T 6 Inwestycje i oszczędności

background image

3.04.21

dr Zbigniew WITASZEK

1

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

TEMAT:

INWESTYCJE A
OSZCZĘDNOŚCI

background image

dr Zbigniew WITASZEK

2

3.04.21

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

CEL - ZAPOZNAĆ Z:

pojęciem inwestycji i ich kategoriami;

ogólnymi warunkami inwestowania;

ekonomiści neoklasyczni i keyneiści a
inwestycje;

różnicami w relacjach między oszczędnościami
a inwestycjami;

background image

dr Zbigniew WITASZEK

3

3.04.21

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

LITERATURA:

Praca zbiorowa pod red. Milewskiego
R.: Podstawy ekonomii. Praca zbiorowa
pod red. Milewskiego R.: Podstawy
ekonomii.
PWN: Warszawa 2006.

background image

dr Zbigniew WITASZEK

4

3.04.21

DEFINICJA INWESTYCJI

INWESTYCE

odgrywają

główną

rolę

w

mechanizmach wzrostu gospodarczego i kryzysów
gospodarczych.

Inwestowanie to:

Pozyskiwanie trwałych dóbr;

Pozyskiwanie trwałych dóbr produkcyjnych.

W zależności od sytuacji przyjmuje się jedną z
powyższych definicji

background image

dr Zbigniew WITASZEK

5

3.04.21

DEFINICJA INWESTYCJI

W innym ujęciu: kapitał trwały w czasie produkcji
= zużywaniu dóbr trwałych. Zużycie kapitału
trwałego szacuje się na podstawie amortyzacji.
Zakup np. nowej maszyny jest inwestycją.

Różne kategorie inwestycji:

Inwestycje odtworzeniowe;

Inwestycje

w

przyrost

zdolności

produkcyjnych;

Inwestycje w przyrost produktywności.

background image

dr Zbigniew WITASZEK

6

3.04.21

DEFINICJA INWESTYCJI

1.

Inwestycje odtworzeniowe – inwestowanie,
którego celem jest zastąpienie dawnego materiału.

2.

Inwestycje

w

przyrost

zdolności

produkcyjnych – inwestycje, których celem jest
wzrost zdolności produkcyjnych.

3.

Inwestycje w przyrost produktywności –
inwestycje, których celem jest zwiększenie
produktywności (skrócenie okresu wytwarzania
jednostki dobra).

background image

dr Zbigniew WITASZEK

7

3.04.21

DEFINICJA INWESTYCJI

Najczęściej

jedna

inwestycja

może

spełniać

wszystkie wymienione funkcje.

Rozróżnienie inwestycji jest ważne, gdyż mogą mieć
wpływ na zatrudnienie (inwestycje odtworzeniowe i
w produkcyjność nie mają istotnego wpływu na
wielkość zatrudnienia).

Inwestycje w produktywność mogą mieć złożony
charakter na wielkość zatrudnienia.

W przypadku słabego wzrostu gospodarczego mogą
wpływać na utrzymanie miejsc pracy i dostosowanie
kwalifikacji zatrudnionych do stanowisk pracy.

background image

dr Zbigniew WITASZEK

8

3.04.21

DEFINICJA INWESTYCJI

Inwestycje brutto i inwestycje netto.

Inwestycje brutto – obejmują wszystkie wydatki
poniesione

na

pozyskanie

nowych

dóbr

wyposażeniowych lub przeznaczone na odbudowę
materiałów.

Inwestycje netto - odpowiadają przyrostowi
wartości kapitału pomniejszonego o wartość
zużytych dóbr, ze względu na to, że przestały one
już działać lub stały się przestarzałe.

background image

dr Zbigniew WITASZEK

9

3.04.21

DEFINICJA INWESTYCJI

Inwestycje materialne i niematerialne:

Inwestycje materialne –przedsiębiorstw dokonują
wydatków

na

powiększenie

potencjału

produkcyjnego

np.

nieruchomości,

budynki,

maszyny,

Inwestycje niematerialne – wydatki, które mają
na celu poprawę wyników przedsiębiorstwa w długim
okresie np. badania, szkolenia personelu, reklama,
oprogramowania, tworzenie sieci handlowych.

background image

dr Zbigniew WITASZEK

10

3.04.21

WARUNKI INWESTOWANIA

Inwestycje a wdrożenie postępu
technicznego:

Inwestowanie stwarza niejednokrotnie okazję do
wprowadzenia postępu technicznego;

Wszystkie

udziały

inwestycji

w

PKB

świadectwem tempa modernizacji kraju.

background image

dr Zbigniew WITASZEK

11

3.04.21

WARUNKI INWESTOWANIA

Inwestycje zwiększają siłę przedsiębiorstwa
wobec jego otoczenia:

Inwestowanie

w

celu

zmniejszenia

wrażliwości na zmiany cen i zwiększenia
rynku zbytu:

Inwestycje w reklamę, które służą zmniejszeniu
wrażliwości konsumenta na cenę produktu lub
popytu przy danej cenie;

Firma dokonuje zakupu sieci sprzedaży po to, aby
ułatwić dystrybucję swoich towarów.

background image

dr Zbigniew WITASZEK

12

3.04.21

WARUNKI INWESTOWANIA

Inwestowanie w celu zmiany specjalizacji:

Inwestycje służą często zmianie specjalizacji firmy

lub kraju;

W skali makroekonomicznej tylko kraje o wysokiej

stopie

inwestycji

mogą

dostosować

swoją

specjalizację do zmian popytu.
Inwestycje w celu zwiększenia płynności:

Współczesną

funkcją

inwestowania

jest

doprowadzenie do sytuacji, w której firma może

lepiej dostosować się do zmian popytu konsumentów

np. robotyzacja – produkcja tego samego modelu w

krótkich

seriach,

przy

redukcji

kosztów

otrzymywanych przy długich seriach.

background image

dr Zbigniew WITASZEK

13

3.04.21

WARUNKI INWESTOWANIA

Rentowność jako zasadnicze kryterium
wyborów inwestycyjnych:

Zysk lub oczekiwanie na zysk jest podstawowym
kryterium podejmowania decyzji inwestycyjnych;

Korzyści z kariery kadry kierowniczej może
skłaniać do rozpatrywania innych elementów np.
zakup nowszego komputera;

Kadra zarządzająca w wielkich firmach w
decyzjach inwestycyjnych uwzględnia również
strategię własnej kariery.

background image

dr Zbigniew WITASZEK

14

3.04.21

WARUNKI INWESTOWANIA

Wpływ stopy procentowej na decyzje
inwestycyjne:

Stopa procentowa jest ważną częścią kosztu
inwestycji, ponieważ pożyczki dotyczą długiego
okresu;

Często spłacane stopy proc. stanowią połowę
kosztu inwestycji;

Spadek stopy proc. zwiększa w znaczny sposób
rentowność inwestycji.

background image

dr Zbigniew WITASZEK

15

3.04.21

WARUNKI INWESTOWANIA

Finansowanie inwestycji:

Przedsiębiorstwo zmuszone jest do finansowania
swojej inwestycji ze środków własnych lub obcych;

Zdolność

do

samofinansowania

się

przez

przedsiębiorstwo

zależy

od

wielkości

nie

podzielonego zysku oraz od wysokości odpisów
amortyzacyjnych;

Trudności w finansowaniu (zadłużenie) mogą
przyczyniać się do tego, że firma nie może
dokonywać rentownych inwestycji.

background image

dr Zbigniew WITASZEK

16

3.04.21

WARUNKI INWESTOWANIA

Składniki efektywnego popytu:

Zasadniczym czynnikiem decydującym o poziomie
produkcji i zatrudnienia jest efektywny popyt;

Globalny popyt zależy od oczekiwanego poziomu
inwestycji i konsumpcji, która zależy od dochodu;

Wraz ze wzrostem dochodu rośnie konsumpcja, w
mniejszym jednak stopniu niż dochód (część
przyrostu dochodu jest oszczędzana);

Im wyższa jest krańcowa skłonność do konsumpcji,
tym

większy

jest

przyrost

konsumpcji

spowodowany przyrostem dochodów;

background image

dr Zbigniew WITASZEK

17

3.04.21

WARUNKI INWESTOWANIA

Skłonność do konsumpcji zmienia się w czasie

życia każdej osoby – oszczędności ludzi młodych i

starych nie są wielkie;

Wzrost dochodów prowadzi do wzrostu produkcji i

w

wielu

przypadkach

przyczynia

się

do

zmniejszenia bezrobocia;

Istotną

składową

efektywnego

popytu

inwestycje – niedostateczne inwestycje są

źródłem kryzysów gospodarczych;

O zmienności inwestycji decydują głównie trzy

mechanizmy: akcelerator, mnożnik i efekt

antycypacji.

background image

dr Zbigniew WITASZEK

18

3.04.21

WARUNKI INWESTOWANIA

Akcelerator – mechanizm, dzięki któremu
zmiany popytu na dobra konsumpcyjne pociągają
za sobą zwielokrotnione zmiany inwestycji.

Główną ideą zasady akceleracji jest to, że
zmiany poziomu popytu na dobra konsumpcyjne
pociągają za sobą silne zmiany poziomu
inwestycji;

Załamanie się stopy wzrostu popytu na dobra
konsumpcyjne spowoduje spadek inwestycji;

Spadek popytu spowoduje spadek produkcji i
wzrost bezrobocia.

background image

dr Zbigniew WITASZEK

19

3.04.21

WARUNKI INWESTOWANIA

Mnożnik inwestycyjny – mechanizm, dzięki
któremu autonomiczna inwestycja wywołuje w
skali makroekonomicznej dodatkowy dochód
równy tej inwestycji.

Y = k I

Y – dochód (PKB, produkcja); k – mnożnik; I -
inwestycje

Przyrost

inwestycji

pociąga

za

sobą

zwielokrotniony

przyrost

DN

(i

produkcji

narodowej);

background image

dr Zbigniew WITASZEK

20

3.04.21

WARUNKI INWESTOWANIA

Przyrost inwestycji powoduje większy przyrost DN,
niż wielkość nowych inwestycji.

Efekt

antycypacji

(wyprzedzanie,

przewidywanie,

zakładanie

czegoś

nieistniejącego) odnoszą się do zmian popytu,
postępu technicznego, warunków finansowych i
podatkowych – mają istotny wpływ na poziom
inwestycji.

background image

dr Zbigniew WITASZEK

21

3.04.21

WARUNKI INWESTOWANIA

Zmiany w przewidywaniach są istotną przyczyną
fluktuacji gospodarczych;

Niepewność co do przyszłości powoduje, że
antycypacje są po części racjonalne, a po części
nieracjonalne.

background image

dr Zbigniew WITASZEK

22

3.04.21

WARUNKI INWESTOWANIA

MNOŻNIK

AKCELERATOR

Popyt

globalny

Inwestycje

Popyt na dobra

konsumpcyjne

Produkcja

Zatrudnienie

Mechanizm mnożnika
i akcelatora

background image

dr Zbigniew WITASZEK

23

3.04.21

WARUNKI INWESTOWANIA

Polityka ożywienia popytu:

Inwestowanie ze swojej istoty jest niestabilne;
poziom konsumpcji zależy od dochodów; a
poziom efektywnego popytu warunkuje pełne
zatrudnienie;

Kwestią jest określenie środków dla polityki
gospodarczej,

które

pozwoliłyby

zapewnić

dostateczny poziom efektywnego popytu;

Istotnymi instrumentami polityki gospodarczej
powinny być inwestycje publiczne i stopa proc.;

background image

dr Zbigniew WITASZEK

24

3.04.21

WARUNKI INWESTOWANIA

Różnice w relacjach między oszczędnościami
a inwestycjami:

Oszczędności

odpowiadają

ośmiu

cechom:

przezorności;

umiejętności

przewidywania;

umiejętności kalkulacji; ambicji; niezależności;
inicjatywie; dumie i skąpstwu);

„Jeżeli oszczędzanie polegałoby nie tylko na
wstrzymaniu się od konsumpcji teraźniejszej,
lecz także na przejściu do ścisłego nakazu
zmniejszającego konsumpcję w przyszłości,
to efekt mógłby być całkiem inny”

background image

dr Zbigniew WITASZEK

25

3.04.21

WARUNKI INWESTOWANIA

RELACJE MIĘDZY OSZCZĘDNOŚCIAMI I INWESTYCJAMI

Analiza Keynesa

Analiza neoklasyczna

1.

Istnieje zawsze równowaga

między innowacjami i

oszczędnościami.

2.

Równowaga ta nie musi

prowadzić do poziomu

inwestycji, które gwarantuje

pełne zatrudnienie.

3.

Nie należy sądzić, że

zmienna stopa proc.

zapewnia równowagę

między oszczędnościami a

inwestycjami.

1.

W warunkach konkurencji

doskonałej płynność stóp proc.

zapewnia równowagę

oszczędności i inwestycji.

2.

Wysoka stopa oszczędności

jest warunkiem wysokiego

poziomu inwestycji.

3.

Stopy inwestycji i

oszczędności, które są

wynikiem wolnej gry rynku

konkurencyjnego, prowadzą do

optimum i do pełnego

zatrudnienia

background image

dr Zbigniew WITASZEK

26

3.04.21

WARUNKI INWESTOWANIA

RELACJE MIĘDZY OSZCZĘDNOŚCIAMI I INWESTYCJAMI

Analiza Keynesa

Analiza neoklasyczna

4.

Poziom inwestycji

wyznaczony jest przez

agentów gospodarczych, a

dostosowanie się

oszczędności do inwestycji

następuje przez mechanizm

dostosowawczy do cen i

produkcji.

5.

Wysokie oszczędności mogą

być źródłem kryzysu

gospodarczego, gdy nie

towarzyszą im decyzje

inwestycyjne

4.

Polityka keynesowska

ożywiania inwestycji poprzez

sztuczne zaniżanie stóp proc.

zniekształca naturalną

zasobów, co w długim okresie

prowadzi do kryzysu

gospodarczego.


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Inwestycje i oszczędności, Dla Studentów, Makroekonomia
Inwestycje i oszczędności, Ekonomia, ekonomia
Inwestycje i oszczędności
Makro, 7. Konsumpcja inwestrycje oszczędnosci, 5
Funkcja konsumpcji, oszczędności i mnożnik inwestycyjny
Budzet domowy pod kontrola Jak rozsadnie wydawac oszczedzac i inwestowac pieniadze buddom
Oszczędności i inwestycje
Praktyczne porady finansowe (oszczędzanie, inwestowanie, ubezpieczenia) (2)
Funkcje konsumpcji oszczędności i inwestycji, Ekonomia, ekonomia
praca magisterska funkcja oszczednosci konsumpcji i inwestycji wyklad 2 semestr(2)
Analiza efektywnego oszczędzania w funduszu inwestycyjnym
Budzet domowy pod kontrola Jak rozsadnie wydawac oszczedzac i inwestowac pieniadze buddom
Budzet domowy pod kontrola Jak rozsadnie wydawac oszczedzac i inwestowac pieniadze

więcej podobnych podstron