biochemia zagadnienia opis (1), Ogrodnictwo, Ogrodnictwo UP Wro, ROK I, semestr II, biochemia

Pobierz dokument
biochemia.zagadnienia.opis.1.ogrodnictwo.doc
Rozmiar 82 KB

ENZYMY

 1. Kinetyka reakcji enzymatycznej - wpływ stężenia substratu na szybkość reakcji

Zasadniczym założeniem teorii Michaelisa-Menten jest konieczność wytworzenia odwracalnego kompleksu między enzymem a substratem.

E+S ES E+P

Przy stałym stężeniu enzymu szybkość reakcji enzymatycznej w pewnych granicach zależy od stężenia substratu. Przy niskim stężeniu substratu w stosunku do stężenia enzymu przyrost szybkości reakcji wraz ze wzrostem stężenia substratu jest do niego wprost proporcjonalny i odpowiada tzw. kinetyce pierwszego rządu.

v = k'[A]

Przy bardzo dużym stężeniu substratu szybkość reakcji ma wartość maksymalną i nie zależy od dalszego zwiększania jego stężenia. W tym przypadku reakcja podlega kinetyce zerowego rzędu i jest zgodna z równaniem:

v = V = k'

Tego typu kinetykę obserwuje się przy osiągnięciu pełnego wysycenia cząsteczek enzymu przez substrat. W tym stanie dalszy wzrost stężenia substratu nie może już powodować zwiększenia szybkości reakcji, gdy stężenie enzymu pozostaje stałe. Zależność szybkości reakcji od stężenia substratu zgodna jest z następującym równaniem:

0x01 graphic

Km jest to stężenie substratu przy którym szybkość reakcji enzymatycznej jest równa połowie jej szybkości maksymalnej. Odwrotność stałej 1/Km jest nazywana powinowactwem enzymu do substratu. Duża wartość Km oznacza małe powinowactwo enzymu do substratu, a mała wartość Km świadczy o dużym powinowactwie. Stałą Km wyznacza się doświadczalnie z wykresu Lineweavera-Burka.

 1. Mechanizm działania enzymów

Wyjaśnienie mechanizmu działania enzymów jest żmudne i wymaga przede wszystkim ustalenia budowy centrum aktywnego i udziału w katalizie grup funkcyjnych aminokwasów kontaktowych. Badania prowadzi się przy użyciu specyficznych inhibitorów niewspółzawodniczących i współzawodniczących lub zmodyfikowanych w niewielkim stopniu substratów i wreszcie, przez określenie właściwości fizykochemicznych kompleksu enzymu z substratem, którego wyodrębnienie udało się w licznych przypadkach. Cechą wspólną wszystkich reakcji enzymatycznych jest tworzenie pomiędzy centrum katalitycznym enzymu i substratem tzw. stanu przejściowego. W tym stanie przegrupowywanie elektronów (i protonów) jest szczególnie łatwe dzięki wzmocnieniu przez grupy funkcyjne centrum katalitycznego ładunków cząstkowych między atomami substratu.

Konformacje enzymu i substratu nie są sztywne, lecz podlegają fluktuacjom, czyli zmianom spowodowanym indukcyjnym wpływem drugiego partnera. Konformacje zmieniają się na wzajemnie do siebie pasujące dopiero bezpośrednio przed połączeniem enzymu z substratem. Jest to teoria indukcyjnego dopasowania Koshlanda.

Struktura enzymu pod wpływem zbliżającego się substratu ulega takiej zmianie, aby grupy funkcyjne aminokwasów kontaktowych znalazły się w najbardziej korzystnym położeniu w stosunku do określonych miejsc reaktywnych substratu. Teoria dopuszcza również zmianę układu przestrzennego grup reaktywnych substratu prowadzącą do ich kontaktu z określonymi strefami enzymu.

Kataliza polifunkcyjna - mówi o tym, że ułożenie elementów centrum aktywnego enzymu jest takie, aby jego grupy nukleofilowa i elektrofilowa powodowały określone przesunięcia elektronów podczas hydrolizy wiązania. Efektem jest jego rozerwanie z równoczesnym przyłączeniem protonu i grupy OH z wody.

Teoria pułapki - powierzchnia enzymu ma w obrębie centrum aktywnego wgłębienia, których odległość jest większa od odległości między obiema częściami substratu, połączonymi wiązaniem. Aby substrat mógł się połączyć z powierzchnią enzymu, w miejscach wgłębień następuje znaczne naprężenie wiązania oraz jego osłabienie, co z kolei umożliwia rozerwanie.

Enzymatyczne przenoszenie grup - w reakcję z enzymem wchodzi za równo dawca, jak i akceptor przenoszonej grupy, a także koenzym, uczestniczący z reguły w tej przemianie. W przegrupowaniach elektronów uczestniczą wtedy oba substraty, rodniki aminokwasów kontaktowych oraz koenzym. Prowadzi to do rozluźnienia i rozerwania wiązania między grupą przenoszoną i dawcą, oraz wytworzenia nowego wiązania tej grupy z akceptorem.

 1. Regulacja reakcji enzymatycznej.

Działalność metaboliczna komórki zależy od licznych czynników wewnętrznych i środowiska, dlatego musi być regulowana. Szybkość reakcji katalizowanych przez poszczególne enzymy powinna być pod stałą kontrolą, komórka jest więc istotnie wyposażona w różne możliwości regulowania ich działania. Regulacja metabolizmu jest konieczna ze względu na potrzebę przystosowania się do zmiennych warunków otoczenia, oraz zmieniających się funkcji komórki w zależności od wieku i kierunku jej różnicowania. Istnieją zasadniczo dwa mechanizmy regulowania procesów metabolicznych:

- regulacja genetyczna polegająca na kontroli syntezy enzymów, związana z funkcjami kwasów nukleinowych

- regulacja szybkości działania już istniejących enzymów

Czynniki strukturalne - uzależniają one działanie enzymu od organizacji komórki. Należy do nich powiązanie enzymów z określonymi strukturami komórki i ich rozgraniczenie błonami wewnątrzkomórkowymi. Czynniki te z jednej strony regulują dopływ substratów do poszczególnych enzymów, z drugiej zaś dzięki grupowaniu enzymów katalizujących zazębiające się wzajemnie procesy w tych samych strukturach podkomórkowych, umożliwiają ekonomiczną gospodarkę produktami pośrednimi metabolizmu oraz energią, a także ich łatwy transport.

Regulacja stężenia inhibitora (sprzężenie zwrotne) - przykładem takiego mechanizmu jest działanie w charakterze inhibitora jednego z produktów pośrednich lub końcowego produktu łańcucha metabolicznego na enzym katalizujący jedną z początkowych reakcji w tym łańcuchu.

A B C … X

W przedstawionym zespole reakcji produkt końcowy X jest inhibitorem dla enzymu a, katalizującego pierwszą reakcję ciągu. Gdy stężenie X wzrasta, przemiana A B, a tym samym wszystkie następne reakcje ulegają zwolnieniu.

Mechanizm sprzężenia zwrotnego kontroluje szybkość syntezy produktów pośrednich metabolizmu zgodnie z zapotrzebowaniem. Działa on zwykle hamując pierwszą reakcję danego ciągu i w ten sposób komórka unika wytwarzania aktualnie niepotrzebnych produktów pośrednich łańcucha metabolicznego.

Mechanizm negatywnego sprzężenia zwrotnego - wykorzystuje efekt allosteryczny. Regulowany enzym jest białkiem allosterycznym, a więc zawiera dodatkowe centrum allosteryczne . końcowy produkt przemiany jest natomiast efektorem allosterycznym, który łączy się z białkiem enzymu i powoduje jego modyfikację, a tym samym zahamowanie aktywności. Efektory allosteryczne mogą działać również aktywująco na enzym przez zmianę konformacji jego centrum aktywnego z mniej na bardziej korzystną dla tworzenia kompleksu ES. Jeżeli efektorem allosterycznym jest substrat, to przez analogię można proces ten określić jako pozytywne sprzężenie zwrotne, gdyż stężenie substratu w sposób sprzężony reguluje aktywność enzymu, a więc szybkość przetwarzania tego substratu.

Cykliczny AMP i kinazy białkowe - działanie enzymów jest regulowane przez udział hormonów, które za pomocą receptorów umieszczonych na powierzchni zewnętrznej błony komórkowej, mogą oddziaływać na ich aktywację. Cykliczny AMP jest efektorem allosterycznym kinazy białkowej, której zadaniem jest z kolei modyfikacja licznych białek, głównie enzymatycznych przez przyłączenie do ich reszt serynowych co najmniej jednej reszty fosforanowej. Aktywność wielu innych enzymów związanych z przemianą energii zależy również od efektu allosterycznego cAMP, ale z jego udziałem może odbywać się także modyfikacja struktury białek nieenzymatycznych czy specjalnych białek błonowych.

Układy wieloenzymowe - wiele enzymów złożonych występuje w postaci układów katalizujących kolejne przemiany ciągów metabolicznych. Są one wtedy rozmieszczone w przestrzeni zgodnie z kolejnością katalizowanych przez siebie reakcji, tak aby produkt reakcji poprzedniej trafiał jako substrat reakcji następczej do centrum aktywnego kolejnego enzymu. Wtedy prawdopodobieństwo powstawania kolejnych kompleksów ES jest bardzo duże i produkty pośrednie nie są wydzielane do środowiska, co powoduje znaczne przyspieszenie katalizowanej przemiany.

 1. Specyficzność działania enzymów.

Swoistość kierunku działania - polega na zdolności enzymu do katalizowania tylko jednej z termodynamicznie możliwych reakcji, jakim może podlegać substrat wchodzący z nim w kompleks. Jeżeli dany substrat może przekształcać się w kilku różnych kierunkach, każda z reakcji jest katalizowana przez odrębny enzym zdolny do przekształcania wiązania określonego typu.

Specyficzność substratowa - specyficzność w stosunku do substratu oznacza się możliwością wyboru przez dany enzym jednego lub grupy strukturalnie podobnych związków, z którymi wchodzi on w kompleks zdolny do dalszej reakcji. W kompleks z enzymem może więc wejść cząsteczka o dokładnie sprecyzowanej wielkości i konfiguracji przestrzennej. Enzym eliminuje wszystkie cząsteczki o innej strukturze i bardziej efektywnie może przekształcać właściwe sobie substraty. Enzymy mogą wykazywać zależnie od sposoby i mechanizmu „dobierania” substratów, specyficzność absolutną lub grupową. Większość enzymów wykazuje specyficzność grupową tzn. mogą one wykorzystywać w charakterze substratu określoną grupę podobnych do siebie substancji. Są również znane enzymy, które są zdolne do przyspieszania reakcji wyłącznie jednego substratu np. ureaza hydrolizuje tylko mocznik. Te enzymy wykazują absolutną specyficzność substratową.

Enzymy wykazujące specyficzność względem określonego typu reakcji najmniejsze wymagania co do charakteru substratu. Na przykład esterazy, czyli enzymy katalizujące rozkład wiązania estrowego, wymagają do działania wyłącznie obecności tego wiązania w cząsteczce, natomiast rodzaj kwasu i alkoholu nie odgrywa większej roli.

Enzymy wykazują również specyficzność przestrzenną, która polega na odpowiednim dopasowaniu konfiguracji substratu do układu przestrzennego punktów zaczepienia w centrum aktywnym enzymu.

Enzymy mogą także wykazywać specyficzność względem jednej z form geometrycznych. Wśród glikozydaz tzn. enzymów katalizujących rozkład wiązań glikozydowych występuje specyficzność w stosunku do wiązań α - lub β - glikozydowych.

 1. Mechanizm allosteryczny regulacji aktywności enzymów.

Białka o rozbudowanej strukturze IV-rzędowej - obok podjednostki zawierającej centrum aktywne, które przyłącza substrat - mają podjednostkę regulacyjną, zawierającą centrum allosteryczne, które jest zdolne do przyłączania specyficznego efektora. Białka tego rodzaju noszą nazwę białek allosterycznych. Pod wpływem przyłączonego efektora następuje zmiana struktury wtórnej białka allosterycznego, która może polegać na rozerwaniu lub wytworzeniu wiązań między poszczególnymi podjednostkami białka, co jest związane bądź ze zmianą stopnia agregacji cząsteczki, bądź ze zmianą trzeciorzędowej struktury podjednostki regulacyjnej, a pośrednio, również centrum aktywnego. W obu rodzajach zmian następuje zahamowanie aktywności enzymu. W jego cząsteczce podjednostka zawierająca centrum aktywne pełni w kompleksie funkcję katalityczną, a druga, zawierająca centrum allosteryczne, pełni funkcję regulacyjną. Zjawisko allosterii występuje zarówno przy hamowaniu, jak i przy aktywacji reakcji enzymatycznych. W drugim przypadku cząsteczka enzymu przy nieobecności efektora allosterycznego wykazuje konformację centrum aktywnego niekorzystną dla przebiegu reakcji. Dopiero po przyłączeniu efektora do centrum allosterycznego następuje zmiana konformacji cząsteczki ułatwiająca lub umożliwiająca przyłączenie substratu do centrum aktywnego i dalszą reakcję.

 1. Budowa enzymów.

Enzymy jako białka łatwo ulegają zmianom struktury pod wpływem warunków środowiska, jak pH, temperatura, stężenie soli, co może wiązać się z utratą ich zdolności do pełnienia funkcji katalitycznych. Jednakże wykazano, że nie cała cząsteczka białka enzymu pełni równie istotną rolę w katalizie i że szczególnie ważne pod tym względem jest tzw. centrum aktywne, czyli strefa łańcucha peptydowego, bezpośrednio wiążąca substrat w czasie reakcji. Większość enzymów to białka złożone, najczęściej luźno połączone stechiometrycznie z substancją niebiałkową - koenzymem, biorącym bezpośredni udział w katalizowanej reakcji, natomiast zdolność rozpoznawania właściwego substratu, określana jako specyficzność substratowa, a także swoistość kierunku działania enzymu, występują w jego części białkowej, czyli w apoenzymie. Enzymy współdziałają również często z dodatkowymi grupami prostetycznymi i jonami metali (lub anionami nieorganicznymi), które ułatwiają m. in. utrzymywanie optymalnej dla katalizy struktury białka enzymu.

Aby nastąpiła kataliza, enzym winien połączyć się z substratem w kompleks ES. W połączeniu tym biorą udział reaktywne grupy substratu, oraz zdolne do reagowania z nimi grupy funkcyjne występujące w rodnikach niektórych aminokwasów białka enzymu. Grupy funkcyjne znajdują się w określonym układnie przestrzennym i współdziałają ze sobą w przyłączaniu substratu; taki układ jest nazywany centrum aktywnym. Grupy funkcyjne biorące udział w działaniu centrum aktywnego zwykle nie pochodzą od aminokwasów sąsiadujących ze sobą w łańcuchu polipeptydowym, ale od znacznie oddalonych od siebie w kolejności, a sąsiadujących w przestrzeniu w skutek określonego powyginania tego łańcucha, bądź wreszcie od aminokwasów znajdujących się w odrębnych łańcuchach; aminokwasy te nazywa się kontaktowymi.

 1. Inhibicja kompetycyjna i niekompetycyjna enzymu.

Inhibicja polega na tym, że określona substancja (inhibitor) blokuje współdziałanie składników uczestniczących w reakcji enzymatycznej, łącząc się z jednym z nich, lub w inny sposób. Do składników tych należą: enzym, substrat, koenzym i często dodatkowy kofaktor, a ich współdziałanie polega na wzajemnym powiązaniu w ściśle określony układ przestrzenny. Zakłócenia w tworzeniu tego układu są przyczyną zahamowania reakcji. Rozróżnia się dwa główne typy inhibicji enzymów: nieodwracalną i odwracalną, przy czym inhibicja odwracalna dzieli się na inhibicję kompetycyjną i niekompetycyjną.

Inhibitor kompetycyjny - jest zazwyczaj strukturalnie podobny do normalnego substratu danego enzymu. Dzięki temu współzawodniczy z cząsteczkami substratu o wiązanie się z miejscem aktywnym. Enzym może wiązać albo cząsteczkę substratu, albo cząsteczkę inhibitora, ale nie obie równocześnie. Inhibitor kompetycyjny wiąże się z miejscem aktywnym odwracalnie. Przy dużych stężeniach substratu działanie inhibitora kompetycyjnego zostaje przezwyciężone, ponieważ duże stężenie substratu będzie z powodzeniem współzawodniczyć z cząsteczką inhibitora o wiązanie się w miejscu aktywnym.

Inhibitor niekompetycyjny - wiąże się odwracalnie w innym miejscu enzymu niż jego miejsce aktywne i powoduje zmianę przestrzennego kształtu enzymu, co prowadzi do zmniejszenia aktywności katalitycznej. Ponieważ inhibitor wiąże się w innym miejscu niż substrat, enzym może wiązać albo inhibitor, albo substrat, lub też inhibitor i substrat równocześnie. Efektu działania inhibitora niekompetycyjnego nie można przezwyciężyć przez zwiększanie stężenia substratu.

 1. Klasy enzymów.

Obecnie liczba poznanych enzymów przekracza 3 tys. dlatego było konieczne nie tylko ich usystematyzowanie, lecz także stworzenie prawidłowego nazewnictwa, tzn. nadanie enzymom nazw jednoznacznych i zawierających w miarę pełną ich charakterystykę. Podział enzymów:

Oksydoreduktazy - do tej klasy należą enzymy katalizujące reakcje oksydoredukcyjne, a więc przemiany związane z przeniesieniem protonów, elektronów i tlenu. W przenoszeniu tych składników uczestniczą zwykle charakterystyczne koenzymy. Klasa ta obejmuje enzymy o potocznych nazwach: dehydrogenazy, reduktazy, oksydazy, oksygenazy, hydroksylazy oraz peroksydazy. Dehydrogenazy przenoszą protony i elektrony z substratu na koenzym lub odwrotnie, a czasem na tlen. Reduktazy katalizują przeniesienie protonów i elektronów lub samych elektronów z przenośników na dalsze układy oksydoredukcyjne. Oksydazy aktywują tlen cząsteczkowy przez przeniesienie elektronów, wskutek czego może się on łączyć z protonami, wydzielonymi uprzednio do roztworu i tworzyć cząsteczkę wody lub rzadziej nadtlenku wodoru. Transferazy tlenowe i hydroksylazy katalizują przyłączenie tlenu do związku organicznego z przeniesieniem protonów i elektronów i z udziałem koenzymu, a peroksydazy działają utleniająco na związki organiczne z udziałem H2O.

Transferazy - enzymy te katalizują reakcje przeniesienia grup pomiędzy poszczególnymi związkami i to zwykle z udziałem specyficznych koenzymów. Typowymi przedstawicielami tej klasy są: aminotransferazy, fosfotransferazy, acylotransferazy i glikozylotransferazy, katalizujące odpowiednio przeniesienie grupy aminowej, fosforanowej z udziałem ATP, acylowej lub glikozylowej .

Hydrolazy - enzymy tej klasy katalizują reakcję hydrolizy, czyli rozkład wiązań z udziałem cząsteczki wody. Z ważniejszych enzymów należy wymienić esterazy rozkładające wiązania estrowe, glikozydazy, działające na wiązania glikozydowe, enzymy rozkładające wiązania peptydowe, amidowe i kilka innych. Hydrolazy nie wymagają zwykle współdziałania koenzymów, co jest wyjątkiem w stosunku do innych klas.

Liazy - klasa ta obejmuje enzymy, które odwracalnie lub nieodwracalnie katalizują odłączenie grup od substratu, bez udziału wody. Należą tu enzymy katalizujące rozerwalnie wiązania -C-C-, rozkładające wiązania C-O, czyli przyłączające lub odrywające cząsteczkę wody, enzymy katalizujące rozkład wiązań C-N, oraz rozkładające niektóre inne wiązania.

Izomerazy - do tej klasy należą enzymy katalizujące reakcje izomeryzacji, jak: racemizacja, epimeryzacja, izomeryzacja cis-trans oraz wewnątrzcząsteczkowe przemiany oksydoredukcyjne i przeniesienie grup. Pełna nazwa obejmuje określenie substratu i rodzaju izomeryzacji.

Ligazy - enzymy tej klasy katalizują wytwarzanie wiązań (między dwiema cząsteczkami), co jest powiązane z rozpadem bogatego w energię związku makroergicznego, a więc z udziałem np. ATP. Do tej klasy należą więc enzymy aktywujące powstawanie wiązania C-O, C-S, C-N, C-C.

 1. Koenzymy.

Wiele enzymów wymaga do swego specyficznego działania obecności małych jednostek niebiałkowych o nazwie kofaktory. Kofaktorami może być jeden lub więcej jonów nieorganicznych , np. Zn2+ , Fe2+, albo złożona cząsteczka organiczna o nazwie koenzym. Taki metal lub koenzym, który jest kowalencyjnie związany z enzymem, nazywa się grupą prostetyczną. Całość katalitycznie aktywnego enzymu wraz z jego koenzymem lub jonem metalu określa się jako holoenzym. Sama białkowa część enzymu bez jego kofaktora jest nazwana apoenzymem. Pewne koenzymy takie jak NAD+, są wiązane i uwalniane przez enzym w czasie jego cyklu katalitycznego i dlatego działają one właściwie jako kosubstraty. Wiele koenzymów jest pochodnymi prekursorów - witamin, które są często istotnym składnikiem pożywienia, a których niedostateczny dopływ wywołuje choroby z niedoboru. Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy (NAD+) oraz fosforan dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego (NADP+) są koenzymami mającymi wspólną strukturę opartą na adeninie, dwóch cząsteczkach rybozy powiązanych grupami fosforanowymi i pierścieniu nikotyno amidowym. NADP+ różni się od NAD+ dodatkową grupą fosforanową przyłączoną do jednej z cząsteczek rybozy. Oba te koenzymy pełnią jedną z podstawowych funkcji, jaką jest przenoszenie elektronów i udział w reakcjach oksydoredukcyjnych. NAD+ jest częściej używany w reakcjach katabolicznych (rozkładu), natomiast NADP+ jest używany w reakcjach anabolicznych (biosyntezy). Reaktywną częścią obu cząsteczek jest pierścień nikotyno amidowy, który może występować w formie albo zredukowanej, albo utlenionej, a w ten sposób działać w reakcji enzymatycznej jako akceptor lub donor elektronów. Dinukleotyd flawinoadeninowy (FAD) oraz mononukleotyd flawinowy (FMN) również są przenośnikami elektronów i mają podobną strukturę chemiczną. Oba te koenzymy zawierają jednostkę mononukleotydu flawinowego, która ma miejsce reaktywne. FAD ma dodatkową grupę cukrową i zasadę adeninową, powiększające jego strukturę FAD oraz FMN reagują z dwoma protonami oraz z dwoma elektronami, oscylując między stanem utlenionym i zredukowanym.

 1. Kofaktory.

Wiele enzymów wymaga do swego specyficznego działania obecności małych jednostek niebiałkowych o nazwie kofaktory. Kofaktorami może być jeden lub więcej jonów nieorganicznych , np. Zn2+ , Fe2+, albo złożona cząsteczka organiczna o nazwie koenzym.

DNA i RNA

 1. Mechanizm replikacji DNA.

Najbardziej istotnym problemem w syntezie kwasów nukleinowych jest powielanie lub inaczej replikacja DNA, która musi poprzedzać podział komórki, w celu wyposażenia komórek potomnych w kompletny, a więc zawierający wszystkie potrzebne informacje, materiał genetyczny. Biosynteza DNA odbywa się wg modelu semikonserwatywnego, tzn. jego powielanie, czyli replikacja, dokonuje się w drodze rozplecenia podwójnego heliksu na dwie nici i dobudowy do każdej z nich nowej. Pojedyncze nici pierwotne DNA po rozkręceniu stanowią matryce, wg wzoru których zgodnie z regułą dopełnialności zasad, następuje dobudowa nici pochodnych. Enzym polimeraza DNA katalizuje syntezę DNA z trifosforanów deoksyrybonukleozydów, przy udziale startera (odcinka RNA z wolną grupą OH w pozycji 3') i matrycy DNA. Substratem replikacji jest zespół trifosforanów deoksyrybonukleozydów czterech zasad, a produktem ubocznym jest di fosforan, który w reakcji następczej, katalizowanej przez difosfatazę nieorganiczną ulega rozkładowi do fosforanu, dostarczając do reakcji dodatkową energię. Wiązanie diestrowe tworzy się przez równoczesne „zaczepienie” fosforanu nukleozydu na wolnej grupie OH przy C-3' istniejącego już łańcucha. Kierunek replikacji jest odwrotny do polarności łańcucha matrycy, a wszystkie izolowane dotychczas polimerazy prowadzą dobudowę łańcucha w kierunku 5'3'. Dlatego tylko na jednej nici „widełek replikacyjnych” następuje wydłużanie łańcucha w kierunku zgodnym z ich przesuwaniem (5'3') i jest to proces ciągły. Synteza drugiej nici odbywa się w ruchu przeciwnym do przesuwania „widełek replikacyjnych” i ten proces jest nieciągły, a łańcuch potomny jest syntetyzowany równocześnie w wielu miejscach w postaci fragmentów (Okazaki), które są następnie łączone. Pierwsza z tych nici jest nazywana wiodącą, a druga - opóźnioną.


Pobierz dokument
biochemia.zagadnienia.opis.1.ogrodnictwo.doc
Rozmiar 82 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
aminokwasy peptydy, Ogrodnictwo, Ogrodnictwo UP Wro, ROK I, semestr II, biochemia, egzamin, poilkj,
białka, Ogrodnictwo, Ogrodnictwo UP Wro, ROK I, semestr II, biochemia, egzamin, poilkj, biochemia
CZĘŚĆ I word, Ogrodnictwo, Ogrodnictwo UP Wro, ROK I, semestr II, biochemia, egzamin, poilkj, bioche
czesc 4 word, Ogrodnictwo, Ogrodnictwo UP Wro, ROK I, semestr II, biochemia, egzamin, poilkj, bioche
chemia laborki 2, Ogrodnictwo, Ogrodnictwo UP Wro, ROK I, semestr I, Chemia
Ćwiczenie 19 97, Ogrodnictwo, Ogrodnictwo UP Wro, ROK I, semestr I, agrofizyczka, sprawka
napiecie powierzchniowe 97-2003, Ogrodnictwo, Ogrodnictwo UP Wro, ROK I, semestr I, agrofizyczka, s
zagadnienia , Ogrodnictwo, Ogrodnictwo UP Wro, ROK II, semestr III, genetyka i hodowla roślin
smogg, Ogrodnictwo, Ogrodnictwo UP Wro, ROK III, semestr 6, Ekologia i ochrona środowiska
ostatni kolos, Ogrodnictwo, Ogrodnictwo UP Wro, ROK II, semestr IV, Ochrona roślin (z Fitopatopogia)
OGRODNICTWO ĆWICZENIE 8, Ogrodnictwo, Ogrodnictwo UP Wro, ROK II, semestr IV, Ochrona roślin (z Fi
procesy niszczace glebe, Ogrodnictwo, Ogrodnictwo UP Wro, ROK III, semestr 6, Ekologia i ochrona śro
od raka ziemniaka do korkowatości korzeni, Ogrodnictwo, Ogrodnictwo UP Wro, ROK III, semestr 5, fito

więcej podobnych podstron