Pytania dla III roku MSE z przedmiotu Maszyny Energetyczne


Pytania dla III roku MSE z przedmiotu Maszyny Energetyczne.

 1. Co to jest energia, wzory na energię kinetyczną, potencjalną w polu
  Grawitacyjnym, elektrycznym, magnetycznym, energię sprężystości.

 2. Co to jest energia wewnętrzna, całkowita, energia ciał stałych, cieczy i
  gazów.

 3. Co to jest substancja, jednostki.

 4. Co to jest masa, długość, czas.

 5. Kompleksowe zagadnienie układu jednostek na odstawie układu SI.

 6. Co to są konstrukcje techniczne i podział.

 7. Definicja maszyny i podział maszyn.

 8. Podział maszyn energetycznych.

 9. Płynowe maszyny energetyczne, maszyny i silniki.

l0..Podział maszyn płynowych wg zasady działania w ujęciu blokowym,

wymienić kilka innych kryteriów podziału. 11.Co to jest płyn, własności (zwłaszcza) lepkość i ściśliwość, definicje

współczynników lepkości i ściśliwości oraz ich jednostki. 12.Zdefiniować modele płynu doskonałego i gazu doskonałego. 13.Naszkicować schemat ideowy maszyny osiowej, pośredniej, promieniowej, poprzecznej, tłokowej tarczowej i nurnikowej, boczno-kanałowej.

14.Narysować symbole typowych cieplnych i hydraulicznych maszyn przepływowych oraz wyporowych.

15.Rozczytać schematy konstrukcyjne wylosowanych maszyn. 16.Wady i zalety maszyn przepływowych oraz wyporowych.

 1. Jakie zjawisko jest podstawą działania maszyny przepływowej a jakie
  w
  yporowej.

 2. Wymień rodzaje organów roboczych w maszynach wyszczególnionych na
  podziałach blokowych.

Maszyny przepływowe

19.Co to jest strumienica, podział strumienic.

20. Jakie jest kryterium podziału maszyn na pompy, sprężarki, wentylatory,
zdefiniuj te maszyny, jakie przemiany modelują procesy
termodynamiczne w tych maszynach.

21. W jakiej postaci przekazujemy energię do płynu w maszynach
przepływowych i jaki ma ona umowny znak.

22.Równanie bilansu energii dostarczonej do czynnika w maszynie

przepływowej.

23.Podstawowe równanie wirnika maszyny krętnej (RWMK) na przykładzie

maszyny promieniowej, założenia i wyprowadzenie wzoru na pracę w

dwóch postaciach.

24.Zastosowanie równania (RWMK) w maszynach osiowych.

25.Porównanie kinematyki maszyny promieniowej i osiowej.

składowych układu u,r,z.

27.Narysować kinematykę w palisadzie promieniowej.

28.Narysować kinematykę w palisadzie osiowej.

29.Ruch złożony płynu w wirniku krętnym.

30. Stopień reakcyjności w stopniu promieniowym i osiowym.

31 .Badanie wpływu wybranych parametrów geometrycznych na wielkość

pracy przekazanej do czynnika w wirniku Eulera. Wpływ D2, b2, β2. 32.Geometria stopnia promieniowego, główne wymiary, przekroje

charakterystyczne Ao do A10.

33.Wykres ciśnienia i prędkości bezwzględnej płynu wzdłuż drogi w stopniu

promieniowym.

34.Liczba zmniejszenia mocy, wzór Stodoli, Ecka, poprawka Pfleiderera. 35.Teoretyczna praca wirnikowa w wirniku rzeczywistym.

36.Straty wewnętrzne w wirniku promieniowym.

37. Sprawność brodzenia.

38. Sprawność wolumetryczna.

39.Sprawność przepływu i wewnętrzna.

40. Straty zewnętrzne, sprawność ogólna, mechaniczna, silnika.

41. Schemat stopnia osiowego i jego wymiary.

42. Wykreślenie palisady dla stopnia osiowego i wykreślenie kinematyki. 43.Współczynnik przysłonięcia przekrojów charakterystycznych.

44. Analiza kinematyczna przepływu osiowego w zakresie jego osiągów

przepływowych.

45.Modelowanie charakterystyk teoretycznych, lut, μ, lt, lnw, lu,V1 (Vs).

46.Co to jest charakterystyka maszyny przepływowej oraz charakterystyka

instalacji.

47.Rodzaje charakterystyk instalacji.

48.Punkt pracy maszyny przepływowej.

49.Eksperymentalne wyznaczanie charakterystyki przepływowej, schemat

znormalizowanego stanowiska badawczego pomp i wentylatorów.

50. Algorytm obliczeń wielkości charakterystycznych dla pompy i wentylatora oraz przeliczanie na warunki umowne.

51. Charaktery styki bezwymiarowe, typoszereg maszyn, przeliczanie parametrów dla wybranej wielkości i obrotów.

52.Teoria podobieństwa przepływu, twierdzenie Buckinghama, skala

podobieństwa i liczby kryterialne podobieństwa.

53.Optymalny punkt pracy i roboczy zakres charakterystyki, gałąź stabilna i

niestabilna charakterystyki, pompaż, granica pompowania.

54.Kształty krzywych dławienia i mocy różnych typów wirników oraz

zasady uruchamiania maszyn.

55.Przeciążalne i nieprzeciążalne krzywe mocy maszyn krętnych.

56.Schemat układu napędowego i podział mocy w układzie napędowym.

57.Regulacja parametrów przepływowych.

58.Pojęcia akustyczne używane do charakterystyk przybliżonych, poziomy

dźwięku, natężenia dźwięku, ciśnienia, mocy, widmo oktawowe. 59.Czym się różni poziom mocy od poziomu ciśnienia, jak inaczej nazywa

się poziom dźwięku.

ó0.Metodyka wyznaczania charakterystyki przybliżonej i jej zastosowanie.

61 .Hałas kilku źródeł, hałas tła, co to jest krzywa N.

62.Kawitacja, maksymalna wysokość ssania.

63.Projektowanie maszyny przepływowej.

Maszyny wyporowe

64.Zasada działania maszyny wyporowej, praca maszyny „na punkt",

wydajność, przyrost ciśnienia, sprawność i moc.

65.Wykres indykatorowy dla czynnika ściśliwego i nieściśliwego. 66.Rzeczywisty współczynnik objętościowy, wydajność teoretyczna i

rzeczywista.

67.Moc indykowana, sprawność izotermiczna i izentropowa.

68.Schemat układu napędowego maszyny tłokowej, kinematyka układu

korbowego.

69.Metody urównomierniania przepływu w maszynach wyporowych,

powietrzniki, układy wielostrumieniowe przesunięte w fazie.

7O.Maksymalna wysokość ssania, opór bezwładności, kawitacja, nadwyżka

antykawitacyjna, zmniejszanie oporu bezwładności.

Dr inż. Stanisław Fortuna

Zadania.

1 .Obliczyć pracę teoretyczną w wirniku Eulera o znanej geometrii i obrotach. 2.0bliczyć rzeczywistą pracę w wirniku o skończonej ilości łopatek dla płynu

rzeczywistego w punkcie nominalnym.

3.Obliczyć pracę w wirniku rzeczywistym dla powietrza w innym niż

nominalny punkt pracy czyli wydajności przesuniętej o δβ1.

4.0blicz straty napływu niestycznego w wirniku WWOax 22,4 dla punktu δβ1. 5.Obliczyć moc użyteczną wentylatora i pompy dla odpowiednich danych. 6.Obliczyć maksymalną wysokość ssania pompy współpracującej z rurociągiem ssawnym o średnicy 80 mm , długości 20 m usytuowanym w poziomie transportującym wodę o temperaturze 20° C prędkością 1,5 m/s. Ciśnienie barometryczne wynosi 995 hPa. Na jakim odcinku rurociąg ten może przebiegać pionowo. Współczynnik kolana wynosi ζ = 0,16 , kosza ssawnego z klapą ζ = 10, λ = 0,03.

7.0bliczyć spręż w maszynie, w której zmierzono podciśnienie ssania 20 mm słupa rtęci a w króćcu tłocznym 0,2 MPa nadciśnienia. Ciśnienie otoczenia wynosiło 750 Tr. Jaka będzie wysokość podnoszenia w przypadku transportowania wody o gęstości 1000 kg/m3.

8.Przelicz charakterystyczne parametry przepływowe maszyny wyznaczone dla danej gęstości ρ1 i obrotów n1 na parametry dla wartości ρ2 i n2.

9.Dla takiej samej wartości przyrostu ciśnienia obliczyć pracę maszyny z rurociągiem raz na ssaniu i drugi raz na tłoczeniu.

lO.Obliczanie ciśnienia akustycznego na podstawie zmierzonego poziomu.

11 .Obliczanie mocy akustycznej na podstawie zmierzonego poziomu.

12.Obliczanie natężenia akustycznego na podstawie zmierzonego poziomu.

13.Obliczanie poziomu ciśnienia akustycznego dla dwóch, trzech,....

jednakowych źródeł akustycznych.

14.Obliczanie poziomu ciśnienia akustycznego dla dwóch, trzech,.... różnych

źródeł akustycznych.

15.Obliczanie poziomu mocy, natężenia akustycznego dla dwóch, trzech,....

jednakowych lub różnych źródeł akustycznych.

16.Obliczanie poziomu mocy akustycznej na podstawie zmierzonego poziomu

ciśnienia akustycznego w polu swobodnym lub na półkuli w odległości 3 m od

źródła.

17.Obliczanie poziomu ciśnienia akustycznego na krzywej N dla częstotliwości

oktawowych.

18.Obliczenie prędkości dźwięku w powietrzu gorącym silnie zawilgoconym,

lub w wodzie.

19.Obliczenie długości fali dźwiękowej o danej częstotliwości w powietrzu.

2O.Dławimy rurociąg pompy lub wentylatora na końcu przewodu tłocznego. Co stanie się z wartością podciśnienia w króćcu ssawnym w stosunku do

podciśnienia sprzed dławienia i dlaczego.

21. Obliczyć maksymalną wysokość ssania pompy wirowej i wyporowej.

22. Obliczyć moc użyteczną pompy i wentylatora.

23. Rozkład ciśnienia w rurociągu doprowadzającym i odprowadzającym maszyny płynowej oraz silnika płynowego.

24.Zadania z termodynamiki dotyczące sprężarek i wentylatorów wykonane na ćwiczeniach w ramach repetytorium termodynamicznego.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pytania dla III roku z seminariów-test koñcowy, 5 ROK, INTERNA, 3 rok
Pytania na test z medycyny ratunkowej wieku dziecięcego dla III roku ratownictwa (1)
NEONATO, Pytania egzaminacyjne z zakresu neonatologii dla III roku
Pytania Prawo budzetowe 2012 dla III roku, Administracja- wykłady
Kozicka Receptura dla III roku piątek 8 30
dla III roku bilans i mechaniczne
ewentualne pytania dla IV roku kier. lekarskiego, IV rok Lekarski CM UMK, Dermatologia, Gablota, Sek
dla III roku biologiczne
plan zajec dla iii roku lato 2011 2012 - choroby wewnetrzne, Moje dokumenty, Downloads
Regulamin egzaminu z farmakologii dla III roku Stomatologii2011, III rok, Farmakologia
ZAGADNIENIA Z NUMIZMATYKI STAROŻYTNEJ DLA III ROKU ARCHEOLOGII, Archeo, PODSTAWY NUMIZMATYKI STAROŻY
pytania dla IV roku 09, Podstawy biotransformacji
tematy zaj dla iii roku i wl, Moje dokumenty, Downloads
Leasing dla III roku
pytania dla vi roku 1
wykaz zagadnien egzaminacyjnych dla III roku admin stacjon, pliki zamawiane, edukacja
Kozicka Receptura dla III roku piątek 8 30
Sesja dla III roku po WSTH
Kolokwium dla III roku 1 stopnia(1)

więcej podobnych podstron