osadu

background image

Skuteczność oczyszczania:

Zawiesina ogólna: 60-90%

BZT5:

60-80%

Azot ogólny:

10-20%

Fosfor ogólny:

5-10%

background image

Procesy zachodzące w
osadniku

sedymentacja

flotacja

oczyszczanie biologiczne (w
niewielkim stopniu)

fermentacja osadu

kwaśna

Metanowa (średnio po 2 latach)

background image

Budowa osadnika gnilnego

materiał: beton, żelbet, cegła, PEHD,

żywica zbrojona włóknem szklanym i inne,

kształt: najczęściej prostopadłościan

przegrody lub komory

różnica poziomu wlotu i wylotu 5-10 cm

zabezpieczenie wlotu i wylotu

przestrzeń powietrzna

szczelność (poniżej 0,1 dm3/m3 w ciągu

30 min

background image

Budowa osadnika gnilnego

-

c.d.

K

Ś

O

background image

Zasady lokalizacji:

odległości

background image

Zasady projektowania -
c.d:

kryteria wymiarowania:

pojemność części osadowej:

60-135 dm

3

/Ma

minimalna pojemność strefy klarowania: Q

dmax

x 1d

Wysokość strefy klarowania:

20-40 cm

pojemność zajęta przez kożuch:

20-45

dm

3

/Ma

wysokość części powietrznej: 30 cm

głębokość ścieków w pierwszej komorze: 100-350 cm

pojemność poniżej poziomu ścieków:0,2-1,6m

3

/M

(min. 2,0 m

3

lub 3,0 m

3

)

background image

4825

,

1

1

)

max

*

(

82

,

9

q

Nd

LM

V

t

3

675

,

0

max

2

178

,

0

2

,

1

m

t

LM

t

Q

V

rs

d

Zasady projektowania -
c.d:

background image

Montaż:

przykrycie gruntem rodzimym min.

20 cm (100 cm)

PE – napełnianie wodą, także przy

opróżnianiu (nie dotyczy SPIRO)

dla cieńkościennych – chudy beton

15 cm

wysoki poziom wód gruntowych –

dociążanie płytami betonowymi

background image

Zasady eksploatacji

Przy wprowadzaniu ścieków do gruntu –
zawiesina poniżej 50 g/m

3

Opróżnianie (usuwanie osadu)

Obciążenie od strony powierzchni

Czyszczenie filtra (wskaźnika zamulenia)

Zapewnienie wentylacji

Nie wolno wchodzić do osadnika, prace
zawsze przy asekuracji drugiej osoby
(NH

3

, H

2

S)


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW wykład 6
PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW wykład 2 2
PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW wykład 2
PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW wykład 4(2)
PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW wykład 1
PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW wykład 8(2)
PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW wykład 12(1)
PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW wykład 6(2)
hydraulika reaktorów, Inżynieria Środowiska, Przydomowe oczyszczalnie ścieków, projekt, Przydomowe o
rząd reakcji, Inżynieria Środowiska, Przydomowe oczyszczalnie ścieków, projekt, Przydomowe oczyszcza
PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW NIESTACJONARNE wykład 3

więcej podobnych podstron