Reforma oświatyy z 1961 roku (Pedagogika porównawcza), Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 1, Pedagogika, Pedagogika porównawcza, Zagadnienia


Barbara Gürtler

Reforma oświaty z 1961

20-21 stycznia 1961 na VII plenum KC PZPR powzięta została uchwała w sprawie reformy szkolnictwa. („Uchwała VII Plenum KC PZPR w sprawie reformy szkolnictwa podstawowego i średniego”)

Ustawa zlikwidowała 11-latkę, wprowadzając na jej miejsce 8-letnią obowiązkową szkołę podstawową i 4-letnie liceum. W rezultacie przyjętych zmian ustrojowych cała młodzież miała się uczyć co najmniej 10 lat: 8 lat szkoły podstawowej i przynajmniej 2 lata w szkołach przyzakładowych, międzyzakładowych i szkołach przysposobienia rolniczego lub dłużej w liceach ogólokształcących.

Główne założenia reformy mające przezwyciężyć niedomagania dotychczasowego systemu edukacji sformułowano w kilku punktach

  1. Rozszerzenie nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Rozszerzono m.in. kurs matematyki, wzbogacono tematykę zajęć praktyczno-technicznych, fizyki, chemii, biologii, geografii. Przedmioty te objęły większą liczbę godzin - ok. 46-49% ogólnej liczby godzin (przedmioty humanistyczne obejmowały ok. 34-38%, w wychowanie fizyczne 10% godzin).

  2. Wprowadzenie do szkół zajęć praktyczno-technicznych w celu przystosowania młodzieży do pracy produkcyjnej. Zakładano także przewagę szkół zawodowych nad ogólnokształcącymi - docelowo na 1 ucznia liceum ogólnokształcącgo przypadało 3,5 -4 uczniów szkół zawodowych.

  3. Przeznaczenie więcej czasu na naukę podstaw teoretycznych nauczanego zawodu, praktyki zawodowe i podstawy ekonomii.

  4. Ściślejsze powiązanie szkolnictwa zawodowego z zakładami przemysłowymi - utworzenie przyzakładowych szkół. Docelowo 45% szkół zawodowych ma być szkołami przyzakładowymi. Miało to poprawić jakość kształcenia i spowodować by od razu po ukończeniu szkoły byli zdolni do pracy.

  5. Rozwijanie i upowszechnianie szkół przysposobienia rolniczego.

  6. Uwspółcześnienie programu historii, literatury i nauki o języku.

  7. Rozwinięcie sieci szkół i zwiększenie dostępności do edukacji. Ustawa ustalała także zasady sieci szkolnej, m.in. że droga do szkoły nie powinna być dłuższa niż 3 km dla uczniów klas I-IV, dla uczniów V-VIII 4 km.

Wdrażanie reformy rozpoczęto od roku szkolnego 1962/1963. Wprowadzone zostały od tego roku nowe plany i programy nauczania dla klas I — III. W następnych latach nowe treści miały być sukcesywnie wprowadzane do klas następnych. Klasa VIII została wprowadzona do szkół podstawowych od 1 września 1966 roku.

Do realizacji nakreślonych celów wprowadzono do szkoły szereg nowych przedmiotów: wychowanie obywatelskie, zajęcia praktyczno-techniczne, wychowanie muzyczne, wychowanie plastyczne. Założenia reformy i jej realizacja wymagały należytego wyposażenia szkół w pracownie przedmiotowe, gabinety, bibliotekę itp. co oczywiście podniosło koszty.

Zmiany spowodowały także konieczność dokształcania nauczycieli i przygotowania ich do pracy w nowym systemie. Doskonalenie nauczycieli organizowały ośrodki metodyczne, a także Związek Nauczycielstwa Polskiego. Powołanie od 1968 roku Wyższych Szkół Nauczycielskich, a od 1973 roku zastąpienie ich Wyższymi Szkołami Pedagogicznymi oraz likwidacja liceów pedagogicznych w 1970 roku miało na celu podniesienie poziomu i jakości wykształcenia nauczycieli.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Trening Lazarusa, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Trening twórczości z metodyką, Z
Psychologiczne przyczyny spolecznego niedostosowania, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok
Czym jest społeczeństwo (Socjologia edukacji), Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 1, Soc
Pogotowie opiekuńcze 3, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Koncepcje opieki i pomocy,
Zakres i formy pomocy społecznej, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Koncepcje opieki
Trening Jacobsona, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Trening twórczości z metodyką,
Zasady funkcjonowania placówek opiekunczo, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Koncepc
Profilaktyka wśród dorosłych, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Profilaktyka niedost
Rodzaje Domów Pomocy Społecznej, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Koncepcje opieki
Ustawa o pomocy społecznej Z 12.03.2004, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Koncepcje

więcej podobnych podstron