Wzory statystyczne - analiza, korelacja, prawdopodobieństo


Średnia arytmetyczna ważona:

0x01 graphic

Dominanta:

0x01 graphic

Mediana:

0x01 graphic
N-jest nie parzyste

0x01 graphic
N-jest parzyste

0x01 graphic

Kwartyl 1:

0x01 graphic

Kwartyl 3:

0x01 graphic

Rozstęp:

0x01 graphic

Wariancja:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Odchylenie standardowe:

0x01 graphic

Odchylenie przeciętne:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Odchylenie ćwiartkowe:

0x01 graphic

Współczynnik zmienności:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Klasyczna miara asymetrii:

0x01 graphic
0x01 graphic

gdzie:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Współczynnik skośności Pearsona:

0x01 graphic
0x01 graphic

Pozycyjny współczynnik asymetrii:

0x01 graphic
0x01 graphic

Współczynnik korelacji Pearsona:

0x01 graphic
0x01 graphic

  1. gdy informacje podane są w szeregu szczegółowym:

0x01 graphic

  1. gdy informacje podane są w tablicy korelacyjnej:

0x01 graphic

Współczynnik determinacji:

0x01 graphic

Współczynnik rang Spearmana:

0x01 graphic
0x01 graphic

Współczynnik Cramera:

0x01 graphic
0x01 graphic

gdzie:

0x01 graphic

0x01 graphic

Współczynnik Yule'a:

0x01 graphic
;0x01 graphic

Analiza regresji:

0x01 graphic

gdzie:

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

Odchylenie standardowe reszt:

0x01 graphic

Współczynnik zbieżności:

0x01 graphic
0x01 graphic

Współczynnik determinacji:

0x01 graphic


Funkcja dystrybuanty:

0x01 graphic

Wartość oczekiwana - Średnia:

0x01 graphic

Wariancja:

0x01 graphic

0x01 graphic

Odchylenie standardowe:

0x01 graphic

0x01 graphic

Twierdzenia o wartości oczekiwanej:

0x01 graphic

Twierdzenia o wariancji:

0x01 graphic

Rozkład dwumianowy Beronulliego:

0x01 graphic

gdzie: 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Rozkład normalny Gaussa-Laplace'a:

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

Estymacja:

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
- wskaźnik struktury

Estymacja punktowa:

0x01 graphic

0x01 graphic
gdzie 0x01 graphic
lub 0x01 graphic
gdy 0x01 graphic
nieznane i n>30

0x01 graphic
gdzie 0x01 graphic
gdy n>100

Estymacja przedziałowa:

1.przedział ufności:

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

2.Przedział ufności dla średniej w populacji generalnej: zał. 0x01 graphic

a) 0x01 graphic
-znane w populacji generalnej:

0x01 graphic

b) 0x01 graphic
-nieznane w populacji generalnej to 0x01 graphic
, duża próba (n>30):

0x01 graphic

c) 0x01 graphic
-nieznane w populacji generalnej, mała próba (n<30):

0x01 graphic

gdzie: 0x01 graphic

0x01 graphic
-odczytujemy z tablic studenta

α=1-γ k=n-1

3. zał. X: rozkład zero-jedynkowy z prawdopodobieństwem sukcesu p gdzie n>100

0x01 graphic

Błąd względny szacunku:

0x01 graphic

gdzie: dw ≤ 5% - wysoka precyzja szacunku

5% ≤ dw ≤ 10% - średnia precyzja szacunku, uogólnienia wyników na populację dokonujemy z dużą ostrożnością

dw > 10% - niska precyzja, nie wolno uogólniać wyniku na populacjęWyszukiwarka

Podobne podstrony:
STATYSTYKA - analiza korelacji i regresji, ŚCIĄGI Z RÓŻNYCH DZIEDZIN, Statystyka
ANALIZA KORELACJI I REGRESJI-wzory, Statystyka, statystyka(3)
Analiza korelacji i regresji 3, STATYSTYKA (WYK?AD 16
Analiza korelacji i regresji 3, STATYSTYKA (WYK?AD 16
Analiza korelacji i regresji, studia, statystyka
Algorytm analizy korelacji i regresji liniowej, Statystyka opisowa
Analiza korelacji i regresji, Statystyka opisowa i matematyczna
ANALIZA KORELACJI I REGRESJI”, Statystyka, statystyka(3)
Statystyka #9 Regresja i korelacja
SPSS paca domowa 1 odpowiedzi, Studia, Kognitywistyka UMK, I Semestr, Statystyczna analiza danych
Wzory statystyka
Wzory statystyka
wzory statystyka
pps 3 analiza korelacyjna
statystytka analiza struktury, A Egzamin zawodowy TECHNIK EKONOMISTA!

więcej podobnych podstron