Ztech SP 4 6 Technika na co dzien Scenariusze MI Temat 5 Jezyk tech

background image

Zajęcia techniczne

|

Technika na co dzień

|

Klasa 4–6

Szkoła podstawowa

AutorZy:

Ewa Bubak, Ewa Królicka

©

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2015

1

TemaT

5.

Język Techniczny – zrozumiały i użyTeczny

Dział 2. Wytwarzanie materiałów i produkcja wyrobów

czas trwania:

3 x 45 minut.

cele ogólne:

Poznanie zasad sporządzania dokumentacji technicznej. Czytanie rysunków technicznych.

cele szczegółowe (operacyjne):

Uczeń zna i rozumie:

pojęcia: normalizacja, norma, norma ISO i EU, rysunek poglądowy, rzut prostokątny, skala, rysunek techniczny;

zasady zastosowania i znaczenia rysunku technicznego w świecie techniki;

znaczenie reguł normalizacji i stosowania norm w dziedzinie wytwarzania dóbr technicznych;

zasady przedstawiania przedmiotów sposób poglądowy i za pomocą rzutów prostokątnych;

zasady sporządzania rysunków technicznych w skali i ich wymiarowania;

rodzaje rysunków technicznych (budowlany, elektryczny, mechaniczny), symbole i schematy stosowane w poszcze-

gólnych rodzajach rysunku;

Uczeń stosuje w praktyce:

używa poprawnie pojęć technicznych;

sporządza rysunki poglądowe przedmiotów, stosuje je w projektowaniu wyrobów;

projektuje przedmioty, stosując skalę;

stosuje rzuty prostokątne w opracowaniach dokumentacji technicznej;

wymiaruje rysunki;

odczytuje poziome plany mieszkań (rysunek budowlany);

przelicza jednostki długości i powierzchni.

cele wychowawcze:

Posługiwanie się informacją techniczną w życiu codziennym. Czytanie informacji technicznych w dokumentach

technicznych.

zasady, metody, formy pracy:

zasada świadomości i doniosłości, gospodarności i nowości, przyjemności, wykorzystywania doświadczeń;

metoda problemowa, pogadanka wstępna, dyskusja dydaktyczna, opis, instruktaż, pogadanka podsumowująca;

praca z tekstem, ćwiczenia konstrukcyjne, praktyczne, projektowe, praca indywidualna i w zespole projektowym.

Środki dydaktyczne:

podręcznik;

plansze, foliogramy, fazogramy, tablica interaktywna, plastelina;

blok techniczny;

przybory kreślarskie;

karta projektu i karta oceny projektu.

background image

Zajęcia techniczne

|

Technika na co dzień

|

Klasa 4–6

Szkoła podstawowa

AutorZy:

Ewa Bubak, Ewa Królicka

©

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2015

2

Przebieg lekcji

i. część wstępna

1.

Wprowadzenie do tematyki informacji technicznej. Odszukanie wskazanej tematyki w podręczniku.

2.

Omówienie dziedzin życia, w których normalizacja i stosowanie norm są niezbędne.

ii. część zasadnicza

1.

Rola i zadania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. Objaśnienie

znaczenia pojęć: normalizacja, norma, normy ISO i EU.

2.

Omówienie struktury norm.

3.

Omówienie zasad sporządzania rysunków poglądowych, ich zastosowanie w procesie projektowania, analiza ry-

sunków w podręczniku.

Ćwiczenia dla uczniów:

Zadania 2.1, 2.2, 2.3 z podręcznika – objaśnienie zadań problemowych, kontrola uczniów podczas ich wykonania,

skonfrontowanie wyników pracy uczniów, ocena ćwiczeń.

4.

Omówienie zasad powstawania i konstruowania rzutów prostokątnych.

5.

Odczytywanie kształtów przedmiotów na podstawie rzutów prostokątnych.

Ćwiczenia dla uczniów:

Zadania 2.4, 2.5 z podręcznika – objaśnienie poleceń zawartych w zadaniach, kontrola uczniów w trakcie pracy, omó-

wienie poprawności wykonania zadań, ocena zadań.

6.

Omówienie zasad sporządzania rzutów prostokątnych na podstawie rysunków poglądowych przedmiotów.

Ćwiczenie dla uczniów:

Zadanie 2.6 z podręcznika – objaśnienie polecenia zawartego w zadaniu, kontrola uczniów w trakcie pracy, omówienie

poprawności wykonania zadania, ocena zadania.

7.

Omówienie zasad wymiarowania rysunków technicznych, analiza rysunków umieszczonych w podręczniku, zwró-

cenie uwagi na poprawność wykonania wymiarowania.

Ćwiczenie dla uczniów:

Zadanie 2.7 z podręcznika – objaśnienie poleceń zawartych w zadaniu, kontrola pracy uczniów w trakcie jej wykony-

wania, omówienie poprawności wykonania zadania, ocena zadania.

8.

Odczytywanie wymiarów z rysunku sporządzonego w skali. Umieszczanie wymiarów rzeczywistych na rzutach

prostokątnych.

Ćwiczenie dla uczniów:

Zadanie 2.8 z podręcznika – objaśnienie poleceń, kontrola w trakcie pracy, omówienie poprawności wykonania zada-

nia, ocena zadania.

9.

Omówienie realizacji projektu, wyjaśnienie kwestii niezrozumiałych dla ucznia. Podział na zespoły projektowe.

realizacja projektu:

Jak wytapetować pokój? według Karty projektu.

Ocena projektu według Karty oceny projektu.

iii. część podsumowująca

1.

Uporządkowanie wiedzy nabytej na lekcji.

2.

Ocena pracy uczniów.

3.

Porządkowanie stanowisk pracy.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ztech SP 4 6 Technika na co dzien Scenariusze MI Temat 1 Spo Ozn
Ztech SP 4 6 Technika na co dzien Scenariusze MI Temat 4 St plan
Ztech SP 4 6 Technika na co dzien Scenariusze MI Temat 2 Zasady bezp tur
Ztech SP 4 6 Technika na co dzien Scenariusze MI Temat 7 Wlokna
Ztech SP 4 6 Technika na co dzien Scenariusze MI Temat 11 Two szt
Ztech SP 4 6 Technika na co dzien Scenariusze MI Temat 6 Wyn Chin
Ztech SP 4 6 Technika na co dzien Scenariusze MI Temat 12 Dba o sro
Ztech SP 4 6 Technika na co dzien Scenariusze MI Temat 10 Piasek
Ztech SP 4 6 Technika na co dzien Scenariusze MI Temat 3 Pier pom
Ztech SP 4 6 Technika na co dzien Scenariusze MII Temat 12 Koszt en
Ztech SP 4 6 Technika na co dzien Scenariusze MII Temat 11 Bezp
Ztech SP 4 6 Technika na co dzien Scenariusze MII Temat 1 Umeblow
Ztech SP 4 6 Technika na co dzien Scenariusze MII Temat 13 bez ko in gaz
Ztech SP 4 6 Technika na co dzien Scenariusze MII Temat 10 Prad
Ztech SP 4 6 Technika na co dzien Scenariusze MII Temat 6 Wyk el
Ztech SP 4 6 Technika na co dzien Scenariusze MII Temat 14 Proj osz
Ztech SP 4 6 Technika na co dzien Scenariusze MIII Temat 6 Urz grz

więcej podobnych podstron