PYTANIA NA ZALICZENIE WYKŁADÓW Z MATEMATYKI v7

Zagadnienia:

Pole fizyczne.
Podział wielkości fizycznych
Skalary, wektory, tensory.
Algebra i analiza tensorów różnych rzędów
Problemy fizyczne, w których obiekty są tensorami.
Transformacje
Kąty Eulera
Niezmienniki tensora

Analiza wektorów
Gradient, dywergencja, rotacja

Pole odkształcenia
Odkształcenie kierunkowe
Tensor odkształcenia

Pole naprężenia
Związek między odkształceniem a naprężeniem

Geometria analityczna
Zapis parametryczny
Trójścian Freneta

Rachunek wariacyjny. Definicja problemu wariacyjnego.
Równanie Eulera

Równania różniczkowe cząstkowe (przykłady problemów fizycznych)

PYTANIA NA ZALICZENIE WYKŁADÓW Z MATEMATYKI

 1. Czym jest pole fizyczne?

- to obszar w którym działa jakakolwiek siła fizyczna

 1. Wielkością skalarną nie jest:

 1. L – długość

 2. A – pole powierzchni

 3. v- prędkość

 1. Iloczyn skalarny dwóch wektorów jest równy 0 gdy:

 1. Sinus kąta pomiędzy tymi wektorami jest = 0

 2. Cosinus kąta pomiędzy tymi wektorami jest = 0

 1. Iloczyn wektorowy dwóch wektorów jest równy 0 gdy:

 1. Sinus kąta pomiędzy tymi wektorami jest = 0

 2. Cosinus kąta pomiędzy tymi wektorami jest = 0

 1. Podaj przykłady wielkości tensorowych stosowanych w budownictwie:

- naprężenie

- odkształcenie

 1. Pseudowektorem jest:

 1. Prędkość

 2. Moment siły

 3. Siła

 4. Energia

 1. Co to jest funkcjonał?

- „funkcja funkcji” tzn. funkcjonał przypisuje danej funkcji liczby rzeczywiste

 1. W jaki sposób znajdujemy ekstremum funkcjonału?

- wariacja tego funkcjonału ma być równa zero

 1. Co łączy różniczkę z rachunku tensorowego z wariacją funkcjonału z rachunku wariacyjnego?

- zerowanie się różniczki funkcji daje nam ekstremum tej funkcji, a zerowanie się wariacji funkcjonału daje ekstremum funkcjonału

 1. Nazwij wersory tworzące trójścian Freneta.

- – wersor normalny główny, – wersor styczny, – wersor binormalny

 1. Co to jest binormalna?

- to prosta prostopadła do stycznej i normalnej głównej

 1. Normalna główna to linia przecięcia się 2 płaszczyzn. Jakich?

-płaszczyzny normalnej i płaszczyzny ściśle stycznej

 1. Uzupełnij trójścian Freneta oznaczeniami brakujących wersorów, nazwij proste i płaszczyzny wyznaczone przez te wersory.

 1. Mówi się, że macierz jest osobliwa, gdy

 1. Jej wyznacznik jest równy zero

 2. Jej wyznacznik jest różny od zera

 1. Dokończ zdania

 1. W równaniach różniczkowych zwyczajnych szukamy funkcji jednej zmiennej

 2. W równaniach różniczkowych cząstkowych szukamy funkcji wielu zmiennych

 3. Równanie różniczkowa Laplace’a to równanie różniczkowe cząstkowe rzędu drugiego.

 1. Związek pomiędzy naprężeniem a odkształceniem opisuje równanie

 1. Naviera

 2. Hooka

 3. Younga

 1. Gradientem funkcji f(x,y,z)=2x3-2x+y5-z jest:

 1. [6x2-2, 0,0]

 2. [6x2-2, y5, -z]

 3. [6x2-2, 5y4, -1]

 1. Wyznacz niezmienniki tensora.

 1. Oblicz wartości główne dla tensora .

 1. Dla podanego tensora wyznaczyć wartości i kierunki główne

 1. Obszar który prosta przecina w dwóch prostych jest to obszar:

 1. Niewypukły

 2. Wypukły

 1. Jaka jest różnica między liczbą 5.0 ?

Liczba 5.00 jest 10x dokładniejsza niż 5.0

 1. Tensor jest to…

- operator liniowy przekształcający wektor – wektor

 1. Komplet równań płaskiej teorii sprężystości zawiera:

 1. 3 równania równowagi , 3 równania geometryczne, 3 równania fizyczne

 2. 2 równania równowagi , 2 równania geometryczne, 2 równania fizyczne

 3. 2 równania równowagi , 3 równania geometryczne, 3 równania fizyczne

 1. Co to jest dywergencja pola wektorowego?

 Operator różniczkowy przyporządkowujący trójwymiarowemu polu wektorowemu pole skalarne będące formalnym iloczynem skalarnym operatora Nabla z polem.

 1. Twierdzenie Gaussa- Ostrogradzkiego

gdzie: n- wektor normalny

twierdzenie, które umożliwia zamianę całki powierzchniowej na objętościową albo na odwrót. Przy objętości całkowana jest dywergencja wektora. Stosowane w elektrodynamice, elektronice, energetyce.

 1. Rotacja

 operator różniczkowy działający na pole wektorowe F, tworzy pole wektorowe wskazujące wirowanie (gęstość cyrkulacji) pola wyjściowego

.

w układzie współrzędnych: .

a w notacji macierzowej rotacja to det,

 1. Pola wektorowe

Takie pola gdzie przyporządkujemy każdemu punktowi z pola wartość wektorową. Przykłady:

-grawitacyjne

- elektryczne

- indukcja magnetyczna

 1. Co opisujemy przy pomocy kątów Eulera?

a) ruch harmoniczny ciała sztywnego

b) ruch kulisty ciała sztywnego

c) ruch prostoliniowy ciała sztywnego

 1. Co to są kąty Eulera?

- układ trzech kątów, za pomocą których można jednoznacznie określić wzajemną orientację

dwu kartezjańskich układów współrzędnych o jednakowej skrętności

 1. Podpisz poniższe macierze ( macierz obrotu wokół osi z, macierz obrotu wokół osi x) ?

 1. Opisz kąty Eulera?

nowo powstałej osi z

 1. własności macierzy transformacji A:

 1. Co to jest tensor II rzędu?

Tensor II rzędu – nazywamy macierz kwadratową (32 współrzędnych), której współrzędne przy obrocie układu współrzędnych transformują się zgodnie z prawem (zwanym prawem transformacji tensorowej)

 1. Równanie Eulera – Lagrange’a

Równanie opisujące ruch układu ciał.
Podstawa rachunku wariacyjnego.
Funkcja y(x) minimalizująca funkcjonał F(y(x)) w przedziale [a,b ]musi spełniać równanie Eulera – Lagrange’a.

 1. Równania eliptyczne, hiperboliczne i paraboliczne – równania różniczkowe cząstkowe II rzędu

(1)

Równanie różniczkowe cząstkowe II rzędu jest

 1. Zapisem parametrycznym okręgu o równaniu (x-x0)^2+y^2=r^2 jest:

 1. Zapisz w postaci macierzowej oraz w postaci indeksowej tensor odkształcenia.

 1. Problem czystego rozciągania pręta pryzmatycznego, jak na rysunku
  opisany jest równaniem: d/dx(EF du/dx)+q=0 z warunkami brzegowymi EF du/dx = P, u(0)=0.
  Podaj sformułowanie wariacyjne powyższego zagadnienia.

 2. Rozkład tensora A na część symetryczną i antysymetryczną:

A=


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pytania na zaliczenie wykładu-2, Projektowanie inwestycyjne, Kolokwium
Pytania na zaliczenie wykładów z przedmiotu Agroekologiczne podstawy produkcji roślinnej, Ochrona Śr
Pytania na zaliczenie wykladow z Konstrukcji budowlanych
pytania na zaliczenie wykładu, Projektowanie inwestycyjne, Kolokwium
Pytania na zaliczenie wykładów z przedmiotu inżynieria ruchu, STUDIA WRZESIEŃ
Hydrologia opracowane pytania na zaliczenie wykładów
pytania na zaliczenie wykładów
PYTANIA NA ZALICZNIE Z WYKŁADÓW Z GRAFIKI INŻYNIERSKIEJ
Pytania teoretyczne na zaliczenie wykładu
Jakie były otwarte pytania na monitoringu na zaliczeniu wykładu
Wymagania odnośnie projektu na zaliczenie wykładu ze Statystyki matematycznej
Pytania na zaliczenie
Pytania na zaliczenie z geografii
Pytania na zaliczenie
Budownictwo opracowane pytania na egz z wykładów (2012)
Pytania na zaliczenie pp- ratownictwo, podstawy pielęgniarstwa
patofizjologia pytania do zaliczenia, Wykłady
Systemy dialogowe pytania na zaliczenie2010 OPRACOWANE
Pytania na zaliczenie

więcej podobnych podstron