odpowiedzi testy na wydział lekarski 2000, pliki zamawiane, edukacja


Odpowiedzi do testów z chemii z 2000r na akademię medyczną (AM) - wydział lekarski

61 Odp. B
danego pierwiastka muszą mieć identyczną liczbę protonów w jądrze. Różnią się jedynie liczbą neutronów, czyli również liczbą masową, która jest równa sumie protonów i neutronów w jądrze.

62 Odp. B
Główna liczba kwantowa decyduje o energii elektronu (wielkości orbitalu), poboczna o kształcie orbitalu, magnetyczna o umieszczeniu w przestrzeni.

63 Odp. C
Wodór z tlenem reaguje w stosunku objętościowym 2:1
2H2 + O2 →  2H2O
Jeżeli po reakcji pozostało 16cm3 tlenu, oznacza to, że 100-16=84cm3 mieszaniny przereagowało tworząc wodę. W 84cm3 mieszaniny tlenu i wodoru, tlen stanowi 1/3, czyli tlenu było 28cm3. W mieszaninie początkowej tlenu było 28+16=44cm3. CVO%=100%.44/100=44%, a wodoru oczywiście 100%-44%=56%.

64 Odp. B
Tytan leży w 4 grupie układu okresowego (IVB), dysponuje więc czterema elektronami walencyjnymi. Dwa elektrony zajmują orbital s, kolejne dwa orbital d. Zgodnie z regułą Hunda spin całkowity elektronów (ilość elektronów niesmarowana) ma być maksymalny co uzyskuje się gdy te dwa elektrony nie będą sparowane.

65 Odp. A
Rozpuszczalność odnosi się do masy substancji rozpuszczonej w 100g rozpuszczalnika. Z tabeli rozpuszczalności możemy odczytać, że w 30oC w 100g wody rozpuszcza się 37g KCl. Masa roztworu mroztw=100+37=137g. c%=100%.37/137=27%

66 Odp. A
Wapń leży w drugiej grupie i czwartym okresie. Jon Ca2+ pozbawiony jest dwóch elektronów i przyjmuje konfigurację najbliższego gazu szlachetnego - argonu. Pierwiastki leżące w IV okresie w grupach 1-3 również oddają elektrony przyjmując konfigurację argonu, natomiast pierwiastki z III okresu z grup 15-17 przyjmują odpowiednią liczbę elektronów by upodobnić się do argonu.

67 Odp. B
Dla tej reakcji stała równowagi opisana jest wzorem: 0x01 graphic
. Jeżeli po ustaleniu się stanu równowagi [Z]=4mol/dm3, to zgodnie z równaniem reakcji [W]=4mol/dm3, stężenie [X]=C0X-4, a stężenie [Y]=C0Y-4=2C0X-4. Po podstawieniu tych danych do równania otrzymamy: 0x01 graphic
, a po obliczeniu C0X=6mol/dm3. Z uwagi na to, że pojemnośc naczynia wynosi 1dm3, początkowa ilość substratu X wynosiła 6moli.

68 Odp. B
Jeżeli 126g substancji X uległo rozkładowi, to masa produktów również musi wynosić 126g. Możemy założyć, że 4x+5x+9x=126, czyli 18x=126
x=7. Czyli masa produktu W wynosi 7.9=63g.

69 Odp. C
Węglan wapnia z kwasem solnym reaguje zgodnie z równaniem:
CaCO3 + 2HCl →  CaCl2 + CO2 + H2O
Jeżeli zanieczyszczeń jest 10%, to czystego węglanu wapnia znajduje się 300g.90%=270g (2,7mola). Zgodnie z równaniem reakcji CO2 powstanie również 2,7mola, czyli 60,48dm3.

70 Odp. A
Zastosujmy prawo przekory dla tych reakcji. W reakcji pierwszej objętość produktów (ciśnienie w stałej objętości) jest większa niż substratów, więc zwiększenie ciśnienia powoduje, że równowaga reakcji przesunie się w lewo (w kierunku substratów). W reakcji drugiej, objętość produktów jest mniejsza od objętości substratów. Zwiększenie ciśnienia spowoduje przesunięcie się równowagi reakcji w prawo (w kierunku produktów).

71 Odp. C
Jony chlorkowe reagują z jonami srebra(I) według schematu reakcji:
Ag+ + Cl- →  AgCl
Z równania reakcji widać, że na jonów chlorkowych powstaje mol chlorku srebra. Możemy zapisać proporcję:
z 1 mola jonów chlorkowych powstaje 143,33g chlorku srebra (1mol), to
z x moli jonów chlorkowych powstaje 0,287g chlorku srebra.
x=2.10-3mola. Stężenie jonów chlorkowych w wodzie (CM=n/V) CM=2.10-3/0,2=0,01mol/dm3.

72 Odp. C
Podane w pytaniu warunki wskazują na próbę Fehlinga (Trommera). Pozytywny wynik w tej próbie dają jedynie aldehydy, cukry proste i niektóre złożone (z wolną grupą hydroksylową przy anomerycznym atomie węgla - połączone wiązaniem 1,4). Sacharoza jest dwucukrem w którym cząsteczka glukozy i fruktozy połączone są wiązaniem 1,1-glikozydowym i nie ulega pozytywnej reakcji z odczynnikiem Fehlinga.

73 Odp. A
Spośród metali tlenkami amfoterycznymi są tlenek glinu i cynku. W pozostałych metalach (oraz półmetalach (metaloidach), które tworzą wiele tlenków na różnym stopniu utlenienia, tlenki na najniższym stopniu utlenienia mają charakter zasadowy, na najwyższym zawsze kwasowy, a na pośrednim amfoteryczny.
(B) siarka (SO2, SO3) jako typowy niemetal tworzy jedynie tlenki kwasowe
(C, D) chrom - CrO3 tlenek na najwyższym stopniu utlenienia jest tlenkiem kwasowym,
(A) arsen zaliczany jest już do półmetali. Tworzy dwa tlenki: As2O5 jest tlenkiem kwasowym, a As2O3 posiada właściwości amfoteryczne,
mangan tworzy wiele tlenków: MnO - zasadowy, Mn2O7 kwasowy, oraz na pośrednim stopniu utlenienia MnO2, amfoteryczny.

74 Odp. D
W roztworze wodnym NaCl pojawiają się jony: Na+ i Cl-. Do anody dąży oczywiście jon chlorkowy (anion) i on będzie utleniany do chloru:
2Cl- →  Cl2 + 2e
W stopionym NaH istnieją jony Na+ i H-. Jony wodorkowe będą utleniane na anodzie do wodoru:
2H- →  H2 + 2e

75 Odp. A
Wystarczy porównać odpowiednie potencjały w szeregu napięciowym metali. Metal o mniejszym potencjale zachowuje się zawsze jako reduktor (sam się utlenia), a ten o większym jest redukowany (wydziela się z roztworu w postaci metalu):
Fe + Cu2+ →  Cu + Fe2+ Fe2+/Fe E=-0,44; Cu2+/Cu e=+0,337V
Pb + 2Ag+ →  2Ag + Pb2+

76 Odp. B
Dobierzmy współczynniki reakcji do tych równań połówkowych (ilość elektronów mnożymy na krzyż):
0x01 graphic

Na utlenienie 1 mola H2O2 zużywa się 2/5 mola MnO4-

77 Odp. C
Stopień utlenienia pierwiastka liczony jest w sposób matematyczny:

· suma wszystkich stopni utlenienia atomów wchodzących w skład związku musi być równa 0 w przypadku cząsteczki, lub ładunkowi jonu.
· stopień utlenienia tlenu wynosi zawsze -II (w nadtlenkach -I, w połączeniu z fluorem +II), fluoru -I, wodoru +I (w połączeniach z metalami 1 i 2 grupy -I), metali 1 grupy +I, 2 grupy +II.

Mangan w K2MnO4 : 4.(-II)+ 2.(+I)+ x=0, x=+VI
Chlor w Cl2O7 7.(-II)+2x=0, x=+VII
Fosfor w Ca3(PO4)2 2.4.(-II)+ 3.(+II)+2x=0, x=+V
Chrom w K2Cr2O7 7.(-II)+2.(+I)+2x=0, x=+VI
Siarka w Na2SO3 3.(-II)+ 2.(+I)+ x=0, x=+IV

78 Odp. B
kwasu szczawiowego M=90g/mol. 4,32g tego kwasu to 0,048mola. CM=n/V=0,048/1.2=0,04mol/dm3.

79 Odp. C
Chlorowodór jest mocnym kwasem i z soli może być wypierany jedynie przez mocny i mniej lotny kwas. Takim kwasem jest kwas siarkowy(VI).

80 Odp. C
2,5 dm3 gazowego amoniaku to 2,5/22,4=0,111mola amoniaku. Jeżeli rozpuszczono go w 5dm3 wody, to stężenie molowe amoniaku w wodzie w przybliżeniu jest równe CM=n/V=0,111/5=0,0223mol/dm3

81 Odp. D
Stałym składnikiem tych tlenków jest tlen. Pozostałe pierwiastki zmieniają się od typowych metali (Na, Mg), aż do niemetali. Oczywiście elektroujemność wzrasta od Na, Mg ……do Cl (wraz ze wzrostem nr grupy). Czyli różnica w elektroujemności składników jest co raz mniejsza. Dlatego wiązanie zmienia się od jonowego (Na2O) do kowalencyjnego (Cl2O7).

82 Odp. B
By odpowiedzieć na to pytanie wcale nie musimy rozpisywać konfiguracji elektronowej wszystkich jonów. Wystarczy zlokalizować je w układzie okresowym:
A Ca IV okres - jon Ca2+ przyjmuje konfigurację argonu. Taką konfigurację przyjmują metale z IV okresu 1,2 i 3 grupy, oraz niemetale grupy 15,16,17 III okresu. Fluor leży w II okresie.
B Na, Mg, Al leżą w III okresie - ich jony przyjmują konfigurację neonu. Konfigurację taką przyjmują też niemetale z II okresu: N, O, F.
C jon As3- przyjmuje konfigurację kryptonu, a Ca2+ argonu
D jon Mg2+ przyjmuje konfigurację neonu, a Cl- argonu.

83 Odp. A
Wodorotlenek sodu powstaje we wszystkich reakcjach. Sód jest metalem bardzo aktywnym, reaguje z wodą: Na + H2O →  NaOH + ½ H2
Tlenek sodu, tak jak tlenki wszystkich metali 1 grupy i metali 2 grupy (oprócz berylu i magnezu) reaguje z wodą dając zasadę: Na2O + H2O →  2NaOH
Wodorek sodu:jony wodorkowe zachowują się jak b. silna zasada i z wodą reagują jak zasada z kwasem: NaH + H2O →  NaOH + H2

84 Odp. A
Izomery mają identyczny wzór cząsteczkowy, należy więc dla podanych związków narysować wzory konstytucyjne, a następnie zapisać wzory cząsteczkowe:

propionian metylu

octan etylu

mrówczan propylu

kwas butanowy

CH3CH2COOCH3

CH3COOCH2CH3

HCOOCH2CH2CH3

CH3CH2CH2COOH

C4H8O2

C4H8O2

C4H8O2

C4H8O2

 

85 Odp. C
Tego typu zadania najlepiej rozwiązywać od końca:
0x01 graphic

86 Odp. B
Warunki reakcji 1 i 2 wskazują na substytucję. Produktem jest alkohol (etanol) oraz etyloamina. Warunki reakcji 3 (OH- i alkohol) wskazują na reakcję eliminacji. Produktem jest oczywiście eten:
0x01 graphic

87 Odp. A
Jeżeli w reakcji tego związku z Na2CO3 wydziela się CO2, wskazuje to, że badany związek posiada właściwości kwasowe. Pozytywna próba z odczynnikiem Tollensa wskazuje, że posiada również właściwości redukujące. Badanym związkiem może być kwas mrówkowy, który oprócz aldehydów i cukrów prostych daje pozytywną próbę z odczynnikiem Tollensa:
H-COOH + Ag2O →  2Ag + H2O + CO2

88 Odp. B
W reakcji uwodornienia grupa karbonylowa redukowana jest do alkoholu: I-rzędowego w przypadku aldehydu i II-rzędowego w przypadku ketonu. Podany związek należy do ketonów.

89 Odp. B
A kwasy są tu ułożone dokładnie wg wzrastającej mocy: brak podstawnika elektroujemnego (wykazującego efekt indukcyjny -I), jeden taki podstawnik w pozycji b, jeden w pozycji a, dwa w pozycji a.
B dokładnie odwrotny szereg jak wyżej - kwasy ułożone wg malejącej mocy

90 Odp. B
Stosunek masowy to mC:mH:mO. Masa molowa alkoholu jest zatem równa: M=mC+mH+mO=(9+2+12).n.
Zawartość procentowa tlenu c%=100%.mO/M=100%.12/23=52,2%.

91 Odp. C
Węglowodorem jest cykloheksan o wzorze C6H12. Izomerem dla niego będzie ten związek, który ma identyczny wzór cząsteczkowy: heks-1-en (CH2=CHCH2CH2CH2CH3)

92 Odp. D
Etan M=30g/mol; propan M=44g/mol; butan M=58g/mol; pentan M=72g/mol
110mg CO2 = 2,5mmola CO2 i ta ilość węgla (2,5mmola) znajduje się w 36mg węglowodoru, więc 1mol węgla znajdzie się w 14,4g węglowodoru.
2 mole węgla w 28,8g
3 mole węgla w 43,2g
4 mole węgla w 57,6g
5 moli węgla w 72g

93 Odp. B
Aldehydy można otrzymać przez utlenienie alkoholi I-rzędowych. należy sprawdzić ile istnieje różnych alkoholi I-rzędowych o wzorze C4H9OH:
0x01 graphic

94 Odp. B
Pierwszorzędowy atom węgla, to atom węgla połączony tylko z jednym innym atomem węgla i z trzema wodorami. W cholesterolu jest 5 takich atomów:
0x01 graphic

95 Odp. C
Masa molowa adamantanu M=136,24g. 0,68g tego związku to 0,68/136,24=0,005mola.

96 Odp. D
0x01 graphic

W postaci stereoizomerów cis-trans nie mogą występować związki w których wiązanie podwójne jest terminalne (znajduje się na końcu łańcucha), oraz związki w których przy tym samym atomie węgla znajdują się jednakowe podstawniki (grupy).

97 Odp. D
0x01 graphic

98 Odp. A
W postaci izomerów optycznych nie może występować aminokwas, który nie ma asymetrycznego atomu węgla:
0x01 graphic

99 Odp. C
Ilość możliwych tetrapeptydów zależy od możliwych kombinacji:
Ala - alanina
Phe - fenyloalanina
Ala-Ala-Phe-Phe Ala-Phe-Ala-Phe Ala-Phe-Phe-Ala Phe-Ala-Ala-Phe
Phe-Ala-Phe-Ala Phe-Phe-Ala-Ala

100 Odp. D
W aspartamie możemy wyróżnić wiązanie peptydowe i estrowe. Podczas hydrolizy ulegają one rozerwaniu dając odpowiednie aminokwasy i alkohol metylowy:
0x01 graphicWyszukiwarka

Podobne podstrony:
odpowiedzi testy na wydział lekarski 2001, pliki zamawiane, edukacja
odpowiedzi testy na wydział lekarski 2002, pliki zamawiane, edukacja
odpowiedzi testy na wydział lekarski 2003, zchomikowane, 35 000 edukacyjnych plików z każdej br
odpowiedzi testy na farmacje 2000, pliki zamawiane, edukacja
Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny, pliki zamawiane, edukacja
Zadania na kolokwium 2008 analiza, pliki zamawiane, edukacja
Material obowiazujacy na egzaminie -dzialania tworcze, pliki zamawiane, edukacja
Wpływ środków masowego przekazu na rozwój zainteresowań młodzieży, pliki zamawiane, edukacja
Analiza-finansowa--sciaga-2000-r., pliki zamawiane, edukacja
Mam pomysł na swoją torbę ekologiczną, pliki zamawiane, edukacja
Scenariusz na Światowy Dzień Ziemi, pliki zamawiane, edukacja
do zaliczenia na cwiczenia z prawa karnego, pliki zamawiane, edukacja
na zajęcia rozwój osobow., pliki zamawiane, edukacja
58 - 40 POMYSŁÓW NA ZARABIANIE(bitnova.info), pliki zamawiane, edukacja
Zagadnienia na egzamin z samorządu terytorialnego, pliki zamawiane, edukacja
Najłatwiejszy sposob na zarabianie w Internecie cz.2, pliki zamawiane, edukacja
Wpływ sportu na rozwój fizyczny i umysłowy, pliki zamawiane, edukacja
Zadania na kolokwium 2008 2 analiza, pliki zamawiane, edukacja

więcej podobnych podstron