toś zerowka 2012 (58 pytań), Inżynieria Środowiska, 5 semestr, Technologie oczyszczania ścieków, wykłady, egzamin

Pobierz dokument
tos.zerowka.2012.58.pytan.inzynieria.doc
Rozmiar 84 KB

2. Podczas tylko mechanicznego oczyszczania ścieków można uzyskad następujące zmniejszenie zanieczyszczeo:

o do 40% BZT5, do 70% zawiesiny ogólne, do 10% azot, do 25% fosfor

3. Podczas mechanicznego oczyszczania ścieków wspomaganego koagulacją można uzyskad następujące zmniejszenie zanieczyszczeo:

o do 75% BZT5, do 90% zawiesiny ogólne, do 10% azot, do 90% fosfor

4. Podczas biologicznego oczyszczania ścieków w warunkach tlenowych następuje:

o biochemiczne utlenianie substancji organicznej do CO2 i H2O

o synteza nowych komórek z wydzielaniem energii zużywanej na procesy życiowe biomasy

o autooksydacja części biomasy

5. Oczyszczanie ścieków w warunkach beztlenowych charakteryzuje się:

o mniejsza produkcja osadu

o brak możliwości efektywnego usuwania związków biogennych

6. Amonifikacja to proces:

o hydrolizy azotu organicznego do azotu amonowego , prowadzony przez bakterie heterotroficzne w warunkach tlenowych, anoksycznych lub beztlenowych

7. Nitryfikacja to proces:

o utleniania azotu amonowego do azotynów i azotanów, prowadzony przez bakterie autotroficzne w

warunkach tlenowych

8. Denitryfikacja to proces:

o redukcja azotynów i azotanów do azotu gazowego, prowadzony przez bakterie heterotroficzne w

warunkach anoksycznych

9. Ile wynosi wydajnośd asymilacji azotu w reaktorze, do którego dopływają ścieki surowe nie zawierające azotu organicznego i charakteryzujące się stężeniem azotu amonowego równym 30 mg N-NH4/l, wydajnośd nitryfikacji wynosi 25 mg N-NH4/l, a w ściekach oczyszczonych pozostaje stężenie azotu amonowego równe 1

mg N-NH4/l?

10. Nazwij przemiany azotu w oczyszczanych ściekach i wyznacz ich wydajnośd, przy następującej charakterystyce ścieków surowych i oczyszczonych oraz założeniu, że asymilacja azotu na przyrost biomasy

ma wartośd pomijalną:

WSKNIK

JEDNOSTKA

ŚCIEKI SUROWE

ŚCIEKI OCZYSZCZONE

NTK

mgN/l

80

5

Norg

mgN/l

30

1

N-NO2

mgN-NO2/l

0

4

N-NO3

mgN-NO3/l

0

6

0x08 graphic
o wydajnośd amonifikacji

0x08 graphic
o wydajnośd nitryfikacji

0x08 graphic
o wydajnośd denitryfikacji

11. Zwyczajowo przyjęty wymagany stosunek ChZT:N dla efektywnej denitryfikacji wynosi:

o 8


12. Prawdą jest, że:

o defosfatacja biologiczna wymaga zapewnienia w bioreaktorze sekwencji warunków beztlenowych i tlenowych lub w określonych okolicznościach technologicznych może przebiegad również przy bezpośrednim następstwie warunków anoksycznych po warunkach beztlenowych

o efektywnośd defosfatacji biologicznej jest limitowana dobowym przyrostem osadu i stężeniem

fosforu w odprowadzanym osadzie

13. Zwyczajowo przyjęty wymagany stosunek ChZT:P dla efektywnej klasycznej defosfatacji biologicznej wynosi:

o 40

14. Jak w bioreaktorze zapewniającym przebieg biologicznej defosfatacji zmieniają się następujące wskaźniki

zanieczyszczeo (wskaż prawdziwy wariant):

WSKAŹNIK

KOMORA BEZTLENOWA (w

stosunku do ścieków surowych)

KOMORA TLENOWA (w stosunku

do komory beztlenowej)

ChZT

3-

P-PO4

15. Ładunek zanieczyszczeo jest definiowany jako:

o iloczyn stężenia zanieczyszczenia i przepływu ścieków

16. W surowych ściekach komunalnych ładunek jednostkowy ChZT wynosi:

o 120 g/M·d

17. Ile wynosi RLM jeśli ładunek dopływający do oczyszczalni równy jest 1200 kg/d?

o 20000 /1200:0,06/

18. Prawdą jest, że:

o wzrost głębokości rzeki skraca odległośd pełnego wymieszania ścieków z wodami rzeki

o wzrost szerokości rzeki wydłuża odległośd pełnego wymieszania ścieków z wodami rzeki

19. Rozporządzenie MŚ z dnia 24 lipca 2006 roku określa warunki odprowadzania ścieków oczyszczonych z uwzględnieniem:

o rodzaju wskaźnika, RLM liczonej w oparciu o ładunek jednostkowy BZT5 ścieków dopływających do

oczyszczalni, rodzaju odbiornika

20. Rozporządzenie MŚ z dnia 24 lipca 2006 roku uwzględnia następujące wskaźniki zanieczyszczeo ścieków:

o ChZT, BZT5, zawiesiny ogólne, azot ogólny, fosfor ogólny

21. Wymieo i zdefiniuj jednostkami podstawowe parametry właściwe dla technologii osadu czynnego:

o obciążenie osadu czynnego ładunkiem zanieczyszczeo *gBZT5/g s.m.·d]

o obciążenie komory osadu czynnego ładunkiem zanieczyszczeo *gBZT5/m3·d]

o stężenie osadu czynnego *g s.m./l+

o indeks objętościowy osadu [ml/g s.m.]

o wiek osadu [d]

o przyrost osadu [g s.m./d]

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33. Wymieo i zdefiniuj 3 główne parametry właściwe dla technologii złoża biologicznego:


34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44. Uwodnienie surowych osadów komunalnych wynosi:

o 99,5‒95%

45. Ilośd osadów wstępnych zależy tylko od:

o ładunku zawiesin ogólnych w ściekach dopływających do oczyszczalni i efektywności osadnika wstępnego

46. Ilośd osadów nadmiernych zależy między innymi od:

o sprawności działania osadnika wstępnego i jednostkowego przyrostu osadu w reaktorze biologicznym

o ładunku BZT5 ścieków dopływających do oczyszczalni i jednostkowego przyrostu osadu w reaktorze biologicznym

47. Mechanizm kondycjonowania osadów polega na:

o rozluźnieniu wiązao pomiędzy cząsteczkami fazy ciekłej i stałej

o przekształceniu wody biologicznie związanej w wodę wolną

o zmianach fizykochemicznych właściwości fazy rozproszonej i rozpraszającej

48. Prawdą jest, że

o osady wstępne lepiej się zagęszczają grawitacyjnie niż osady wtórne

49. Stabilizacja osadów polega na:

o zmniejszenie zawartości substancji organicznych

50. Stabilizacja tlenowa osadów może byd realizowana jako:

o symultaniczna lub w komorach wydzielonych w stosunku do reaktora biologicznego oczyszczania

ścieków

51. Fermentacja beztlenowa może byd realizowana jako:

o mezofilowa w zakresie temperatury 32 ÷ 37°C i czasie procesu 15-30 dni

52. Biogaz o najkorzystniejszym składzie energetycznym powstaje z:

o białek

53. Prawdą jest, że przy prawidłowym przebiegu fermentacji zwykle biogaz zawiera:

o 67% metanu, 30% dwutlenku węgla, poniżej 2% siarkowodoru

54. Kryterium ustabilizowania osadu na drodze biologicznej jest:

o spadek substancji organicznej do 38%

55. Stabilizacja chemiczna osadu wapnem palonym jest efektem:

o podwyższenia temperatury w wyniki reakcji egzotermicznej tworzenia wapna hydratyzowanego

56. Stabilizacja chemiczna osadu Ca(OH)2 jest efektem:

o znaczącego podwyższenia pH osadu

57. Odwadnianie to:

o rozdział osadu na placek o zawartości s.m. 15-40% i pozbawioną zawiesin ciecz osadową.

58. Dawki polielektrolitów stosowanych do wspomagania procesu odwadniania osadów pofermentacyjnych pozostają zwykle w zakresie:

o 0,2 - 0,8% s.m. osadu


Pobierz dokument
tos.zerowka.2012.58.pytan.inzynieria.doc
Rozmiar 84 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
toś zerowka 2012 (58 pytań z odp), Inżynieria Środowiska, 5 semestr, Technologie oczyszczania ściekó
Ścieki, Inżynieria Środowiska, 5 semestr, Technologie oczyszczania ścieków, wykłady, egzamin
TOSegzamin, Inżynieria Środowiska, 5 semestr, Technologie oczyszczania ścieków, wykłady, egzamin
EGZ Chw 2012 St, PWR, Inżynieria Środowiska, semestr 3, Chemia Wody
toś zerowka 12 (58 pytań z odp)2
sciaga3, Inżynieria środowiska, I semestr, Biologia i ekologia, materiały na egzamin z biol
Bazan - brakujące pytania (2, Inżynieria środowiska, Semestr VI, Gospodarka wodna WYKŁAD
sciaga3, Inżynieria środowiska, I semestr, Biologia i ekologia, materiały na egzamin z biol
ściaga meteo, Inżynieria Środowiska, semestr 2 UR, Meteorologia i kimatologia, Wykład
Pytania do egzaminu z gospodarki wodnej, Inżynieria środowiska, Semestr VI, Gospodarka wodna WYKŁAD
sciaga3, Inżynieria środowiska, I semestr, Biologia i ekologia, materiały na egzamin z biol
Bazan - brakujące pytania (2, Inżynieria środowiska, Semestr VI, Gospodarka wodna WYKŁAD
pytania z wejsciówek, Inżynieria środowiska ZUT, Technologia oczyszczania wody i ścieków
Sprawozdanie piotrek, Inżynieria środowiska ZUT, Technologia oczyszczania wody i ścieków
sprawko analiza wody, Inżynieria środowiska ZUT, Technologia oczyszczania wody i ścieków
Oczyszczanie wody-1, Politechnika Wrocławska, Inżynieria Środowiska, II rok, Oczyszczanie wody I, Wy
Babka lancetowata, SGGW Inżynieria Środowiska, SEMESTR 1, Rok 1 od Anki, Biologia i ekologia, Bio-ze
biolo, SGGW Inżynieria Środowiska, SEMESTR 1, Rok 1 od Anki, Biologia i ekologia, Bio-zerowka all
bilo, SGGW Inżynieria Środowiska, SEMESTR 1, Rok 1 od Anki, Biologia i ekologia, Bio-zerowka all

więcej podobnych podstron