obsługa telefaksu, WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY


INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE TELEFAKSU

UWAGI OGÓLNE

Do wykonywania pracy na stanowisku roboczym może być dopuszczony pracownik, który spełnia następujące warunki:

- ma wymagane kwalifikacje do pracy na wyznaczonym stanowisku

- ma stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza

- przeszedł odpowiedni instruktaż zawodowy, zapoznał się z instrukcją obsługi i odbył przeszkolenie bhp

Do pracy należy przystępować w stanie trzeźwości, zachowując schludny i estetyczny wygląd.

Należy zapewnić bezpieczne warunki pracy przy obsłudze telefaksu przez:

- zapewnienie wystarczającej powierzchni stanowiska pracy - (co najmniej 6 m2 / 1 stanowisko)

- dostateczną wentylację pomieszczenia i urządzeń

- zapewnienie wystarczającego komfortu cieplnego w okresie jesienno-zimowym (minimum +18 oC)

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

PRACOWNIK POWINIEN:

- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności, przygotować potrzebne dokumenty

- sprawdzić stan techniczny urządzeń i oświetlenia stanowiska, a w szczególności stan instalacji elektrycznej i uziemienia

- dostosować biurko, krzesło, podnóżek do wymiarów swego ciała

- przygotować stanowisko robocze przez podłączenie do sieci zasilającej podczas instalowania telefaksu należy w pierwszej kolejności podłączyć przewód zasilania, a następnie przewód linii telefonicznej (przy demontażu kolejność odwrotna)

- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

ZASADNICZE CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY

PRACOWNIK POWINIEN:

- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności

- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy

- zapewnić przed klawiaturą wystarczającą przestrzeń dla podparcia rąk i dłoni

- nie dopuścić do użytkowania telefaksu osób nieupoważnionych

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

ZABRANIA SIĘ:

- spożywania posiłków podczas pracy

- samowolnego naprawiania urządzeń, sprzętu i wyposażenia zasilanego energią elektryczną a także wymiany przewodów zasilających i przewodów linii telefonicznej

- czyszczenia urządzeń wilgotnymi szmatkami bez odłączenia sprzętu od zasilania

- instalowania telefaksu:

-- w miejscach narażonych na działanie opadów atmosferycznych i wilgoci

-- w pobliżu urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych

-- w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

- blokowania przewodów wentylacyjnych telefaksu

-stawiania na telefaksie ciężkich przedmiotów i rozlewanie płynów

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

PRACOWNIK POWINIEN:

- wyłączyć zasilanie sprzętu

- uporządkować i sprzątnąć stanowisko pracy

- wytrzeć kurz miękką szmatką z powierzchni blatów, biurka, urządzeń i sprzętu

- zabezpieczyć urządzenia przed dostępem osób niepowołanych

UWAGI KOŃCOWE

- telefaks powinien być zainstalowany w pobliżu łatwo dostępnego gniazdka sieciowego, na powierzchni płaskiej, w odległości przynajmniej 10 cm od innych przedmiotów

-gniazdka zasilające podlegają badaniom na skuteczność zerowania

-przy nadejściu burzy należy:

-- odłączyć przewód linii telefonicznej z gniazdka telefonicznego

-- wyłączyć zasilanie

-- odłączyć przewód zasilający z gniazdka sieciowego

-jeżeli telefaks dozna mechanicznych uszkodzeń, które spowodują możliwość bezpośredniego dostępu do wewnętrznych części urządzenia, należy natychmiast odłączyć go od prądu.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
obsługa kserokopiarki, WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
obsługa sekretariatu, WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
obsługa komputera z monitorem ekranowym, WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY
Dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy na określonym
Konspekt - Warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu, Materiały dla instruktora nauki jazdy, Prezentacja
Motywowanie pracownika do pracy, Marketing i zarządzanie
Warunki dopuszczenia pojazdow do ruchu
motywowanie pracownika do pracy (4 str), Zarządzanie(1)
MODELE MOTYWACJI PRACOWNIKÓW DO PRACY
Odp 2 Metody przydatności pracownika do pracy, PWSB ZZL licencjat
Motywowanie pracownika do pracy (11 stron) (10)
Motywowanie pracownika do pracy

więcej podobnych podstron