fizjo-pytania-kolosy, Biologia UMCS, Iº, VI semestr, Fizjologia roślin


Mineralna VII
1. Prawo minimum+prawo zwrotu składników pokarmowych
2. Rola siarki
3. Denitryfikacja co to? jaki organizm przeprowadza?
4. Makroelementy- wymienić, w jakiej ilości występują
5. Mechanizm wiązania azotu atmosferycznego
6. Etapy/ fazy pobierania jonów
7. Jony nieruchliwe, gdzie najpierw występują oraz objawy niedoboru
8. Sole fizjologiczne kwaśne
9. Jaka tkanka w przekroju poprzecznym korzenia wymusza transport jonów z apoplastu do symplastu?Dlaczego?
10.Czynniki wpływające na pobieranie jonów

Gospodarka wodna, zestaw V 
1. Aparat szparkowy typu "Gramineae"- opis, rys.
2. Susza fizjologiczna, co to i przyczyny
3. Załadunek floemu- miejsce, na czym polega
4. Osmoza- co to, zastosowanie w roślinie
5. Równanie matematyczne do napisania S= Po - Ct (siła ssąca, potencjał osmotyczny, ciśnienie turgorowe i ich odpowiedniki w nomenklaturze termodynamicznej)
6. Parcie korzeniowe, co to i zastosowanie w roślinie
7. Typy transpiracji
8. Typy ekologiczne roślin
9. Przekrój poprzeczny liścia -rys, budowa anatomiczna liścia
10. Czynniki wpływające na otwieranie sie aparatów szparkowych

mineralna zest I
podzial pierw chemicznych
znaczenie fosforu dla rosliny
drogi transportu krotkodystansowego w korzeniu
co to symplast i apoplast
rodzaje i znaczenie mikoryzy
nitryfikacja i denitryfikacja + organizmy jakie przprowadzaja
wymien org wiazace azot
jony ruchome i objawy niedoboru
prawo minimum
sol fizjologicznie zasadowa i jej przyklad

Gospodarka wodna VIII
1.definicja turgoru, siły ssącej i potencjału osmotycznego. ich zależności matematyczne i graficzne
2. Mechanizmy otwierania i zamykania aparatów szparkowych
3. Symplast, apoplast
4. Strefy korzenia biorące udział w pobieraniu wody
5. Składniki kutykuli i który z nich bierze udział w transpiracji kutykularnej
6. Definicja plazmolizy i narysować jej typy
7. Na czym polega i gdzie zachodzi załadunek i rozładunek floemu
8. Prawo Stefana 
9. Jakie zjawiska wywołuje parcie korzeniowe
10. Co to intensywność i wydajność transpiracji

I) GOSPODARKA WODNA:
1. ruch cytoplazmy, opisać rodzaje
2. co to jest: świeża i sucha masa
3. transpiracja kutykularna, wyjaśnić mechanizm i jaki ma udział w ogólnej transpiracji
4. liść jako organ transpiracji
5. prawa osmozy
6. co to jest turgor? definicja
7. wymień typy ekologiczne roslin
8. aparat szparkowy typu "Amaryllis", opisać i rysunek
9. co to jest gutacja? definicja i mechanizm

 10. opisz transport krótkodystansowy

Gospodarka wodna (dr Dresler)
1. Pędy rośliny pobierają wodę przez:
a) hydatody, b) akwaporyny, c)epidermę, d)...
2. Czynniki wywołujące suszę fizjologiczną (4 do napisania)
3. Do podpisania strefy korzenia
4. Gdzie wyst. transport pasywny i aktywny
5. Pojęcia: masa powietrzna, osmoza, dyfuzja, adhezja, kohezja.
6. Drogi przewodzenia wody (uzupełnianka)
7. Rośliny pojkilotermiczne (a, b, c, d)
8. Napisać co to jest współczynnik i intensywność transpiracji i napisać od czego zależy.
9. Napisać procentową zawartość wody w poszczególnych częściach rośliny (liść, korzeń, ziarno itp.)
10. Zadanie testowe związane z potencjałem osmotycznym (nie pamiętam dokładnie)

Gospodarka mineralna VI
1) Przekrój poprzeczny korzenia, które strefy pobierają jony
2) Hodowla hydroponiczna
3) Rodzaje mykoryzy- znaczenie,charakterystyka
4) Denitryfikacja- mechanizm, jakie organizmy przeprowadzają
5) Gdy gleba jest kwaśna lepiej pobierane są azotany czy jonu amonowe?
6) Chloroza, co to i jakich jonow brakuje
7) Podział pierwiastków chemicznych
8) Pierwiastki nieruchliwe i je wymienic
9) Transport krótkodystansowy
10) Prowo minium, Mitscherlicha

GOSPODARKA MINERALNA VII
1.transport krótkodystansowy, opisać mechanizmy
2. które jony są pobierane preferencyjnie przez rosliny w środowisku kwaśnym (amonowe czy azotanowe)
3. narysowac przekrój podłużny przez korzen, wymienic strefy i ktora ma jakie znaczenie przy pobieraniu jonów
4. kryteria podziału pierwiastków
5. denitryfikacja, na czym polega i jaki organizm ją przeprowadza
6. co to są kultury hydrooponicze
7.co to jest nekroza i jakie pierwiastki są za nią odpowiedzialne
8. jony nieruchliwe
9.prawo minimum i mitscherlicha
10. mikoryza, typy i przykłady

Gospodarka wodna II:
1. zależności matematyczne pomiędzy potencjałem osmotycznym, siłą ssącą i turgorem napisać i graficznie przedstawić
2. wymienić rodzaje transpiracji
3. płacz roślin- co to jest i kiedy powstaje
4. rodzaje wody glebowej i jej dostępność dla roślin
5. co to jest apoplast
6. procentowa zawartość wody w poszczególnych organach roślin
7. przystosowania kserofitów
8. wymienić strefy korzenia od wierzchołka i ich znaczenie w pobieraniu wody
9. prawo Stefana
10. dyfuzja - co to jest i znaczenie dla roślin

zestaw IV wzrost i rozwoj roslin

1. Dominacja wierzchołkowa, co to i co ją stymuluje i znosi.
2. Jak zmierzyć żywotność nasion.
3. Wymienić merystemy w których zachodzi wzrost, gdzie występuje w roślinie.
4. Przebieg kiełkowania, uwzględniając fitohormony.
5. Endogenne inhibitory, charakterystyka, co robią w roślinie.
6. Wernalizacja, co to i miejsce jej percepcji.
7. Formy fitochromu, przemiany, jak pływają na rośliny dnia długiego.
8. Wymienić ruchy mechaniczne, rola jaką spełniają w roślinie.
9. Testy wzrostu dla giberelin.
10. Co to są nutacje?

gr. V zw mineralne
1.kryteria podzialu pierwiastkow
2.drogi transpotu krotkodystansowego jonow
3.org niesymbiotyczne wiżące azot
4.symplast, apoplast
5.jony wymienne, objawy niedoboru gdzie i dlazego
6.mikoryza rodzaje, rola
7.prawo Liebiego
8.nitryfikacja, denitryfikacja
9.znaczenie fosforu
10.sól fizjologiczne zasadowa, co to i przyklad

WZROST I ROZWÓJ
1. Definicja wzrostu i kryteria.
2. Co to jest monokarp
ia?
3. Rola auksyn w roślinach.
4. Co to jest fitochrom, jego budowa oraz w jakich procesach bierze udział.
5. Ruchy eksplozyjne, ich mechanizm działania i przykład.
6. Co to jest geotropizm i jego mechanizm w korzeniach i pędach.
7. Co to jest skaryfikacja?
8. Czynniki powodujące spoczynek względny.
9. Co to jest siła i energia kiełkowania?
10. Co odbiera bodziec powodujący kiełkowanie, gdzie się znajduje?

1. Etapy rozwoju osobniczego.
2. Test wygięciowy Avena.
3. Budowa i wpływ działania kwasu abscysynowego.
4. Co to są taksje i przykłady.
5. Co to jest stratyfikacja?
6. Co to jest kiełkowanie nadziemne i przykład.
7. Co to jest florigen, kiedy powstaje i jego budowa.
8. Gdzie występuje fitochrom, gdzie powstaje i w jakich procesach bierze udział?
9. Co to jest polikarpia?
10. Co to są korelacje i przykłady.

oddychanie - I
1. budowa mitochondrium + schematyczny rysunek
2. mechanizm i przykłady fosforylacji substratowej
3. rodzaje wydzielania u roślin i w którym wydalane są metabolity wtórne
4. co to jest współczynnik oddechowy i kiedy przyjmuje wartości mniejsze od 1
5. w jakich jednostkach wyrażamy intensywność oddychania
6. oksydacyjna dekarboksylacja pirogronianu - na czym polega i gdzie zachodzi
7. które elementy na błonie wewnętrznej spełniają rolę pompy protonowej - jakoś tak
8. co składa się na oddychanie tlenowe i miejsce w których zachodza te szlaki
9. jaki jest zysk energetyczny fermentacji alkoholowej - uzasadnic
10. ile NADH dostarcza jeden obrót cyklu krebsa

Gospodarka mineralna (Dresler)

1.Rysunek beczki-zaznaczyc jakie to prawo.
2.Rys komorki (cytoplazma,wakuola) umiescic pompe protonowa, wapniowa.Jony i kierunek ich przeplywu.
3.W jakich aminokwasach wystepuje siarka.
4.Wypisac makroelementy.
5.W jakiej postaci jest przyswajalny dla roślin azot, zelazo, cynk,potas.
6.Polaczyc jony antagonistyczne.
7.Wypisac pierwiastki ruchliwe, albo nieruchliwe.
8.Jaki pierwiastek wystepuje w allium.
9.3 typy transportu biernego przez blony.
10.Uzupelnianka o redukcji asymilacyjnej azotu.
11.Pasistosc u zboz - powoduje ja niedobor...znieksztalcenie lisci buraka powoduje ja....

Oddychanie 
1. wspolczynnik oddechowy kiedy wartosc wieksza od 1 
2. przebieg glikolizy 
3 oddychanie alternatywne niewrazliwe na cyjanek przebieg i rola
4 etapy oddychania tlenowego + miejsce 
5. typy fermentacji 
6. endosymbiotyczne dowody pochodzenia mitochondrium 
7 ile FADH2 powstaje po 1 obrocie cyklu krebsa 
8 skad sie bierze NADH 
9 sposoby wydzielania

Oddychanie - zestaw IV
1. jednostka wspołczynnika intensywnosci oddychania i jak sie mierzy intensywnosc oddychania.
2. omów budowę syntazy ATP.
3.Omów budowę mitochondrium(+rysunek)
4.które kompleksy mają aktywność ATPazy.
5.rekrecja
6.wspolczynnik oddechowy-def.
7.kiedy RQ<1
8.dekarboksylacja oksydacyjna pirogronianiu.
9.fosforylacja substratowa- mechanizm i miejsce wystepowania.
10.jakie i ile czasteczek powstaje z 1 obrotu cyklu Krebsa.

Fotosynteza - zestaw III
1. budowa i właściwości chlorofilu
2. bezbarwne plastydy - funkcja
3. fosforylacja niecykliczna
4. na jakiej podstawie zróżnicowano rośliny C3 i C4
5. Emerson
6. w jakich warunkach Rubisco jest oksy-coś tam albo karboksy-coś tam Emotikon grin
7. porównanie roślin światło i cieniolubnych
8.jakie cukry pełnia rolę zapasową a jakie transportową
9.funkcje karotenoidów
10.czynniki wpływające na intensywność fotosyntezy

 Z I ćwiczenia dostałem:

1 Prawo Stefana, 
2 Jednostka Transpiracji i intensywność transpiracji
3 Endocytoza i rodzaje
4 dEf. turgoru, sił ssącej i potencjału osmotycznego + zależnośc matematyczna
5 skutki parcia korzeniowego
6 apoplast i symplast definicje
7 plazmoliza, definicja, rodzaje i narysować
8 rodzaje wody w glebie
9 mechanizmy zamykania i otwierania szparek 

GOSPODARKA MINERALNA zestaw IV
1. Antagonizm jonów
2. Rodzaje transportu jonów przez błony
3. Prawo minimum
4. Które strefy w przekroju podłużnym korzenia biorą udział w transporcie jonów w całej roślinie
5. Rodzaje i rola mikoryzy
6. Mikro- i makroelementy- wymienić, podać zawartość w roślinie
7. Co to chloroza i nekroza
8. Omów transport długodystansowy
9. Reakcje aminacji i transaminacji 
10. Wymienić organizmy wiążące wolny azot

Gospodarka Mineralna zestaw III
1. Prawa w mineralnym żywieniu roślin (min. 4)
2. Wymień mikroelementy i podaj w jakiej ilości występują w roślinach (kryterium ilościowe).
3. Omów transport krótkodystansowy jonów w roślinach.
4. Wymień pierwiastki ruchliwe i nieruchliwe w roślinach.
5. Co to jest nitryfikacja? Podaj organizmy przeprowadzające ten proces.
6. Znaczenie wapnia w roślinach.
7. Redukcyjna asymilacja siarczanów.
8. Co to są sole fizjologiczne kwaśne? Podaj przykład.
9. Wymień tkanki na przekroju poprzecznym korzenia zaczynając od zewnątrz.
10. Objawy niedoboru pierwiastków w roślinach.

No gospodarka wodna: Emotikon smile
1. Transport długodystansowy wody.
2. Strefy korzenia na przekroju podłużnym i zanczenie w pobieraniu wody.
3. Co to symplast?
4. Wpływ czynników na intensywność transpiracji.
5. Wymień typy transpiracji.
6. Wymień i opisz rodzaje wody glebowej.
7. Matematyczna zależność pomiedzy potencjałem wody, stężeniem soku komórowego i potencjałem ciśnien.
8. Jaka tkanka utrudnia przepływ wody w apoplaście.
9. Opisz akceptory i donory.
10. Mechanizm otwierania i zamykania aparatów szparkowych

Gospodarka mineralna
1. Prawo maksimum
2. Rola żelaza
3. Denitryfikacja, jaki organizm przeprowadza
4. Makroelementy- wymienić, w jakiej ilości występują
5. Mechanizm nitryfikacji 
6. Etapy/ fazy pobierania jonów
7. Jony nieruchliwe, gdzie najpierw występują objawy nie doboru
8. Antagonizm jonów
9. Strefy korzenia- jaka jest intensywność pobierania wody i poszczególnych strefach

Oddychanie:
1. Wymienić cechy świadczące o tym, że mitochondria powstały na drodze endosymbiozy.
2. Jakie są etapy oddychania i gdzie zachodzą?
3.Ile cząsteczek FADH2 powstaje z jednego obrotu cyklu krebsa?
4. Jaki przekaźnik odbiera elektrony z NADH w łańcuchu oddechowtm?
5. Glikoliza- opisać przebieg reakcji.
6. Oddychanie alternatywne- na czym polega i rola.
7. Rodzaje fermentacji i krótko je scharakteryzować.
8. Rodzaje wydzielania u roślin i w którym rodzaju wydzielane są asymilaty.
9. W jakiej porze doby zachodzi oddychanie (dzień/noc) i napisać dlaczego.
10. Kiedy współczynnik oddychania przyjmuje wartość większą od 1?

Wzrost i rozwój ( dr Dresler)

1. Mimoza, co to za ruch rośliny? (a,b,c,d)
2. Ruch auksyn jest ................(wpisać) , jednokierunkowy od pędu do korzenia. Jedynym gazowym hormonem wzrostu jest.............
3. Najważniejsza auksyna i wynalazca
4. Taksje to... (a,b,c,d)
5. Scharakteryzować 4 gr. roślin fotoperiodycznych
6. Od czego się rozpoczyna kiełkowanie nasion.. (a,b,c,d)
7. Stratyfikacja, skaryfikacja - pojęcia.
8. Pojęcia wzrost i rozwój - wskazać różnice
9. Wypisać w punktach cykl rozwojowy rośliny monokarpicznej. 
10. Podpisać schemat przemiany fitochromu 760, 660 (Czerwiński)
11. Wzrost epigeniczny... (a,b,c,d)
12. Kiełkowanie zależy od ................ ( związane z temp.) i od ....................... ( związane z czasem trwania dnia i nocy)
13. Spoczynek bezwzględny..... (a,b,c,d)
14. Morfogeneza... (a,b,c,d)

1. Ze względu na substrat, którym jest glukoza, wyróżniamy 3 etapy oddychania (wypisać)
2. Wyjaśnić pojęcia i podać przykłady: sekrecja, rekrecja i ekskrecja
3. W warunkach beztlenowych pirogronian może ulegać przemianom na drodze: (wypisać 2)
4. Połączyć w pary:
RQ=1, RQ<1, RQ>1, RQ>1
z
cukry, białka, kwasy tłuszczowe i jeszcze jedno, ale nie pamiętam Emotikon tongue
5. Proces ... zachodzący w ... prowadzi do degradacji glukozy do pirogronianu. Zysk netto to ...
6. W warunkach beztlenowych może zachodzić proces ..., który prowadzi do powstania ... lub ..., a jego póżniejsza dekarboksylacja do ...
7. Szlak pentozofosforanowy (♥)
8. Budowa mitochondrium i rysunek
9. Efekt Pasteura (testowe)

gospodarka mineralna VIII

1. antagonizm jonów
2. prawo min i max
3. transport krótkodystansowy
4. jony ruchliwe
5. sól fizjologicznie zasadowa i kwaśna, przykłady
6. wpływ żelaza
7. rodzaje transportu jonów przez błony
8. org wiążące wolny azot
9. nitryfikacja i denitryfikacja

10. (chyba) podział pierwiastków chemicznych

Fotosynteza version 5:
1.cykl ksantofilowy
2.efekt emersona
3.rubisco i pec(substraty produkty lokalizacja)
4.siła asymilacyjna;w jakich reakcjach używana-opisać reakcje
5.z czego bezpośrednio powstaje tlen:z H2O czy CO2
6.Budowa chloroplastow
7. budowa ifunckja ATPazy
8.rodzaje fal uzywanych w fotosyntezie-narysuj i opisz
9.formy zapasowe cukrow, ktore sa transportowane a ktore nie
10.w jakich porach doby zachodzi swietlna i ciemna faza fotosyntezy

Gospodarka wodna roślin
1. typy transpiracji
2. czynniki wplywajace na transpiracje
3.strefy korzenia narysowac i opisac
4.co to symplast
5. matematyczne wyjasnienie cisnienia osmotycznego i czegos jeszcze. Cos takiego.
nie pamietam bo ominalem i nic w koncu nie napisalem
6. mechanizmy otwierania i zamykania aparatow szparkowych
7. dlugodystansowy transport
8. ktora czesc w przekroju korzenia nie bierze udzialu w transporcie wody przez apoplast
9. scharakteryzowac akceptory i donory asymilatów

Fotosynteza
1. CAM - opisz cykl
2. Wpływ światła na fotosyntezę 
3. ułożenie chloroplastów podczas silnego i słabego natężenia światła
4. metody ilościowego pomiaru intensywnści fotosyntezy i jednostki
5. karotenoidy - budowa właściwości
6. barwne plastydy - budowa i właściwości
7. chemolitotrofy jakie związki wykorzystują
8. chlorofil - jaki dł światła pochłania i w jaki sposób
9. opisać ruchome przenośniki w fosforylacji
10. gdzie i jak powstaje tlen w fotosyntezie

1.Co to jest współczynnik oddechowy, kiedy przyjmuje wartości wieksze niz 1?
2.Etapy oddychania tlenowego i określić gdzie zachodzą w komórce
3.Dekarboksylacja oksydacyjna pierogronianu, na czym polega gdzie zachodzi.
4.Jaki zysk z utleniania NADH2 w cyklu kwasów trójkarbosylowych.
5.Ile energii z 1cz. glukozy w cyklu kwasów trójkarboksylowych.
6.Kompleksy charakterystyczne dla komórki roślinnej podczas oddychania,opisać je, gdzie wystepują
7.Ekskrecja
8.Gdzie w cyklu Krebsa zachodzi fosforylacja substratowa.
9.Wymień czynniki regulujące natężenie oddychania.

10,Wymień substraty oddychania tlenowego wytłumacz/wyjaśnij który dostarcza najwiecej energi.

FOTOSYNTEZA zestaw 1:
1. Barwniki fotosyntetyczne i jakie światło pochłaniają.
2. Przyłączanie CO2 u roślin CAM.
3. Wpływ barwy światła na fotosyntezę.
4. Rodzaje plastydów (budowa i funkcje).
5. Chemolitotrofy. Omów i podaj przykład.
6. Z czego powstaje tlen w fotosyntezie z CO2 czy H2O?
7. Czy cykl Calvina może zachodzić w nocy? Uzasadnij wypowiedź.
8. Przystosowanie liścia do fotosyntezy.
9. Przenośniki elektronów w fosforylacji cyklicznej.
10. Biosynteza karotenoidów.

ODDYCHANIE:
1. Zysk energetyczny z 1 cząsteczki FADH2 z cyklu TCA.
2. Czynniki wpływające na intensywność oddychania.
3. Współczynnik oddychania.
4. Jakie przenośniki są charakterystyczne tylko dla mitochondriów roślinnych.
5. Fermentacje: rodzaje, występowanie, zysk energetyczny.
6. Etapy oddychania tlenowego + miejsce występowania.
7. Fosforylacja oksydacyjna mechanizm + miejsce występowania.
8. Ekskrecja.
9. Wymień substraty oddychania tlenowego + miejsce występowania
10. Miejsce występowania cyklu Krebsa, gdzie występuje fosforylacja substratowa.

zestaw 7 woda
1, prawa osmozy
2, narysuj i opisz aparat szparkowy typu Graminae
3, transport asymilatow we floemie
4, czynniki wplyw na transpiracje
5 typy transpiracji
6prawo stefana
7. gutacja
8. sila ssaca transpiracji
9. sucha i swieza masa
10. termodynamiczna interpretacja stos wodnych

GoSPODARKA WODNA V
1.aparat szparkowy typu graminae- opis, rys.
2.susza fizjologiczna, co to i dlaczego
3. załadunek floemu- miejsce, na czym polega
4.osmoza- co to, zastosowanie w roślinie
5.równanie matematyczne do napisania S= Po - Ct (siła ssąca, potencjał osmotyczny, ciśnienie turgorowe
6.parcie korzeniowe, co to i zastosowanie
7. typy transpiracji
8.typy ekologiczne roslin
9.przekrój poprzeczny liścia -rys, budowa anatomiczna liścia

10. czynniki wpływające na otwieranie sie aparatów szparkowych

FOTOSYNTEZA zestaw II
1. Akceptory CO2 w C3, C4, CAM- gdzie występują te reakcje i co powstaje
2. Co to chemoorganotrofy- przykłady
3. Narysować i opisać schemat cyklu Q
4. Zakres światła czynnego fotosyntezy
5. Barwniki fotosyntetyczne- wymienić i jakie światła absorbują
6. Skład chem. chloroplastu
7. co to punkt kompensacyjny świetlny
8. Co to elajoplasty, budowa
9. w jakich miejscach zachodzi fotooddychanie
10. w jakich warunkach zachodzi przemiana protochlorofilidu w chlorofilid A

Oddychanie VI
1. Etapy oddychania i ich dokładna lokalizacja w komórce
2. Cechy mitochondriów potwierdzające ich endosymbiotyczne pochodzenie
3. Co to jest współczynnik oddechowy i kiedy przyjmuje wartości większe od 1
4. Glikoliza- przebieg reakcji
5. Wymienić typy fermentacji i krótko opisać
6. Ile cząst. CO2 i NADH powstaje po jednym obrocie cyklu Krebsa
7. Jaki przenośnik odbiera elektrony z FADH2
8. W jakich jednostkach mierzy się intensywność oddychania
9. Alternatywna droga oddychania- rola i przebieg
10.Wymienić rodzaje wydzielania u roślin i który rodzaj wydziela produkty asymilacji

Wzrost i rozwój
1.Typy kiełkowania.
2.Spoczynek bezwzględny-sposoby przerywania
3.Fitochrom-rola i funkcjonowanie
4.Test wygięciowy Avena.
5.Gibereliny wpływ na rośline
6.Dominacja wierzchołkowa.
7.Polikarpia
8.Geotropizm
9.Ruchy nutacyjne
10. Co to wertykalizacja 

1. typy kielkowania, przyklady
2. wernalina, kiedy jest najwiecej
3. nastie
4. opadanie lisci i owocow
5. rozwoj ontogenetyczny
6. test karlowatych mutantow
7. krzywa wzrostu
8 totipotencja

Odżywianie mineralne zestaw 3 
1 Prawa min. żywienia 
2 mikroelementy kryteria ilościowe
3 redukcja siarczanów
4 transport krótkodystansowy
5 jony ruchliwe i nieruchliwe
6 sol fizjologicznie kwaśna i przykłady
7 nitryfikacja i przykłady bakterii
8 wpływ jonów wapnia
9 przekrój korzenia
10 objawy niedoboru pierwiastków

Pytania fotosynteza:
1. Opisz barwniki fotosyntetyczne, jakie światło pochłaniają, jakie pełnią funkcje
2. W której fosforylacji powstaje więcej ATP, cyklicznej czy niecyklicznej - wyjaśnij
3. Przystosowania budowy liścia do fotosyntezy
4. Cykl C4, narysować i opisać
5. Fotoodychanie, gdzie zachodzi, jakie ma znaczenie i opisać przebieg
6. Co to jest punkt kompensacyjny i punkt wysycenia
7. Zakres długości światła fotosyntetycznie czynnego
8. Co to jest LHCII, gdzie występuje, jakie pełni funkcje
9. Jakie jest pochodzenie ewolucyjne chloroplastów, napisać dowody na teorię pochodzenia [chyba chodzi o teorię endosymbiozy]
10. Co to są organotrofy, gdzie występują i przykłady

 zestaw V 1.budowa ATPazy i jak funkcjonuje 2.efekt Emersona 3.w jakiej porze doby zachodzi faza ciemna fotosyntezy a w kiedy faza jasna 4.narysuj i opisz budowę chloroplastów 5.tlen w fotosyntezie powstaje z H2O czy CO2 6.jakie cukry pełnia role transportującą a jakie zapasowe 7.gdzie dokładnie występuje Rubisco i karboksylaza fosfoenolopirogronianowa oraz podać substraty i produkty jakie tworzą 8.cykl ksantofilowy 9.narysować i opisać wpływ barwy światła na fotosyntezę 10.co to jest siła asymilacyjna gdzie dokładnie jest wykorzystywana

zestaw 2: 1.Wymienić barwniki fotosyntetyczne i jakie barwy światła pochłaniają. 2. Narysować schemat cyklu Q i opisać jego funkcje. 3.Akceptory CO2 u roślin C3, C4 i CAM, gdzie występują i jakie powstają pierwsze produkty fotosyntezy. 4. Etioplasty, co to takiego i ich budowa. 5. Jakie warunki muszą zajść aby z protohlorofilidu powstał chlorofilid a. 6. W jakich organelach zachodzi po kolei fotooddychanie. 7. Co to są organotrofy. 8 Zakres promieniowania fotosyntetycznie czynnego. 9. Opisać skład chemiczny chloroplastów. 10. Czym są chemoorganotrofy i przykłady.

WZROST I ROZWÓJ
1. Partenokarpia, ich powstawanie i jakie hormony warunkują ich powstawanie
2. Definicja i kryteria wzrostu
3. Porównać wpływ na roślinę morfaktyn i retardantów
4. Spoczynek bezwzględny, od czego zależy i jak przerwać spoczynek
5. Ruchy kierunkowe roślin + przykłady
6. Indukcja fotoperiodyczna, miejsce percepcji bodźca
7. Jakie tkanki biorą udział w przyroście rośliny na grubość, gdzie występują, co powstaje z ich podziału
8. Typy rozmnażania wegetatywnego, opisać 3 wybrane sposoby
9. Mechanizm działania fitochromu
10. Efekt Richmonda-LangaWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Egzamin z mikrobiologiiOchrŚrodGrII2008, Biologia UMCS, Iº, III semestr, Mikrobiologia, Egzamin
Egzamin Mikrob12007, Biologia UMCS, Iº, III semestr, Mikrobiologia, Egzamin
biol kon 2603, Biologia UMCS, Iº, IV semestr, Biologia komórki
ciężkie, biologia, 4 semestr, fizjologia roślin, fizjo roślin - prezentacja
ściąga WSP, Politologia UMCS - materiały, VI Semestr letni, VI Semestr letni, Współczesne systemy po
PD wszyskie pytania, UEK Stosunki Międzynarodowe stacjonarne, VI semestr, Protokół dyplomatyczny- E.
msg- skrypt, Politologia UMCS - materiały, VI Semestr letni, VI Semestr letni, Międzynarodowe stosun
WSP, Politologia UMCS - materiały, VI Semestr letni, VI Semestr letni, Współczesne systemy polityczn
fizjo pytania, Weterynaria UP lublin, II rok, Materiały, Fizjologia
Chełm pytania, Semestr V, Fizjologia roślin, Chełm
fizjo pytania serc i krążenie, Lekarski WLK SUM, lekarski, Fizjologia, Seminarki pytania
Ekofizjologia roslin wyklady, Studia, II rok, II rok, III semestr, Fizjologia roślin
Organy spichrzowe mogą być donorami czy akceptorami, Studia, II rok, II rok, III semestr, Fizjolog
Metabolizm(2), Studia, II rok, II rok, III semestr, Fizjologia roślin
plazmolema, Ogrodnictwo 2011, IV Semestr, Fizjologia roslin
Fizjologia - egzamin (NIEKOMPL), Studia, II rok, II rok, III semestr, Fizjologia roślin
g, Studia, II rok, II rok, III semestr, Fizjologia roślin

więcej podobnych podstron