Zagadnienia ogólne1, Studia dalekowschodnie, Rok I semestr II, Ochrona Własności Intelektualnej


Zagadnienia ogólne

  1. Źródła prawa

(hierarchia źródeł prawa);

ustawy muszą być zgodne z konstytucją (ustawą zasadniczą); rozporządzenia są aktami wykonawczymi do ustawy, muszą być z nimi zgodne i regulować określone kwestie w zakresie i przez organ wyznaczony przez ustawę - w zakresie upoważnienia ustawowego (delegacja ustawowa)

(zalecenia, opinie, decyzje)

prawo wspólnotowe ma pierwszeństwo wobec prawa wewnętrznego państw członkowskich

  1. Dziennik ustaw - organ promulgacyjny, dziennik urzędowy, oficjalne źródło poznania obowiązującego prawa w Polsce; wydawanie Dz. U. należy do kompetencji Prezesa Rady Ministrów; ogłaszane są akty prawne wymienione w Konstytucji jako źródła prawa a także orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i inne akty przewidziane w odrębnych ustawach. Powołując się na akty prawne opublikowane w Dz.U. należy podać: nazwę aktu (ustawy), datę wydania, rok wydania dziennika, jeśli jest różny od roku wydania ustawy, nr dziennika i numer pozycji aktu (np. Dz.U. 20011, nr 134, poz. 1052).

  1. Budowa tekstu prawnego (ustawy):

  1. Vacatio legis - termin prawniczy, oznaczający okres między publikacją aktu prawnego a jego wejściem w życie. Celem vacatio legis jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym zapoznania się z nowymi przepisami i przygotowanie do ewentualnych zmian, jakie mogą wynikać z ich obowiązywania.

Zagadnienie to reguluje m.in. ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718). Zgodnie z jej postanowieniami akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie co do zasady po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia; możliwe jest, że dany akt normatywny określi termin dłuższy. W uzasadnionych przypadkach akty normatywne, mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego (bliższego określenia tego pojęcia dokonał w licznych orzeczeniach Trybunał Konstytucyjny) nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym (dziennik Ustaw, Monitor Polski)

V. Zasada niedziałania prawa (ustawy) wstecz (zasada nieretroaktywności prawa) - lex retro non agit - zasada wyrażona w przepisach kodeksu karnego i kodeksu cywilnego (art. 3); stanowi istotny element konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego; była przedmiotem licznych wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego (TK); szczególnie dotyczących zagadnienia pewności prawa i ochrony praw nabytych. TK wyjaśnił, że ustawa działa z mocą wsteczną, kiedy początek jej stosowania ustalony został na czas wcześniejszy aniżeli ten, w którym stała się obowiązująca, to jest, w którym została prawidłowo ogłoszona. Treścią tej zasady jest zakaz nadawania prawu mocy wstecznej. Zakaz ten dotyczy zwłaszcza przepisów normujących prawa i obowiązki obywateli, jeżeli prowadzi to do pogorszenia ich sytuacji w stosunku do stanu poprzedniego. Jakkolwiek zasada ta stanowi podstawę porządku prawnego, to TK nie wyklucza możliwości odstąpienia od niej w szczególnie uzasadnionych okolicznościach

2

3Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
patenty wyciąg, Studia dalekowschodnie, Rok I semestr II, Ochrona Własności Intelektualnej
Dodatkowe przepisy z kodeksu cywilnego, Studia dalekowschodnie, Rok I semestr II, Ochrona Własności
autorskie-plan, Studia dalekowschodnie, Rok I semestr II, Ochrona Własności Intelektualnej
pr.aut.ustawa, Studia dalekowschodnie, Rok I semestr II, Ochrona Własności Intelektualnej
Ogólna metodologia nauk, Studia dalekowschodnie, Rok I semestr II, Metody i techniki badań społeczny
Notatki z E. Babbiego, Studia dalekowschodnie, Rok I semestr II, Metody i techniki badań społecznych
E. Babbie - Opracowanie - Paradygmaty, Studia dalekowschodnie, Rok I semestr II, Metody i techniki b
Cechy Islamu, Studia dalekowschodnie, Rok I semestr II, Wstęp do islamu
Mat do egzaminu 2014, Studia dalekowschodnie, Rok I semestr II, Metody i techniki badań społecznych
Notatki - OWI - 08.04.2008, Filozofia UKSW 2007-2010, Rok I (2007-2008), Notatki, Semestr II, Ochron
Notatki - OWI - 19.02.2008, Filozofia UKSW 2007-2010, Rok I (2007-2008), Notatki, Semestr II, Ochron
Notatki - OWI - 08.04.2008, Filozofia UKSW 2007-2010, Rok I (2007-2008), Notatki, Semestr II, Ochron
OWI3, Studia - zarządzanie zzdl, semestr VI, ochrona własności intelektualnej
ochrona własności intelektualnych- ściąga, Studia - zarządzanie zzdl, semestr VI, ochrona własności
Zagadnienia egzaminacyjne z prawa ochrony środowiska, studia mgr rok 2, semestr II, Prawo Ochrony śr
Ochrona powietrza 2, studia mgr rok 2, semestr II, Prawo Ochrony środowiska

więcej podobnych podstron