Umowa zlecenia, Umowa o prace - podpisanie, rozwiazanie


UMOWA ZLECENIA

zawarta w dniu …………………………. r. w ………………….., pomiędzy:

………………………………………………………………………………………………………..

zwaną w treści umowy „Zleceniodawcą”,

a

Panem ( ią ): ………………………………….legitymującym ( ą ) się dowodem osobistym nr ……………………………. , zamieszkałym ( ą ) w ………………….. przy ul. ………………………….., urodzonym ( ą ) dnia …………………………… r., PESEL ………………………. Zwanym ( ą ) w treści umowy „Zleceniobiorcą”,

o następującej treści:

§ 1

 1. Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania zadań polegających na: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 2. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zleceniodawcy usług określonych w ust. 1.

§ 2

1.Zleceniobiorca będzie świadczył usługi określone w umowie w miejscach wyznaczonych przez Zleceniodawcę, stosownie do jego potrzeb związanych z prowadzoną działalnością.

§ 3

 1. Zleceniobiorca z tytułu świadczenia usług określonych w § 1 umowy będzie otrzymywał od Zleceniodawcy wynagrodzenie, za prawidłowe świadczenie usługi, w wysokości: …………………………………… zł brutto miesięcznie ( słownie: ………………………………………… złotych brutto miesięcznie ).

 2. Wynagrodzenie otrzymywane przez Zleceniobiorcę stanowić będzie zaspokojenie wszelkich roszczeń Zleceniobiorcy wobec Zleceniodawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.

 3. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy będzie wypłacane przez Zleceniodawcę - po potrąceniu przez Zleceniodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami składek na ubezpieczenie społeczne (jeżeli Zleceniobiorca będzie podlegać obowiązkowi ubezpieczeniowemu) oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 4. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy będzie rozliczane za okresy miesięczne - na podstawie rachunków wystawianych przez Zleceniobiorcę .

 5. Zleceniodawca zobowiązany jest do płacenia wynagrodzenia Zleceniobiorcy za okresy miesięczne - w terminie do 15 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy, nie wcześniej jednak niż w termie do 7 dni od daty otrzymania rachunku Zleceniobiorcy.

 6. Zleceniobiorca zobowiązany jest do posiadania konta bankowego - celem umożliwienia Zleceniodawcy dokonywania rozliczeń z tytułu niniejszej umowy wyłącznie za pośrednictwem przelewów bankowych.

 7. Zleceniodawca będzie płacił wynagrodzenie Zleceniobiorcy przelewem na konto bankowe Zleceniobiorcy wskazane w jego rachunku. W przypadku nie wskazania konta bankowego w bieżącym rachunku - zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana przez Zleceniodawcę na ostatnio podane przez Zleceniobiorcę konto bankowe.

 8. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

§ 4

 1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do bezwzględnego zachowania w tajemnicy - bez ograniczeń czasowych - wszelkich informacji związanych z działalnością Zleceniodawcy oraz wszelkich informacji związanych z działalnością kontrahentów Zleceniodawcy.

 2. W przypadku niemożności osobistego świadczenia usług w ramach niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest na żądanie Zleceniodawcy do zapewnienia odpowiedniego zastępstwa.

§ 5

 1. Umowa wchodzi w życie z dniem ………………….. r. i zawarta zostaje od dnia ……………… r. do dnia…………………….

 2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za dwu /2/ tygodniowym wypowiedzeniem dokonanym w formie pisemnej.

 3. Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia jej postanowień przez drugą stronę.

§ 6

 1. Za wyrządzone w ramach niniejszej umowy szkody strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

 2. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się załatwiać polubownie. W razie braku porozumienia dotyczącego kwestii spornej - właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd właściwy według siedziby Zleceniodawcy.

 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 4. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie będą mieć w szczególności właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

 5. Umowa sporządzona została w dwóch /2/ jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym /1/ egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zleceniodawca Zleceniobiorca

.......................... ..........................Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
•umowa akwizycji, Umowa o prace - podpisanie, rozwiazanie
aneks do umowy o prace, Umowa o prace - podpisanie, rozwiazanie
•Oferta pracownika rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron, Umowa o prace - podpisanie,
porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę, Umowa o prace - podpisanie, rozwiazanie
•Porozumienie rozwiązujące umowę o pracę, Umowa o prace - podpisanie, rozwiazanie
•umowa o dzieło, Umowa o prace - podpisanie, rozwiazanie
•Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę, Umowa o prace - podpisanie, rozwiazan
•Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę, Umowa o prace - podpisanie, rozwiazan
•Cofnięcie wypowiedzenia przez pracownicę w ciąży, Umowa o prace - podpisanie, rozwiazanie
•umowa akwizycji, Umowa o prace - podpisanie, rozwiazanie
rozwiazanie-umowy-o-prace-bez-wypowiedzenia, Umowa o pracę
umowa zlecenie czy o pracę co lepsze
umowa o pracę a umowa zlecenia
UMOWA ZLECENIE I UMOWA O PRACĘ, GWSH, 4 sem, Podatki i prawo podatkowe, Podatki i prawo podatkowe(1)
umowa o prace na czas okreslony minimum 6 miesiecy z mozliwoscia na wczesniejsze rozwiazanie
UMOWA O PRACĘ - JOB SHARING, Prawo

więcej podobnych podstron