Biznes plan -cechy, Zarządzanie i marketing


Biznes plan stanowi zestawienie dokumentów, różnych analiz i programów, w które prezentują cele firmy i sposobów ich realizacji uwzględniające sytuacje ekonomiczno - finansowa firmy, a także uwarunkowania rynkowe, organizacyjne, technologiczne, kadrowe firmy.

W trakcie funkcjonowania każdej firmy można wyróżnić pewne, szczególne momenty, które wymagają opracowania biznes planu. Dotyczy to przede wszystkim następujących sytuacji:

1) przed założeniem nowej firmy,

2) podczas łączenia się firm,

3) w trakcie pozyskania zewnętrznych środków na finansowanie swojej działalności

4) w okresie krytycznym dla funkcjonowania firmy np.:

- zmian form własności,

- zmiany profilu działalności,

- ukierunkowania działań firmy na nowe rynki,

- realizacji dużych inwestycji,

- modernizacji technologii, parku maszynowego.

Analizując różne biznes plany można wskazać na pewne właściwe dla tych dokumentów cechy:

  1. jest dokumentem planistycznym - ponieważ przedstawia opis przyszłych zadań marketingowych, produkcyjnych, personalnych i finansowych danej firmy

  2. może być opracowany dla całej firmy lub prezentować cele działania poszczególnych zakładów i wydziałów firmy - wtedy staje się planem taktycznym

  3. można go opracować w 3 wersjach :

  1. podstawowej - zawiera charakterystykę 4 obszarów działalności: marketingu, produkcji, zarządzania personelem i finansów danej firmy

  2. rozbudowanej - wtedy obejmuje obok wyżej wymienionych dziedzin także: doskonalenie struktury organizacyjnej, badania i rozwój, techniczne przygotowanie produkcji, inwestycje, ekologię organizacje produkcji i administracji, rachunkowość

  3. zagregowanej - przedstawia syntetyczna charakterystykę prognozowanej działalności przedsiębiorstwa

  1. Sposób realizacji celów zawarte w biznes planie można zaprezentować w:

- bliskim horyzoncie czasowym tj od 0,5 do 2 lat

- perspektywicznym horyzoncie czasowym - 2 - 5 - 10 lub 25 lat

5) Struktura biznes planu ulega pewnym modyfikacjom , w zależności od jego adresata - odbiorcy:

- właściciele , kierownictwo firmy - PB1

- potencjalni inwestorzy - PB2

- banki lub wierzyciele - PB3

Z opracowania biznes planu dla firmy wynikają następujące korzyści:

1) stanowi instrument zarządzania firmą ponieważ konkretyzuje działania firmy, ustala metody osiągania celów firmy, przy uwzględnieniu wszystkich istniejących ograniczeń

2) ułatwia komunikowanie się w firmie i podejmowanie decyzji przez kierowników

3) umożliwia i wskazuje sposoby kontroli realizowanego przedsięwzięcia

4) daje możliwość uniknięcia błędów poprzez opracowanie analiz i prognoz dla planowanej działalności

5) stanowi bodziec do przeglądu całej działalności firmy.

6) pokazuje wysokość nakładów finansowych, sposób ich wykorzystania

7) wymusza tworzenie wiele wariantów realizacji celów i określenia skutków ich realizacji

8) służy do rozwijania pomysłów związanych prowadzeniem firmy

9) stanowi bank danych o konkurencji i potrzebach klientów

10) służy do zachęcania inwestorów poprzez przedstawienie dokładnych sposobów realizacji założonych celów.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Biznes plan - praca zaliczeniowa, Studia - materiały, semestr 7, Zarządzanie, Marketing, Ekonomia, F
Biznes plan, Studia, Marketing, Zarządzanie
BIZNES-PLAN przykładowej firmy salon masazu, zarzadzanie i marketing
Biznes plan - praca zaliczeniowa, Studia - materiały, semestr 7, Zarządzanie, Marketing, Ekonomia, F
~$ganizacja i Zarządzanie Biznes Plan (Naprawiony)
Zarzadzanie strategiczne, Venus, Biznes Plan- Ośrodek odnowy biologicznej „Venus”
ssd, Wojskowa Akademia Techniczna - Zarządzanie i Marketing, Licencjat, III Rok, Semestr 5, E-Biznes
Biznes plan jako warunek sprawnego zarządzania przedsiębiors
Kopia biznes plan-zarzadzanie projektem, Zarządzanie studia licencjackie, zarządzanie projektemi
biznes plan firmy albud, PWR, Zarządzanie, SEMESTR VI, Przeds.-pod.,wdraż.i prow.dz.g
Biznes Plan-Praca Marketing, WSTĘP
podstawy zarzadzania,Biznes plan Cooler sp z o o

więcej podobnych podstron