b(1), Przedsiębiorczość, Przedsiebiorczość, Przedsiebiorczość i podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw1.Przedsiębiorczość wg. j.b soya i cantillona to: wg Saya - proces produkcji i dystrybucji dóbr, w którym tworzony jest dobrobyt społeczny .wg Cantilona - to zdolność do przewidywania i skłonność do podejmowania ryzyka 2. Wg Kirznera konkurencja jest procesem przedsiębiorczych odkryc gdzie źródłem zysku jest lepsze przewidywanie, odkrywanie nowych produktów, nieznanych dla konkurentów technologii oszczędzających koszty.4 Przemysłem turystycznym nazywamy kompleks powiązanych ze sobą przedsiębiorstw oraz innych organizacji zaangażowanych w produkcję dóbr i usług, która nie miałaby racji bytu, gdyby nie popyt zgłaszany przez uczestników ruchu turystycznego, lub też turyści nie mogliby bez niej zaspokoić swoich podstawowych potrzeb turystycznych. 5. 3 strategie społ. Informacyjnego:1. wys.rozwin.sektor usł.gł.usl nowoczesnych.2. gospod.oparta na wiedzy.3. wysoki poziom scholaryzacji społ.
7. GOW - kraje o wysoko.rozw.rozwoju:Szwecja,Finlandia,dania Szwajcaria.8. Innowacja marketingowa - zastosowanie nowej metody marketingowej ( np.zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowania, dystrybucji, promocji,kształtowaniu cen itd.) 9. liderzy innowacyjności EIS (w 2005r) Szwacja, Finlandia,Szwajcaria.10, Wpis do ewidencji zawiera:• Oznaczenie przedsiębiorcy • PESEL, NIP • Miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy • Działalność poza miejscem zamieszkania - wskazanie adresu zakładu gł. oddziału lub innego miejsca• PKD • Data rozpoczęcia działalności gospodarczej • Telefon, adres poczty elektronicznej • Informacje o zawieszeniu/wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.11. dokumenty do urzedu skarbowego: • Dowód osobisty • Zgłoszenie EDG i REGON • Umowa spółki • Umowa z bankiem • Prawo własności lokalu • Umowa z biurem rachunkowym12. Wniosek o wpis do rejestru organ. Tur. powinien zawierać informacje: - firmę przedsiębiorcy, jego siedziba i adres, w przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną - adres zamieszkania - NIP - przedmiot działalności - zasięg terytorialny wykonywanej działalności (obszar kraju) kraje europejskie lub kraje pozaeuropejskie - główne miejsce wykonywania działalności - imiona i nazwiska osób upoważnionych do kierowania działalnością
13. warunki jakie powinien spełniać organizator turystyki: -wpis do EDG,-wpis do rejestru org.tur.i pośredników tur.

Wymagania o charakterze personalnym:a)co do niekaralności:- nie karany za przestępstwa przeciwko zdrowiu i zyciu, mieniu,obrotowi gospod.-wiarygodnosc dokumentów.b) co do PRAKTYKI:• Rok praktyki w obsłudze turystów i ukończone studia wyższe z zakresu turystyki i rekreacji, prawa, ekonomi lub zarządzania i marketingu • 2 lata praktyki w obsłudze turystów i ukończona szkoła średnia z zakresu obsługi turystycznej lub ukończone studia wyższe inne niż w pierwszym podpunkcie • 4 lata praktyki w obsłudze turystów i ukończoną szkołe średnią inną niż powyższe • 6 lat praktyki w pozostałych przypadkach wymagania o charakt. Finans:-umowa gwarancji bankowej lub ubezpiecz.-umowy ubiezp. Na rzecz klienta.14. formy opodatkowania: • Karta podatkowa • Ryczałt przychodów ewidencjonalnych • Rozliczenie na zasadach ogólnych • Podatek liniowy 19 % 15 Zalety Karty podatkowej:1. Możliwość zgłaszania przerw (min 10 dniowych, max bez ograniczen), za które nie trzeba opłacać podatku w formie karty podatkowej. 2. Możliwość zatrudniania "na zastępstwo" na czas nieobecności pracownika trwającej dłużej niż 10 dni 3. Wystawianie rachunków (faktur) na życzenie klienta, przechowywane przez 5 lat 4. Możliwość prowadzenia w tej formie nawet małego hotelu - do 12 pokoi 5. Prosta dokumentacja podatkowa (w formie zeszytu) 6. Zaznania podatkowe składa się raz do roku.16. składki ubezpieczeniowe i ich wysokość /podst.1915,80/
• Ubezpieczenie emerytalne - 373,96zł 19,52% • Ubezpieczenie rentowe - 114,95zł 6 % • Ubezpieczenie chorobowe - 46,94zł 2,45% • Ubezpieczenie wypadkowe od 0,67% do 3,60 % • Ubezpieczenie zdrowotne 9%[/b] liczone od innej kwoty.17. kodeks etyczny hotelarza(VII grupa) VII. Grupa relacji „Hotel a konkurencja” 1. Bezwzględna zasada: współzawodniczyć - nie zwalczać, nie podważać reputacji konkurencji 2. Zachowanie poufności zawodowej w kontaktach osobistych z przedstawicielami konkurencji
3. Nie realizować szpiegostwa przemysłowego, a jednocześnie zabezpieczyć organizacyjnie własne przedsiębiorstwo przed „wyciekami informacji” 4. Działać na wolnym rynku zgodnie z obowiązującym prawem materialnym, Kodeksem Etyki Hotelarza, norami zwyczajowymi w duchu pokojowym 5. Współpracować zgodnie z zasadą wolnorynkową „żyj i daj drugiemu żyć” (tj. wspierać rynek otwarty)
6. Nie stosować nieuczciwej konkurencji : • nie ujawniać i nie wykorzystywać cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
• nie rozpowszechniać nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości w celu wyrządzenia szkody innym przedsiębiorstwom
• nie utrudniać konkurencji dostępu do rynku ( np. poprzez stosowanie dampingu, monopolu czy oligopolu)Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pojęcie i istota przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość, Przedsiebiorczość, Przedsiebiorczość i podst
sciaga gob przeds, Przedsiębiorczość, Przedsiebiorczość, Przedsiebiorczość i podstawy funkcjonowania
Podstawy funkcjonowania przedsiebiorstw EGZAMIN (1), Podstawy Funkcjonowania Przedsiębiorstw
Koloszko Przedsiebiorczos, Przedsiębiorczość, Przedsiebiorczość, Przedsiebiorczość i podstawy funkcj
Przedsiębiorczość ćwiczeni1, Przedsiębiorczość, Przedsiebiorczość, Przedsiebiorczość i podstawy funk
przdsiebiora, Przedsiębiorczość, Przedsiebiorczość, Przedsiebiorczość i podstawy funkcjonowania prze
B, Przedsiębiorczość, Przedsiebiorczość, Przedsiebiorczość i podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw
A, Przedsiębiorczość, Przedsiebiorczość, Przedsiebiorczość i podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw
Przedsi ębiorczość - wykłady, Przedsiębiorczość, Przedsiebiorczość, Przedsiebiorczość i podstawy fun
test-haffer, Przedsiębiorczość, Przedsiebiorczość, Przedsiebiorczość i podstawy funkcjonowania przed
a(1), Przedsiębiorczość, Przedsiebiorczość, Przedsiebiorczość i podstawy funkcjonowania przedsiębior
Przedsiębiorczość - wykłady, Przedsiębiorczość, Przedsiebiorczość, Przedsiebiorczość i podstawy funk
Przedsiebiorczosc, Przedsiębiorczość, Przedsiebiorczość, Przedsiebiorczość i podstawy funkcjonowania

więcej podobnych podstron