Materiały Elektroniczne Mele Falowod

Wojskowa Akademia Techniczna

im. Jarosława Dąbrowskiego

Temat: Pomiar długości i częstotliwości fali w falowodzie.
Grupa:
Prowadzący:

Cele ćwiczenia:

- pomiar długości i częstotliwości fali w falowodzie prostokątnym i wykorzystanie tego pomiaru do wyznaczenia długości i częstotliwości fali w wolnej przestrzeni

Wyznaczenie długości fali w wolnej przestrzeni na podstawie pomiaru długości fali w falowodzie prostokątnym

Na podziałce linii szczelinowej odczytano położenie dwóch sąsiadujących ze sobą węzłów fali stojącej (Dokonaliśmy trzech różnych pomiarów):

1.


l11 = 5, 56 mm


l12 = 7, 5 mm


l21 = 18, 22 mm


l22 = 19, 165 mm

2.


l11 = 6, 34 mm


l12 = 6, 17 mm


l21 = 18, 33 mm


l22 = 18, 41 mm

3.


l11 = 5, 46 mm


l12 = 7, 18 mm


l21 = 18, 33 mm


l22 = 19, 19 mm

Stąd wyliczyliśmy położenia l1 i l2 dla powyższych pomiarów.

ad.1


$$l_{1} = \frac{5,56 + 7,50}{2} = 6,53\ mm$$


$$l_{2} = \frac{18,22 + 19,165}{2} = 18,69\ mm$$

ad.2


$$l_{1} = \frac{6,34 + 6,17}{2} = 6,255\ mm$$


$$l_{2} = \frac{18,33 - 18,41}{2} = 18,87\ mm$$

ad. 2


$$l_{1} = \frac{5,46 + 7,18}{2} = 6,32\ mm$$


$$l_{2} = \frac{18,33 + 19,19}{2} = 18,76\ mm$$

Jak wiadomo dwa sąsiednie węzły są odległe od siebie o stąd możemy obliczyć długość fali w falowodzie dwóch kolejnych minimów tych fal.

$\frac{\lambda_{f}}{2} = l_{1} - l_{2}$

ad.1


λf = 2(18,69−6,53) = 24, 32 mm

ad.2


λf = 2(18,87−6,255) = 25, 23 mm

ad.3


λf = 2(18,76−6,32) = 24, 88 mm

Aby obliczyć długość fali w wolnej przestrzeni musimy wpierw obliczyć graniczną długość fali w falowodzie prostokątnym. Jak wiadomo w falowodzie prostokątnym występuje pole elektromagnetyczne typu H10 → m=1 i n=0. Odczytujemy wymiary falowodu: a=16 mm i b= 8 mm.

Graniczna długość fali wynosi:


$$\lambda_{\text{gr}} = \frac{2}{\sqrt{{(\frac{m}{a})}^{2} + {(\frac{n}{b})}^{2}}}$$


$$\lambda_{\text{gr}} = \frac{2}{\sqrt{{(\frac{1}{16})}^{2} + {(\frac{0}{8})}^{2}}} = 32\ mm$$

Teraz możemy już wyznaczyć długość fali w wolnej przestrzeni.

Wyznaczając λ0:


$$\lambda_{0} = \frac{\lambda_{f}\lambda_{\text{gr}}}{\sqrt{\lambda_{\text{gr}}^{2} + \lambda_{f}^{2}}}$$

ad.1


$$\lambda_{0} = \frac{24,32 \bullet 32}{\sqrt{32^{2} + {24,32}^{2}}} = 19,36\ mm$$

ad.2


$$\lambda_{0} = \frac{25,23 \bullet 32}{\sqrt{32^{2} + {25,23}^{2}}} = 19,66\ mm$$

ad.3


$$\lambda_{0} = \frac{24,88 \bullet 32}{\sqrt{32^{2} + {24,88}^{2}}} = 19,65\ mm$$

Wyznaczanie częstotliwości pracy źródła mikrofalowego.

Mając długość fali w wolnej przestrzeni możemy obliczyć częstotliwość pracy źródła mikrofalowego:


$$f = \frac{c}{\lambda_{0}}$$

Gdzie:

$c = 299792458\frac{m}{s}$

ad.1


$$f = \frac{299792458}{0,01936} = 15,48\ GHz$$

ad.2


$$f = \frac{299792458}{0,01966} = 15,25\ GHz$$

ad.3


$$f = \frac{299792458}{0,01965} = 15,26\ GHz$$


$$\delta_{f} = \frac{f_{r} - f}{f_{r}} \bullet 100\%$$

Gdzie fr jest to częstotliwość zadana przez prowadzącego równa 16 GHz.

ad.1


$$\delta_{f} = \frac{16 - 15,48}{16} \bullet 100\% = 3,25\ \%$$

ad.2


$$\delta_{f} = \frac{16 - 15,25}{16} \bullet 100\% = 4,68\ \%$$

ad.3


$$\delta_{f} = \frac{16 - 15,26}{16} \bullet 100\% = 4,62\ \%$$

Zestawienie wyników:

l1 [mm] l2[mm] λf[mm] λ0[mm] f[GHz] δf[%]
1 6,53 18,69 24,32 19,36 15,48 3,25
2 6,255 18,87 25,23 19,66 15,25 4,68
3 6,32 18,76 24,88 19,65 15,26 4,62

Wnioski:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wnioski

Laboratorium to pozwoliło zapoznać się z kilkoma metodami wyznaczania różnych parametrów fal takich jak: długość fali w falowodzie i w wolnej przestrzeni oraz częstotliwość pracy źródła mikrofalowego. Częstotliwość zadana przez prowadzącego wynosiła 16GHz. Różnica między częstotliwościa zadaną a częstotliwościa pracy źródła mikrofalowego była nieduża, wynosiła kilka procent (3-4 %). Rodzaj H10 jest podstawowy w falowodzie prostokątnym, ma najniższą częstotliwość graniczną. Poniżej fale się nie rozchodzą. Powyżej fale się rozchodzą, lecz przy zbyt wysokich częstotliwościach, są co najmniej 2 lub 3 rodzaje fal o różnych prędkościach. Taka transmisja jest utrudniona i się jej nie stosuje.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Materiały Elektroniczne Mele kondensator
Materiały Elektroniczne Mele Metamateriały
Materiały Elektroniczne Mele Linia paskowa
MT MIBM, Przwatne, Studia, ELEKTROTECHNIKA materiały, ELEKTROT, ELEKTROT
materiały elektroniczne - Informacje, sprawdziany, Sprawdziany Fizyka i Powiązane
cw 2 pomiary rezystywnosci skrośnej i powierzchniowej materiałów elektroizolacyjnyc stałychx
Ćw 4 - Badanie twardości i udarności wybranych materiałów elektroizolacyjnych, Politechnika Poznańsk
Materiały elektroniczne 14
Ćw 4 ?danie twardości i udarności wybranych materiałów elektroizolacyjnych
cw 2 pomiary rezystywnosci skrośnej i powierzchniowej materiałów elektroizolacyjnyc stałych
Inżynieria Materiałów Elektronicznych - Wytrzymałość elektryczna dielektryków stałych, POZOSTAŁE, IM
Inzynieria materialowa czesc obliczeniowa, Elektrotechnika AGH, Semestr III zimowy 2013-2014, Inżyni
MATERIAŁOZNAWSTWO ELEKTRYCZNE Materiały magnetyczne
MATERIAŁOZNAWSTWO ELEKTRYCZNE Weryfikacja modeli elektryzacji statycznej cieczy dielektrycznej
Podział materiałów elektroizolacynych, Podział materiałów elektroizolacynych:
materiały elektroniczne wykład 2
materiały elektroniczne wykład 1
Elektrotechnika, Przwatne, Studia, ELEKTROTECHNIKA materiały, Elektrotechnika
MATERIAŁOZNAWSTWO ELEKTRYCZNE Pomiary współczynnika stratności dielektryków za pomocą miernika dob

więcej podobnych podstron