opracowane pytania z I egz 2009 1, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, testy GN


 1. Zaznacz cechy charakterystyczne rzeczy:

 1. Materialny charakter

 2. Wyodrębnienie z przyrody

 3. Obojętna wartość majątkowa

 1. Pojęcie `mienie' związane jest między innymi z:

 1. Własnością

 2. Własnością nieruchomości (moim zdaniem własność nieruchomości zalicza się do własności)

 3. Prawami rodzinnymi o charakterze majątkowym

 1. Podstawowe źródła prawa rzeczowego to:

 1. Kodeks cywilny

 2. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych ?

 3. Ustawa o własności lokali

 1. Do ograniczonych praw rzeczowych niezalicza się:

 1. Zarządu trwałego

 2. Dzirżawy

 3. Najmu

 1. Podstawowe prawa rzeczowe to:

 1. Własność

 2. Użytkowanie wieczyste

 3. Ograniczone prawa rzeczowe

 1. Własność publiczna dzieli się na:

 1. Własność Skarbu Państwa

 2. Własność gminy

 3. Własność samorządowych osób prawnych (w ustawie jest państwowych osób prawnych czy to to samo?)

 1. Pojęcie nieruchomości związane z jej opisem dotyczy:

 1. Części powierzchni ziemskiej

 2. Fizycznych granic nieruchomości

 3. Przestrzeni nad powierzchnią ziemską w zakresie nieograniczono

 1. Za częsic składowe nieruchomości uważa się:

 1. Prawa związane z jej własnością

 2. Budynki

 3. urządzenia i rośliny

 1. Zasady wyodrębniania nieruchomości obejmują kryteria:

  1. fizyczne

  2. socjologiczne

  3. prawne

 2. W przypadku nieruchomości budynkowej

  1. odrębna własnośc budynków jest prawem związanym z użytkowaniem nieruchomości gruntowej?

  2. właścicielem budynku jest użytkownik wieczysty gruntu

  3. właścicielem gruntu może być osoba prywatna lub spółka prawa handlowego

 3. Prawdą jest, że w nieruchomościach lokalowych:

 1. Lokal jest sprzedawany na własność

 2. grunt może być we współużytkowaniu wieczystym

 3. pomieszczenie przynależne do lokalu stanowi własnośc wspólnoty mieszkaniowej

 1. Prawa przysługujące do nieruchomości są rejestrowane między innymi w:

 1. Księdze wieczystej

 2. Katastrze nieruchomości

 3. Ewidencji ludności

 1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami wyodrębnie następujące zasoby nieruchomości

  1. zasób nieruchomości Skarbu Państwa

  2. zasób nieruchomości rolnych SP

  3. zasób nieruchomości mienia wojskowego

 1. Dział III KW służy między innymi do:

  1. wpisywania roszczeń

  2. wpisywania ograniczinych praw rzeczowych

  3. wpisywania prawa użytkowania

 2. Główne komponenty systemu gospodarki nieruchomościami to:

 1. prawa do nieruchomości

 2. Wartość nieruchomości

 3. Struktura użytkowania i przeznaczenia nieruchomości ( z wykładów: użytkowanie ziemi)

 1. Gospodarka publicznymi zasobami nieruchomości dotyczy:

 1. zaspokajania i ochrony interesów publicznych

 2. redukowanie konfliktów związanych z rozwojem

 3. równoważenie rynku nieruchomości

21. W przypadku gospodarowania zasobem gminy dodatkowymi działaniami są

 1. opracowanie projektu sieci drogowej

 2. opracowanie projektu i dokonywanie podziałów

 3. przeprowadzanie scaleń i podziałów nieruchomości

22. Użytkowanie wieczyste:

 1. może być ustanowione na gruntach SP

 2. może przysługiwać SP na gruntach stanowiących własność województwa ?

 3. może być ustanowione na rzecz państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

23. Podstawowe wady inwestowania w nieruchomości to:

 1. niepodzielnośc nieruchomości

 2. duża płynność na rynku nieruchomości (mała płynność jest wadą)

 3. umiarkowane ryzyki

24. Ustawa o gospodarce nieruchomościami nieobejmuje:

 1. nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

 2. treści zawartych w prawie wodnym

 3. nieruchomości rolnych SP


25. Czynności geodety związane z realizacją procedur gospodarki nieruchomościami dotyczą w szczególności:

 1. przeprowadzania projektu podziału nieruchomości

 2. opracowania projektu podziału w procedurze scalenia i podziału nieruchomości

 3. wyodrębiania nowych kompleksów leśnych

26. nieruchomości publiczne mogą być przedmiotami:

  1. użyczenia

  2. oddania w trwały zarząd

  3. wieczyste użytkowanieWyszukiwarka

Podobne podstrony:
TEST Z GOSPODARKI, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, testy GN
na egzamin sciaga testowa, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, testy GN
test gn, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, testy GN
PYTANIA EGZ - RO, Studia, III rok, III rok, V semestr, pomoce naukowe, do egzaminu
egzamin 2007, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, egzamin zrobione
TEST EGZAMINACYJNY Z GN 2007, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, egzamin zrobione
EGZAMIN 3, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, egzamin zrobione
TEST EGZAMINACYJNY Z GN 2007 (2), Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, egzamin zrobione
EGZAMIN 1, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, egzamin zrobione
wykazlol, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami
Zestawienie, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami
pytania na rynek, Studia, III rok, Rynek Nieruchomości
Test calosc, Studia, III rok, Gospodarka Nieruchomosciami, egzamin zrobione
GospFinZOZ synteza, studia, III rok, gospodarka finansowa zoz
Pytania z diagnostyki egz 2008, MEDYCYNA, III ROK, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, Testy
alternatywne źródła finansowania, studia, III rok, gospodarka finansowa zoz

więcej podobnych podstron