pytania biochemia egzamin 12 I termin (1)

1. Do enzymów ekskrecyjnych zaliczamy:

A. CK, AspAT, AlAT

B. GGTP, AP, AlAT

C. LDH, HBDH, CK

D. LAP, AcP, α-amylaza

2. Cykl Cori to inaczej:

A. Cykl kwasów trójkarboksylowych

B. Cykl glioksalanowy

C. Cykl kwasu mlekowego

D. Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

3. U pacjentów z mocznicą synteza NO przez eNOS jest:

A. obniżona na skutek gromadzenia się inhibitorów enzymu(ADMA)

B. jest podwyższona na skutek gromadzenia się argininy i guanidyn, które są substratami eNOS

C. jest podwyższona na skutek retencji NO, którego metabolity nie mogą być wydalone drogą nerkową

D. jest podwyższona na skutek nadekspresji enzymu spowodowanej retencją toksyn mocznicowych

4. W porfiriach skórnych dochodzi do uszkodzenia skóry na skutek reakcji wolnorodnikowych katalizowanych przez światło i gromadzące się porfiryny. W związku z tym ma sens podawanie:

A. witaminy B1, która poprawia metabolizm komórek i umożliwia lepszą regenerację komórek skóry

B. witaminy B12 i kwasu foliowego w związku ze zwiększonym obrotem komórkowym

C. witaminy A, która działa antyoksydacyjnie i stymuluje różnicowanie się komórek w kierunku keratynocytów

D. β-karotenu, który jest zmiataczem wolnych rodników i chroni przed nimi skórę

5. Edycja RNA to proces:

A. polegający na wycinaniu intronów

B. polegający na wiązaniu się RNA z siRNA, a następnie jego pocięciu przez kompleks RISC

C. proces zmiany sekwencji RNA inny niż splicing, prowadzący do powstania RNA o sekwencji innej niż matryca DNA

D. proces obróbki posttranskrypcyjnej RNA polegający na dodaniu czapeczki oraz ogona z poliA

6. Przekształcenie metylomalonylo-CoA do sukcynylo-CoA katalizuje:

A. mutaza metylomalonowa zależna od witaminy….(ta jest zależna od B12)

B. karboksylaza propionylo-CoA zależna od….(ta jest zależna od biotyny czyli witaminy H/B7)

C. karboksylaza acetylo-CoA z zależna od….(ta jest zależna od biotyny czyli witaminy H/B7)

D. mutaza metylomalonowa zależna od….(ta jest zależna od B12)

7. W cyklu nukleotydów purynowych:

A. IMP ulega przekształceniu do GMP

B. AMP ulega przekształceniu do GMP

C. IMP ulega przekształceniu do AMP(tak naprawdę AMP do IMP się zamienia ale skoro to jest cykl to się zamyka w ten sposób też można powiedzieć)

D. GMP ulega przekształceniu do AMP

8. Zawartość białka w chylomikronach wynosi około:

A. 32%

B. 57%

C. w ogóle nie posiadają białka w swoim składzie

D. 1-2%

9. Amidacja glutaminianu w mózgu zachodzi głównie w:

A. astrocytach, powstała glutamina jest wychwytywana przez neurony

B. w neuronach, co prowadzi do wyczerpywania się puli kwasu glutaminowego

C. neurony fizjologicznie pobierają glutaminę z układu krążenia, gdzie stanowi ona główny aminokwas krwi

D. fizjologicznie amidacja glutaminianu nie zachodzi w OUN

10. W szlaku biosyntezy hemu w mitochondrium zachodzą reakcje katalizowane przez:

A. syntetazę ALA, dehydratazę ALA, deaminazę PBG i ferrochelatazę

B. syntetazę ALA, karboksylazę uroporfirynogenu, oksydazę i ferrochelatazę

C. dehydrogenazę ALA, oksydazę protoporfirynogenu i ferrochelatazę

D. syntetazę ALA, oksydazę protoporfirynogenu i ferrochelatazę

11. Prawdziwe są zdania:

1. ferrytyna i hemosyderyna są białkami magazynującymi żelazo w komórkach

2.w stanach prawidłowych białka te nie występują we krwi obwodowej

3. większość żelaza w pożywieniu człowieka występuje jako Fe3+

A. 1 i 2

B. 1 i 3

C. tylko 3

D. wszystkie

12. Równoważnik niacyny określa:

A. Ilość mg niacyny w 1 g przetworzonych produktów spożywczych

B. odpowiada ok. 60 mg try….

C. odpowiada ok. 60…..

(Około 60 mg tryptofanu

jest równoważne 1 mg niacyny występującej

w pokarmach. Zawartość niacyny w pokarmach

wyraża się w następujący sposób:

mg równoważnika niacyny =

= mg preformowanej niacyny +

+ 1/60 x mg tryptofan)

13.

14. Do klasy receptorów typu 7-TM zalicza się:

A. receptory dla czynników wzrostu

B. receptory związane z kinazą tyrozynową

C. receptory o budowie dimetrycznej

D. receptory zawierające domeny transbłonowe, związane z białkami G

15. W wyniku działania izoformy nerkowej glutaminazy powstające jony amonowe w nerce:

A. są wykorzystywane do biosyntezy mocznika

B. są wykorzystywane w reakcjach transaminacji

C. są wydzielane do moczu, co umożliwia regenerację HCO3-

D. są wydzielane do krwi, gdzie zwiększają jej pH

16. Laktuloza u człowieka:

A. jest metabolizowana do monosacharydów przez enzymy rąbka szczoteczkowego enterocytów

B. jest cukrem prostym ulegającym izomeryzacji do glukozy

C. wchłania się z przewodu pokarmowego, działa osmotycznie i jest stosowana w leczeniu obrzęków

D. ma działanie osmotyczne w jelicie, jest metabolizowana przez florę bakteryjną przewodu pokarmowego do krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych wiążących jony amonowe

17. Łancuchy boczne porfiryn określają:

A. białko z którym wiąże się porfiryna

B. atom metalu z którym wiąże się porfiryna

C. we wszystkich porfirynach u człowieka są takie same

D. determinują sposób katabolizmu porfiryny

18. Współczynnik oddechowy to:

A. stosunek wytworzonego ditlenku węgla do zużytego tlenu

B. stosunek wytworzonego ditlenku węgla do wytworzonego ATP

C. stosunek wytworzonego ATP do zużytego tlenu

D. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

19. Kd liganda receptora wynosi 2*10-7 M/l. To znaczy, że:

A. przy stężeniu liganda 2*10-5 M/l tylko niewielka część receptorów jest wysycona

B. przy stężeniu liganda 2*10-7 M/l prawie wszystkie receptory są wysycone

C. przy stężeniu liganda 2*10-7M/l wysyconych jest 50% receptorów

D. stała Kd nie ma wpływu na wiązanie receptor- ligand

20. Nie jest modyfikacją posttranslacyjną:

A. tworzenie mostków S-S

B. ograniczona proteoliza np. Prokolagenu

C. metylacja białek

D. połączenie aminoacylo-tRNA z kodonem mRNA

21. Notch to:

A. glikoproteina zawierająca fruktozę, odgrywająca dużą rolę w procesach rozwoju

B. cytokina powodująca skurcz miocytów gładkich

C. jeden z cerebrozydów

D. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

22. ALAS2:

A. jej ekspresja zachodzi w wątrobie, a inhibitorem jej ekspresji jest hem

B. jej ekspresja zachodzi w szpiku kostnym, a jej induktorem jest hem

C. defekty dziedziczą się w sposób autosomalny i prowadzą do powstania porfirii

D. nie są znane defekty tego enzymu

23. Hemoproteinami są:

A. anhydraza węglanowa

B. syntaza tlenku azotu

C. syntetaza cytrynianowa

D. wszystkie wymienione

24. Kinaza białkowa C (PKC) jest aktywowana przez:

A. czynnik transkrypcyjny AP-1

B. diacyloglicerol (DAG)

C. kinazę serynowo/treoninową

D. receptor sprzężony z cyklazą GMP

25. Superagoniści receptorów hormonów to:

A. substancje blokujące działanie receptora dla hormonu

B. substancje wykazujące aktywność wewnętrzną w stosunku do receptora większą niż jego naturalny ligand

C. substancje wykazujące aktywność wewnętrzną w stosunku do receptora w przedziale 0-100% w stosunku do jego naturalnego liganda

D. ligandy wiążące się z wieloma typami receptorów

26. Wybierz zdanie nieprawdziwe:

A. haptoglobina jest osoczową glikoproteiną, która wiąże pozakrwinkową hemoglobinę

B. stężenie haptoglobiny zwiększa się w wielu stanach zapalnych

C. duże stężenie haptoglobiny stwierdza się u pacjentów z niedokrwistościami hemolitycznymi

D. haptoglobina zapobiega stracie wolnej hemoglobiny przez nerki

27. Głównym źródłem kreatyny dla osoby będącej na normalnej diecie jest:

A. biosynteza kreatyny w wątrobie

B. pokarm zawierający mięso

C. biosynteza kreatyny w nerce

D. resynteza kreatyny z kreatyniny

28. Główna część argininy wykorzystywanej przez tkanki pochodzi ze:

A. spożywanego pokarmu

B. biosyntezy argininy w wątrobie

C. biosyntezy argininy w jelicie

D. biosyntezy argininy w rdzeniu nerki

29. Obecność dużych ilości monoglukuronidu bilirubiny w żółci może świadczyć o:

A. marskości wątroby i związanych z tym zaburzeniach sprzęgania bilirubiny

B. niedoborze aktywności UGT1A1

C. zaburzeniach wydzielania żółci z hepatocytu do kanalików żółciowych

D. żółtaczce hemolitycznej i w efekcie nadprodukcji bilirubiny, którą nie jest w stanie sprząc hepatocyt

30. Które z podanych związków nie są transportowane we krwi w postaci lipoprotein:

A. triacyloglicerole

B. wolne kwasy tłuszczowe

C. fosfolipidy

D. diacyloglicerole

31. Podjednostki RXR receptorów jądrowych są receptorami dla:

A. witaminy D3

B. kwasu 9-cis-retinowego

C. kwasów tłuszczowych

D. hormonów steroidowych

32. Akwaporyny:

A. tetrametrycznymi białkami przezbłonowymi tworzącymi kanały wodne

B. białkami, które odpowiadają za zabarwienie skóry występujące w obrębie pewnych zmian patologicznych

C. barwnymi białkami rozpuszczalnymi w wodzie

D. prawidłowe są odpowiedzi b i c

33. U pigmejów:

A. Stężenie GH jest obniżone a reakcja na podanie egzogennego GH ujemna

B. Stężenie GH jest podwyższone a reakcja na podanie egzogennego GH ujemna

C. Stężenie GH jest obniżone a reakcja na podanie egzogennego GH wygórowana

D. stężenie GH jest prawidłowe a reakcja na podanie egzogennego GH ujemna

34. Dla żółtaczki cholestatycznej niepowikłanej zakażeniem dróg żółciowych typowe jest:

A. urobilinogen w moczu w normie, stężenie żelaza w osoczu obniżone, stężenie protrombiny obniżone

B. urobilinogen w moczu wzmożony, stężenie żelaza w osoczu obniżone, stężenie protrombiny obniżone

C. urobilinogen w moczu nieobecny, stężenie żelaza w osoczu podwyższone, stężenie protrombiny obniżone

D. urobilinogen w moczu nieobecny, stężenie żelaza w osoczu obniżone, stężenie protrombiny obniżone

35. Dicer nie posiada domeny:

A. wiążącej dsRNA

B. helikazowej

C. PAZ

D. wiążącej dsDNA

36. Małe snRNP są zaangażowane w:

A. proces translacji

B. obróbkę mRNA

C. regulację procesu transkrypcji

D. hamowanie replikacji wirusowego materiału genetycznego

37. Łańcuch oddechowy składa się z IV kompleksów. Które zdanie najlepiej opisuje ich funkcjonowanie:

A. elektrony mogą swobodnie przepływać z jednego kompleksu do następnego

z Harpera:Elektrony przepływają przez łańcuch oddechowy dzięki różnicy potencjałów redoks, jaka istnieje między układem NAD+ /NADH i O2/2H2O (wynosi ona 1,1 V).Przepływ odbywa się za pośrednictwem trzech dużych kompleksów białkowych: oksydoreduktazy NADH-CoQ (kompleks I), gdzie elektrony są przenoszone z NADH na koenzym Q (CoQ, ubichinon); oksydoreduktazy CoQ-cytochrom c (kompleks III), która przekazuje elektrony na cytochrom c oraz oksydazy cytochromu c (kompleks IV), która kończy łańcuch, przekazując elektrony na O2

B. każdy kompleks przenosi bezpośrednio…tlenu

z Harpera: „…oksydazy cytochromu c (kompleks IV), która kończy łańcuch, przekazując elektrony na O2

C. wszystkie kompleksy zawierają(na pewno nie wszystkie zawierają flawoproteiny- tylko I i II, białka Fe-S zawierają I,II,III;

D. każdy kompleks jest związany

z Harpera: Cztery kompleksy są osadzone w wewnętrznej błonie mitochondrialnej, ale CoQ i cytochrom c są ruchliwe. CoQ przemieszcza się szybko w błonie,a cytochrom c jest białkiem rozpuszczalnym.

38. Efekt Wolffa-Chaikoffa polega na:

A. przemijającym zahamowaniu włączania jodu do związków organicznych

B. pobudzeniu tworzenia hormonów tarczycy przez jod

C. stałym zahamowaniu włączania jodu do związków organicznych

D. zahamowaniu wydzielania TSH przez T3

39. Szczawiooctan nie jest bezpośrednim produktem przemiany:

A. glutaminianu

B. pirogronianu

C. jabłczanu

D. cytrynianu

40. W metabolizmie kwasu arachidonowego:

A. utlenianie przy węglu 11 prowadzi do powstania prostacykliny, przy węglu 5 – leukotrienów,a przy węglu 15 - tromboksanów

B. utlenianie przy węglu 11 prowadzi do powstania prostanoidów, przy węglu 5- leukotrienów, a przy węglu 15 – lipoksyn

C. utlenianie przy węglu 11 prowadzi do powstania prostanoidów, przy węglu 5 – lipoksyn, a przy węglu 15 - leukotrienów

D. utlenianie przy węglu 5 prowadzi do powstania prostanoidów, przy węglu 11- leukotrienów, a przy węglu 15 - lipoksyn

41. Pirofosfataza katalizuje:

A. dwustopniowe przyłączenie dwóch reszt ortofosforanowych

B. niehydrolityczne odłączenie reszty pirofosforanowej

C. rozłączenie reszty pirofosforanowej

D. przyłączenie reszty pirofosforanowej

42. Hiperlakcidemia

A. jest spowodowana zwiększonym ektopowym wydzielaniem prolaktyny

B. zwiększoną produkcją kwasów pirogronowego, moczowego oraz octowego

C. zwiększoną produkcją mleczanu

D. żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

43. Izoforma apo-E2:

A. ma wzmożone powinowactwo do receptora apo-B/E, genotyp E2/E2 występuje w hiperlipoproteinemii typu III

B. ma wzmożone powinowactwo do receptora apo B/E, genotyp E2/E2 występuje w hipercholesterolemii poligenicznej

C. ma obniżone powinowactwo do receptora apo-B/E, genotyp E2/E2 występuje w hiperlipoproteinemii typu III

D. ma obniżone powinowactwo do receptora apo-B/E, genotyp E2/E2 występuje w hipercholesterolemii poligenicznej

44.

45. ……w jelicie odbywa się w następujący sposób

A. transport aktywny: dyfuzja ułatwiona:…..

B. transport aktywny: dyfuzja ułatwiona:…..

C. transport aktywny: glukoza, mannoza dyfuzja ułatwiona:…..

D. transport aktywny: glukoza, galaktoza dyfuzja ułatwiona….

z Harpera: Glukoza i galaktoza ulegają wchłanianiu w procesie sodozależnym. Cukry te są przenoszone przez to samo białko transportujące (SGLT 1) i wzajemnie konkurują o wiązanie z nim w procesie wchłaniania. Inne monosacharydy ulegają resorpcji wg mechanizmu dyfuzji za pośrednictwem przenośnika. Ponieważ transport tych ostatnich nie jest transportem aktywnym, fruktoza i alkohole cukrowe ulegają wchłanianiu zgodnie z gradientem stężeń.

46. Syntetaza PRPP jest:

A. aktywowana przez GMP,a hamowana przez AMP

B. aktywowana przez AMP, a hamowana przez GMP

C. hamowana przez AMP i GMP

D aktywowanaprzez AMP i GMP

47. Hepcydyna to:

A. glikoproteina, zmniejszająca wchłanianie jelitowe żelaza

B. peptyd zwiększający wchłanianie jelitowe żelaza, którego synteza rośnie, gdy stężenie żelaza w osoczu jest niskie

C. peptyd wytwarzany w wątrobie, zmniejszający wchłanianie jelitowe żelaza i jego transport przez łożysko

D. glikoproteina syntetyzowana w wątrobie, zwiększająca wchłanianie jelitowe żelaza którego synteza rośnie, gdy stężenie żelaza w osoczu jest duże

48. Aktywatorem allosterycznym syntetazy karbamoilofosforanowej I jest: 1) N-acetyloglutaminian, 2)powstający pod wpływem deacetylazy glutaminianowej, 3)której aktywatorem jest arginina, 4) z substratów jakimi są glutamina i acetylo-CoA, 5)N-acetyloglutaminian ulega degradacji w reakcji transaminacji. Prawidłowe zestawienie zawiera odpowiedź:

A. 1, 2, 3, 5

B. 1

C. 1, 2, 3, 4, 5

D. 1, 2, 4

49. Receptory PPARα są:

A. receptorami błonowymi odpowiedzialnymi za regulację metabolizmu kwasów tłuszczowych

B. receptorami cytoplazmatycznymi odpowiedzialnymi za regulację metabolizmu glukozy

C. receptorami jądrowymi odpowiedzialnymi za regulację metabolizmu kwasów tłuszczowych

D. receptorami jądrowymi zaangażowanymi w regulację metabolizmu glukozy

50. Transformujący czynnik wzrostu β:

A. Hamuje osteogenezę

B. Stymuluje osteogenezę

C. Hamuje osteolizę

D. Stymuluje osteolizę

51. Stwierdzenie: „Związki te są amfipatyczne i powodują wzrost przepuszczalności błony mitochondrialnej dla protonów zmniejszając w ten sposób potencjał elektrochemiczny” dotyczy m.in.:

A. antymycyny A

B. dinitrofenolu

C. atraktylozydu

D. rotenonu

52. U noworodka wykonano badania biochemiczne….wykazały….hiperamonemię oraz….stężenie kwasu orotowego. Najprawdopodobniejszym rozpoznaniem jest:

A. defekt transkarbamoilazy ornitynowej

B. defekt syntetazy karbamoilofosforanowej I

C. defekt karboksylazy orotydylanowej

D. defekt fosforybozylotransferazy orotanowej lub dekarboksylazy orotydylanowej

53. Prawidłową charakterystykę MTHFR prezentuje odpowiedź: 1) przeprowadza reakcję N5,N10metyleno-THF ->N5-THF, 2) przeprowadza reakcję N5,N10metyleno-THF -> N5metylo-THF, 3) mutacja C677T prowadzi do wymiany treoniny zamiast alaniny 4) mutacja ta występuje u 10-13% rasy kaukaskiej. Prawdziwe zestawienie zawiera odpowiedź:

A. 1, 3, 4

B. 2, 3, 4

C. 1, 4

D. 2, 4

54. Warfaryna jako antagonista witaminy K działa w mechanizmie:

A. zahamowania utleniania postaci hydrochinonowej witaminy K do postaci epoksydowej

B. zahamowania redukcji epoksydowej postaci witaminy K do postaci hydrochinonowej

C. zahamowania redukcji chinonowej postaci witaminy K do aktywnej postaci hydrochinonowej

D. żadna odpowiedź nie jest prawidłowa z Harpera: „Epoksydowa postać witaminy K ulega redukcji do postaci chinonowej (reakcję tę katalizuje reduktaza wrażliwa na warfarynę)”

55. Odwracalne niekompetycyjne inhibitory:

A. Zmniejszają vmax a zwiększają Km

B. Zmniejszają vmax a nie wpływają na Km

C. Zmniejszają vmax a obniżają Km

D. Nie wpływają na vmax a zwiększają Km

56. Osteoblast:

A. wydziela enzymy lizosomalne i jony wodorowe do mikrośrodowiska zamkniętej przestrzeni, w której zachodzi proces osteolizy

B. wydziela enzymy lizosomalne do mikrośrodowiska zamkniętej przestrzeni, w której zachodzi proces osteolizy, a jony wodorowe do otwartej przestrzeni międzykomórkowej ,które następnie muszą zostać usunięte z ustroju

C. powoduje wzrost pH mikrośrodowiska zamkniętej przestrzeni, w której zachodzi proces osteolizy umożliwiając działanie lizosomalnych hydrolaz

D. nie ma zdolności wydzielania jonu wodorowego

Z Harpera: „ aspekty roli osteoklastu w resorpcji kości. Enzymy lizosomalne

i jony wodorowe są uwalniane do mikrośrodowiska zamkniętej przestrzeni, utworzonej przez połączenie macierzy kostnej obwodową strefą jasną osteoklastu. Zakwaszenie środowiska zamkniętej przestrzeni ułatwia rozpuszczanie fosforanów wapniowych kości i stwarza optymalne pH dla działania hydrolaz lizosomalnych. Substancja pozakomórkowa kości jest w ten sposób usuwana, a produkty resorpcji kości są wchłaniane do cytoplazmy osteoklastów, prawdopodobnie są tam dalej trawione i wydalane do naczyń włosowatych.

57. Do badania wydolności nerek oznacza się w surowicy stężenie 1) kwasu moczowego, 2) glukozy 3) kreatyniny, 4) bilirubiny, 5) mocznika. Prawidłowa odpowiedź to:

A.1, 3, 5

B.2, 3, 5

C.1, 2, 3

D. 3, 4, 5

58. Koenzym Q zbudowany jest z:

A. Pierścienia hemowego i łańcucha izoprenoidowego zawierającego 6-10 jednostek izoprenoidowych

B. Pierścienia chinonowego i łańcucha izoprenoidowego zawierającego 2-5 jednostek izoprenoidowych

C. Pierścienia chinonowego i łańcucha izoprenoidowego zawierającego 6-10 jednostek izoprenoidowych

D. Pierścienia hemowego i łańcucha izoprenoidowego zawierającego 2-5 jednostek izoprenoidowych

59. Wspólnym metabolitem końcowym Ile, Met, Wal jest:

A. fumaran

B. szczawiooctan

C. sukcynylo-CoA

D. cytrynian

60. Wrodzona nietolerancja fruktozy spowodowana jest niedoborem aktywności:

A. kinazy fruktozo-1-fosforanowej

B. fruktokinazy

C. aldolazy fruktozo – 1-fosforanowej

D. aldolazy fruktozo-1,6-difosforanowej

61. Która z cech immunoglobulin została wykorzystana do ich podziału na pięć klas?

A. budowa łańcucha H

B. budowa łańcucha L

C. zdolność do oligomeryzacji

D. obecność fragmentu Fc

62. Przykładem modyfikacji posttranslacyjnej polegającej na ograniczonej proteolizie nie jest:

A. przekształcenie proopiomelanokortyny w …….

B. przekształcenie proinsuliny w insulinę

C. przekształcenie protrombiny w trombinę

D. przekształcenie preprotrombiny w protrombinę

63. Największą swoistość dla zawału mięśnia sercowego wykazują enzymy:

A. AlAT, i AspAT

B. kinaza keratynowa

C. Troponina I oraz T

D. dehydrogenaza mleczanowa

64. PAF (platelet activating factor) jest:

Tu sa same odpowiedzi typu gluko/glikozydem, trzeba wyczaic czym to jest i to będzie dobra odpowiedz.

Z Harpera: „Z fosfodihydroksyacetonu pochodzą fosfoglicerole zawierające eterowe wiązanie (—CO—C—), z których najlepiej znane są plazmalogeny i czynnik aktywujący płytki (PAF)” i jeszcze że PAF to jest :”1-Alkilo-2-acetyloglicerolo-3-losfocholina” i „jest syntetyzowany z odpowiedniej pochodnej fosfocholiny. Jest on wytwarzany przez wiele komórek krwi i innych tkanek i powoduje agregację płytek w stężeniach bardzo niskich: 10-11 mol/L. Ma on także zdolność obniżania ciśnienia krwi oraz sprzyja powstawaniu owrzodzeń żołądka, jest również zaangażowany w różnorodne odpowiedzi biologiczne, takie jak procesy zapalne, chemotaksję i fosforylację białek.”

67. W nabłonku barwnikowym siatkówki następuje przekształcenie:

A. all-trans retinolu do 11-cis retinalu

B. all-trans retinolu do 11-trans retinalu

C. 11-cis retinalu do 11-trans retinalu

D. 9-cis retinolu do 11-cis retinalu

Z Harpera: „całkowicie-trans-retinol

(ang. all-trans-retinol) ulega izomeracji do 11-cis-retinolu

i następnie utlenieniu do 11 -cis-retinalu”

68. Po ekspozycji DNA na promieniowanie ultrafioletowe obserwuje się:

A. tworzenie się dimerów purynowych

B. tworzenie się dimerów pirymidynowych

C. mutacje o typie delecji

D. mutacje o typie transpozycji

69. Enzymem który poprzez defosforylacje przejawia małą sprawność katalityczną jest:

A. synteza glikogenowa

B. reduktaza HMG-CoA

C. liaza cytrynianowa

D. karboksylaza acetylo-CoA

71. Kwasem monoenowym nie jest:

A. kwas elaidynowy

B. kwas linolowy

C. kwas oleinowy

D. kwas palmitooleinowy

75. Różnica pH pomiędzy macierzą mitochondrialną, a przestrzenią między błonową wynosi 1,4. Odpowiada to różnicy stężeń protonów wynoszącej:

A. 1,4 M

B. 40M

C. 0.04M

D. 0.14M

76. Heksokinaza cechuje się: 1) jest hamowana przez glukozo-6-fosforan, 2) aktywowana jest przez insulinę, 3) ma niską wartość Km dla glukozy, 4) ma niską wartość Vmax dla przemiany glukozy w glukozo-6-fosforan. Prawidłowe zestawienie zawiera odpowiedź:

A. 1,2,3

B. 1,3,4

C. 1,4

D. 1,3

77. Donorem selenu w biosyntezie selenocysteiny jest:

A. wersenian sodu

B. selenofosforan

C. xxxxian sodu ;)

D. metyloselenian

78. ….. powtarzalną jednostką tworzeniu się struktury (czegos)…. I witaminy A jest:

A. kwas pantotenowy

ze spisanych na FB to jest pytanie: „Wspólny produkt posredni w syntezie cholesterolu i wit A - izopren (albo skwalen?)”

81. Z globuliną wiążąc…

A. Dehydroepioandrogeny(jeśli było pytanie o to co się nie wiąże z SHBG to bym dal to(patrz tabelka)

B. Dihydrotestosteron

C. estron

D. 17-B-estradiol

Z Harpera: „ u człowieka, w osoczu krwi występuje globulina wiążąca testosteron, odznaczająca się swoistością, wysokim powinowactwem i ograniczoną pojemnością. Białko to, zwykle określane jako globulina wiążąca hormony płciowe lub globulina wiążąca testosteron i estrogeny…” i „…Estrogeny wiążą się z SHBG, progestyny zaś z CBG. Estradiol wiąże się z SHBG 5-krotnie słabiej niż testosteron lub DHT. W odróżnieniu od wymienionych steroidów, progesteron i kortyzol wykazują małe powinowactwo do tego białka transportującego. Progesteron i kortyzol wykazują prawie takie samo powinowactwo do CBG. Z kolei globulina wiążąca kortykoidy (CBG) wykazuje małe powinowactwo do estradiolu i jeszcze mniejsze do testosteronu, DHT lub estronu” i „Wielkość klirensu metabolicznego wymienionych steroidów jest odwrotnie proporcjonalna do ich powinowactwa do SHBG, zatem „klirensowanie" estronu jest szybsze niż estradiolu i „klirensowanie" estradiolu jest szybsze niż testosteronu i DHT.” i „Globuliny wiążące hormony płciowe

(wiążą testosteron, estradiol)"

82. Białka szoku cieplnego (HSP) są produkowane w odpowiedzi na stres termiczny komórki. Białka te posiadają funkcje:

A. kinaz białkowych

B. białek aktywujących małe białka G

C. jonoforów wapniowych

D. chaperonów

83. Ciała ketonowe powstające w mitochondriach wątroby:

A. aceton jest wychwytywany przez mięśnie szkieletowe, mięsień sercowy i korę nerki i służy jako substrat energetyczny

B. są przetwarzane w wątrobie

C. nie przenikają do krwi

D. nie są przetwarzane w wątrobie

84. Wiązanie tioestrowe utworzone jest między:

A. siarką S-adenozylometioniny i grupą karboksylową kwasu organicznego

B. siarką koenzymu A i grupą karbonylową kwasu organicznego

C. siarką koenzymu A i grupą hydroksylową alkoholu

D. siarką koenzymu A i grupą karboksylową kwasu organicznego

85. Za wzrost ilości trifosfoinozytolu w warstwie kłębkowatej nadnerczy odpowiadają:

A. cAMP i ACTH

B. cAMP, ACTH, serotonina

C. cAMP i LH

D. angiotensyna, LH, cAMP

86. Prawidłową informację na temat glikogenu zawiera odpowiedź:

A. magazynowany w wątrobie zapewnia glukozę do glikolizy w okresie poposiłkowym, a magazynowany w mięśniach dostarcza glukozy do glikolizy w okresie międzyposiłkowym

B. magazynowany w wątrobie zapewnia homeostazę w zakresie glikemii, a magazynowany w mięśniach dostarcza glukozy do glikolizy

C. magazynowany w wątrobie zapewnia glukozę do glikolizy w okresie międzyposiłkowym, a magazynowany w mięśniach dostarcza glukozy do glikolizy w okresie poposiłkowym

D. magazynowany w wątrobie dostarcza glukozy do glikolizy, magazynowany w mięśniach dostarcza glukozy dla utrzymania glikemii

87. Celem BETA-oksydacji kwasów tłuszczowych w peroksysomach jest:

A. uzyskanie energii z utlenienia wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które nie mogą wejsc do mitochondrium

Z Harpera: „W peroksysomach ulegają utlenieniu kwasy tłuszczowe o bardzo długim łańcuchu.

Zmodyfikowana forma β-oksydacji zachodzi w peroksysomach, a prowadzi do wytwarzania acetylo-CoA i H2O2 (na etapie dehydrogenazy związanej z flawoproteiną). Nadtlenek wodoru jest rozkładany przez katalazę. Wobec tego to odwodorowanie w peroksysomach nie jest związane bezpośrednio z fosforylacja i wytwarzaniem ATP. Proces ten ułatwia jednak utlenianie kwasów tłuszczowych o bardzo długim łańcuchu węglowym

(np. C20, C22)"

PYTANIA z FACEBOOK SPISANE PRZEZ LUDZI Z ALZHEIMEREM:

1. Podjednostka Kir 6.2:

A. łączy się z SUR1 - tworzy kanały potasowe, ma na nie wpływ insulina

B. łączy się z SUR2A - tworzy kanały sodowe(albo inne były podane?), ma na nie wpływ insulina

C. łączy się z SUR2B - tworzy kanały wapniowe (?) - ma wpływ na serce

D. tworzy receptory dla sulfonylomocznika  

2. Zdanie nieprawdziwe o telomerazie

A. zawiera rybozym

B. jej aktywnosc maleje z wiekiem

C. dobudowuje lancuch do konca 5'

D. wystepuje tylko u eukariota     

3. Wybierz prawidłowe zdanie o pompie Na+/K+:

A. do działania potrzebuje niewielkich ilości ATP

B. transportuje Na+ do wewnątrz komórki, a K+ na zewnątrz

C. jest przykładem antyportu

D. ma znaczenie tylko w komórkach pobudliwych 

4. Fumaraza

A. liazy

5. enzym katalizuje rekacje A<-> B :

A. stała równowagi sie zmienia

B. szybkosc ustalania stanu równowagi sie zmienia

C. entropia reakcji (chyba że się zmienia)

D. zwiększa się stosunek B/A

 6. Markery kościotworzenia 1)osteokalcyna 2)BAP 3)kalciuria 4)NTx 5)P1CP 6)fibronektyna 7)pirydolina

A)2,3,4,6

B)1,2,5,6

C)1,2,5,7

D)1,3,5,6

7. Kompleks dehydrogenazy pirogronianowej:

A.dehydrogenaza pirogronianowa(oni tu pisali dekarboksylaza ale w necie jest dehydrogenaza), transacetylaza dihydrolipoilu, dehydrogenaza dihydrolipoilu

8. Co blokuje kompleks II:

A) kwas malonowy,

B) 2,4dinitrofenol,

C) siarkwodor,

D) antymycyna a

9. Gdzie powstaje ATP a nie powstaje CO2:

A) glikoliza,

B) cykl pentozowy,

C) fosforoliza glikogenu,

D) glukonegoenza

10. Analiza sekwencji aminokwasowej nowoodkrytego białka wykazała obecność 4 domen immunologicznych i 6 powtórzeń homologicznych do fibronektyny. Białko to jest      prawdopodobnie:

A. molekułą adhezyjną

11. Do aktywacji tPA jest potrzebne:

A. fibrynogen
B. fibryna
C. protrombina
D. trombina

12. Fenobarbital nie dziala w przypadku:

A. zespolu Crigler-Najjar I

B. Crigler-Najar I i zespol Gilberta

C. Crigler Najjar II

D. Crigler Najjar I i II

13. Neuropeptyd Y .

A. hamuje oś podwzgórze przysadka tarczyca i podwzgórze przysadka gonady, pobudza oś podwzgórze przysadka nadnercza

 14. HRE:

A. w bezpośrednim sąsiedztwie promotora, na nici kodującej i niekodującej.

15. 5 - flurouracyl - czy jest agonistą allopurinolu, czy jest wykorzystywany w onkologii...

A. budowa analag puryn (fałsz, pirymidyny)

z Harpera: „Kwas 2'-deoksy-5-fluorourydylowy - potencjalny inhibitor syntazy tymidylanowej, ważnego celu chemoterapii raka, jest produkowany z 5-fluorouracylu poprzez serię enzymatycznych przekształceń, katalizowanych przez fosforybozylotransferazę i enzymy szlaku regeneracji deoksyrybonukleozydu”i „Fosforybozylotransferaza orotanowa katalizuje konwersję leku allopurinolu do nukleotydu, w którym rybozylofosforan jest dołączony do atomu N-I pierścienia pirymidynowego allopurinolu. Przeciwnowotworowy lek 5-fluorouracyl także jest fosforybozylowany przez fosforybozylotransferazę orotanowa.”

16. Co stanowi zapas alkaliczny:

A. HCO3-

B. CO2 w krwi żylnej

C. Na+ i K+

17. które z wymienionych nie są inhibitorami niekompetycyjnymi: warfaryna, mewalonian, EDTA, cyjanki, allopurinol

18. W immunoglobulinach jednostki L i H są połączone:

A. mostkiem disiarczkowym

19. Jak działają dioksygenazy:

A. przyłączanie dwóch cząsteczek tlenu do substratu  

20. Glut 2 :

A. zamknięcie kanałów K i depolaryzacja  

21. Aminokwas ograniczający dla kukurydzy:

A. tryptofan 

22. Kolagen - zaznacz błedną odpowiedź:

a) w czesci organicznej kosci i zebow wystepuje w postaci niezwiazanej z mukopolisacharydami

b) uczestniczy w mineralizacji i demineralizacji kosci

c) podlega hydroksylacji a po wydzieleniu poza komorke ulega sieciowaniu (jakos tak)

d) ? 

23. Enzym przeprowadzający reakcje A-->B:

A. zmienia jej stałą równowagi

B. przyspiesza ustalanie się stanu równowagi


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pytania biochemia egzamin 2012 I termin
Pytania do egzaminu II termin ściąga, Studia, Geofizyka, II SEMESTR, GEOFIZYKA, EGZAMIN
CHIRURGIA I ORTOPEDIA Pytania z zaliczenia maj 12 r ; I termin
Pytania do egzaminu 12 (1)
Pytania do egzaminu II termin ściągaweczka długopis, Studia, Geofizyka, II SEMESTR, GEOFIZYKA, EGZAM
biochem egzamin 12 Ściśle tajneD
egzamin 12 I termin
Pytania do egzaminu II termin opracowanko, Studia, Geofizyka, II SEMESTR, GEOFIZYKA, EGZAMIN
Biochemia egzamin.Full, Pytania biochemia- egzamin
Egzamin 12 I termin
biochem egzamin 12 Ściśle tajneD
Pytania do egzaminu II termin ściąga, Studia, Geofizyka, II SEMESTR, GEOFIZYKA, EGZAMIN
biochemia 2011 III termin, Lekarski WLK SUM, lekarski, biochemia, egzamin, EGZAMIN PYTANIA

więcej podobnych podstron