Biochemia egzamin.Full, Pytania biochemia- egzamin


Pytania biochemia- egzamin ! Wszystkie!!

 1. Doświadczenie Anfinsena na rybonukleazie:

 1. Informacje o przestrzeni (konformacji) białka zawarte w sekwencji aminokwasów

 2. Białko może ponownie ulec zmianie, jeżeli wiązanie zsiarczk. Nie jest ….

 3. zdenaturowane białko traci swoją aktywność enzymatyczną.

 1. Co to znaczy ,że struktury alfa i beta mają charakter amfipatyczny:

 1. Mają ładunek + po jednej stronie i - po drugiej.

 2. Duże grupy boczne i małe gr boczne są ……

 3. Jedna strona cząsteczki ma charakter polarny (hydrofilowy) a druga hydrofobową

 1. Mioglobina, jakie ma tendencje?

Odp. Hydrofobowe reszty (niepolarne) łańcucha kierują się do środka cząsteczki a hydrofilowe (polarne) na zewnątrz.

 1. Ubikwityna jest polipeptydem przyłączanym do białek na drodze modyfikacji posttranslacyjnej. Jej celem jest??

Odp: Naznaczanie białek przeznaczonych do degradacji.

 1. Co decyduje o hydrofobowości alfa-helisy i beta-kartki? (osobiście uważam że wiązania wodorowe umożliwiają reagowanie z cząsteczkami wody, więc decydują o hydrofilowości. Być może jest to błąd w pytaniu)

Odp. obecność wiązań wodorowych

 1. Jakie białka budują struktury przepustowe w błonach:

 1. Białka alfa- helisy

 2. Białka beta- kartki

 3. Białka alfa - helisy na przemian z beta-kartki

 4. Nie są to struktury 2-rzędowe.

 1. Do jakiej klasy enzymów należy enzym katalizujący reakcji: glicerol+ATP→fosfoglicerol+ADP

Odp. Transferazy

 1. Enzym katalizujący reakcje: pirogronian + NADPH + H+ → mleczan + NAD, należy do… odp.oksydoreduktazy

 2. Co się dzieje z szybkością reakcji odwrotnej, jeżeli szybkość reakcji pierwotnej wzrosła 1000krotnie?

odp .wzrasta tyle samo

 1. Na jakie aminokwasy kinazy białkowe przenoszą reszty fosforanowe ??

seryna, tyrozyna i treonina

 1. Co powodują kinazy białkowe i fosfatazy w fosforylacji?

Odp. Kinazy przyłączają resztę fosforanową a fosfatazy odłączają.

 1. Znaczenie N-glikozylacji *

Odp. Ma znaczenie w ustalaniu długości, czasu życia wielu białek.

 1. Co to są proteoglikany?

Odp. Są to struktury białkowo-cukrowe. Białko zawierające 1 lub więcej kowalencyjnie połączonych łańcuchów glikozaminoglikanów. Występują w ścianie komórkowej i są w tkance chrzęstnej. Wyst. W tkance łącznej, pośredniczą w adhezji (przyleganiu) komórek do macierzy zewnątrzkomórkowej.

 1. Jaki cukier ma skręt o 30 reszt?

Odp. Amylopektyna w skrobi.

 1. Budowa glikogenu

Odp. Zbudowany spod jednostek glukozy. Połączone wiązaniami : alfa-1,4-glikozydowymi, co 13 reszt alfa- 1,6 - glikozydowymi (odpowiedz B)

 1. BETA - 1,4 ALFA - 1,4

 2. ALFA-1,6 ALFA-1,4

 3. ALFA - 1,4 BETA-1,4

 1. Jakie wiązania w glikogenie przecina, a jakie nie fosforylaza glikogenowa ?

Odp. przecina α-1,4 , nie przecina α-1,6.

 1. Co to są glikoproteiny?

Odp. Są to wielkocząsteczkowe związki białek złożonych i wielocukrów (lub ich pochodnych).

 1. Glikogen - co nie jest prawdą :

Odp. A) jest zbudowany z podjednostek glukozy połączonych tylko wiązaniami ALFA - 1,4 - GLIKOZYDOWYMI.

B)W łańcuchu glukoz rozgałęzia się co 12 reszt.

c) jest strukturą warstw z rdzeniem.

 1. Co to sa lipoproteiny i do czego służą?

Odp. Jest to wielkocząsteczkowy kompleks hydrofobowego rdzenia lipidowego, który zawiera estry cholesterolu i tri-glicerydy; oraz polarnej powłoki zawierającej fosfolipidy, wolny cholesterol i białka. Służą :Metabolizm i transport lipidów. Transport paliwa energetycznego.

 1. Jakie związki należą do terpenów (dokładnie, bo zazwyczaj w danym podpunkcie tylko jeden związek nie pasował do reszty)

Odp. Odp. C. Terpeny to pochodne izoprenu : KAUCZUK , WITAMINA A, olejki eteryczne : myrcen

 1. Gdzie zachodzi glikoliza?

ODP. CYTOPLAZMA.

 1. Enzymy kluczowe glikolizy :

Odp. Heksokinaza, fosfofruktokinaza, kinaza progronianowa.

 1. Skąd pobierana jest energia w intensywnie pracujących mięśniach, Jaki cykl wówczas zachodzi?

W intensywnie pracujących mięśniach powstaje mleczan (glikoliza a potem fermentacja mleczanowa). Jest on wydzielany do krwi i pobierany przez wątrobę. W wątrobie mleczan jest przekształcany w procesie glukoneogenezy w glukozę, która z krwią dostaje się do mięśni i jest wykorzystywana jako substrat energetyczny.

 1. Pomimo, że glukoza jest głównym węglowodorem podlegającym degradacji w szlaku glikoli tycznym to inne cukry( fruktoza i galaktoza) są składowymi pokarmu. Cukrowce te:

 1. Nie podlegają degradacji na szlaku glikolizy

 2. Muszą być przekształcone do glukozy aby mogły być wykorzystane jako źródło energii

 3. Ulegają przekształceniu do metabolitów pośrednich glikolizy wchodzą do szlaku glikolizy na dalszych etapach.

 1. Zawiesina komórek drożdzy rośnie warunkach beztlenowych w których glukoza jest rozkładana do etanolu i CO2. Po dodaniu do zawiesiny inhibitora dehydrogenazy alkoholowej komórki giną bo:

a)zatrzymana zostaje produkcja pirogronianu który jest prekursorem glukozy

b) NAD potrzebne w glikolizie nie jest regenerowane przez COOH (fermentacja alkoholowa, przemiana → pirogronianu w aldehyd octowy, a następnie w → etanol zachodząca u drożdży oraz pewnych innych grzybów i bakterii; w f. a. jest regenerowany → NAD, niezbędny do podtrzymania ciągłości → glikolizy w warunkach beztlenowych.)

c) cały proces jest zatrzymany i ATP nie jest produkowane

d) więcej ATP jest potrzebne aby rozpocząć proces degradacji glukozy niż jest produkowane

26. Jaki produkt powstaje w pracujących mięśniach i jest zużywany przez wątrobę do produkcji glukozy w glukoneogenezie?

Odp. : mleczan

27.Substraty energetyczne cyklu Krebsa?

Odp.NADH, GTP, FADH2 <- to akurat są produkty cyklu Krebsa. Substratem energetycznym jest raczej grupa acetylowa z acetylo-CoA

28. Gdzie zachodzi cykl Krebsa i do czego służy?

Odp. W Mitochondriach (matriks) Spalanie reszty acetylowej.

(funkcją wg Stryera jest odbieranie wysokoenergetycznych elektronów z acetylo-Coa -> paliwa energetycznego. Elektrony te są potem wykorzystywane w procesie fosforyzacji oksydacyjnej. Czyli generalnie można powiedzieć, że funkcją jest spalenie reszty acetylowej choć to dość powierzchowne wytłumaczenie ;p)

Funkcje cyklu Krebsa

Dostarcza równoważników redukujących

zamienianych na energię magazynowaną w

ATP w łańcuchu oddechowym

Dostarcza energii w postaci GTP

Dostarcza ważnych prekursorów do syntezy

innych cząsteczek -> internet

29. W jakiej reakcji cyklu Krebsa jest bezpośrednio syntetyzowana energia?

Odp. Przekształcanie bursztynylo- CoA na bursztynian.

30. Co się stanie z komórką, gdy zablokuje się aktywność dehydrogenazy aldehydowej w fermentacji alkoholowej?

Odp. Komórka nie będzie w stanie redukować utlenionego NAD. W efekcie ustanie glikoliza.

31. Do czego służy fermentacja w komórkach i kiedy występuje?

Odp. Do regeneracji nukleotydów w formie utlenionej. Zachodzi w warunkach beztlenowych

32. Jaki element jest ruchomy w łańcuchu oddechowym?

a) cytochrom c

b) cytochrom a

c) FMN

d)Q

33. Który z elementów łańcucha oddechowego nie pompuje elektronów w poprzek błony?

Odp. Reduktaza bursztynianowa Q.

34. Enzym glukozo-6-fosfataza jest aktywny w wątrobie a nieaktywny w komórkach mięśniowych. Fakt ten istotny,bo….

Odp. : Fosforylowana glukoza nie może latwo wydostac się z komórek w wyniku swobodnej dyfuzji przez błony kom. Dlatego w wątrobie znajduje się enzym glukozo-6-fosfataza, która umożliwia wydostanie się glukozy poza obręb komórek wątroby. (enzym umożliwia przekształcenie glukozo-6-fosforanu w glukozę, która może dyfundować przez błony kom.)

0x01 graphic

35. Jakim przemianom podlega glikogen powstały na skutek lipolizy kwasów tłuszczowych?

Odp. b

36.Jakie szlaki metaboliczne uaktywnia wysoki poziom glukagonu?

Odp. Glukoneogeneza i beta-oksydacja.

37. Co aktywuje / hamuje synteze glikogenu?

Odp. aktywuje- insulina, hamuje-glukagon i adrenalina

38. Co jest bardziej energetyczne: glukoza czy kwas tłuszczowy?

Odp. Kwas tłuszczowy, kwas daje 106 ATP a glukoza 30 (na przykładzie palmitynianu)

39. Różnice między syntezą, a degradacją kwasów tłuszczowych.Odp.

Synteza

Degradacja

- cytozol

- enzymy połączone w kompleks

-reduktorem jest NADPH+, H+

-intermediaty związane z ACP

-donorem jest malonylo CoA (właściwie to malonylo-ACP)

-mitochondrium

- niepołączone

- utleniaczem: Nad +, FAD

-z CoA

-acetylo CoA

40. Co dostarcza energii w syntezie kwasów tłuszczowych?

Odp. : spontaniczna dekarboksylacja malonylo -CoA

41. Ile NADPH i FADH2 powstaje β-oksydacji palmitynianu?

Odp. 7 NADH i 7 FADH2

42. Grupa acetylowa potrzebna do syntezy kwasów tłuszczowych przenoszona jest przez błonę mitochondrialną w postaci…??

Odp.cytrynianu (cytrynian w cytoplazmie rozkładany jest do acetylo-CoA i szczawiooctanu)

43. W syntezie kwasów tłuszczowych donorem jednostki dwuwęglowej jest??

Odp. :Malonylo CoA (chyba lepiej pisać malonylo-ACP)

44. NADPH potrzebne do syntezy kwasów tłuszczowych na etapie redukcji produkowane jest podczas..??

Odp. : przemiany jabłaczanu do pirogronianu. Przeniesienie każdej cząst. Acetylo- CoA z mitochondrium do cytozolu wiąże się z wytworzeniem 1 czast, NADPH (razem tworzy się ich 8).oraz ze szklaku pentozofosforanowego.

(szczawiooctan aby móc wrócic do mitochondrium musi zostać przekształcony do pirogronianu, najpierw najpierw jabłczan oczywiście i gdzies tam po drodze tworzy się NADPH ;p)

45. Gdzie przebiega glukoneogeneza?

Odp. W wątrobie i częściowo w kom. Kory nerki.

46. Glukoneogeneza nie zachodzi we wszystkich tkankach. Ma to uzasadnienie w….

Odp.1. w wątrobie i nerkach utrzymaniu stałego poziomu glukozy we krwi stąd cukier ten pobierają intensywnie metabolizujące go mięsnie i mózg. 2. Bo w tamte tkanki nie zawierają glu-6-fosfatazy.

47. Transketolaza to enzym, który na szlaku pentozofosforanowym jest zaangażowany w …

Odp. tworzenia odwracalnego przejścia między glikolizą a szlakiem pentozofosforanowym.

48. Co się dzieje, gdy zapotrzebowanie na NADPH i rybozę zrównoważy się??

Zachodzi całkowite utlenienie glukozo-6-fosforanu :

-gałąź oksydacyjna cyklu pentozo fosforanowego

(sprawdź w moich notatkach czy to na pewno tak jest)

49. Zwierzęta ureoteliczne wydalają produkty przemiany materii w formie mocznika. Jeden atom azotu pochodzi bezpośrednio z karbamoilofosforanu a drugi z asparaginianu.

50. Co jest enzymem kluczowym dla metabolizmu (wiązanie azotu)?

Odp.: kompleks nitrogenazy

51. Donorem elektronów w procesie redukcji azotu cząsteczkowego produkowanego przez mikroorganizmy jest ..?

Odp. Ferredoksyna

52. Co jest donorem w wiązaniu azotu? (czego donorem??)

Odp. : asparaginian, karbamoilofosforan i glutaminian

53. Dwa donory azotu w cyklu mocznika :

Odp: asparaginian, karbamoilofosforan

54. Co powstaje w cyklu mocznikowym?

Odp. : mocznik i ornityna

55.Jakie związki są donorami reszt aminowych? Odp. ???

aminokwasy

56. Co jest prekursorem mocznika?

Odp. :arginina

57. Jaką strukturę ma woda?

Odp. polarna, budowa tetradyczna

58. Jaki szlak zostaje uruchomiony przy spadku stężenia glukozy?

Odp. glukoneogeneza

59.W transporcie przez błony dyfuzja wspomagana wykorzystywana jest :

a) energia hydrolizy ATP.

b) Różnica stężeń po obu stronach błony.

c)nie wymagana jest żadna energia

60. Jaka właściwość wpływa na potencjał fosforylacyjny cząsteczek ATP?

Odp.: obecność 3 reszt kw. fosforanowego połączonych 2 bezwodnikowymi wiązaniami fosforanowymi.

61. . Źródłem energii potrzebnej do fosforylacji ADP do ATP mogą być związki o wyższym potencjale fosforylacyjnym. Należą do nich…..

Odp. :kinaza NMP

62. Hydroliza ATP napędza metabolizm na drodze…??

a) przesunięcia równowagi reakcji

b)dostarczenia energii aktywacji dla grup kluczowych

c)dostarczenia energii cieplnej

63. Grupy acetylowe generowane podczas metabolizmu węglowodanów i kwasów tłuszczowych są aktywowane przez przyłączenie do:

a)pirogronianu

b)CoA

c)cytrynianu

64. Aktywność metaboliczna enzymów dla szlaków metabolicznych jest katalizowana przez…?

odp.

 1. Regulację allosteryczną i odwracalną modyfikację kowalencyjną

 2. Regulację allosteryczna i spadek stęż. wewnatrzkom. enzymu na drodze jego wydalania z komórki

 3. Regulację allosteryczną i nieodwracalną modyfikację kowalencyjną

65. Co to jest kofaktor?

Odp. Substancja niebiałkowa współdziałająca z częścią białkową enzymu. Decyduje o charakterze reakcji. Może być połączony z apoenzymem nietrwale (koenzym) lub trwale ( grupa prostetyczna).

66. Mutant drożdży obarczony jest defektem w izomerazie triozofosforanowej, który powoduje całkowitą dezaktywację enzymu. Jakiego efektu możemy się spodziewać, jeśli drożdże zostaną umieszczone w warunkach beztlenowych?

a)ilośc produktu ATP w przeliczeniu na 1 czast. Glukozy jest taka sama jak w kom. normalnych

b)ilość produktu ATP w przeliczeniu na 1 czast. Glukozy jest o połowę mniejsza (nie jestem pewna do końca)

c) ilość produktu ATP w przeliczeniu na 1 czast. Glukozy wynosi 0.

67. Co należy do pochodnych izoprenu?

Odp. Terpeny to pochodne izoprenu :

olejki eteryczne : myrcen, limonen, zingiberen, linalol, nerol, geraniol.

KAROTENY : ALFA, BETA- KAROTEN , GAMA -KAROTEN, FITOEN, LIKOPEN.

KSANTOFILE : LUTEINA, KRYPTOKSANTYNA, LEAKSANTYNA.

KAUCZUK : WITAMINA K,E,A.

68. W jądrze interfazowej komórki eukariotycznej DNA jest upakowane we włóknie grubości 10nm które ma postac korali na sznurku i jest utworzone na drodze…??:

a) superhelikalnego zwinięcia nici DNA

b)kondensacji nukleosomów w formę solenoidu

c)owinięcia nici DNA na płaskim dysku zbudowanym z histonów rdzenia.

69.I reakcja degradacji glikogenu, jaki enzym bierze udział?? I co jest produktem?

Odp. Fosforylaza glikogenu. Glukozo-1-fosforan

70.Co NIE może być źródłem energii dla mózgu?

Odp. :

- keto kwasy

- kwasy tluszczowe

-ATP

Źródłem energii jest wyłącznie glukoza jednakże podczas głodowania substratem energetycznym zastępującym glukozę są ciała ketonowe.

71.Za co odpowiedzialne są szaperony?

Odp. Za prawidłowe zwinięcie się młodych białek. Pomagają przy fałdowaniu poprzez blokowanie niedozwolonych interakcji między cząsteczkami, utrzymują w jednej całości wyłaniającą się część rosnącego łańcucha az do ukończenia jego syntezy. Hydroliza ATP napędza rozplątywanie błędnie sfałdowane stany pośrednie.

72. Gdzie zachodzi N-glikozylacja i O-glikozylacja?

Odp. N-glikozylacja zachodzi wewnątrz retikulum endoplazmatycznego (konkretnie to tam się zaczyna a kończy w aparacie Golgiego). O-glikozylacja zachodzi w aparacie Golgiego.

73.Cechy enzymu:

- wielkocząsteczkowe białkowe biokatalizatory przyspieszająca specyficzne reakcje chem. Wskutek obniżenia energii aktywacji

- charakteryzuje się dużą zwykle specyficznością pod względem katalizowanej reakcji.

- za wysoką specyficzność cząsteczki enzymu odpowiada jej kształt dopasowany do substratów geometrycznie.

74. Substraty energetyczne w cyklu Krebsa?

Odp. NADH, GTP, ATP,FADH2 (to chyba jakaś bzdura albo niedokładnie sformuowane pytanie. Patrz pytanie 27)

75.Różnice między fosforylacja oksydacyjna a substratową??

Odp. Fosforylacja substratowa- reakcja chem. Która ma miejsce gdy reszta fosforanowa zostaje przeniesiona ze związku ufosforylowanego substratu bezpośrednio na ADP przez enzym najczęściej z gr kinaz. Ten sposób wytwarzania ATP nie wymaga udziału tlenu i zachodzi np. w glikolizie.

Fosforylacja oksydacyjna- synteza ATP przeprowadzana jest przez enzym - synteza ATP. Działanie syntazy ATP zależne jest od istnienia gradientu protonowego w poprzek wew. Błony mitochondriów lub błony kom. Prokariontów. Protony przeniesione są przez błonę podczas utleniania związków chem. (NADH, FADH2) w szeregu reakcji określonych, jako łańcuch oddechowy.

76. Do czego konieczna jest obecnośc CO2 w procesie biosyntezy kw. Tłuszczowych ?

Odp. do procesu karboksylacji .

77.Co to są reakcje anaplerotyczne??

Odp. :Są to reakcje które prowadzą do uzupełnienia np. intermedianow w cyklu Krebsa ( uzupełniają pule metabolitów pośrednich cyklu Krebsa).

78.Która z wymienionych cech NIE charakteryzuje wiązania peptydowego

Odp. : atom azotu jest uprotonowany w tym wiązaniu. ( Wiązanie peptydowe ma charakter płaski, jest wiązaniem sztywnym, częściowo podwójnym).

79. Co to jest grupa prostetyczna?

Odp. Jest to niebiałkowy składnik białka niezbędny do jego aktywności w przeciwieństwie do koenzymów grupa prostetyczna jest trwale związana z białkami, wiązaniem kowalencyjnym lub koordynacyjnym i nie opuszczają one swojego miejsca wiązania w trakcie reakcji.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pytania na egzamin z Biochemi jaki miala FIZJO
pytania do kolosa i egz z odp, Studia, Fizjoterapia, Studia - fizjoterapia, Biochemia, kolosy i egza
Egzamin z biochemii pytania id 153179
pytania biochemia egzamin 12 I termin (1)
2010. Pytania do biochemii - I semestr, Biochemia, EGZAMIN
Biochemia pytania na egzamin, Biologia SGGW lic, Biochemia
pytania na egzamin ustny biochemia
pytania egzamin biochemia, STUDIA, WSR - Fizjoterpia, Rok I, Semestr 1, Semestr I, Biochemia, Wykład
EXAM biochemia egzamin pytania otwarte
egzamin pytania OK, Płyta farmacja Poznań, III rok, Biochemia, egzamin
BIOCHEMIA - PYTANIA EGZAMINACYJNE, niezbędnik rolnika 2 lepszy, biochemia, biochemia22
BCH EGZAMIN 2008t1, Lekarski WLK SUM, lekarski, biochemia, egzamin, EGZAMIN PYTANIA
pytania dla calej biochemii - II cześć, Biotechnologia POL SL, Biochemia, Egzamin

więcej podobnych podstron