EN Uklady formowania impulsow

background image

1

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

Katedra Automatyki i Elektroniki


Instrukcja

do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu:

ELEKTRONIKA ENS1C300 022


UKŁADY FORMOWANIA IMPULSÓWAktualizacja: dr hab. inż. Jakub Dawidziuk, prof. PBBIAŁYSTOK 2013


background image

2

UKŁADY FORMOWANIA IMPULSÓW

1. WPROWADZENIE

Tematem ćwiczenia jest badanie kilku podstawowych aplikacji układów formowania

impulsów. Układy formowania zbudowane zostały przy użyciu wzmacniaczy operacyjnych oraz
komparatorów. W elektronice zarówno analogowej jak i cyfrowej często zachodzi konieczność
kształtowania i generacji różnych przebiegów. Ćwiczący ma możliwość zapoznania się z kilkoma
układami formowani impulsów. Ćwiczący może również samodzielnie zbudować układ całkujący lub
różniczkujący oraz bardziej skomplikowany układ formowania.

2. CEL I ZAKRES

Ć

WICZENIA LABORATORYJNEGO

Celem ćwiczenia jest zbadanie elementarnych układów przekształcających sygnały oraz

zbudowanie i zbadanie układów funkcjonalnych składających się z układów elementarnych.

3. METODYKA BADA

Ń

3.1

Opis stanowiska badawczego

UKŁADY FORMOWANIA IMPULSÓW

+12V

-12V

GND

US1 B

LM 393 B

6

5

7

R1

R2

33k

D1

US1 A

LM 393 A

2

3

8

4

1

-12V

+12V

R3

4,7k

R4

R5

4,7k

UKŁAD GENERUJ

Ą

CY NAPI

Ę

CIE PIŁOKSZTAŁTNE

DETEKTOR PRZEJ

Ś

CIA NAPI

Ę

CIA PRZEZ ZERO

PROSTOWNIK DWUPOŁÓWKOWY

UKŁAD CAŁKUJ

Ą

CY

UKŁAD RÓ

Ż

NICZKUJ

Ą

CY

LM393

PRZERZUTNIK MONOSTABILNY

CD4047

Q

Q

OSC

(+)TRI

(-)TRI

6

8

R

RC

C

3

2

1

AST

Vcc

4

14

10

11

13

5

9

12

7

AST CLR REtri Vss

CD4047

+12V

t

= 1,38 R C

OSC

t = 2,48 R C

Q

C4

KOMPARATOR Z HISTEREZ

Ą

7

8

2

3

4

1

-12V

+12V

4,7k

7

8

2

3

4

1

-12V

+12V

R9

P2
470k

R8

4,7k

R10

10k

R11

10k

LM311

LM311

US4

LM311

US3

LM311

LM317

2

1

3

+12V

C2

100n

P3

4,7k

C2

240

C3

100n

+12V

US2

TL081

2

3

7

4

6

-12V

+12V

R6

10k

P1
200k

-12V

C1

10n

D2

D3

T1

BF245

R7

20k

TL081

US5

US6

Rys 1. Widok makiety do przeprowadzania ćwiczenia3.2

. Uwagi ogólne
Ć

wiczenie „Układy formowania impulsów” wykonywane jest przy pomocy makiety

przedstawionej na rys. 1. Makieta powinna być zasilana napięciem symetrycznym +/– 12 V. Trzy
przewody zasilające należy doprowadzić z zewnętrznego zasilacza do gniazd bananowych
oznaczonych +12V, GND, –12V.

background image

3


UWAGA:

Doprowadzenie do makiety większych napięć zasilających niż +/– 12 V, lub

zamiana polaryzacji tych napięć może doprowadzić do uszkodzenia makiety.


Ć

wiczący ma możliwość łączenia różnych konfiguracji układu badanego za pomocą

przewodów o różnej długości zakończonych małymi wtykami bananowymi. Generalnie na
makiecie została przyjęta zasada, że gniazda połączone do wejść układów oznaczone są kolorem
ż

ółtym, a gniazda dołączone do wyjść układów mają kolor zielony. Kolorem czerwonym

oznaczony jest plus zasilania (+12V), kolorem niebieskim – minus (–12V). Masa układu
oznaczona jest kolorem czarnym.

Makieta ćwiczenia zawiera następujące bloki: detektor przejścia napięcia przez zero, układ

generujący napięcie piłokształtne, prostownik dwupołówkowy, komparator z histerezą, przerzutnik
monostabilny, układ całkujący (lub różniczkujący).

3.3

. Układ całkujący (lub różniczkujący)

Ć

wiczący ma możliwość zbudowania

prostego

układu

całkującego

lub

różniczkującego. W zależności od typu
układu w odpowiednich podstawkach należy
umieścić

wymienne

rezystory

i

kondensatory.

Zestaw

elementów

RC

dostępny jest w laboratorium.


Rys.

2.

Układ

całkujący

(lub

różniczkujący)

3.4

. Prostownik dwupołówkowy


Prostownik

dwupołówkowy

służy

do

wyprostowania

sygnału

sinusoidalnego

doprowadzonego z zewnętrznego generatora.


Rys. 3. Prostownik dwupołówkowy
UKŁAD CAŁKUJ

Ą

CY

UKŁAD RÓ

Ż

NICZKUJ

Ą

CY

PROSTOWNIK DWUPOŁÓWKOWY

background image

4

3.5

. Detektor przejścia napięcia przez zero

Detektor przejścia napięcia przez zero zbudowany został przy użyciu dwóch komparatorów

umieszczonych w układzie scalonym LM 393.

Pierwszy z komparatorów porównuje napięcie wejściowe ze stałym napięciem około 0,6 V. (a

więc napięciem progowym
diody D1).

Drugi

z

komparatorów

służy

do

odwrócenia w fazie przebiegu
wyjściowego z pierwszego
komparatora.

Rys. 4. Detektor przejścia napięcia przez zero


3.6

Układ generujący napięcie piłokształtne


Układ generujący napięcie piłokształtne opiera się o wtórnik napięciowy zbudowany przy użyciu
wzmacniacza operacyjnego TL081 oraz źródła prądowego wykonanego na tranzystorze polowym

BF245.

Zasada działania

układu

polega

na

rozładowywaniu
kondensatora C1 stałym
prądem

ź

ródła

prądowego. Nachylenie
zbocza

opadającego

zależy

od

szybkości

rozładowywania
pojemności, a w tym
układzie od nastawy
potencjometra P1.

Rys. 5. Układ generujący napięcie piłokształtne

US1 B

LM 393 B

6

5

7

R1

R2

33k

D1

US1 A

LM 393 A

2

3

8

4

1

-12V

+12V

R3

4,7k

4,7k

DETEKTOR PRZEJ

Ś

CIA NAPI

Ę

CIA PRZEZ ZERO

LM393

+12V

R4

R5

UKŁAD GENERUJ

Ą

CY NAPI

Ę

CIE PIŁOKSZTAŁTNE

US2

TL081

2

3

7

4

6

-12V

+12V

10k

P1
200k

-12V

C1

10n

D2

D3

T1

BF245

20k

TL081

background image

5

3.7

Komparator z histerezą

Komparator z histerezą wykonany został przy użyciu dwóch komparatorów LM311.

Pierwszy z komparatorów porównuje

napięcie wejściowe ze stałym napięciem
pochodzącym

z

wyjścia

stabilizatora

LM317.

Drugi z komparatorów służy do

odwrócenia w fazie przebiegu wyjściowego
z pierwszego komparatora oraz dopasowania
poziomów napięć do poziomów zgodnych
ze standardem CMOS. Potencjometr P2
służy do ustawiania szerokości histerezy, a
potencjometr P3 do ustawiania wartości
napięcia na wyjściu stabilizatora LM317.
wejściowego. Stosować go należy w
przypadkach gdy pojawi się trudność z
precyzyjnym ustawieniem wartości napięć
wejściowych.
Rys. 6. Komparator z histerezą


3.8

Przerzutnik monostabilny


Przerzutnik monostabilny wykonany przy użyciu układu CMOS CD4047 umożliwia

formowanie impulsów o określonym
czasie trwania. Czas trwania impulsu na
wyjściu przerzutnika zależy od wartości
elementów zewnętrznych C4 i R11.
Elementy te dobierają ćwiczący.

Układ

przerzutnika

posiada

możliwość

wyzwalania

zarówno

narastającym jak i opadającym zboczem
sygnału wejściowego.


Regulowane źródło napięciowe wykonane
zostało przy pomocy źródła napięcia
odniesienia TL 431. Źródło napięciowe w
układzie wzmacniacza różnicowego służy
do zadawania napięć wejściowych przy
pomiarach wzmocnień różnicowego i
sumacyjnego.


Rys. 7. Przerzutnik monostabilny

KOMPARATOR Z HISTEREZ

Ą

7

8

2

3

4

1

-12V

+12V

4,7k

7

8

2

3

4

1

-12V

+12V

R9

P2
470k

R8

4,7k

R10

10k

10k

LM311

LM311

US4

LM311

US3

LM311

LM317

2

1

3

+12V

C2

100n

P3

4,7k

C2

240

C3

100n

R6

R7

US5

PRZERZUTNIK MONOSTABILNY

CD4047

Q

Q

OSC

(+)TRI

(-)TRI

6

8

R

RC

C

3

2

1

AST

Vcc

4

14

10

11

13

5

9

12

7

AST CLR REtri Vss

CD4047

+12V

t

= 1,38 R C

OSC

t = 2,48 R C

Q

C4

R11

US6

background image

6

4. Realizacja eksperymentu

4.1.

Badanie układu całkującego i różniczkującego


Należy zdjąć oscylogramy sygnałów wyjściowych układu różniczkującego i całkującego przy
pobudzaniu impulsem prostokątnym o dodatniej polaryzacji. Częstotliwość impulsów 1kH,
wypełnienie 1/2. Układy zbadać przy trzech wartościach stałych czasowych ~ 0,1 T, 1T, 10T. (T -
okres impulsów).

4.2. Badanie ogranicznika na diodzie Zenera

Zmontować układ ogranicznika na diodzie Zenera. Na wejście podać przebieg sinusoidalny i

trójkątny. Zdjąć oscylogramy.

4.3.

Układ generujący impulsy o regulowanym przesunięciu względem przejścia przez zero

napięcia sieci


Korzystając z układów elementarnych zawartych w makiecie zbudować układ na wyjściu którego

otrzymujemy impulsy o regulowanym przesunięciu względem przejścia przez zero napięcia sieci.
Wykorzystać kolejno operacje:
a)

formowania impulsów związanych z przejściem przez zero napięcia sieci,

b)

generację napięcia piłokształtnego z impulsów otrzymywanych w poprzednim układzie,

c)

porównywania - przy pomocy komparatora z histerezą - napięcia piłokształtnego z napięciem
zadawanym z wyjścia układu LM317.

d)

wyzwalania odpowiednim zboczem sygnału wyjściowego z komparatora układu uniwibratora


Elementy wymienne i regulacyjne dobrać tak aby uzyskać maksymalny zakres przesuwania

impulsów.

Zdjąć zależność przesuwania impulsu wyjściowego od napięcia sterującego. Określić

nieliniowość przetwarzania.

4.4.

Badanie układu częstotliwościomierza

Sygnał sinusoidalny w zakresie 100 - 1000 Hz podać następującym operacjom:
a)

formowanie impulsów prostokatnych

b)

różniczkowanie

c)

wyzwalanie uniwibratora

d)

całkowanie z dużą

e)

stałą czasową


Zdjąć charakterystykę wartości napięcia wyjściowego od częstotliwości napięcia wejściowego.

Określić nieliniowość przetwarzania. Sporządzić odpowiednie wykresy.

5. Prezentacja i analiza wyników bada

ń

W ćwiczeniu należy zdjąć i przerysować (lub przesłać do komputera niezbędne oscylogramy).

Wszystkie oscylogramy należy opisać (wielkości mierzone, wartości, jednostki).

Wyniki otrzymane z ćwiczenia należy porównać z obliczeniami teoretycznymi.
Na oscylogramach należy nanieść przebiegi teoretyczne oraz otrzymane z obliczeń.

background image

7


6. Sprawozdanie studenckie

Sprawozdanie powinno zawierać:

schematy ideowe i blokowe badanych układów;

opis działania badanych bloków wraz z oscylogramami;

obliczenia wstępne (wykonane w domu) i końcowe;

wnioski sformułowane na podstawie wyników pomiarowych.

7. Wymagania BHP

Warunkiem przystąpienia do realizacji ćwiczenia jest zapoznanie się z obowiązującą
w laboratorium instrukcją BHP oraz przestrzeganie w niej zawartych zasad.


8. Literatura

1. Filipkowski A., Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe. Warszawa 2003.
2. Nosal Z., Baranowski J., Układy elektroniczne cz. I. /Układy analogowe i liniowe/.

Warszawa 2003.

3. Horowitz P., Hill W. Sztuka elektroniki cz. I. i II. Warszawa 2006.
4. Materiały katalogowe firm:

Texas Instruments,

National Semiconductor,

Philips.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
E 27 - Uklady formowania impulsow, Temat: UKŁADY FORMOWANIA IMPULSÓW
EN w8 zasilacze impulsowe
EN Uklady czasowe
w 12 uklady formowania sygnalow
w 12 uklady formowania sygnalow
~$IM układy generujące impulsy doc
Układy Impulsowe, wip, Elektronika 2, sprawozdanie
układy impulsowe
UKŁADY IMPULSOWE
uklady impulsowe nasze, Studia, semestr 4, Elektronika II, Elektr(lab)
Układy impulsowe sprawozdanie
Badanie układów impulsowych, UKŁADY IMPULSOWE, 1. Cel ćwiczenia.
05 Uklady impulsoweid 5856 Nieznany (2)
06 Generacyjne uklady impulsowe (2)
układy impulsowe - 1 strona sprawka, nauka, PW, Sem 4, Elektronika II lab, układy impulsowe
układy impulsowe, Laboratorium, Elektronika
Układy Impulsowe sprawozdanie

więcej podobnych podstron