TEST Z GOSPODARKI, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, testy GN


TEST Z GOSPODARKI

1.Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 1997r określa zasady:

a)scalenia i podziału nieruchomości

b)scalenia i wymiany nieruchomości

c)udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej

2.Pod pojęciem zasobu nieruchomości należy rozumieć

a)nieruchomości stanowiace własność Skarbu Panstwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz nieruchomości bedace przedmiotem uzytkowania wieczystego Skarbu Panstwa i jednostek samorządu terytorialnego

b)nieruchomości Skarbu Panstwa oddane gminom i powiatom w uzyczenie oraz dzierzawemienia

c)nieruchomości lasow państwowych i wody terytorialne

3.Dzialka budowlana to

a)parcela przystosowana do budowy domow jednorodzinnych

b)zabudowana dzialka gruntow o właściwych parametrach, dostępie do drogi publicznej wyposazona w urzadzenia infrastruktury technicznej

c)dzialka niezabudowana w właściwych parametrach dostępie do drogi publicznej oraz możliwościach do podlaczenia urządzeń infrastruktury technicznej

4.Za cele publiczne uwaza się:

a)wydzielenie gruntow pod zabezpieczenia ruchu lotniczego

b)ochrona Pomnikow Zagłady

c)ochrona zagrozonych wyginieciem gatunkow roślin

5.Samorzadowe osoba prawna może zrzec się własności lub uzytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz:

a)jednostki samorządu terytorialnego

b)spółdzielni mieszkaniowej

c)spółdzielni kolek rolniczych

6.Panstwowe jednostki organizacyjne nieposiadajace osobowsci prawnej nabywaja nieruchomości na własności lub w uzytkowanie wieczyste:

a)urzedu rejonowego

b)Skarbu Panstwa

c) wojewody

7.Trwały zarząd do nieruchomości przysluguje

a)organizacjom użyteczności publicznej i uczelniom państwowym

b)wojtowi,burmistrzowi i wojewodzie

c)jednostkom organizacyjnym nieposiadajacym osobowości prawnej

8.Jednostki posiadające trwaly zarząd do nieruchomości mogą

a)oddawac nieruchomości w najem

b)oddawac nieruchomości w uzyczenie

c)ustanowiac uzytkowanie wieczyste na rzecz gminy

9.Do wojewódzkiego zasobu nieruchomości zalicza się:

a)nieruchomości rolne Skarbu Panstwa

b)nieruchomości stanowiace przedmiot województwa

c)nieruchomości stanowiace własność powiatu oddane województwu w uzytkowanie wieczyste

10.Oddanie nieruchomości gminy w uzytkowanie wieczyste wymaga

a)uzyskania zgody Prezesa mieszkalnictwa

b)zawarcia umowy ustnej i wpisu do katastru nieruchomości

c)zawarcia umowy w formie aktu notarialnego

11.Sprzedaz nieruchomości gminy może odbywac się:

a) w drodze bezprzetargowej

b) w drodze przetargu

c) za pośrednictwem banku państwowego, po uprzednim uzyskaniu zgody wojewody i Marszalka województwa

12.Warunki zbycia nieruchomości powiatu w drodze bezprzetargowej ustala się:

a) w drodze rokowan z wojewoda

b) na podstawie decyzji starosty - zatwierdzonej przez wojewodę i radę województwa

c) w rokowaniach przeprowadzonych z nabywcą

13. W umowie oddanie nieruchomości gruntowej w uzytkowanie wieczyste okresla się miedzy innymi

a)okres uzytkowania wieczystego

b)strefy chronionego krajobrazu - na podstawie decyzji Komendanta Ochrony Środowiska

c)sposób korzystania z nieruchomości

14.Przyczyny wygaśnięcia uzytkowania wieczystego to:

a)upływ okresu ustalonego w umowie

b)zrzeczenie się uzytkowania wieczystego

c) wywłaszczenie

15.Pierwszenstwo w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym przysluguje w przypadku:

a)poprzednim właścicielom nieruchomości przyległych

b)poprzednim właścicielom nieruchomości komercyjnych

c)poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed rokiem 5.12.1990.

16.Nieruchomosc może byz zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli:

a)zbycie nastepuje miedzy Skarbem Panstwa a gmina

b)zbycie nastepuje miedzy gmina a województwem

c)zbycie nastepuje miedzy województwem a powiatem

17.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym winno zawierac

a)informacje o zobowiązaniach,których przedmiotem jest nieruchomość

b)wysokość wadium oraz forme jego wniesienia

c)maksymalna liczbe uczestnikow przetargu wraz z podaniem ich osobowości prawnej

18.Pisemna oferta przetargowa winna zawierac:

a)informacje o wartości nieruchomości oferenta

b)date sporządzenia oferty

c)proponowany sposób realizacji dodatkowych warunkow przetargu

19.Decyzja o ustanowieniu trwałego zarządu winna zawierac

a)cene gruntu oraz wartość ksiegowa budynkow

b)powierzchnie i opis nieruchomości

c)cel oraz termin zagospodarowania nieruchomości

20.Trwaly zarząd wygasa

a)wraz z wyborami do samorządów lokalnych

b)na skutek wydania decyzji właściwego organu

c)z upływem okresu,na który zostal ustanowiony

21.Jezeli sposób zagospodarowania nieruchomości gruntowej oddanej w uzytkowanie wieczyste po na jej zabudowie - to należy ustalic w umowie

a)termin rozpoczęcia lub termin zakończenia zabudowy

b)tylko termin zakończenia zabudowy i oddanie budynkow do uzytkowania

c)tylko termin rozpoczęcia zabudowy wraz z określeniem warunkow realizacji inwestycji

22. Organ w drodze decyzji może określić wysokość dodatkowej opłaty rocznej w związku z niedotrzymaniem terminów zabudowy .opłata ta wynosi:

  1. 10% wartości gruntów określonej na dzień ustalenia opłaty za pierwszy rok ,po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania

  2. 10% wartości gruntów określonej na datę zakończenia zabudowy -po wniesieniu sprawy od SKO

  3. 10% wartości gruntów na datę oddania budynku do użytkowania , po upływie terminu odwołania

23. cenę wywoławczą w II przetargu ustala się :

a) w wysokości niższej niż 50% wartości nieruchomości

b) w wysokości równej 50% wartości nieruchomości

c) w wysokości niższej niż wartość nieruchomości , ale nie niższej niż50% tej wartości

24. po zakończeniu II przetargu wynikiem negatywnym ceną nieruchomości lokalowej ustala się w rokowaniach z nabywcą w wysokości :

a) nie niższej niż 40% jej wartości

b) od 20% do40% jej ceny wywoławczej z II przetargu

c) nie niższej niż 40% ceny z I przetargu

25. do ceny uzyskanej na przetargu może być udzielona bonifikata , jeżeli nieruchomość jest sprzedawana na cele:

a) jako lokal mieszkalny

b) organizacjom zrzeszającym działkowców z przeznaczeniem na pracownicze ogrody działkowe

c) kościołom i związkom wyznaniowym , mającym uregulowane stosunki z państwem , na cele działalności sakralnej

26. na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej czytnikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą :

a) zaktualizowanej wartości opłąty pierwszej i opłaty rocznej

b) aktualnej wartości rynkowej gruntów wpisanych do rejestru ksiąg handlowych

c) wartość prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości

27. stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego może wynosi:

a) 15% ceny nieruchomości gruntowej

b) 20% ceny nieruchomości gruntowej

c) 25% ceny nieruchomości gruntowej

28. o wysokości ustalenia wysokości opłat za użytkowanie wieczyste należy brać pod uwagę :

a) stawkę procentową określonej od celu podanego w umowie

b) stawkę procentową ustaloną w decyzji wojewody

c) cenę lub wartość nieruchomości gruntowej

29. wysokość opłaty z tytułu użytkowania wieczystego :

a) może być aktualizowana co 5 lat

b) może być waloryzowana za pomocą wskaźnika inflacji

c) Mozę podlegać aktualizacji nie częściej niż raz w roku , o ile zmianie ulegnie wartość tej nieruchomości

30. aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste dokonuje właściciel gruntu

a) z urzędu

b) na wniosek użytkownika wieczystego

c) po upływie dwumiesięcznych rokowań z użytkowaniem wieczystym tej nieruchomości

31.rozpatrywaniem odwołań od nowej wysokości opłat za użytkowanie wieczyste zajmuje się

a) starosta pełniący zadania z zakresu administracji rządowej

b) rejonowy sąd polubowny

c) samorządowe kolegium odwoławcze

32. za nieruchomości oddane w trwały zarząd pobiera się :

a) opłatę pierwszą i waloryzowane opłaty roczne

b) opłaty roczne zależne od wartości nieruchomości i stawki procentowej

c) opłaty roczne zależne od wartości księgowej budynków i budowli zaktualizowanych na datę obliczenia tej opłaty

33.podziału nieruchomości można dokonać:

a) jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego

b) jeżeli określono w decyzji lokalizację zabudowy oraz wykonano aktualizacje mapy szczegółowe nieruchomości

c) jeżeli zatwierdzono plan rozbudowy osiedla oraz sporządzono kosztorysy i projekty sieci uzbrojenia terenu

34. podział nieruchomości może nastąpić w celu :

a) wydzielenia działki budowlanej

b) wydzielenia działek gruntów na terenach zamkniętych

c) wydzielenia części nieruchomości objętej decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej

35. podstawą do przeprowadzenia podziału nieruchomości jest:

a) umowa miedzy starostą a wojewodą

b) decyzja wójta , burmistrza lub prezydenta miasta o zatwierdzenie podziału

c) decyzja wojewody zatwierdzająca podział

36. jeśli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela wzrosłą jej wartość to:

a) prezydent miasta może ustalić w drodze decyzji opłatę adiacencką

b) wójt może ustalić w drodze decyzji opłatę partycypacyjną

c) wójt , burmistrz albo prezydent miasta może ustalić w drodze decyzji opłatę adiacencką

37. scalanie podział nieruchomości dokonuje się na nieruchomościach :

a) położonych na terenach rolnych i leśnych

b)położonych na terenach podgórskich i górskich

c) położonych na obszarach innych niż przeznaczonych w planach miejscowych na cele leśne

38. W uchwale rady gminy o scaleniu i podziale znajduje się:

a) wypis i wyrys z planu miejscowego

b) szczegółowy plan realizacji budynków i budowli

c) określenie wysokości opłat adiacenckich

39.Prawo pierwokupu nieruchomości przysługuje:

a) tylko gminie

b) tylko gminie po uzyskaniu opinii SKO

c) tylko staroście po zasięgnięciu opinii wojewody

40.Prawo pierwokupu wykonuje się:

a) po cenie ustalonej miedzy stronami w umowie

b) po cenie określonej w rokowaniach miedzy starostą a właścicielem nieruchomości - na zawarcie aktu notarialnego

c) po cenie równej 60% ceny w umowie

41.Wywłaszenie nieruchomości jest możliwe w stosunku do nieruchomości:

a) położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne

b) bezpośredni przylegających do nier. SP lub jst

c) położonych na obszarach przeznaczonych w planach strategicznych na cele rolne lub leśne

42.Organem właściwym w spr wywłaszczania jest:

a) prezydent miasta wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej i rządowej

b) starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

c) wojewoda odpowiadający za realizacje narodowych planów gospodarczych oraz przebieg dróg szybkiego ruchu.

43. Celami publicznymi są:

a) wydzielenie gruntów na potrzeby łączności publicznej

b) opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki

c) wydobywanie węgla brunatnego metodą odkrywkową

44. Do celów publicznych nie zalicza się:

a) ochrona zagrożonych wyginięciem roślin

b) budowa i utrzymanie aresztów śledczych

c) budowa i utrzymanie stawów rybnych

45.Nieruchomość może być wywłaszczana:

a) tylko na rzecz SP

b) tylko na rzecz SP lub jst

c) na rzecz jednostek samorządu lokalnego albo na rzecz SP

46.W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, przy jej wywłaszczeniu przyjmuje się służące do jej oznaczenia dane z:

a) katastru nieruchomości

b) ewidencji gruntów i budynków

c) ewidencji podatków od nieruchomości

47.We wniosku o wywłaszczenie należy określić :

a) sposób określenia wartości katastralnej nieruchomości

b) dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości

c) oznaczenia nieruchomości z księgi wieczystej oraz z katastru nieruchomości

48.Decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości winna zawierać:

a) wskazanie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości

b) wskazanie osoby której przysługują ograniczone prawa rzeczowe do tej nieruchomości

c) ustalenie wysokości odszkodowania

49.Ostateczna decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości stanowi podstawę do:

a) zamiany użytkowania wieczystego w użytkowanie

b) dokonania wpisy w księdze wieczystej

c) waloryzacji odszkodowania na datę rozpoczęcia rokowań

50.Odszkodowanie za wywłaszczona nieruchomość:

a) powinno odpowiadać wartości praw ( własność, UW, inne prawa rzeczowe)

b) powinno być słuszne

c) powinno być ustalone przez starostę

51.Zwrot wywłaszczonej nieruchomości może nastąpić,gdy

a)nie rozpoczęto prac związanych z realizacja celu publicznego, pomimo upływu 7 lat od dnia uprawomocnienia się decyzji o wywłaszczeniu

b)cel publiczny nie zostal zrealizowany, pomimo upływu 10lat od uprawomocnienia się decyzji o wywłaszczeniu

c)przed upływem 5lat dokonano rozbudowy lub modernizacji budynkow na wywłaszczonej nieruchomości

52.Nieruchomosc wywlaszczona podlega zwrotowi

a)w stanie, w jakim się znajduje w dniu jej zwrotu

b)po przeprowadzeniu demontażu urządzeń infrastruktury technicznej

c)rok po uprawomocnieniu się decyzji o zwrocie wywłaszczonej uprzednio nieruchomości

53.Przez budowe urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się

a)budowe drogi

b)wybudowanie pod ziemia urządzeń ciepłowniczych

c)wybudowanie na ziemi urządzeń ciepłowniczych

54.W związku z zakończeniem budowy urządzeń infrastruktury technicznej może być naliczana

a)opłata adiacencka

b)oplata planistyczna

c)oplata taksacyjna

55.Ustalenie oplaty adiacenckiej zalezy od:

a)ustalen planow realizacyjnych budowy urządzeń

b)wzrostu wartości nieruchomości

c)waloryzacji kosztow budowy urządzeń

56.Obligatoryjnymi elementami nieruchomości sa:

a)samodzielny lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu

b)czesci składowe lokalu

c)udzial w nieruchomości wspolnej

57.W rozumieniu przepisow ustawy o własności lokali samodzielnym lokalem mieszkalnym jest:

a)wydzielona trwałymi ścianami w obrebie budynku izba lub zespol izb przeznaczonych na staly pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi sluza zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych

b)czesc budynku oddzielona od klatki schodowej drzwiami

c)wydzielony ogniotrwałymi ścianami w obrebie budynku zespol pomieszczen przeznaczonych na zaspokajenie potrzeb mieszkaniowych

58.Zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali czescia skladowa lokalu mogą być

a)pomieszczenia pomocnicze

b)pomieszczenia przynależne

c)czesci budynku,które nie sluza wyłącznie do uzytku właścicieli lokalu

59.Do pomieszczen przynależnych do samodzielnego lokalu mieszkalnego zalicza się w szczególności:

a)piwnice

b)strych

c)korytarze

60.Pomieszczenie przynależne, bedace czescia skladowa lokalu mieszkalnego:

a)musi przylegac bezpośrednio do lokalu

b)może być położone w innym budynku,ale w granicach nieruchomości gruntowej

c)musi być położone w tym samym budynku

61.Czesci składowymi lokalu będącego przedmiotem odrębnej własności sa:

a)przypisane do lokalu pomieszczenie przynależne

b)udzial we współwłasności gruntu

c)udzial we współwłasności czesci budynku i innych urządzeń nie służących wyłącznie do uzytku właścicieli lokalu

62.Nieruchomosc wspolna zgodnie z ustawa o własności lokali stanowia

a)grunt

b)czesci budynku i rzadzenia,które nie sluza wyłącznie do uzytku właścicieli lokali

c)pomieszczenia przynależne

63.WZORY

64.Odrebna własność lokalu można ustanowic w drodze

a)umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z nabywca lokalu

b)jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości

c)orzeczenia sadu znoszącego współwłasność

65.W sklad mieszkaniowego zasobu gminy wchodza lokale stanowiace własność

a)gminy

b)komunalnych osob prywatnych

c)spolek prawa handlowego utworzonych z udzialem gminy

66.Wlasnosciowe prawo do lokalu mieszkalnego jest:

a)dziedziczne

b)zbywalne

c)podlega egzekucji

67.Wedlug ustawy o lasach,jednym z warunkow uznania gruntu za las jest spełnienie wymagan dotyczących powierzchni.Za las uznaje się obszar o zwartej powierzchni wynoszącej,co najmniej:

a)0,10ha

b)0,15ha

c)0,20ha

68.Gospodarowanie lasami stanowiącymi własność Skarbu Panstwa należy do :

a)starosty,wykonującego zadania z zakresu administracji rzadowej

b)Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

c)panstowej jednostki organizacyjnej Lasy Państwowe

69.Grunty rolne to grunty:

a)położone na terenach wiejskich

b)określone w ewidencji gruntow jako uzytki rolne

c)pod budynkami i urządzeniami wchodzącymi w sklad gospodarstw rolnych

70.Organem właściwym do wydania decyzji o wylaczeniu gruntow rolnych z produkcji jest:

a)wojt,burmistrz lub prezydent miasta

b)starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rzadowej

c)zarząd gminyWyszukiwarka

Podobne podstrony:
test gn, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, testy GN
na egzamin sciaga testowa, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, testy GN
pyt na rybek od grupy 1, Studia, III rok, Rynek Nieruchomości
pytania na rynek, Studia, III rok, Rynek Nieruchomości
modele regresji budynki zrobione, Studia, III rok, Rynek Nieruchomości
system podatkowy test 2010, Studia, III rok, System podatkowy
TEST EGZAMINACYJNY Z GN 2007, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, egzamin zrobione
TEST EGZAMINACYJNY Z GN 2007 (2), Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, egzamin zrobione
egzamin 2007, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, egzamin zrobione
EGZAMIN 3, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, egzamin zrobione
EGZAMIN 1, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, egzamin zrobione
wykazlol, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami
Zestawienie, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami

więcej podobnych podstron