0017 - PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA WIADOMOŚCI WYMAGANYCH, DOKUMENTY BHP(1)


(pieczątka zakładu pracy)

pROTOKÓŁ SPRAWDZENIA WIADOMOŚCI WYMAGANYCH
NA STANOWISKU KIEROWCY WÓZKA JEZDNEGO

Komisja w składzie:

  1. (imię i nazwisko), (stanowisko)

  1. (imię i nazwisko), (stanowisko)

po komisyjnym sprawdzeniu wiadomości w dniu ............. stwierdza, że

Pan(-i) ......................

wykazał(-a) się niezbędnymi wiadomościami z zakresu znajomości terenu zakładu pracy
i charakterystycznych cech przewożonych ładunków, znajomością przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz zakładowej instrukcji z zakresu eksploatacji wózków i ruchu na drogach zakładowych.

KOMISJA EGZAMINACYJNA

1. .................................................. 2. ................................................

(pieczątka i podpis) (pieczątka i podpis)Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
protokol sprawdzenie kwalifikacji kierowcy wozka, BHP
PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA KWALIFIKACJI KIEROWCY WÓZKA JEZDNIOWEGO, DOKUMENTY BHP(1)
MINIMALNE WYMAGANIA - RUSZTOWANIA, BHP dokumenty, MINIMALNE WYMAGANIA
0009 - Protokół czynności poprzedzających wydanie pierwszej decyzji zezwalającej, DOKUMENTY BHP(1)
0022 - WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI, DOKUMENTY BHP(1)
MINIMALNE WYMAGANIA MASZYN - 2, BHP dokumenty, MINIMALNE WYMAGANIA
MINIMALNE WYMAGANIA MASZYM, BHP dokumenty, MINIMALNE WYMAGANIA
ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ WYMAGANIA ZASADNICZE, BHP dokumenty, OCHRONY INDYWID
WYMAGANIA ZASADNICZE, BHP dokumenty, MINIMALNE WYMAGANIA
Test sprawdzający wiadomości o odżywianiu się człowieka, Dokumenty(1)
MINIMALNE WYMAGANIA - RUSZTOWANIA, BHP dokumenty, MINIMALNE WYMAGANIA
Protokół zestawiający wymaganą dokumentację w objekcie
karta szkolenia wstepnego, DOKUMENTY BHP(1)
instrukcja dezynfekcji wody 3 (1), Dokumenty BHP, Instrukcje
Sprawdzian wiadomości z?ukacji matematycznej dla kl III
IV Sprawdzian wiadomości

więcej podobnych podstron