Przykladowe pytania na egzamin, chemia w nauce i gospodarce Uł, semestr IV, analiza instrumentalna


1. Próbkę 1,8 g roztworu H2O2 rozcieńczono do 100 ml. Pobrano 10 ml roztworu, dodano H2SO4 i zmiareczkowano roztworem KMnO4 o stężeniu 0,02 mol∙l-1. Punkt końcowy osiągnięto po dodaniu 20 ml titranta. Obliczyć stężenie procentowe próbki H2O2. (5 pkt.)

2. Obliczyć pH nasyconego roztworu Fe(OH)3. pKsoFe(OH)3 = 37,5 (5 pkt.)

3. Dlaczego skrobię należy dodawać dopiero po znacznym odmiareczkowaniu wydzielonego w oznaczeniach jodu? (2 pkt.)

4. Podział kationów na grupy analityczne. Odczynniki grupowe. (3 pkt.)

5. Opisać wady i zalety oznaczeń wagowych (2 pkt.)

6. Uzupełnić równania. (3 pkt.)

FeSO3 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O

KBrO3 + SnCl2 + HCl → KBr + SnCl4 + H2O

1. Zmieszano po 50 ml roztworów MgCl2 i AgNO3 o stężeniu 1 mol/l. Jaka będzie SEM zanurzonego w próbce ogniwa złożonego z elektrod srebrowej jako wskaźnikowej i odniesienia, którą stanowi: a) NEW; b) NEK.

IRAgCl=1∙10-10, ENEK=0,244 V, EoAg+/Ag=0,799 V

2. Próbkę stali o masie 1 g rozpuszczono w H2SO4. Powstałe jony utleniono za pomocą KMnO4, nadmiar KMnO4 zredukowano za pomocą azydku sodu i otrzymany roztwór rozcieńczono do objętości 100 ml. W kuwecie o grubości b = 5 cm zmierzono transmitancję T = 2/3 (66%). Obliczyć procentową zawartość chromu w stali, jeżeli molowy współczynnik absorpcji jonu Cr2O72- przy λ = 400 nm wynosi 1,6∙102 l∙mol-1∙cm-1. Napisać równanie reakcji rozpuszczania chromu i utleniania powstałych jonów. MCr = 52 g∙mol-1

3. Narysować krzywą miareczkowania potencjometrycznego K2Cr2O7 za pomocą FeSO4 w środowisku H2SO4. Dobrać elektrodę wskaźnikową i podać równania opisujące potencjał elektrody wskaźnikowej przed PR, w PR i po PR.

4. Narysować i wyjaśnić przebieg krzywej miareczkowania spektrofotometrycznego mieszaniny Bi3+ i Cu2+ za pomocą EDTA. Stała trwałości kompleksu BiEDTA jest większa od stałej trwałości kompleksu CuEDTA. εBi3+= 0, εEDTA = 0, εBiEDTA = 0, εCu2+ > 0, εCuEDTA > εCu2+.

5. Narysować i wyjaśnić przebieg krzywej miareczkowania konduktometrycznego równomolowej mieszaniny kwasu szczawiowego i wodoroszczawianu potasu za pomocą roztworu NH3∙H2O. Napisać równania reakcji zachodzących podczas miareczkowania. pK1 = 1,25, pK2 = 4,27.

6. Jak wykonać ilościowe oznaczenie zawartości metizolu w surowicy krwi metodą dodatku wzorca wykorzystując technikę TLC (przygotowanie roztworów, przeprowadzenie analizy, interpretacja otrzymanych wyników)? Na jakiej podstawie można stwierdzić, że metizol znajduje się w analicie?Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Egz2003IIsemS, chemia w nauce i gospodarce Uł, Semestr II, Egzamin sem II chem
24. Adsorpcja kwasu octowego na węglu aktywnym, chemia w nauce i gospodarce Uł, semestr V, sprawozda
Egz2007IIsem, chemia w nauce i gospodarce Uł, Semestr II, Egzamin sem II chem
Fizyczna27m, chemia w nauce i gospodarce Uł, semestr V, sprawozdania chemia fizyczna i analityczna u
Sprawozdanie damiana nr 1, chemia w nauce i gospodarce Uł, semestr V, sprawozdania chemia fizyczna i
poprawa II 25, chemia w nauce i gospodarce Uł, semestr V, sprawozdania chemia fizyczna i analityczna
Chfizyczna5, chemia w nauce i gospodarce Uł, semestr V, sprawozdania chemia fizyczna i analityczna u
moje 4, chemia w nauce i gospodarce Uł, semestr V, sprawozdania chemia fizyczna i analityczna uł, Ch
wfizyczna9, chemia w nauce i gospodarce Uł, semestr V, sprawozdania chemia fizyczna i analityczna uł
chemia fizyczna-ćwiczenie 22, chemia w nauce i gospodarce Uł, semestr V, sprawozdania chemia fizyczn
fizyczna 20, chemia w nauce i gospodarce Uł, semestr V, sprawozdania chemia fizyczna i analityczna u
fizyczna25, chemia w nauce i gospodarce Uł, semestr V, sprawozdania chemia fizyczna i analityczna uł
Wstęp teoretyczny, chemia w nauce i gospodarce Uł, semestr V, sprawozdania chemia fizyczna i anality
poprawa, chemia w nauce i gospodarce Uł, semestr V, sprawozdania chemia fizyczna i analityczna uł, C
fIZYCZNA5, chemia w nauce i gospodarce Uł, semestr V, sprawozdania chemia fizyczna i analityczna uł,

więcej podobnych podstron