Interpretacja treści Księgi jakości na wybranym przykładzie

background image

Interpretacja treści

Interpretacja treści

Księgi jakości na

Księgi jakości na

wybranym

wybranym

przykładzie.

przykładzie.

Instytut Meteorologii i

Instytut Meteorologii i

Gospodarki Wodnej

Gospodarki Wodnej

Ośrodek Technicznej

Ośrodek Technicznej

Kontroli Zapór

Kontroli Zapór

Wykonali:
Michał Pręcikowski
Tomasz Milczarek
Michał Boruch
DSM 3 gr. I

background image

Księga Jakości jest podstawowym

Księga Jakości jest podstawowym

dokumentem opisującym System

dokumentem opisującym System

Zarządzania Jakością w Ośrodku Technicznej

Zarządzania Jakością w Ośrodku Technicznej

Kontroli Zapór Instytutu Meteorologii i

Kontroli Zapór Instytutu Meteorologii i

Gospodarki Wodnej w Warszawie. Księga ta

Gospodarki Wodnej w Warszawie. Księga ta

jest jednocześnie dokumentem odniesienia

jest jednocześnie dokumentem odniesienia

dla innych dokumentów Systemu

dla innych dokumentów Systemu

Zarządzania Jakością.

Zarządzania Jakością.

Księga Jakości w Ośrodku Technicznej

Księga Jakości w Ośrodku Technicznej

Kontroli Zapór Instytutu Meteorologii i

Kontroli Zapór Instytutu Meteorologii i

Gospodarki Wodnej w Warszawie obowiązuje

Gospodarki Wodnej w Warszawie obowiązuje

od dnia 31 października 2005 r.

od dnia 31 października 2005 r.

background image

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Oddziału Technicznej Kontroli

Oddziału Technicznej Kontroli

Zapór

Zapór

background image

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

zajmuje się oceną bezpieczeństwa budowli

zajmuje się oceną bezpieczeństwa budowli

piętrzących od 1973 roku, czyli od ponad 30

piętrzących od 1973 roku, czyli od ponad 30

lat. Działalnością związaną z bieżącą

lat. Działalnością związaną z bieżącą

eksploatacją budowli piętrzących

eksploatacją budowli piętrzących

obejmującą systematyczny, wszechstronny

obejmującą systematyczny, wszechstronny

monitoring tych budowli oraz

monitoring tych budowli oraz

okresową oceną ich stanu technicznego i

okresową oceną ich stanu technicznego i

bezpieczeństwa zajmuje się Ośrodek

bezpieczeństwa zajmuje się Ośrodek

Technicznej

Technicznej

Kontroli Zapór. OTKZ działa dla potrzeb

Kontroli Zapór. OTKZ działa dla potrzeb

różnych użytkowników budowli piętrzących,

różnych użytkowników budowli piętrzących,

w tym

w tym

głównie dla potrzeb Ministerstwa

głównie dla potrzeb Ministerstwa

Środowiska.

Środowiska.

background image

OTKZ skupia wysoko kwalifikowaną kadrę

OTKZ skupia wysoko kwalifikowaną kadrę

inżynierską z różnych specjalności (hydrotechnika,

inżynierską z różnych specjalności (hydrotechnika,

geotechnika, geologia, geodezja, informatyka,

geotechnika, geologia, geodezja, informatyka,

matematyka i inne) niezbędną dla wykonania ocen

matematyka i inne) niezbędną dla wykonania ocen

stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli

stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli

piętrzących. Kadra ta posiada

piętrzących. Kadra ta posiada

wymagane uprawnienia budowlane i

wymagane uprawnienia budowlane i

rzeczoznawców.

rzeczoznawców.

Oprócz kadry inżynierskiej w OTKZ zatrudnieni są

Oprócz kadry inżynierskiej w OTKZ zatrudnieni są

pracownicy naukowi – w tym z tytułem naukowym

pracownicy naukowi – w tym z tytułem naukowym

profesora – reprezentujących różne dziedziny

profesora – reprezentujących różne dziedziny

wiedzy niezbędne do realizacji zadań kontroli zapór.

wiedzy niezbędne do realizacji zadań kontroli zapór.

background image

Podstawowe zadania OTKZ to:

Podstawowe zadania OTKZ to:

• przeglądy obiektów hydrotechnicznych,

• przeglądy obiektów hydrotechnicznych,

• pomiary, badania i ekspertyzy budowli wodnych,

• pomiary, badania i ekspertyzy budowli wodnych,

• archiwizacja danych o budowlach hydrotechnicznych,

• archiwizacja danych o budowlach hydrotechnicznych,

• weryfikacja systemów pomiarowych,

• weryfikacja systemów pomiarowych,

• ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli

• ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli

wodnych,

wodnych,

• raporty dla władz państwowych o stanie technicznym i

• raporty dla władz państwowych o stanie technicznym i

bezpieczeństwie budowli hydrotechnicznych.

bezpieczeństwie budowli hydrotechnicznych.

background image

W OTKZ działają następujące Pracownie:

W OTKZ działają następujące Pracownie:

• Transformacji Koryt Rzecznych,

• Transformacji Koryt Rzecznych,

• Metodyki Badań,

• Metodyki Badań,

• Badań Filtracji,

• Badań Filtracji,

• Budowli Ziemnych, Betonowych i Geotechniki,

• Budowli Ziemnych, Betonowych i Geotechniki,

• Pomiarów Przemieszczeń,

• Pomiarów Przemieszczeń,

• Aparatury,

• Aparatury,

• Technicznej Kontroli Zapór w Bydgoszczy,

• Technicznej Kontroli Zapór w Bydgoszczy,

• Informatyki.

• Informatyki.

background image

SYSTEM ZARZĄDZANIA

SYSTEM ZARZĄDZANIA

JAKOŚCIĄ

JAKOŚCIĄ

background image

W Ośrodku Technicznej Kontroli Zapór został

W Ośrodku Technicznej Kontroli Zapór został

opracowany, wdrożony i jest utrzymywany System

opracowany, wdrożony i jest utrzymywany System

Zarządzania Jakością. Zarządzanie jakością polega

Zarządzania Jakością. Zarządzanie jakością polega

na planowych,

na planowych,

systematycznych i udokumentowanych działaniach

systematycznych i udokumentowanych działaniach

realizowanych przez wszystkie komórki OTKZ.

realizowanych przez wszystkie komórki OTKZ.

SZJ w OTKZ został pomyślany jako zarządzanie

SZJ w OTKZ został pomyślany jako zarządzanie

wzajemnie powiązanymi procesami, które

wzajemnie powiązanymi procesami, które

przekształcają stan wejściowy na wyjściowy.

przekształcają stan wejściowy na wyjściowy.

Kierownik Pracowni odpowiada za prawidłową

Kierownik Pracowni odpowiada za prawidłową

realizację procesu wykonywanego w podległej mu

realizację procesu wykonywanego w podległej mu

Pracowni. Dzięki regularnemu prowadzeniu zapisów

Pracowni. Dzięki regularnemu prowadzeniu zapisów

jakości, kontroli wszystkich procesów, audytom

jakości, kontroli wszystkich procesów, audytom

wewnętrznym systemu,

wewnętrznym systemu,

przeglądom kierowniczym, system zarządzania

przeglądom kierowniczym, system zarządzania

jakością jest na bieżąco nadzorowany i ulepszany.

jakością jest na bieżąco nadzorowany i ulepszany.

background image

Polityką jakości nie są objęte prace o

Polityką jakości nie są objęte prace o

charakterze projektowym. Są one

charakterze projektowym. Są one

wykonywane w OTKZ jedynie sporadycznie i

wykonywane w OTKZ jedynie sporadycznie i

nie stanowią one głównego wyrobu, którym

nie stanowią one głównego wyrobu, którym

są opinie o stanie technicznym i

są opinie o stanie technicznym i

bezpieczeństwie budowli wodnych oraz

bezpieczeństwie budowli wodnych oraz

prace pomiarowe.

prace pomiarowe.

background image

ORIENTACJA NA KLIENTA

ORIENTACJA NA KLIENTA

Kierownik OTKZ zapewnia, że wymagania klienta są

Kierownik OTKZ zapewnia, że wymagania klienta są

określone i spełnione. W tym celu:

określone i spełnione. W tym celu:

• przy zawieraniu umów i przyjmowaniu zamówień zleceń

• przy zawieraniu umów i przyjmowaniu zamówień zleceń

są sporządzane specyfikacje wymagań klienta,

są sporządzane specyfikacje wymagań klienta,

• zostały zidentyfikowane i określone wymagania

• zostały zidentyfikowane i określone wymagania

przepisów prawa,

przepisów prawa,

• zostały określone wymagania klienta oraz są

• zostały określone wymagania klienta oraz są

prowadzone i analizowane uwagi klientów odnośnie

prowadzone i analizowane uwagi klientów odnośnie

świadczonych usług OTKZ.

świadczonych usług OTKZ.

Potrzeby i oczekiwania klientów OTKZ są identyfikowane

Potrzeby i oczekiwania klientów OTKZ są identyfikowane

za pomocą:

za pomocą:

• rozmów osobistych,

• rozmów osobistych,

• analiz uwag i zapytań.

• analiz uwag i zapytań.

background image

POLITYKA I CELE JAKOŚCI

POLITYKA I CELE JAKOŚCI

Dyrektor IMGW wprowadził w OTKZ Politykę Jakości,

Dyrektor IMGW wprowadził w OTKZ Politykę Jakości,

zarządzenie z dn. dnia 20 maja

zarządzenie z dn. dnia 20 maja

2005 r. w brzmieniu:

2005 r. w brzmieniu:

background image

"Celem Polityki Jakości jest zapewnienie, aby opracowywane w Ośrodku Technicznej

"Celem Polityki Jakości jest zapewnienie, aby opracowywane w Ośrodku Technicznej

Kontroli Zapór IMGW oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli

Kontroli Zapór IMGW oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli

hydrotechnicznych wykonywane były na wysokim poziomie profesjonalnym, z

hydrotechnicznych wykonywane były na wysokim poziomie profesjonalnym, z

uwzględnieniem najnowszych osiągnięć wiedzy technicznej i naukowej, dla

uwzględnieniem najnowszych osiągnięć wiedzy technicznej i naukowej, dla

zapewnienia

zapewnienia

bezpiecznej eksploatacji tych budowli oraz spełnienia oczekiwania klientów - ich

bezpiecznej eksploatacji tych budowli oraz spełnienia oczekiwania klientów - ich

właścicieli.

właścicieli.

W celu osiągnięcia tego zamierzenia ustanowiono następujące Cele Jakościowe:

W celu osiągnięcia tego zamierzenia ustanowiono następujące Cele Jakościowe:

• zapewnienie poprawy bezpieczeństwa eksploatacji budowli piętrzących,

• zapewnienie poprawy bezpieczeństwa eksploatacji budowli piętrzących,

• spełnianie wymagań klientów –właścicieli tych budowli,

• spełnianie wymagań klientów –właścicieli tych budowli,

• ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,

• ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,

• podnoszenie świadomości pracowników Ośrodka Technicznej Kontroli Zapór w

• podnoszenie świadomości pracowników Ośrodka Technicznej Kontroli Zapór w

odniesieniu do spełniania wymagań klienta,

odniesieniu do spełniania wymagań klienta,

• terminowość wykonywanych usług.

• terminowość wykonywanych usług.

Tak ustalone Cele Jakościowe mają realizować wszyscy pracownicy Ośrodka

Tak ustalone Cele Jakościowe mają realizować wszyscy pracownicy Ośrodka

Technicznej

Technicznej

Kontroli Zapór przez:

Kontroli Zapór przez:

• dokładne rozpoznanie potrzeb i oczekiwań klientów- właścicieli budowli piętrzących

• dokładne rozpoznanie potrzeb i oczekiwań klientów- właścicieli budowli piętrzących

wodę,

wodę,

• ciągłe doskonalenie poziomu wykonywanych ocen stanu technicznego i

• ciągłe doskonalenie poziomu wykonywanych ocen stanu technicznego i

bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych,

bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych,

• stałe podnoszenie kwalifikacji,

• stałe podnoszenie kwalifikacji,

• prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie hydrotechniki,

• prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie hydrotechniki,

• organizację szkoleń i konferencji poświęconych bezpieczeństwu budowli wodnych,

• organizację szkoleń i konferencji poświęconych bezpieczeństwu budowli wodnych,

• publikację artykułów w czasopismach technicznych i naukowych,

• publikację artykułów w czasopismach technicznych i naukowych,

• korzystanie z dostawców gwarantujących towary i usługi o wysokiej, stałej jakości."

• korzystanie z dostawców gwarantujących towary i usługi o wysokiej, stałej jakości."

background image

PLANOWANIE

PLANOWANIE

Dyrekcja IMGW określiła, że miarą

Dyrekcja IMGW określiła, że miarą

osiągnięcia celów jakości jest:

osiągnięcia celów jakości jest:

• brak katastrof oraz powodujących

• brak katastrof oraz powodujących

znaczące starty awarii budowli

znaczące starty awarii budowli

hydrotechnicznych znajdujących się pod

hydrotechnicznych znajdujących się pod

opieką OTKZ,

opieką OTKZ,

• terminowość wykonywania wszystkich

• terminowość wykonywania wszystkich

usług.

usług.

Dyrekcja IMGW zapewnia, że:

Dyrekcja IMGW zapewnia, że:

• przeprowadza się zarządzanie jakością

• przeprowadza się zarządzanie jakością

w celu spełnienia celów jakości,

w celu spełnienia celów jakości,

• integralność SZJ jest utrzymywana

• integralność SZJ jest utrzymywana

podczas planowania i wdrażania zmian w

podczas planowania i wdrażania zmian w

SZJ.

SZJ.

background image

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UPRAWNIENIA I

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UPRAWNIENIA I

KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA

Dyrektor IMGW określił zakres odpowiedzialności i

Dyrektor IMGW określił zakres odpowiedzialności i

uprawnień w:

uprawnień w:

Regulaminie organizacyjnym IMGW

Regulaminie organizacyjnym IMGW

z dnia

z dnia

15.02.1999 oraz w Regulaminie pracy IMGW z dnia

15.02.1999 oraz w Regulaminie pracy IMGW z dnia

1.12.2004.

1.12.2004.

Kierownik OTKZ posiada odpowiedzialność i uprawnienia

Kierownik OTKZ posiada odpowiedzialność i uprawnienia

które obejmują:

które obejmują:

• zapewnienie, że procesy potrzebne w SZJ OTKZ są

• zapewnienie, że procesy potrzebne w SZJ OTKZ są

ustanowione, wdrożone i utrzymywane,

ustanowione, wdrożone i utrzymywane,

• przedstawianie Zastępcy Dyrektora IMGW ds. Inżynierii i

• przedstawianie Zastępcy Dyrektora IMGW ds. Inżynierii i

Gospodarki Wodnej sprawozdania z funkcjonowania SZJ w

Gospodarki Wodnej sprawozdania z funkcjonowania SZJ w

OTKZ i zgłaszanie wszelkich potrzeb związanych z

OTKZ i zgłaszanie wszelkich potrzeb związanych z

doskonaleniem,

doskonaleniem,

• zapewnia upowszechnienie w OTKZ świadomości

• zapewnia upowszechnienie w OTKZ świadomości

dotyczącej wymagań klienta,

dotyczącej wymagań klienta,

• ustanawia i nadzoruje właściwe procesy komunikacyjne

• ustanawia i nadzoruje właściwe procesy komunikacyjne

w OTKZ w odniesieniu do skuteczności SZJ.

w OTKZ w odniesieniu do skuteczności SZJ.

background image

PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA SZJ

PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA SZJ

W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania SZJ w

W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania SZJ w

OTKZ Kierownik OTKZ dokonuje przeglądu zarządzania SZJ

OTKZ Kierownik OTKZ dokonuje przeglądu zarządzania SZJ

zgodnie z procedurą

zgodnie z procedurą

Przeprowadzanie przeglądów

Przeprowadzanie przeglądów

kierowniczych PS-16

kierowniczych PS-16

. Dane wejściowe do przeglądu

. Dane wejściowe do przeglądu

obejmują:

obejmują:

• wyniki audytów wewnętrznych,

• wyniki audytów wewnętrznych,

• informacje od klientów,

• informacje od klientów,

• informacje o funkcjonowaniu procesów związanym z

• informacje o funkcjonowaniu procesów związanym z

wytwarzaniem wyrobu,

wytwarzaniem wyrobu,

• realizację działań zapobiegawczych i korygujących,

• realizację działań zapobiegawczych i korygujących,

• zmiany organizacyjne i prawne mogące wpłynąć na

• zmiany organizacyjne i prawne mogące wpłynąć na

zmianę SZJ w OTKZ,

zmianę SZJ w OTKZ,

• zalecenia dotyczące doskonalenia.

• zalecenia dotyczące doskonalenia.

Kierownik OTKZ informuje Zastępcę Dyrektora IMGW ds.

Kierownik OTKZ informuje Zastępcę Dyrektora IMGW ds.

Inżynierii i Gospodarki Wodnej o wyniku przeglądu

Inżynierii i Gospodarki Wodnej o wyniku przeglądu

kierowniczego i funkcjonowaniu SZJ w OTKZ.

kierowniczego i funkcjonowaniu SZJ w OTKZ.

background image

Wynikiem przeglądu kierowniczego są decyzje w

Wynikiem przeglądu kierowniczego są decyzje w

sprawie:

sprawie:

• doskonalenia skuteczności zarządzania SZJ,

• doskonalenia skuteczności zarządzania SZJ,

• doskonalenia wyrobu w powiązaniu z

• doskonalenia wyrobu w powiązaniu z

wymaganiami klienta,

wymaganiami klienta,

• zapewnienia potrzebnych w OTKZ zasobów.

• zapewnienia potrzebnych w OTKZ zasobów.

background image

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

background image

ZASOBY LUDZKIE

ZASOBY LUDZKIE

Personel OTKZ posiada odpowiednia kwalifikacje i doświadczenie

Personel OTKZ posiada odpowiednia kwalifikacje i doświadczenie

zawodowe wymagane

zawodowe wymagane

przepisami:

przepisami:

Ustawą z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Ustawą z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz. U. Nr 89 poz.

(Dz. U. Nr 89 poz.

414 z późniejszymi zmianami),

414 z późniejszymi zmianami),

Rozporządzeniem ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa

Rozporządzeniem ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa

z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji

z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

technicznych w budownictwie.

(Dz.U. 1995 nr 8 poz. 38, z

(Dz.U. 1995 nr 8 poz. 38, z

późniejszymi zmianami)

późniejszymi zmianami)

Ustawą z dn. 25 lipca 1985 r o Jednostkach Badawczo -

Ustawą z dn. 25 lipca 1985 r o Jednostkach Badawczo -

Rozwojowych,

Rozwojowych,

(Dz. U. 1991 nr 45 poz. 194 z późniejszymi zmianami)

(Dz. U. 1991 nr 45 poz. 194 z późniejszymi zmianami)

Ustawą z dn. 14 marca 2003 r o stopniach naukowych i tytule

Ustawą z dn. 14 marca 2003 r o stopniach naukowych i tytule

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

, ( Dz. U. 2003

, ( Dz. U. 2003

nr 65 poz. 595), a także przepisami wewnętrznymi IMGW.

nr 65 poz. 595), a także przepisami wewnętrznymi IMGW.

OTKZ zapewnia swoim pracownikom możliwość stałego podnoszenia

OTKZ zapewnia swoim pracownikom możliwość stałego podnoszenia

kwalifikacji przez uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych i

kwalifikacji przez uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych i

zewnętrznych, czynny udział w seminariach, konferencjach

zewnętrznych, czynny udział w seminariach, konferencjach

naukowych i naukowo-techniczny itp.

naukowych i naukowo-techniczny itp.

background image

OTKZ zapewnia aby personel był świadomy istoty

OTKZ zapewnia aby personel był świadomy istoty

i ważności swoich działań i tego, jak przyczynia

i ważności swoich działań i tego, jak przyczynia

się do osiągnięcia celów jakości. Obowiązek

się do osiągnięcia celów jakości. Obowiązek

podnoszenia świadomości jakości wśród

podnoszenia świadomości jakości wśród

pracowników spoczywa na Kierownikach

pracowników spoczywa na Kierownikach

Pracowni.

Pracowni.

Zapisy dotyczące wykształcenia, odbytych

Zapisy dotyczące wykształcenia, odbytych

szkoleń, praktyki zawodowej i doświadczenia

szkoleń, praktyki zawodowej i doświadczenia

przechowywane są w Centrali IMGW. Przebieg i

przechowywane są w Centrali IMGW. Przebieg i

zakres szkoleń pracowników oceniany jest raz w

zakres szkoleń pracowników oceniany jest raz w

roku przez Kierownika OTKZ.

roku przez Kierownika OTKZ.

background image

INFRASTUKTURA

INFRASTUKTURA

OTKZ utrzymuje i zapewnia infrastrukturę potrzebną

OTKZ utrzymuje i zapewnia infrastrukturę potrzebną

do osiągnięcia zgodności wyrobu z oczekiwaniami

do osiągnięcia zgodności wyrobu z oczekiwaniami

klienta. W szczególności:

klienta. W szczególności:

• odpowiednią przestrzeń do pracy,

• odpowiednią przestrzeń do pracy,

• środki transportu w postaci samochodów

• środki transportu w postaci samochodów

służbowych,

służbowych,

• środki łączności – telefony stacjonarne i

• środki łączności – telefony stacjonarne i

komórkowe, konta poczty elektronicznej,

komórkowe, konta poczty elektronicznej,

• aparaturę pomiarową – dla geodezji precyzyjnej,

• aparaturę pomiarową – dla geodezji precyzyjnej,

geotechniczną, do badań zjawisk filtracji, do

geotechniczną, do badań zjawisk filtracji, do

pomiarów batymetrycznych, do badań betonów

pomiarów batymetrycznych, do badań betonów

• sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem,

• sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem,

sprzętem peryferyjnym oraz dostępem do sieci

sprzętem peryferyjnym oraz dostępem do sieci

internet,

internet,

• aparaty fotograficzne.

• aparaty fotograficzne.

background image

REALIZACJA WYROBU

REALIZACJA WYROBU

background image

PLANOWANIE REALIZACJI WYROBU

PLANOWANIE REALIZACJI WYROBU

W celu realizacji wyrobu zgodnego z wymaganiami

W celu realizacji wyrobu zgodnego z wymaganiami

klienta w OTKZ określono:

klienta w OTKZ określono:

• cele dotyczące jakości (rozdział 6.3 Księgi Jakości),

• cele dotyczące jakości (rozdział 6.3 Księgi Jakości),

• wymagania dotyczące wyrobu (zarządzenia

• wymagania dotyczące wyrobu (zarządzenia

Kierownika OTKZ, cytowane w procedurach

Kierownika OTKZ, cytowane w procedurach

procesowych)

procesowych)

• procesy i procedury dotyczące wyrobu: (są to

• procesy i procedury dotyczące wyrobu: (są to

wszystkie procedury procesowe, rozdział 10.1 Księgi

wszystkie procedury procesowe, rozdział 10.1 Księgi

Jakości),

Jakości),

• procedury weryfikacji i walidacji wyrobu ( są to

• procedury weryfikacji i walidacji wyrobu ( są to

procedury: PP-4, PP-5)

procedury: PP-4, PP-5)

• zapisy dotyczące wyrobu dostarczające dowód, że

• zapisy dotyczące wyrobu dostarczające dowód, że

spełnia on postawione wymagania (są to załączniki:

spełnia on postawione wymagania (są to załączniki:

Z-6, Z-7, Z-8, Z-23)

Z-6, Z-7, Z-8, Z-23)

background image

PROCESY ZWIĄZANE Z KLIENTEM

PROCESY ZWIĄZANE Z KLIENTEM

W celu jednoznacznego sprecyzowania wymagań klienta

W celu jednoznacznego sprecyzowania wymagań klienta

wyrób jest realizowany na podstawie pisemnej umowy

wyrób jest realizowany na podstawie pisemnej umowy

pomiędzy klientem a IMGW. Umowy przechowywane są w

pomiędzy klientem a IMGW. Umowy przechowywane są w

Dziale Planowania Centrali IMGW przez pięć lat, licząc od daty

Dziale Planowania Centrali IMGW przez pięć lat, licząc od daty

zakończenia umowy. Do

zakończenia umowy. Do

komunikowania się z klientem w celu ustalenia wymagań

komunikowania się z klientem w celu ustalenia wymagań

dotyczących wyrobu, wymagań dodatkowych lub wyjaśnienia

dotyczących wyrobu, wymagań dodatkowych lub wyjaśnienia

nieścisłości, upoważnieni są Kierownicy Pracowni, w których

nieścisłości, upoważnieni są Kierownicy Pracowni, w których

realizowany jest wyrób. Wszystkie zmiany wymagań

realizowany jest wyrób. Wszystkie zmiany wymagań

wymagają formy pisemnej.

wymagają formy pisemnej.

Wyrób realizowany jest z zachowaniem przepisów

Wyrób realizowany jest z zachowaniem przepisów

następujących ustaw oraz rozporządzeń wydanych na

następujących ustaw oraz rozporządzeń wydanych na

podstawie tych ustaw:

podstawie tych ustaw:

• Ustawa

• Ustawa

Prawo Budowlane

Prawo Budowlane

z dn. 7 lipca 1994 r, Dz. U. Nr 89

z dn. 7 lipca 1994 r, Dz. U. Nr 89

poz. 414, wraz z późniejszymi zmianami.

poz. 414, wraz z późniejszymi zmianami.

• Ustawa

• Ustawa

Prawo Wodne

Prawo Wodne

z dn. 18 lipca 2001 r, Dz. U. Nr 115

z dn. 18 lipca 2001 r, Dz. U. Nr 115

poz. 1229,wraz z późniejszymi zmianami,

poz. 1229,wraz z późniejszymi zmianami,

a także z zarządzeniami wewnętrznymi wydanymi przez

a także z zarządzeniami wewnętrznymi wydanymi przez

Kierownika OTKZ, na które powołują się procedury procesowe.

Kierownika OTKZ, na które powołują się procedury procesowe.

Za zgodność wyrobu z aktualnymi przepisami odpowiada

Za zgodność wyrobu z aktualnymi przepisami odpowiada

weryfikator.

weryfikator.

background image

PRODUKCJA I DOSTARCZANIE USŁUGI

PRODUKCJA I DOSTARCZANIE USŁUGI

Ogólny opis wywarzania wyrobu prezentuje procedura:

Ogólny opis wywarzania wyrobu prezentuje procedura:

Procedura

Procedura

ogólna wykonania oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa

ogólna wykonania oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa

budowli hydrotechnicznej PP-1.

budowli hydrotechnicznej PP-1.

Realizacja usługi prowadzona jest w

Realizacja usługi prowadzona jest w

sposób nadzorowany. Został ustanowiony stosowny zapis

sposób nadzorowany. Został ustanowiony stosowny zapis

Realizacja

Realizacja

opracowania Z-23

opracowania Z-23

przebiegu realizacji wyrobu, który także

przebiegu realizacji wyrobu, który także

jednoznacznie identyfikuje wyrób. Wyrób, jeszcze na etapie jego

jednoznacznie identyfikuje wyrób. Wyrób, jeszcze na etapie jego

wytwarzania, podlega weryfikacji pod kątem:

wytwarzania, podlega weryfikacji pod kątem:

• zgodności z obowiązującymi przepisami,

• zgodności z obowiązującymi przepisami,

• zgodności z wewnętrznymi zarządzeniami obowiązującymi w OTKZ,

• zgodności z wewnętrznymi zarządzeniami obowiązującymi w OTKZ,

• zgodności z umową,

• zgodności z umową,

• poprawności merytorycznej,

• poprawności merytorycznej,

• kompletności.

• kompletności.

Została ustanowiona procedura walidacji. W trakcie realizacji wyrobu,

Została ustanowiona procedura walidacji. W trakcie realizacji wyrobu,

specjaliści OTKZ nie korzystają bezpośrednio z

specjaliści OTKZ nie korzystają bezpośrednio z

materialnej własności klienta. Dla potrzeb realizacji wyrobu klienci

materialnej własności klienta. Dla potrzeb realizacji wyrobu klienci

przekazują kopie wykonanych przez nich pomiarów bądź innych

przekazują kopie wykonanych przez nich pomiarów bądź innych

opracowań.

opracowań.

background image

NADZOROWANIE WYPOSAŻENIA DO MONITOROWANIA I

NADZOROWANIE WYPOSAŻENIA DO MONITOROWANIA I

POMIARÓW

POMIARÓW

Podczas realizacji wyrobu w OTKZ stosowana jest różnego rodzaju

Podczas realizacji wyrobu w OTKZ stosowana jest różnego rodzaju

aparatura

aparatura

kontrolno-pomiarowa służąca: do pomiarów przemieszczeń

kontrolno-pomiarowa służąca: do pomiarów przemieszczeń

względnych i bezwzględnych, do pomiarów procesów filtracji,

względnych i bezwzględnych, do pomiarów procesów filtracji,

batymetrii, pozycji topograficznych, ciśnienia atmosferycznego,

batymetrii, pozycji topograficznych, ciśnienia atmosferycznego,

temperatury oraz stanów wody. Każde urządzenie pomiarowe w OTKZ

temperatury oraz stanów wody. Każde urządzenie pomiarowe w OTKZ

służące do realizacji wyrobu podlega w zależności od rodzaju:

służące do realizacji wyrobu podlega w zależności od rodzaju:

• identyfikacji,

• identyfikacji,

• wzorcowaniu w wyspecyfikowanych odstępach czasu,

• wzorcowaniu w wyspecyfikowanych odstępach czasu,

• adjustowaniu,

• adjustowaniu,

• chronione są przed uszkodzeniem i nieupoważnioną manipulacją

• chronione są przed uszkodzeniem i nieupoważnioną manipulacją

mogącą wpłynąć na wyniki pomiaru.

mogącą wpłynąć na wyniki pomiaru.

W celu dostarczenia obiektywnego dowodu poprawności pomiarowej

W celu dostarczenia obiektywnego dowodu poprawności pomiarowej

stosowanej w OTKZ aparatury prowadzone są zapisy:

stosowanej w OTKZ aparatury prowadzone są zapisy:

Plan kontroli i

Plan kontroli i

sprawdzania urządzeń pomiarowych Z-7, Zapis kontroli i sprawdzania

sprawdzania urządzeń pomiarowych Z-7, Zapis kontroli i sprawdzania

urządzeń pomiarowych Z-8.

urządzeń pomiarowych Z-8.

background image

POMIARY, ANALIZA I

POMIARY, ANALIZA I

DOSKONALENIE

DOSKONALENIE

background image

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

W OTKZ zostały wdrożone procedury

W OTKZ zostały wdrożone procedury

monitorowania, analizy i doskonalenia

monitorowania, analizy i doskonalenia

potrzebne do:

potrzebne do:

• wskazania zgodności wyrobu,

• wskazania zgodności wyrobu,

• zapewnienia zgodności SZJ,

• zapewnienia zgodności SZJ,

• ciągłego doskonalenia skuteczności

• ciągłego doskonalenia skuteczności

zarządzania SZJ.

zarządzania SZJ.

background image

MONITOROWANIE I POMIARY

MONITOROWANIE I POMIARY

Monitorowanie zadowolenia klienta odbywa się zgodnie z

Monitorowanie zadowolenia klienta odbywa się zgodnie z

Procedurą ogólną wykonania oceny stanu technicznego i

Procedurą ogólną wykonania oceny stanu technicznego i

bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznej PP-1.

bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznej PP-1.

Każdemu

Każdemu

klientowi przesyłana jest ankieta:

klientowi przesyłana jest ankieta:

Opinia klienta Z-24

Opinia klienta Z-24

. Raz

. Raz

do roku Kierownik OTKZ i Pełnomocnik SZJ analizują

do roku Kierownik OTKZ i Pełnomocnik SZJ analizują

otrzymane opinie klientów. Jeżeli zachodzi taka

otrzymane opinie klientów. Jeżeli zachodzi taka

konieczność wprowadza się

konieczność wprowadza się

odpowiednie korekty w procesie wytwarzania zgodnie z

odpowiednie korekty w procesie wytwarzania zgodnie z

procedurą

procedurą

Działania korygujące PS-14

Działania korygujące PS-14

.

.

Audyty wewnętrzne wykonywane są co pół roku zgodnie z

Audyty wewnętrzne wykonywane są co pół roku zgodnie z

procedurą

procedurą

Przeprowadzanie audytów wewnętrznych PS-7

Przeprowadzanie audytów wewnętrznych PS-7

.

.

Program audytu jest planowany. Audytorzy zapewniają

Program audytu jest planowany. Audytorzy zapewniają

bezstronność procesu audytu. Kierownicy audytowanego

bezstronność procesu audytu. Kierownicy audytowanego

obszaru mają obowiązek bezzwłocznego przystąpienia do

obszaru mają obowiązek bezzwłocznego przystąpienia do

wyeliminowania stwierdzonych niezgodności.

wyeliminowania stwierdzonych niezgodności.

background image

NADZÓR NAD WYROBEM NIEZGODNYM

NADZÓR NAD WYROBEM NIEZGODNYM

W OTKZ zostały ustalone zasady postępowania z

W OTKZ zostały ustalone zasady postępowania z

wyrobem niezgodnym. Wszyscy pracownicy, a Kierownicy

wyrobem niezgodnym. Wszyscy pracownicy, a Kierownicy

Pracowni w szczególności, mają obowiązek przestrzegania

Pracowni w szczególności, mają obowiązek przestrzegania

procedur

procedur

oraz zgłaszania potencjalnych niezgodności (procedura

oraz zgłaszania potencjalnych niezgodności (procedura

Działania zapobiegawcze PS-13

Działania zapobiegawcze PS-13

), tak aby zapobiegać

), tak aby zapobiegać

powstaniu wyrobu niezgodnego. Są ustalone zapisy do

powstaniu wyrobu niezgodnego. Są ustalone zapisy do

odnotowywania ewentualnych reklamacji klientów

odnotowywania ewentualnych reklamacji klientów

(załączniki

(załączniki

Karta reklamacji Z-15, Rejestr reklamacji Z-16

Karta reklamacji Z-15, Rejestr reklamacji Z-16

),

),

które rozpatrywane są zgodnie z procedurą:

które rozpatrywane są zgodnie z procedurą:

Postępowanie z wyrobem/usługą niezgodną PS-15

Postępowanie z wyrobem/usługą niezgodną PS-15

.

.

Stwierdzenie niezgodności powoduje uruchomienie

Stwierdzenie niezgodności powoduje uruchomienie

procedury:

procedury:

Działania korygujące PS-14

Działania korygujące PS-14

.

.

Raz do roku w trakcie przeglądu kierowniczego

Raz do roku w trakcie przeglądu kierowniczego

(Procedura:

(Procedura:

Przeprowadzanie przeglądów kierowniczych

Przeprowadzanie przeglądów kierowniczych

PS-16

PS-16

) wykonuje się analizę wszystkich powstałych

) wykonuje się analizę wszystkich powstałych

niezgodności, podjętych działań korygujących oraz ich

niezgodności, podjętych działań korygujących oraz ich

efektów.

efektów.

background image

ANALIZA DANYCH

ANALIZA DANYCH

Raz w roku przeprowadzany jest przegląd

Raz w roku przeprowadzany jest przegląd

kierowniczy (Procedura:

kierowniczy (Procedura:

Przeprowadzanie

Przeprowadzanie

przeglądów kierowniczych PS-16

przeglądów kierowniczych PS-16

). W jego trakcie

). W jego trakcie

dokonuje się analizy:

dokonuje się analizy:

• wyników przeprowadzonych audytów

• wyników przeprowadzonych audytów

wewnętrznych,

wewnętrznych,

• wyników audytów przeprowadzanych przez

• wyników audytów przeprowadzanych przez

jednostki zewnętrzne,

jednostki zewnętrzne,

• zapisów dotyczące wyrobów nie spełniających

• zapisów dotyczące wyrobów nie spełniających

wymagań,

wymagań,

• reklamacji zgłaszanych przez klientów,

• reklamacji zgłaszanych przez klientów,

• efektywności SZJ dla potrzeb OTKZ w świetle

• efektywności SZJ dla potrzeb OTKZ w świetle

wymagań normy ISO 9001:2000,

wymagań normy ISO 9001:2000,

• skuteczności działań korygujących i

• skuteczności działań korygujących i

zapobiegawczych,

zapobiegawczych,

• potwierdzenia realizacji zaplanowanych działań,

• potwierdzenia realizacji zaplanowanych działań,

• dostawców.

• dostawców.

background image

DOSKONALENIE

DOSKONALENIE

OTKZ cały czas doskonali SZJ. Doskonalenie SZJ jest

OTKZ cały czas doskonali SZJ. Doskonalenie SZJ jest

obowiązkiem każdego pracownika. Każdy pracownik OTKZ

obowiązkiem każdego pracownika. Każdy pracownik OTKZ

przy stwierdzeniu nawet możliwości powstania

przy stwierdzeniu nawet możliwości powstania

niezgodności – potencjalnej niezgodności – ma obowiązek

niezgodności – potencjalnej niezgodności – ma obowiązek

wypełnienia załącznika Karta niezgodności Z-4, co

wypełnienia załącznika Karta niezgodności Z-4, co

spowoduje uruchomienie procedury Działania

spowoduje uruchomienie procedury Działania

zapobiegawcze PS-13.

zapobiegawcze PS-13.

W celu zapobiegnięcia powstaniu niezgodności oraz

W celu zapobiegnięcia powstaniu niezgodności oraz

eliminacji niegodności zaistniałych przeprowadzane są

eliminacji niegodności zaistniałych przeprowadzane są

audyty wewnętrzne –

audyty wewnętrzne –

procedura Przeprowadzanie

procedura Przeprowadzanie

audytów wewnętrznych PS-7

audytów wewnętrznych PS-7

. W przypadku wystąpienia

. W przypadku wystąpienia

niezgodności doskonalenie SZJ następuje

niezgodności doskonalenie SZJ następuje

zgodnie z procedurą: Działania korygujące PS-14.

zgodnie z procedurą: Działania korygujące PS-14.

Ocena skuteczności doskonalenia SZJ następuje w trakcie

Ocena skuteczności doskonalenia SZJ następuje w trakcie

przeglądu kierowniczego – procedura: Przeprowadzanie

przeglądu kierowniczego – procedura: Przeprowadzanie

przeglądów kierowniczych PS-16.

przeglądów kierowniczych PS-16.

background image

Podsumowanie

Podsumowanie

background image

Zasady i ustalenia zawarte w Księdze Jakości Ośrodka

Zasady i ustalenia zawarte w Księdze Jakości Ośrodka

Technicznej Kontroli Zapór mają zastosowanie we wszystkich

Technicznej Kontroli Zapór mają zastosowanie we wszystkich

komórkach organizacyjnych wchodzących w skład procesów

komórkach organizacyjnych wchodzących w skład procesów

realizowanych w OTKZ – od momentu złożenia oferty klientowi

realizowanych w OTKZ – od momentu złożenia oferty klientowi

do sprzedaży

do sprzedaży

gotowej usługi. Odnoszą się one również do dostawców i firm

gotowej usługi. Odnoszą się one również do dostawców i firm

współpracujących z OTKZ. Niniejsza Księga Jakości prezentuje

współpracujących z OTKZ. Niniejsza Księga Jakości prezentuje

politykę jakości OTKZ oraz sposób jej realizacji w warunkach

politykę jakości OTKZ oraz sposób jej realizacji w warunkach

aktualnej organizacji IMGW. Opisuje ona SZJ zgodny z

aktualnej organizacji IMGW. Opisuje ona SZJ zgodny z

wymaganiami normy

wymaganiami normy

ISO 9001:2000. Księga Jakości jest przeznaczona do użytku

ISO 9001:2000. Księga Jakości jest przeznaczona do użytku

wewnętrznego, ale może być udostępniana wszystkim

wewnętrznego, ale może być udostępniana wszystkim

zainteresowanym klientom.

zainteresowanym klientom.

background image

Dziękujemy za uwagę.

Dziękujemy za uwagę.


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Scharakteryzuj (na wybranych przykładach) słownictwo internetowe 4
motyw samotnosci(1), matura (motyw samotnosci w literaturze. omow temat na wybranych przykladach)
Oczyszczanie sciekow przemyslowych na wybranym przykladzie, ochrona środowiska UTP bydgoszcz
Zabiegi fizjoterapeutyczne na wybrane schorzenia0 11 10[1]
Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich Zanalizuj problem na wybranych przykładachx
Rola tytułu literackiego na wybranych przykładach
Hiob XX wieku Obraz Holokaustu w literaturze polskiej i filmie Przedstaw na wybranych przykładachx
motyw wesela w literaturze polskiej (na wybranych przykładac
35.Polska i Polacy w ocenie Juliusza Slowackiego (na wybranych przykladach).
1286-odrodzenie czyli epoka pięknego i godnego człowieczeństwa na wybranych przykładach, czytam i wi
Wojna, Mechanizmy i skutki działania systemu totalitarnego, Mechanizmy i skutki działania systemu to
Wojna, Mechanizmy i skutki działania systemu totalitarnego, Mechanizmy i skutki działania systemu to
Przemiana bohatera omów na wybranych przykładach
Bazuj±c na wybranych przykładach reklam, oceń na czym polega
11 Polprezydencka forma systemu politycznego na wybranym przykladzieid 12557

więcej podobnych podstron