ściąga metal, ZiIP, sem 2


Test A
1. Do wywołania przebiegu reakcji utlen. węgla w piecu łukowym stos. Się:
Wapno Palone i fluoryty
2. Stop o ozn.PN-AGI0 to ST. Odlewu:
Al. + Mg
3. Proces odfosfor. Staliwa w piecu elektr. Łuk zasad.:
Żużel zasadowy, niska temp. Atm. Utleniająca
4. do odtlen. staliwa w piecu elektr. Łuk zasado najczj stos się:
Żelazo-mangan, żelazokrzem al.
5. W chwili obecnej do wytapiania staliwa w odl. Stos. Się:
Piece elektr. Łukowe, piece indukcyjne bezrdzeniowe
6. Paliwem w procesie żeliwiskowym jest
Koks
7. Zabieg modyfikacji żeliwa szarego mana celu:
wydzieleń grafitu Rozdrobnienie
8. W celu uzyskania efektu sferoidyzacji należy do żeliwa wprow. Mg w il.: 0.03
9. Żeliwo ciągliwe białe uzyskuje się poprzez żarzenia odl. Z żeliwa b:
W temp 1050 atm. utleniająca
10. Modyfikacje podeutekt. Stopu Al.-Si przeprow.:
Przez wprowadzenie sodu lub strontu
11. Do podstawowych zanieczyszczeń stopów zaliczamy:
Fe, wodór, O
12. Topienie stopów tytanu jest trudne z powodu:
Dużego powinowactwa chem. tyt. Do O i A
13. Tygiel karniszowy stos do topienia stopów T:
Ceramiczny pokryty warstwą ochronną
14 Do usuwania wodoru ze stopów Mg stos.:
Chlorków
15. ????
B555
16. Zaznacz pierw. Który wprow. Do Mg już w min ilości (<0,01%) ogr. niebez. Pożaru
Beryl
17. Utl. Metalu podczas top. Mosiądzu jest ogranicz.:
Z powodu intens. Parow. Jednego ze składników stopu
18. Topienie Mg jest trudne z powodu
Duże powinowactwo chem. Mg do O i niska temp wrzenia
19. Zg. z PN- stop G A6 to stop na osnowie Mg
20. Do odwodorowania St. miedzi stos. Przedm. Ciekłego met
Azot
22. Staliwa chromowo-niklowe o zawart. C poniżej 0.03% można wtopić
W konwentorze elektr. Łukowym
22. Lejność stopów odlew. Jest to zdolność ciekł. Met.
Do wypełniania formy odlew. I odwzorow. Kszt. Odlewu
23. Próba w postaci tzw. Kraty stos. Jest do wyzn. Wart.
Naprężeń
24. Do usuwania wytrąceń tlenkowych z ciekłych stopów Al. Podczas zabiegu raf. Stos.
Przedmuchiwanie ciekłego met. Chlorem


Test B

1. Gotow. Ciekłego staliwa podczas okresu utleniającego w piecu elektr. Łukowym sprzyja
2. Żeliwo o ozn. Zgodnie z PN-37017
Żeliwo ciągliwe czarne
3. Procesowi odsiarczania staliwa w piecu elektr. Łukowym zasad. Sprzyja
Żużel zasadowy, wys. Temp, atmosf. Redukująca
4. do odlewania końcowego staliwa po spuście met. Do kadzi stos. Się
aluminium
5. proces odfosfo. staliwa w piecu elektr. Łuk. o wyłożeniu zasad. jest realizow. w okresie
utleniania
6. Do modyfikacji żeliwa szarego można stos.
Mielony żelazokrzem
7. zabiegiem modyf. Żeliwa szarego ma na celu
rozdrobnienie wydzieleń grafitu
8. Żeliwo z grafitem wermikularnym zawiera Mg w il.
9. Żeliwo ciągliwe czarne uzysk się przez żarzenie Fe b.
10. Modyfikacją nadeutekt. Stopow Al-Si przeprow.
Przez wprow. Fosforu (w postaci CuPO)
11. Wodór ze stopów Al. Usuwa się w drodze
Przedmuchiwania ciekłego stopu czystym argonem
12. zgodnie z PN samb. 200-400W ozn. Jest
żeliwo ciągliwe białe
13. do usuwania tlenu ze stopów Al.(rafinacji) stos się topniki na bazie Chlorków i fluorków sodu i potasu
14. zgodnie z PN stop o ozn. BIO to Stop miedzi z cyną
15. Topienie stopów Mg jest trudnym procesem tech. ponieważ
Mg wykazuje silne powinowactwo do O i ma niską temp. Wrzenia
16. podczas topienia brązów z silnie zanieczyszczonym wsadem należy stos Atm. Utleniająca
17. Do odgazow. staliwa w zabieg. Obr. Pozapiecowej stos. Proces przedmuch. Ciekł. met tlenem
18. zgodnie z PN stop W3504 to Żeliwo ciągliwe białe
19. zużycie koksu podczas wyt. żeliwa w klas żeliwiarki wynosi:
12-14 kg koksu/ 100kg wsadu met.
20. Podczas wytapiania żeliwa w piecu induk. O wyłoęniu kwas.
Nie można żeliwa zredukować o proces odfosforyz. i odsiarczania
21. objętość jamy skurczowej zależy od
całkowitego ubytku objętościowego przegrzania i krzepnięcia
22. Naprężenia odlewnicze są wywołane
Procesami zachodzącymi podczas stygnięcia met. W formie
23. Do pomiaru lejności metalu najczęściej stos. Jest Pr.
Spirali lejności
24 Do wytapiania metalu na odlewy żeliwa szarego sfer Stos. Jest surówka… ponieważ Zawiera MgWyszukiwarka

Podobne podstrony:
sciaga hamrol, ZiIP, sem IV, ZJiB, wykład
ściaga mo, ZiIP, sem 2
sciagac op, ZiIP, sem 1
sciaga materialy-2.kolo, ZiIP, sem 1
Fizyka II semestr ściąga, ZiIP, sem 2
sciagats do druku, ZiIP, 2 sem, Teoria sygnalow, Różne
sciaga lab, ZIP sem VI, PITP
Spr. 4-Techniki wytw, ZiIP, sem 1
Sprawozdanie z laboratorium obróbki plastycznej, ZiIP, sem 1
Pytania sesja1, ZiIP, 2 sem, Teoria sygnalow, Różne
EGZAMIN Z PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH 25, ZiIP, sem 2
Pytania sesja5, ZiIP, 2 sem, Teoria sygnalow, Różne
Moje Sprawozdanie, ZiIP, sem 1
lab6, Edukacja, ZiIP, sem. I, Podstawy programowania, Laborki i inne, Podstawy Programowania
gospodarka-sciaga (2), nauka, PW, Sem 4, gospodarka energetyczna
spr odl, ZiIP, sem 1

więcej podobnych podstron