test z farmakologii dla IV r. sem zim. 2009-2010 (2), Giełdy z farmy


Pytania testowe z farmakologii dla IV roku sem. zim. 2009/2010

(dr. Berezińska)

1. Układ współczulny - zaznacz prawdziwe zdanie/a:

A. związany jest z regulacją funkcji organizmu podczas aktywności, wysiłku, zagrożenia

B. reguluje napięcie mięśni poprzecznie prążkowanych

C. jest pod kontrolą ośrodków w pniu mózgu

D. prawdziwa jest odpowiedź A. i C.

E. prawdziwa jest odpowiedź A., B. i C.

Prawidłowa odpowiedź D., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.435, tom1

2. Pobudzenie receptorów alfa1-adrenergicznych spowoduje:

A. rozkurcz naczyń krwionośnych

B. rozszerzenie źrenic

C. dodatnie działanie chronotropowe

D. zwężenie źrenic

E. efekt hipotensyjny

Prawidłowa odpowiedź B., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.437, tom1

3. Działanie bezpośrednie leków sympatykomimetycznych:

A. to działanie wykazują tyramina, efedryna, amfetamina

B. wykazują leki hamujące wychwyt neuronalny amin katecholowych

C. to działanie wykazują adrenalina, noradrenalina, fenylefryna

D. to działanie wykazuje dopamina

E. oznacza, że leki te pobudzają bezpośrednio receptory dopaminergiczne

Prawidłowa odpowiedź C., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.440, tom1

4. Dopamina:

A. podawana jest zawsze doustnie lub dożylnie

B. podaje się ją dożylnie w niektórych postaciach wstrząsu

C. podana dożylnie w dawce 2-5 mikrogramów/kg mc./min.powoduje rozszerzenie naczyń, szczególnie nerkowych

D. odpowiedź B. i C.

E. odpowiedź A., B. i C.

Prawidłowa odpowiedź D., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.441-2, tom1

5. Receptory alfa2- adrenergiczne:

A. mogą mieć charakter autoreceptorów hamujących wydzielanie noradrenaliny z neuronów

B. mogą być to heteroreceptory presynaptyczne lub postsynaptyczne

C. są to receptory jonotropowe

D. odpowiedź A. i B.

E. odpowiedź A., B. i C.

Prawidłowa odpowiedź D., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.441-2, tom1

6. Ksylometazolina - zaznacz zdanie prawdziwe:

A. rzadko jest stosowana ogólnie

B. jest szczególnie wykorzystywana u małych dzieci w postaci sprejów

C. stosowana jest w niespecyficznym zapaleniu nosa

D. jako jedyna imidazolina może być stosowana bez zastrzeżeń u chorych z nadciśnieniem tętniczym

E. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

Prawidłowa odpowiedź C., Kompendium farmakologii i toksykologii Mutshlera str. 164

7. Zaznacz prawidłową odpowiedź. Leki o wybiórczym wpływie beta2-agonistycznym :

A. działają hipotensyjnie

B. wykazują działania niepożądane ze strony serca

C. stosowane są w terapii wstrząsu kardiogennego

D. stosowane są w terapii choroby wieńcowej

E. mają bezwzględną selektywność wobec receptorów beta2-adrenergicznych

Prawidłowa odpowiedź B., Kompendium farmakologii i toksykologii Mutshlera str. 165

8. W leczeniu długotrwałej astmy oskrzelowej zastosujesz:

A., sterydy ogólnie lub wziewnie, leki przeciwleukotrienowe, betametylodigoksynę, furosemid

B. betametylodigoksynę, np.salbutamol, sterydy tylko wziewnie, cholinolityk, teofilinę

C. sterydy wziewnie lub ogólnie, formoterol, salmeterol, teofilina o przedłużonym działaniu

D. odpowiedź A. i B. jest prawdziwa

E. odpowiedź B., C. jest prawdziwa

Prawidłowa odpowiedź C., Kompendium farmakologii i toksykologii Mutshlera str. 300-303

9. Formoterol- zaznacz fałszywą odpowiedź:

A. lek krótko i szybko działający

B. beta2-sympatykomimetyk

C. to lek rozszerzający oskrzela

D. może być stosowany wziewnie

E. pobudza ruchy rzęsek nabłonka migawkowego

Prawidłowa odpowiedź A., Kompendium farmakologii i toksykologii Mutshlera str. 300-303

10. Kokaina - jest to środek - zaznacz fałszywą odpowiedź:

A. do znieczulenia miejscowego

B. do znieczulenia ogólnego

C. ma działanie pośrednio sympatykomimetczne

D. środek uzależniający głównie psychicznie

E. noradrenalina, adrenalina nasilają jej działanie

Prawidłowa odpowiedź B., Kompendium farmakologii i toksykologii Mutshlera str. 165

11. Poniższe zdania są prawdziwe z wyjątkiem:

A. selektywni agoniści receptora alfa1-adrenergicznego stosowane są dożylnie w stanach podciśnienia tętniczego

B. fenylefryna jest wybiórczym agonistą receptora alfa1-adrenergicznego

C. klonidyna i leki pokrewne są wykorzystywane w leczeniu zespołu abstynencyjnego po opioidach

D. stymulacja ośrodkowych receptorów alfa2-adrenergicznych jest charakterystyczna dla leków stosowanych w chorobach otępiennych

E. antagonistą selektywnym receptora alfa1-adrenergicznego jest doksazosyna

Prawidłowa odpowiedź D., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.444-6, tom1

12. Urapidyl:

A. ma działanie hipotensyjne

B. pobudza ośrodkowe receptory 5HT1A

C. blokuje obwodowe receptory alfa1-adrenergiczne

D. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

E. wszystkie odpowiedzi są fałszywe

Prawidłowa odpowiedź D., Kompendium farmakologii i toksykologii Mutshlera str. 167

13. Zaznacz prawidłową odpowiedź - ergotamina i ergotoksyna:

A. to alkaloidy z rośliny Rauwolfia serpentina

B. to alkaloidy peptydowe sporyszu

C. są częściowym agonistami i antagonistami receptorów alfa-adrenergicznych, dopaminergicznych i serotoninergicznych

D. odpowiedź A. i C.

E. odpowiedź B i C.

Prawidłowa odpowiedź E., Kompendium farmakologii i toksykologii Mutshlera str. 166

14. Poniżej są przedstawione połączenia - lek i działania niepożądane - zaznacz prawidłowe połączenie:

A. ergotamina - retencja sodu i wody

B. dihydroergotoksyna - spadki ciśnienia tętniczego

C. prazosyna - zaburzenia ukrwienia obwodowego

D. fenoksybenzamina - nadmierne uspokojenie

E. klonidyna - częstoskurcz

Prawidłowa odpowiedź B., Kompendium farmakologii i toksykologii Mutshlera str. 166

15. Prawdziwe jest, że dobutamina:

A. to niewybiórczy agonista receptorów beta-adrenergicznych

B. wywiera silne działanie inotropowe na serce

C. wykorzystywana jest w leczeniu zaburzeń przewodnictwa

D. dodatkowo silnie wpływa na naczynia obwodowe

E. dodatkowo rozkurcza mięsnie gładkie układu oddechowego

Prawidłowa odpowiedź B., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.446-447, tom1

16. Leki beta-adrenolityczne oprócz blokady receptrów beta, mogą także:

A. mieć własne szczątkowe działanie beta-adrenomimetyczne

B. stabilizować błony komórkowe

C. dodatkowo blokować receptory alfa1-adrenergiczne

D. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

E. wszystkie odpowiedzi są fałszywe

Prawidłowa odpowiedź D., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.447, tom1

17. Leki beta-adrenolityczne zmniejszają wydatek energetyczny serca, co jest wykorzystywane w leczeniu:

A. zaburzeń rytmu serca

B. niewydolności mięśnia sercowego

C. nadczynności tarczycy

D. odpowiedź A. i C.

E. odpowiedź B i C.

Prawidłowa odpowiedź B., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.447, tom1

18. Bisoprolol:

A. blokuje oba typy receptorów beta-adrenergicznych

B. ma szczątkowe działanie sympatykomimetyczne

C. jest kardiowybiórczy

D. nie ma działania błonowego

E. dość silnie działa agonistycznie na receptory beta2- adrenergiczne

Prawidłowa odpowiedź C., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.447, tom1

19. Które z połączeń: leki - jego właściwości jest/są prawidłowe ?

A. kardiowybiócze leki beta-adrenolityczne - wpływają niekorzystnie na lipidogram

B. szczątkowe działanie agonistyczne leków beta-adrenolitycznych - przeciwdziała zjawisku up-regulation

C. leki beta-adrenolityczne bez szczątkowgo działania beta-adrenomimetycznego - są skuteczniejsze w pierwotnej i wtórnej prewencji zawału

D. odpowiedź A. i C.

E. odpowiedź B i C.

Prawidłowa odpowiedź E., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.513, tom1

20. Długotrwałe działanie antagonistów wywołuje:

A. zjawisko up-regulation

B. zjawisko desensytyzacji receptorów

C. zjawisko down-regulation

d. nasilenie działania pełnych agonistów receptorowych

E. zespół odstawienia

Prawidłowa odpowiedź A., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.512-513, tom1

20. Działania błonowego nie posiada:

A. propranolol

B. metoprolol

C .praktolol

D. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

E. wszystkie odpowiedzi są fałszywe

Prawidłowa odpowiedź B., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.514, tom1

21. Z przedstawionych właściwości farmakokinetycznych dla beta- adrenolitryków , prawdziwe są:

A. nie przenikają do o.u.n.

B. rozpuszczalne w tłuszczach nie podlegają efektowi pierwszego przejścia

C . przenikają do o.u.n.

D. inne leki wpływające na enzymy wątrobowe zmieniają ich działanie

E. odp. C. i D.

Prawidłowa odpowiedź E., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.514- 515, tom1

22. Które z podanych wskazań dla beta- adrenolitryków jest błędne:

A. zaburzenia rytmu

B. nadciśnienie tętnicze

C. choroba wieńcowa

D. choroby naczyń obwodowych dla większości leków

E. niewydolność serca

Prawidłowa odpowiedź D., Farmakologia, Kostowski, Herman: str. 515- 516, tom1

23. Które z podanych przeciwwwskazań dla beta- adrenolitryków jest błędne:

A. zaburzenia przewodnictwa w sercu

B. cukrzyca

C. nadczynność tarczycy

D.obturacyjne zaburzenia wentylacji

E. bradykardia

Prawidłowa odpowiedź C, materiał ćwiczeniowy.

24. Zaznacz prawdziwe zdanie dotyczące beta- adrenolityków:

A. metoprolol blokuje receptory alfa1-adrenergiczne

B. nebiwolol uwalnia NO

B. metoprolol pobudza receptory alfa1-adrenergiczne

C. acebutolol jest kardiowybióczy i działa agonistycznie

D. propranolol jest niewybiórczy z działaniem agonistycznym

E. betaksolol jest niewybiórczy bez działnia agonistycznego

Prawidłowa odpowiedź B., Farmakologia, Kostowski, Herman: str. 517, tom1

25. U chorych z nadciśnieniem tętniczym leki moczopędne:

A. działają natriuretycznie oraz zwiotczają mm. gładkie naczyń krwinośnych

B. zwiększają pojemność minutową serca

C. mają także ośrodkowy mechanizm działania

E. odp. A. i B.

D. odp. A. i C.

Prawidłowa odpowiedź A.., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.470, tom1

26. Klonidyna, metyldopa:

A. są to leki pobudzające ośrodkowe receptory alfa2-adrenergiczne

B. zwiększają aktywność neuronów współczulnych

C. zmniejszają aktywność nerwu błędnego

D. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

E. wszystkie odpowiedzi są fałszywe

Prawidłowa odpowiedź A.., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.470, tom1

27. Która z poniższych informacji jest prawdziwa ?

A. klonidyna hamuje uwalnianie noradrenaliny , co jest prawdopodobnie związane z wpływem na presynaptyczne receptory alfa 2-adrenergiczne w neuronach pozazwojowych

B. po podaniu klonidyny początkowo ciśnienie krwi wzrasta, co jest związane z pobudzaniem postsynaptycznych receptorów alfa1 i alfa 2-adrenergicznych

C. długotrwałe podawania klonidyny i nagłe zaprzestanie podań wiąże się ze skokiem ciśnienia krwi

D. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

E. wszystkie odpowiedzi są fałszywe

Prawidłowa odpowiedź D., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.472, tom1

28. Które z połączeń: leki - wskazanie są błędne ?

A. klonidyna - zależność opioidowa i alkoholowa

B. metyldopa - choroba Parkinsona

C. fentolamina - przełom nadciśnieniowy w guzie chromochłonnym nadnerczy

D. nitroprusydek sodu - doraźnie w tętniaku rozwarstwiającym aorty

E. dihydralazyna - nadciśnienie tętnicze

Prawidłowa odpowiedź B, Farmakologia, Kostowski, Herman: str.475, tom1

29. W nadciśnieniu tętniczym są stosowane przedstawione leki z wyjątkiem:

A. hydrochlorotiazyd

B. bisoprolol

C. sorbonit

D. moksonidyna

E. diazoksyd

Prawidłowa odpowiedź C., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.467-494, tom1

30. Które z połączeń: leki - działania niepożądane jest poprawne ?

A. klonidyna - senność

B. rilmenidyna - bóle wieńcowe

C. antagoniści wapnia - zaburzenia rytmu

D. enalapril - zaburzenia tolerancji glukozy

E. losartan - objawy toczniopodobne

Prawidłowa odpowiedź A., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.467-494, tom1

31. Wymienione interakcje dotyczące inhibitorów konwertazy angiotensyny są prawdziwe za wyjątkiem:

A. podane razem z lekami powodującymi hiperkaliemię mogą zmniejszać działanie glikozydów nasercowych

B. po podaniu z lekami przeciwarytmicznymi mogą nasilać ich działanie przeciwarytmiczne

C. leki moczopędne nasilają ich działanie hipotensyjne

D. chinidyna zmniejsza ich korzystne działanie na serce

E. odp. B. i D.

Prawidłowa odpowiedź E., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.493, tom1

32. Wymienione przeciwwskazania dotyczące antagonistów kanałów wapniowych są prawdziwe za wyjątkiem:

A. dla niektórych z nich niewydolność serca

B. zaburzenia przewodzenia w sercu

C. zaburzenia rytmu

D. ciąża, laktacja

E. nie należy ich łączyć z beta- adrenolitykami

Prawidłowa odpowiedź C., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.524, tom1

32. U chorych z niewydolnością serca należy unikać:

A. beta-metylodigoksyny

B. leków przeciwarytmicznych grupy I

C. karwedilolu

D. leków moczopędnych

E. inhibitorów konwertazy angiotensyny

Prawidłowa odpowiedź B., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.632, tomII

33. Adenozyna - to:

A. lek pierwszego wyboru w tachyarytmiach komorowych

B. stabilizator błon komórkowych

C. jest stosowana przede wszystkim doustnie

D. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

E. wszystkie odpowiedzi są fałszywe

Prawidłowa odpowiedź E., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.541, tom1

34. W zaburzeniach przewodzenia w sercu zastosujesz:

A. siarczan atropiny

B. sotalol

C. fenytoinę

D. glikozyd nasercowy

E. jony potasu

Prawidłowa odpowiedź A., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.542, tom1

35. Które z połączeń: leki - działania niepożądane jest poprawne ?

A. lidokaina - toksyczne działanie na szpik kostny

B. lidokaina - drgawki

C. lidokaina - zaburzenia żołądkowo-jelitowe

D. amiodaron - hipotensja

E. amiodaron - przerost gruczołu krokowego

Prawidłowa odpowiedź B., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.527-543, tom1

36. Które z połączeń: leki - wskazanie są błędne ?

A. nifedypina - dławica Printzmetala

B. nimodypina - stany niedokrwienia mózgu

C. klonidyna - jaskra

D. enalapril - niewydolność żylna

E. dwuazotan izosorbidu - przewlekłe dolegliwości wieńcowe

Prawidłowa odpowiedź D., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.492, tom1

37. Nitrogliceryna:

A. rozkurcza wszystkie mm. gładkie

B. rozszerza tylko naczynia wieńcowe

C. zmniejsza obciażenie mechaniczne serca rozszerzając żyły silniej od tętnic

D. prawdziwe A. i C.

E. prawdziwe B. i C.

Prawidłowa odpowiedź D., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.503-4, tom1

38. Pochodne sydnoiminy:

A. zwiększają kurczliwość m.sercowego

B. mają działania podobne do azotanów

C. obniżają cisnienie końcowo-rozkurczowe komory lewej

D. odp. A. i B.

E. odp. B. i C.

Prawidłowa odpowiedź E., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.500-6, tom1

39. Zaznacz niewłaściwe postępowanie w obrzęku płuc:

A. podawanie leków zwalczających przyczynę np.: glikozydów u chorych z uszkodzoną funkcją skurczową serca

B. leki przeciwzakrzepowe: np. heparyna

C. furosemid dożylnie, morfina pozajelitowo, nitrogliceryna we wlewie

D. odp. A. i C.

E. odp. A., B. i C.

Prawidłowa odpowiedź B., Farmakologia, Kostowski, Herman: str.633-37, tom1

40. Hipokaliemii nie powodują:

A. glikozydy nasercowe

B. chlortalidon

C. torasemid

D. glikokortykosterydy

E. odp. A. i D.

Prawidłowa odpowiedź A., Farmakologia, Kostowski, Herman: str554, tom1

41. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe, ginekomastia, hiperkaliemia, zaburzenia miesiączkowania mogą wystąpić po zastosowaniu:

A. prokainamidu

B. alfa-adrenolityków

C. spironolaktonu

D. sterydów nadnerczowych

E. diuretyków pętlowych

Prawidłowa odpowiedź C., Kompendium farmakologii i toksykologii Mutshlera str. 335

42. Zaburzenia tolerancji glukozy, wzrost stężenia triglicerydów i kwasu moczowego we krwi obserwuje się po:

A. diuretykach pętlowych

B. biguanidach

C. lekach tiazydowych

D. odp. A. i C.

E. odp. A., B., C.

Prawidłowa odpowiedź D., Kompendium farmakologii i toksykologii Mutshlera str. 332-3

43. Acetylocholina- zaznacz fałszywe stwierdzenie :

A. podana dożylnie działa długo

B. w płytce motorycznej wywołuje depolaryzację

C. w komórkach gruczołowych powoduje wydzielanie

D. zwiotcza naczynia

E. odp. B., C.

Prawidłowa odpowiedź A., Kompendium farmakologii i toksykologii Mutshlera str. 174

44. Czwartorzędowe związki amoniowe :

A. należą do syntetycznych parasympatykomimetyków

B. szybko i całkowicie się wchłaniają po podaniu doustnym

C. to np.: butylobromek skopolaminy

D. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

E. wszystkie odpowiedzi są fałszywe

Prawidłowa odpowiedź E., Kompendium farmakologii i toksykologii Mutshlera str. 175-6

45. W jaskrze możesz podać :

A. tropikamid

B. betaksolol

C. glikokortykosteroidy

D. antybiotyk dospojówkowo

E. odp. A. i C.

Prawidłowa odpowiedź B., Kompendium farmakologii i toksykologii Mutshlera str. 339-343

46. Zaburzenia akomodacji i trudności w oddawaniu moczu to działania niepożądane po:

A. cholinolitykach

B. cholinomimetykach

C. hioscyjaminie

D. odp. A. i C.

E. te działania niepożądane nie są charakterystyczne dla żadnych z wymienionych leków

Prawidłowa odpowiedź D., Farmakologia, Kostowski, Herman: str 416-423, tom1

47. Dla atropiny- alkaloidu roślinnego- prawdziwe jest, że:

A. nie wpływa na opróżnianie żołądka

B. bardzo dobrze znosi bóle towarzyszące zapaleniu dróg żółciowych

C. u dzieci toksyczna, nawet śmiertelna dawka to 10 mg alkaloidu

D. już w dawkach terapeutycznych wpływa na funkcje oun

E. jest obowiązkowo stosowana przed znieczuleniem ogólnym

Prawidłowa odpowiedź C., Farmakologia, Kostowski, Herman: str j.w.

48. Ośrodkowo działające leki przeciwcholinergiczne znalazły zastosowanie w leczeniu :

A. choroby Parkinsona

B. choroby Alzheimera

C. padaczki Lennoxa-Gastauta

D. w celu rozluźnienia mm. poprzecznie prążkowanych poprzez wpływ na płytkę motoryczną

E. odp. A. i D.

Prawidłowa odpowiedź A., Farmakologia, Kostowski, Herman: str 422, tomI

49. Leki cholinomimetyczne działają na:

A. receptory muskarynowe

B. receptory nikotynowe

C. tylko na receptory w układzie przywspółczulnym

D. muskarynowe i nikotynowe receptory cholinergiczne.

E. wszystkie receptory błonowe

Prawidłowa odpowiedź D., Farmakologia, Kostowski, Herman: str 408, tomI

50. W zatruciu lekami cholinolitycznymi stosuje się:

A. estry choliny

B. cholinomimetyki łatwo przenikające do oun

C. fizostgminę

D. odp. B. i C.

E. odp. A., B. i C.

Prawidłowa odpowiedź D., Farmakologia, Kostowski, Herman: str 408-415, tomI

51. Do mineralokortykosterydów nie zalicza się:

A. dezoksykortykosteronu

B. fludrokortyzonu

C. aldosteronu

D. dezoksykortonu

E. odp. B. i D.

Prawidłowa odp. B., Farmakologia Kostowski Herman str. 333-344, tomI

52. Dezoksykortykosteronu nie - stosuje się w leczeniu:

A. zaburzeń wodno-elektrolitowych

B. choroby Basedowa

C. choroby Addisona

D. w niewydolności nadnerczy

E. w niewydolności przysadkowo-nadnerczowej

Prawidłowa odp. B., Farmakologia Kostowski Herman str. 333, tomI

53. Dla aldosteronu nie jest charakterystyczne:

A. działanie przeciwzapalne

B. niewielki wpływ na gospodarkę węglowodanową

C. nadmierne zatrzymywanie w organizmie sodu

D. zwiększenie siły skurczu serca

E. wzrost ciśnienia tętniczego

Prawidłowa odp. A., Farmakologia Kostowski Herman str. 333-335, tomI

54. Zaznacz nieprawdziwe zdanie dotyczące glikokortykosteroidów:

A. stosowane są głównie objawowo

B. związki naturalne to kortyzol i kortyzon

C. ich działanie przeciwzapalne jest niezależne od przyczyny

D. efekty ich działania występują po kilku godz.

E. w efekcie ich działania dochodzi do zmiany ilości i rodzaju syntetyzowanych białek

Prawidłowa odp. D., Farmakologia Kostowski Herman str. 336-7, tomI

55. Hydrokortyzon można podawać:

A. doustnie , dostawowo

B. domięśniowo, dożylnie

C. miejscowo i ogólnie

D. wszystkie odp. są prawdziwe

E. wszystkie odp. są fałszywe

Prawidłowa odp. D., Farmakologia Kostowski Herman str. 336-7, tomI

56. Dodatkowe podwójne wiązanie między 1 a 2 atomem węgla w glikokortykosterydach:

A. taką budowę wykazuje prednizon

B. wzmacnia działanie przeciwzapalne

C. wzmacnia wpływ na gospodarkę węglowodanowo-białkową

D. wzmacnia wpływ na gospodarkę mineralną

E. odp. A., B., C.

Prawidłowa odp. E.., Farmakologia Kostowski Herman str. 338-344, tomI

57. W chorobach uczuleniowych nie zastosujesz:

A. leków blokujących receptory H1

B. leków blokujących receptory H2

C. glikokrtykosterydów

D. nedokromilu

E. flunizolidu

Prawidłowa odp. B.., Farmakologia Kostowski Herman str. 665, tomI

58. Spośród wymienionych leków sterydowych doustnie podasz:

A. budesonid

B. flutikazon

C. prednizon

D. beklometazon

E. mometazon

Prawidłowa odp. C., Farmakologia Kostowski Herman str. 338-343, tomI

59. Prednizolon - zaznacz zdanie fałszywe :

A. działa słabiej przeciwzapalnie od hydrokortyzonu

B. stosowany jest doustnie a jego sole pozajelitowo

C. niekorzystnie wpływa na błonę śluzową żołądka i dwunastnicy

D. jest to związek syntetyczny

E. może być stosowany miejscowo

Prawidłowa odp. A., Farmakologia Kostowski Herman str. 338-346, tomI

60. Do działań niepożądanych po glikokortykosterydach należą wszystkie za wyjątkiem:

A. zwiększenie zawartości glukozy we krwi

B. zaburzenia psychiczne

C. zanik nadnerczy

D. zmniejszona krzepliwość krwi

E. skaza krwotoczna naczyniowa

Prawidłowa odp. D., Farmakologia Kostowski Herman str. 345-346, tomI

61. Klemastyna- zaznacz zdanie fałszywe:

A. to lek przeciwhistaminowy - bloker receptorów H1- generacji I

B. jest podawana doustnie i pozajelitowo

C. okres półtrwania ok. 12 godz.

D. może powodować senność

E. stosuje się ją tylko p.o.

Prawidłowa odp. E., Farmakologia Kostowski Herman str. 199, tomI

62. Do leków zwiotczających mięśnie gładkie na drodze bezpośredniej zaliczamy wszystkie za wyjątkiem:

A. alkaloidów izochinolinowych opium

B. pentoksyfiliny

C. cinnarizyny

D. inhibitory konwertazy angiotensyny

E. odp. A. i C.

Prawidłowa odp. D., Farmakologia Kostowski Herman str. 195, tomI

63. Zaznacz zdanie prawdziwe:

A. w mm. gładkich oskrzeli i jelit znajdują się receptory H1 i H2
B. przekaźnikiem II rzędu dla receptora H1 jest cGMP

C. histamina nie wpływa na wydzielanie amin katecholowych

D. histamina działa dodatnio inotropowo na serce

E. najwięcej histaminy znajduje się w mm. gładkich

Prawidłowa odp. B., Farmakologia Kostowski Herman str. 194-6, tomI

64. Do działań niepożądanych po lekach przeciwhistaminowych generacji I należą wszystkie za wyjątkiem:

A. ból i osłabienie mięśni

B. depresja oun

C. zaburzenia widzenia

D. zaburzenia rytmu

E. uczulenia

Prawidłowa odp. A., Farmakologia Kostowski Herman str. 198, tomI

65. Do leków przeciwhistaminowych generacji II nie zalicza się:

A. cetiryzyny

B. cyproheptadyny

C. feksofenadyny

D. azelastyny

E. lewokabastyny

Prawidłowa odp. B., Farmakologia Kostowski Herman str. 200-207, tomI

66 Zaznacz zdanie prawdziwe:

A. kromoglikan disodowy hamuje degranulacje mastocytów

B. kromoglikan disodowy podawany jest wyłącznie miejscowo

C. fenytoina nasila metabolizm leków przeciwhistaminowych

D. odp. A. i B.

E. wszystkie odp. są prawdziwe

Prawidłowa odp. D., Farmakologia Kostowski Herman str. 204-208, tomI

67. Które działania niepożądane po lekach przeciwhistaminowych generacji II są prawdziwe ?:

A. działanie cholinolityczne

B. suchość w jamie ustnej

C. zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego

D. działanie kardiodepresyjne

E. odp. A. i B.

Prawidłowa odp. D., Farmakologia Kostowski Herman str. 204-208, tomI

68. Prawdziwe jest, że leki przeciwhistaminowe generacji II :

A. mogą wpływać na elementy komórkowe fazy alergicznego zapalenia

B. niezmetabolizowane wydalają się przez nerki

C. pokarm nie wpływa na ich wchłanianie z przewodu pokarmowego

D. mają powinowactwo wyłącznie do receptorów H1

E. odp. A. i D.

Prawidłowa odp. D., Farmakologia Kostowski Herman str. 201-204, tomI

69. Teofilina i teobromina:

A. rozkurczają mm.gładkie oskrzeli i naczyń krwionośnych

B. hamują fosfodiesterazę

C. hamują działania adenozyny

D. wszystkie odp. są prawdziwe

E. wszystkie odp. są fałszywe

Prawidłowa odp. D., Farmakologia Kostowski Herman str. 461, tomI

70. Bezpośrednio spazmolitycznie na komórki mięśniowe nie działaja/ą:

A. metyloksantyny

B. papaweryna

C. hydrazynoftalazyny

D. atropina

E. kwas nikotynowy

Prawidłowa odp. D., Farmakologia Kostowski Herman str. 461, tomIWyszukiwarka

Podobne podstrony:
test z farmakologii dla IV r. sem zim. 2009-2010, 4 rok, farmakologia, Dzielska-Olczak, Giełda, Farm
nowy test z farmakologii dla IV r - zaliczenie IV sem. zim. 2009-2010, Giełdy z farmy
nowy test z farmakologii dla IV r - zaliczenie IV sem. zim. 2009-2010, Giełdy z farmy
test z farmakologii dla IV r - zaliczenie IV sem. zim. 2009-2010, Giełdy z farmy
test z farmakologii dla IV r. sem letni 2009-2010, 4 rok, farmakologia, Dzielska-Olczak, Giełda, Far
zal III dla IV r (termin I i II) 2009-2010 (7), Giełdy z farmy
zal III dla IV r (termin I i II) 2009-2010, Giełdy z farmy
nowy test z farmakologii dla IV r - zaliczenie IV sem. zim. 2009-2010, 4 rok, farmakologia, Dzielska
1.14test z farmakologii dla IV r. sem zim 2010-2011, 4 rok, farmakologia, Dzielska-Olczak
nowy test z farmakologii dla IV r - zaliczenie IV sem. zim, 4 rok, farmakologia, Dzielska-Olczak, Gi
test z farmakologii dla IV r - zaliczenie IV , Giełdy z farmy
test z farmakologii dla IV r - zaliczenie IV , 4 rok, farmakologia, Dzielska-Olczak, Giełda, Farma I
# TEMATY ZAJĘĆ zajec z farmakologii dla iv roku i wl rok akadem. 2010-2011, 4 ROK, FARMAKOLOGIA,
IV rok lato 2009-2010, Weterynaria Wrocław, Weterynaria - materiały
Test 10, Ochrona Środowiska studia, 4 rok (2009-2010), Semestr VII (Rok 4), Geologia Regionalna Pols
test gasiul-2008, IV sem WSFIZ

więcej podobnych podstron