Katecheza 16, Katecheza KLASA CZWARTA


Katecheza 16

MODLITWA:

Mój Boże, proszę Cię o dar wierności Tobie. Mój Boże, proszę Cię o zdolność trwania przy Tobie. Mój Boże, proszę Cię o zdolność rozumienia Twoich obietnic. Mój Boże, proszę Cię o dar wiary Twoim obietnicom.

Marek nie przyszedł do szkoły. Jego kolega z ławki, Artur, zaniepokojony nieobecnością przyjaciela zadzwonił do niego po szkole i dowiedział się, że Marek jest chory. Artur, nie namyślając się długo, zapewnił kolegę, że przyjdzie do niego w odwiedziny po południu. Marek bardzo się ucieszył i zaprosił Artura do siebie. Jednak, gdy po południu Artur zmierzał do domu Marka, zatrzymał go Piotr, który ucieszył się na jego widok: "Spadłeś mi z nieba - powiedział - właśnie miałem iść do kina z Markiem, ale się rozchorował. Mam wolny bilet, więc może poszedłbyś ze mną? Szkoda, żeby się zmarnował. Nie ma już za wiele czasu, musimy się spieszyć. Co ty na to?" Artur wobec takiej propozycji nie dał się długo prosić, zawrócił z drogi do domu Marka i udał się do kina z Piotrem.

Pytania do uczniów:

- Jak czuł się oczekujący na odwiedziny Marek, gdy mimo zapewnienia kolegi Artur nie zjawił się u niego?

- Czego nie spełnił Artur?

- Co miał zrobić Artur wobec nadarzającej się okazji pójścia do kina?

Wnioski:

- Słowo raz dane powinno być dotrzymane.

- W razie nagłych, niespodziewanych okoliczności należy przede wszystkim powiadomić tych, którzy czekają na realizację danych przez nas obietnic.

Wiesz już, że Pan Bóg odkrywa przed ludźmi swą tajemnicę na kartach Pisma Świętego. Wiesz też, że Pan Bóg powiedział do ludzi: Ja jestem Pan, Bóg twój, od ziemi egipskiej, innego: Boga poza Mną ty nie znasz, nie ma prócz Mnie wybawcy (Oz 13,4).

Ten jedyny Bóg nie tylko odsłania przed ludźmi prawdę o tym, że poza Nim nie istnieje inny Bóg. On też ludziom udowadnia, że ich kocha, że na różne sposoby o nich się troszczy. Pismo Święte w taki sposób opowiada o tej przedziwnej trosce Pana Boga o ludzi. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę - schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go (Oz 11,4).

W innych fragmentach Pisma Świętego czytamy z kolei o tym, jak Pan Bóg polecał mówić o ważnych dla ludzi sprawach: Powiedz synom izraelskim: Ja jestem Pan! Uwolnię was od jarzma egipskiego i wybawię was z niewoli, i wyswobodzę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe kary (Wj 6, 6).

Albo:

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: "Oto ześlę wam chleb z nieba, na kształt deszczu. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie" (Wj 16, 4).

Łatwo dostrzec, że kiedy Pan Bóg zwraca się do ludzi, składa im wiele obietnic, które dotyczą nie tylko sytuacji człowieka, ale też Jego osoby. A oto jedna z nich:

Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju, pokropię, was czystą wodą, abyście się stali czystymi. l oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom, i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem (Ez 36, 24-28).

Pan Bóg daje ludziom wiele pełnych życzliwości i troski obietnic, ale stawia również wymagania:

Słuchajcie głosu mojego i postępujcie według tego, co wam rozkazałem! Będziecie moim ludem, Ja zaś będę waszym Bogiem (Jer 11, 4).

I rzekł Pan do mnie [Jeremiasza]: "Ogłoś wszystkie te słowa (...). Słuchajcie słów tego przymierza i wypełniajcie je! Albowiem usilnie pouczałem waszych przodków od dnia, gdy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej aż do dnia dzisiejszego, bezustannie napominając: Słuchajcie głosu mojego! Oni jednak nie usłuchali ani nie nakłonili swego ucha. Każdy postępował według zatwardziałości swego przewrotnego serca" (Jer 11, 6-8),

Te i inne teksty Pisma Świętego pozwalają lepiej zrozumieć, że wierzymy w Pana Boga przyjaznego ludziom; Pana Boga zatroskanego o ich dobro; Pana Boga obiecującego ludziom dobro.

Dobro, o którym mowa, w Piśmie Świętym nazywane jest wyzwoleniem, zbawieniem ludzi. Obietnicę zbawienia dał ludziom sam Bóg. Przekonanie to tak zapisano na kartach Biblii:

Oto Bóg jest zbawieniem moim! Będę miał ufność i nie ulęknę się, bo mocą moją i pieśnią moją jest Pan. On stał się dla mnie zbawieniem! (Iz 12, 2).

Pan Bóg wraz ze swymi obietnicami kieruje do ludzi jedno żądanie: On pragnie i oczekuje od ludzi wierności. Tak mówi Pan:

Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić (Iz 56,1).

Grupa 1.

Mają odnaleźć fragmenty związane z obietnicą Bożą odnoszącą się do wyzwolenia ludu z niewoli egipskiej:

Ja jestem Pan, Bóg twój, od ziemi egipskiej, innego Boga poza Mną ty nie znasz, nie ma prócz Mnie wybawcy (Oz 13, 4) Powiedz synom izraelskim: Ja jestem Pan! Uwolnię was od jarzma egipskiego i wybawię was z niewoli, i wyswobodzę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe kary (Wj 6, 6).

Grupa 2.

Odszukują fragmenty, w którym Bóg obiecuje pomoc ludowi na pustyni, zsyłając im chleb.

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: "Oto ześlę wam chleb z nieba, na kształt deszczu. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie" (Wj 16,4).

Grupa 3.

Odnajdują fragment, w którym Bóg czyni obietnice wewnętrznej przemiany swego ludu, przemiany serca człowieka.

Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju, pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazali, i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom, i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem (Ez 36, 24-28).

Tabelka:

TEKST PISMA ŚWIĘTEGO

WYJAŚNIENIE TEKSTU

Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów...

Zapowiedź ostatecznej jedności wszystkich ludzi. 

pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi i oczyszczę was od wszelkiej zmazy..

Zapowiedź uwolnienia człowieka z grzechu, przyczyny nieszczęścia ludzi. 

I dam wam serce nowe (...), odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała.

Zapowiedź odrodzenia człowieka, wolnego od zła. 

Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań...

Zapowiedź otrzymania przez ludzi Ducha Świętego, który uzdolni nas do życia miłością Bożą. 

będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem.

Zapowiedź ostatecznego powrotu ludzi do Boga, odzyskania dziecięctwa Bożego.

Mój Boże, proszę Cię o dar wierności Tobie. Mój Boże, proszę Cię o zdolność trwania przy Tobie. Mój Boże, proszę Cię o zdolność rozumienia Twoich obietnic. Mój Boże, proszę Cię o dar wiary Twoim obietnicom.

Marek nie przyszedł do szkoły. Jego kolega z ławki, Artur, zaniepokojony nieobecnością przyjaciela zadzwonił do niego po szkole i dowiedział się, że Marek jest chory. Artur, nie namyślając się długo, zapewnił kolegę, że przyjdzie do niego w odwiedziny po południu. Marek bardzo się ucieszył i zaprosił Artura do siebie. Jednak, gdy po południu Artur zmierzał do domu Marka, zatrzymał go Piotr, który ucieszył się na jego widok: "Spadłeś mi z nieba - powiedział - właśnie miałem iść do kina z Markiem, ale się rozchorował. Mam wolny bilet, więc może poszedłbyś ze mną? Szkoda, żeby się zmarnował. Nie ma już za wiele czasu, musimy się spieszyć. Co ty na to?" Artur wobec takiej propozycji nie dał się długo prosić, zawrócił z drogi do domu Marka i udał się do kina z Piotrem.

Ja jestem Pan, Bóg twój, od ziemi egipskiej, innego Boga poza Mną ty nie znasz, nie ma prócz Mnie wybawcy (Oz 13, 4)

Powiedz synom izraelskim: Ja jestem Pan! Uwolnię was od jarzma egipskiego i wybawię was z niewoli, i wyswobodzę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe kary (Wj 6, 6).

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: "Oto ześlę wam chleb z nieba, na kształt deszczu. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie" (Wj 16,4).

Mój Boże, proszę Cię o dar wierności Tobie. Mój Boże, proszę Cię o zdolność trwania przy Tobie. Mój Boże, proszę Cię o zdolność rozumienia Twoich obietnic. Mój Boże, proszę Cię o dar wiary Twoim obietnicom.

Marek nie przyszedł do szkoły. Jego kolega z ławki, Artur, zaniepokojony nieobecnością przyjaciela zadzwonił do niego po szkole i dowiedział się, że Marek jest chory. Artur, nie namyślając się długo, zapewnił kolegę, że przyjdzie do niego w odwiedziny po południu. Marek bardzo się ucieszył i zaprosił Artura do siebie. Jednak, gdy po południu Artur zmierzał do domu Marka, zatrzymał go Piotr, który ucieszył się na jego widok: "Spadłeś mi z nieba - powiedział - właśnie miałem iść do kina z Markiem, ale się rozchorował. Mam wolny bilet, więc może poszedłbyś ze mną? Szkoda, żeby się zmarnował. Nie ma już za wiele czasu, musimy się spieszyć. Co ty na to?" Artur wobec takiej propozycji nie dał się długo prosić, zawrócił z drogi do domu Marka i udał się do kina z Piotrem.

Ja jestem Pan, Bóg twój, od ziemi egipskiej, innego Boga poza Mną ty nie znasz, nie ma prócz Mnie wybawcy (Oz 13, 4)

Powiedz synom izraelskim: Ja jestem Pan! Uwolnię was od jarzma egipskiego i wybawię was z niewoli, i wyswobodzę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe kary (Wj 6, 6).

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: "Oto ześlę wam chleb z nieba, na kształt deszczu. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie" (Wj 16,4).

Mój Boże, proszę Cię o dar wierności Tobie. Mój Boże, proszę Cię o zdolność trwania przy Tobie. Mój Boże, proszę Cię o zdolność rozumienia Twoich obietnic. Mój Boże, proszę Cię o dar wiary Twoim obietnicom.

Marek nie przyszedł do szkoły. Jego kolega z ławki, Artur, zaniepokojony nieobecnością przyjaciela zadzwonił do niego po szkole i dowiedział się, że Marek jest chory. Artur, nie namyślając się długo, zapewnił kolegę, że przyjdzie do niego w odwiedziny po południu. Marek bardzo się ucieszył i zaprosił Artura do siebie. Jednak, gdy po południu Artur zmierzał do domu Marka, zatrzymał go Piotr, który ucieszył się na jego widok: "Spadłeś mi z nieba - powiedział - właśnie miałem iść do kina z Markiem, ale się rozchorował. Mam wolny bilet, więc może poszedłbyś ze mną? Szkoda, żeby się zmarnował. Nie ma już za wiele czasu, musimy się spieszyć. Co ty na to?" Artur wobec takiej propozycji nie dał się długo prosić, zawrócił z drogi do domu Marka i udał się do kina z Piotrem.

Ja jestem Pan, Bóg twój, od ziemi egipskiej, innego Boga poza Mną ty nie znasz, nie ma prócz Mnie wybawcy (Oz 13, 4)

Powiedz synom izraelskim: Ja jestem Pan! Uwolnię was od jarzma egipskiego i wybawię was z niewoli, i wyswobodzę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe kary (Wj 6, 6).

Pan powiedział wówczas do Mojżesza: "Oto ześlę wam chleb z nieba, na kształt deszczu. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie" (Wj 16,4).Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Katecheza 35, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 54, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 7, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 63, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 3, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 58, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 41, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 40, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 24, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 64, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 22, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 8, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 33, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 6, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 1, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 51, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 25, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 47, Katecheza KLASA CZWARTA
Katecheza 53, Katecheza KLASA CZWARTA

więcej podobnych podstron