Procedura postepowania z uczniem, który ma dolegliwości zdrowotne na lekcji

X. Procedura postepowania z uczniem, który ma dolegliwości zdrowotne na lekcji

W przypadku stwierdzenia, _e uczniowi cos dolega podczas lekcji podejmuje się następujące

działania:

1. Nauczyciel przekazuje ucznia pielęgniarce.

2. Pielęgniarka szkolna w razie potrzeby kontaktuje się z rodzicami/prawnymi opiekunami i ustala

z nimi dalsze postepowanie w sprawie ucznia.

3. W przypadku nieobecności pielęgniarki, nauczyciel kontaktuje się z wychowawca klasy

lub wicedyrektorem, który telefonicznie ustala z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia formę

powrotu dziecka do domu.

XI. Procedura postepowania w przypadku podejrzenia (stwierdzenia) choroby zakaźnej

  1. Nauczyciel, który podejrzewa u ucznia objawy choroby zakaźnej, zobowiązany jest do zgłoszenia

tego faktu pielegniarce szkolnej.

2. Po przeprowadzonym rozpoznaniu medycznym pielegniarka informuje rodziców/prawnych

opiekunów i kieruje ich do lekarza specjalisty.

3. Po otrzymaniu od lekarza specjalisty potwierdzenia wystapienia choroby zakaznej pielegniarka

informuje dyrektora szkoły.

4. Dyrektor zarzadza przeprowadzenie wzmo_onej dezynfekcji, zgodnie ze wskazaniami

udzielonymi przez pielegniarke szkolna.

5. Wychowawcy, przy współpracy z pielegniarka, przeprowadzaja pogadanki tematyczne

i odnotowuja ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

XII. Procedura postepowania w razie wypadku na terenie szkoły

1. Ka_dy pracownik szkoły, który zauwa_ył lub dowiedział sie o wypadku powinien niezwłocznie:

a) zapewnic poszkodowanemu opieke,

b) udzielic pierwszej pomocy (w miare mo_liwosci),

c) sprowadzic fachowa pomoc medyczna (w razie potrzeby).

10

2. W dalszej kolejnosci pracownik powiadamia: dyrektora szkoły, pracownika słu_by bhp,

społecznego inspektora pracy.

3. Dyrektor szkoły (pod jego nieobecnosc – zastepca lub inny pracownik szkoły) powiadamia

rodziców/prawnych opiekunów ucznia.

4. Dyrektor szkoły lub upowa_niony przez niego pracownik zabezpiecza miejsce wypadku.

5. Dyrektor szkoły powołuje zespół powypadkowy, który sporzadza protokół powypadkowy


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
CBP0303 AWANS NA STOPIEN NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PROCEDURA POSTEPOWANIA I TERMINARZ TWOICH ZADAN
CBP0301 AWANS NA STOPIEN NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROCEDURA POSTEPOWANIA I TERMINARZ TWOICH ZADAN
Procedura postępowania na wypadek choroby lub wypadku dziecka w
Sądowo lekarska ocena postępowania lekarskiego w przypadkach ostrych dolegliwości bólowych w klatce
Rosyjskie Metody na dolegliwości zdrowotne
Stanowisko pracy z komputerem a dolegliwości zdrowotne
Polityka zdrowotna na świecie wykład 1 2007
Grill - procedura postępowania
NOWA USTAWA O ŚWIADCZENIU OPIEKI ZDROWOTNEJ NA NR PESEL
Procedura-postepowania-z-odpadami-medycznymi, Opiekun medyczny, Prace
PROCEDURA postepowania z niebezpoiecznymi materiałami, BeHaPe, Procedury
Procedura postępowania z brudną bielizną, procedury medyczne - gabinet stomatologiczny
procedura postepowania w czasie sytuacji nadzwyczjnych, Pilot wycieczek
procedura postepowania w przypadku podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka, organizacja-pracy
Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo, studia
Interdyscyplinarny projekt autorski Żyj zdrowo na sportowo

więcej podobnych podstron