test wykladowy sem letni 11


Chujofarma 2011 ktoryś tam maj

 1. który z wymienionych leków przeciwdepresyjnych nie hamuje wychwytu zwrotnego monoamin

 1. klomipramina

 2. mianseryna

 3. fluwoksamina

 4. maprotylina

 5. doksepina

wg kostka wszystkie hamują kostek tom 2 str 138 tabelka

2.podczas leczenia TLPD występują objawy niepożądane z wyjątkiem

a. zab przewodnictwa w mięśniu sercowym

b. odkładanie się barwnika w siatkówce

c. napady padaczkowe

d. zaburzenia akomodacji

e. majaczenie

 1. neuroleptyki o silnym działaniu cholinolitycznym przeciwwskazane są u osób z wymienionymi zaburzeniami z wyjątkiem

 1. jaska z wysokim kątem przesączania

 2. nużliwość mięśni

 3. przerost gruczołu krokowego

 4. choroba niedokrwienna

 5. tachykardia

 1. którego z wymienionych działań nie wywiera fraksiparyna

a.wydłużenie czasu koalinowo-kefalinowego

b. aktywacja antytrombiny 3

c. unieczynnianie aktywowanej protrombiny

d.wywoływania małopłytkowości w podobnym stopniu jak heparyna

e.stosowanie ambulatoryjne

5.ktore z połączeń leku i jego skutku jest nieprawdziwe

a. urokinaza przekształca plazminogen w plazmine

b. kwas foliowy jest…

c. wit b12 jest stosowana w leczeniu niedokrwistości makrocytarnej

d. alteplaza działa jak tkankowy aktywator plazminogenu

e.etamsylat podawany przewlekle zmiejsza krwawienia miesiączkowe

6. który z leków hamuje krzepnięcie krwi przez blokowanie trombiny bez udziału antytrombiny 3?

a. heparyna

b. lepirudyna

c. enoksaparyna

d. warfaryna

e. abciksimab

7. które z pośród twierdzeń leczenia fibrynolitycznego jest fałszywe

a. w zawale mięśnia sercowego można zastosować heparyne

b. w działaniu niektórych leków fibrynolitycznych pośredniczy plazminogen

c. jednym ze wskazan do leczenia fibrynolitycznego jest zator tętnicy płucnej

d. leki fibrynolityczne mogą być stosowane ambulatoryjnie -MUSZĄ!!!

e actilyse jest preparatem tkankowego aktywatora plazminogenu

8.preparaty żelaza stosowane pozajelitowo z powodu

a. lepszej skuteczności po podaniu dożylnym

b. lepszej tolerancji

c. znacznego niedoboru żelaza w surowicy krwi z powodu przewlekłego krwawienia

d. wrzodziejącego zapalenia

e. lepszej dystrybucji w organizmie

9. fluorochinolony nie powinny być stosowane w leczeniu u dzieci dlaczego - bo uszkadzają chrząstkę stawową

10. wskaż który z wymienionych antybiotyków jest stosowany w leczeniu chlamydiazy dróg rodnych u kobiet

a. rifampizyna

b. wankomycyna

c. erytromycyna

d. klindamycyna

e. norfloksacyna

11. wskaż które z poniższych działan nie jest wywołane przez aminoglikozydy

a. uszkodzenie słuchu

b. uszkodzenie nerek

c. blokada płytki

d. uszkodzenie szpiku i anemia - anemie tak ale nie szpik

e. rzekomobłoniaste zapalenie jelit -zespol zlego wchłaniania wywoluje, nadkazenie s.aureus, candida…

12. w leczeniu zakażeń błony śluzowej jamy ustnej wywołanej drożdżakiem stosuje się

a. bacytracynę

b. neomycyne

c. gryzeofulwina

d. nystatyna

e. amfotercyna b

13. skutecznym lekiem w leczeniu grzybiczego zakażenia skóry i paznokci wywołanego przez grzyby trichopchyton jest

a. bacytracyna

b. nystatyna

c. flucytozyna

d. terbinafina

e. amfotercyna b

14. który z powyżej wymienionych antybiotyków powinien być stosowany w leczeniu u kobiet ciężarnych

a. ampicylina

b. ciprofloksacyna

c. cefaloksyna

d.erytromycyna

e. azytromycyna

15.wskaż któ®y z poniżej wymienionych antybiotyków działa oto - neurotoksycznie

a. ampicylina

b. penicylina G

c. amikacyna

d. piperacylina

e. karbenicylina

16.wskaż który z wymienionych cefalosporyn jest stosowany w zakażeniu wywołanych przez bakterie beztlenowe bacteroides fragilis

a. cefazolina

b. cefuroksym

c. cefaklor

d. cefaleksyna

e. cefoksetyna

17. wymienione twierdzenia o ośrodkach przeciwgrzybicznych są prawdziwe z wyjątkiem

a. flucytozyna przenika dobrze do płynu m-r

b. natamycyna jest stosowana w leczeniu grzybic pochwy i sromu

c. klotrimazol jest skuteczny w zakażeniach drożdżakowych jamy ustnej

d. amfotercyna jest antybiotykiem stosowanym w leczeniu grzybic układowych

e. gryzeofulwina wiąże się z ergosterolem błony komórkowej

18. które z wymienionych stwierdzen nie jest prawdziwe

a. w zatruciu alkoholem metylowym skuteczna jest hemodializa

b. penicylamina tworzy chylaty z jonami miedzi łatwo wydzielane z moczem

c. etanol przyspiesza wydzielanie glikolu z moczem

d. w zatruciu metanolem stosowany jest formi…..

e. w zatruciu substancjami wydzielającymi się z żółcią wskazane jest wielokrotne podawanie węgla aktywnego

19. które z wymienionych stwierdzeń jest prawdziwe

a. środki antyseptyczne są to związki niszczące drobnoustroje na sprzęcie medycznym

b. środki odkażające stosuje się na skórze i błonach śluzowych w celu zniszczenia wegetatywnych form drobnoustrojów i ich przetrwalników

c. środki antyseptyczne stosuje się na skóre i błony śluzowe

d. skuteczność środków odkażających nie zależy od tzw efektu kumulacji

e.srodki antyseptyczne hamują namnażanie lub niszczą drobnoustroje w szpitalach

20. wszystkie interferony wykazują wszystkie efekty z wyjątkiem

a. antyproliferacyjnego

b. przeciwwirusowego

c. indukcji lub represji genów

d. cośtam z występowaniem żółtaczki typu B i C

e wpływają na receptory związanie z białkami G

21. wszystkie wymienione twierdzenia dotyczące kotrimoksazolu sa prawdziwe z wyjątkiem

a. działanie synergiczne jest wynikiem ….. z sulfametoksazolem

b. są bakteriobójcze - działa bakteriostatycznie

c………

d………….

e……………

22. który z wymienionych zestawów leków …….. że jest stosowany w gruźlicy

a. izoniazyd, gryzeofulwina ……………..

b. rifampizyna, gryzeofulwina ………….. itd. itp.

e. izoniazyd etambutol pirazynamid rifampicyna

  1. wszystkie wymienione twierdzenia dotyczące klinicznej użytkowności acykloviru są prawdziwe z wyjątkiem

 1. stosowany w nawrotowej opryszczce narządów płciowych

 2. hamuje wirusową polimerazę DNA

 3. w czasie utajonego zakażenia przebywa w komórkach nerwowych

 4. po fosforylacji ulega wbudowaniu w łańcuch DNA wirusów

 5. jest lekiem wirusobójczym

  1. mechanizm działania polimyksyn polega na

 1. zaburzenia syntezy procesów translacji

 2. zahamowaniu gyrazy DNA

 3. zahamowaniu syntezy białek na poziome rybosomalnym

 4. uszkodzeniu błony cytoplazmatycznej poprzez interakcjię z fosfolipidami błony komórkowej

 5. zahamowanie transpeptydazy w ścianie komórkowej

  1. mechanizm działania klindamycyny jest wynikiem

 1. zaburzenie syntezy ściany komórkowej

 2. zaburzenie podziałów komórkowych

 3. hamowanie przekaźnictwa nerwowego

 4. hamowanie syntezy białka

 5. blokowanie receptorów w jądrze komórkowym

  1. który z wymienionych objawów niepożądanych jest wywołany przez leki przeciwpsychotyczne atypowe

 1. drżenie spoczynkowe

 2. zwiększenie napięcia mięśni

 3. akatyzja

 4. wzrost masy ciała

 5. hipotonia ortostatyczna

  1. wskaż które z wymienionych stwierdzeń na temat moklobemidu jest nieprawdziwe

 1. pośrednio stymuluje rec. Serotoninowe 5 HT 1A

 2. wykazuje powolny początek działania

 3. jest stosowany w depresji z zahamowaniem psychoruchowym

 4. jest stosowany w celu wywołania uspokojenia

 5. jest odwracalnym inhibitorem MAO-A

28. mechanizm przeciwpsychotycznego działania neuroleptykow polega na

a. blokowanie rec. D2 i muskarynowych

b. zwiększenie powinowactwa gaba do GABA A

c. zmniejszenie uwalniania dopaminy z zakończeń nerwowych

d. blokowanie działania kwasu glutaminowego na receptory NMDA

e. blokowanie rec D2 i 5HT 2 w układzie mezolimbicznym

  1. wskaż który z wymienionych leków jest stosowany u chorych na schizofrenie z obniżonym nastrojem

 1. chloropromazyna

 2. fluoksetyna

 3. olanzapina

 4. imipramina

 5. węglan litu

  1. amitryptilina podana jednorazowo wywiera następujące działania z wyjątkiem

 1. hamowanie wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny

 2. blokada post synaptycznych rec adrenergicznych

 3. blokada post synaptycznych rec 5ht2

 4. blokada rec cholinergicznych muskarynowych

 5. blokada post synaptycznych rec D2

  1. który z wymienionych leków hamujących agregację płytek krwi zwiększa stężenie cAmp w płytkach krwi

 1. kloppidogrel

 2. aspiryna

 3. sulpirynazon

 4. pgi2

 5. abciksimabWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Patofizjologia wykład (sem letni)
ZIF2013 2014 WSFiZ Ramowy program wykładów sem letni r ak 2013 2014 v 1 6 4 dla wszystkich studentów
Patofizjologia wykład 8 (sem letni)
studia stacjonarne sem letni 11 12 strona
studia stacjonarne sem letni 11 12 strona
1a Wykład Sem letni ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTUid 18642 pptx
test dla IIIr sem letni 10 11
test 2 dla IIIr sem letni 2010-11-kopia, Giełdy z farmy
test dla IIIr sem letni 10 11
test 2 dla IIIr sem letni 2010-11-kopia, Giełdy z farmy
parazytologia sem letni 2010 11 3 rok
wykład 2 10.10.11, Mikrobiologia wet, sem 2
program zajęc aud I sem 10-11, Szkoła, penek, Przedmioty, Nawigacja, Teoria, Materiały do nauki na I
OŚ Gleboznawstwo Program zajęć 2015 2016 sem letni, Gleboznawstwo wykłady

więcej podobnych podstron